Άρθρο 121 – Αξιολογητές – Έννοια – Αρμοδιότητα

1. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης συντάσσονται από Αξιωματικούς ανώτερους (ή αρχαιότερους) του αξιολογούμενου, ο οποίος τελεί σε σχέση άμεσης ιεραρχικής εξάρτησης μαζί του.
2. Αξιολογητές κατά τη διαδικασία σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης είναι δύο:
α) ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος (Α’ Αξιολογητής), του οποίου η βαθμολογία απόδοσης προσμετράται στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 60% και
β) ο προϊστάμενος της αμέσως ανώτερης ιεραρχικά οργανικής μονάδας, ο οποίος αξιολογεί χωρίς να λαμβάνει γνώση των βαθμολογιών του προηγούμενου αξιολογητή (Β’ Αξιολογητής), είναι ανώτερος, ή μεταξύ ομοιοβάθμων, αρχαιότερος του Α’ Αξιολογητή και του οποίου η βαθμολογία απόδοσης προσμετράται στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 30%.
3. Οι υφιστάμενοι του αξιολογούμενου λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης σε ποσοστό 10% (χωρίς ο αξιολογούμενος να γνωρίζει την ταυτότητα του υπαλλήλου που τον αξιολογεί), το οποίο προσμετράται επί της τελικής βαθμολογίας απόδοσης, προκύπτον από τον υπολογισμό του μέσου όρου του αθροίσματος βαθμολογίας απόδοσης έκαστου εκ των υφισταμένων. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση υπαγωγής με υφισταμένους του το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνει αναλογικά τα ποσοστά των αξιολογητών Α’ και Β’, ήτοι 66,7% και 33,3% αντιστοίχως.
4. Σε σχέση με τους υφιστάμενους του αξιολογούμενου που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης, η εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας απόδοσης προκύπτει αντίστοιχα προς την ως άνω διαδικασία με τη διαφοροποίηση της αναγωγής του αθροίσματος των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων ανά κατηγορία σε διπλάσια κλίμακα (*2).
5. Μετά το πέρας της αξιολόγησης, ο αξιολογούμενος δύναται μέσω του συστήματος της προσωποποιημένης πληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να λαμβάνει γνώση του γενικού χαρακτηρισμού της βαθμολογίας απόδοσής του, καθώς και όλων των επιμέρους στοιχείων της.
6. Η Έκθεση Αξιολόγησης κοινοποιείται αμελλητί στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων για ενημέρωση των ατομικών βιβλίων του αξιολογούμενου.
7. Οι Αξιολογητές υποχρεούνται να αξιολογούν τους υφισταμένους τους και φέρουν την ευθύνη της αξιολόγησης αυτής. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική και αμερόληπτη και να απορρέει από γεγονότα και όχι από υπόνοιες, σχόλια ή πληροφορίες. Οι Αξιολογητές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν τον αξιολογούμενο, ανεξάρτητα εάν είναι ευμενή ή δυσμενή και να αποβάλουν κάθε αίσθημα συμπάθειας ή αντιπάθειας. Οι Αξιολογητές οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς το έργο που επιτελούν οι υφιστάμενοί τους και να ελέγχουν την εν γένει απόδοσή τους.
8. Αρμόδιοι για τη σύνταξη των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Αξιωματικών είναι οι ακόλουθοι:
α. Ο Αρχηγός, χωρίς Αξιολογητή, για τον Υπαρχηγό και τον Επιτελάρχη.
β. Ο Υπαρχηγός, με Β’ Αξιολογητή τον Αρχηγό, για τους Συντονιστές Επιχειρήσεων, το Διοικητή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) και το Διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ), το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το Διοικητή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ) και το Διοικητή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.).
γ. Ο Επιτελάρχης, με Β’ Αξιολογητή τον Υπαρχηγό, για τον Κλαδάρχη Α΄ Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, τον Κλαδάρχη Β΄ Διοικητικής Υποστήριξης, τον Διοικητή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π.Σ. (ΥΓ.ΥΠ.Σ.), τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Μουσείου, τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στα γραφεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή σε άλλες πολιτικές ή στρατιωτικές Υπηρεσίες στο Νομό Αττικής, τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στα γραφεία του Αρχηγού, του Υπαρχηγού, του Επιτελάρχη, του Κλαδάρχη Α΄ Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και του Κλαδάρχη Β΄ Διοικητικής Υποστήριξης.
δ. Ο Κλαδάρχης Α΄ Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, με Β’ Αξιολογητή τον Επιτελάρχη, για τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Κλάδου του.
ε. Ο Κλαδάρχης Β΄ Διοικητικής Υποστήριξης, με Β’ Αξιολογητή τον Επιτελάρχη, για τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Κλάδου του, τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στα Γραφεία Κίνησης, Γραμματείας, Προμηθειών και Δαπανών και Διαχείρισης Υλικού του Επιτελείου.
στ. Οι Διευθυντές του Επιτελείου Α.Π.Σ., με Β’ Αξιολογητή τον αντίστοιχο Κλαδάρχη διοικητικής τους υπαγωγής, για τους Αξιωματικούς των τμημάτων και γραφείων της διεύθυνσής τους.
ζ. Οι Διοικητές του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ), της Υγειονομικής Υπηρεσίας (ΥΓ.Υ.Π.Σ.), της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.) και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με Β’ Αξιολογητή τον Επιτελάρχη, για τους Αξιωματικούς που υπηρετούν σε αυτές.
η. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων, με Β’ Αξιολογητή τον Υπαρχηγό, για τους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ) που υπάγονται στην περιοχή της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας.
θ. Οι κατά τόπον αρμόδιοι Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ) με Β’ Αξιολογητή τον οικείο Συντονιστή Επιχειρήσεων για τους Διοικητές των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ), τους Διοικητές Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), και Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.), τους Προϊσταμένους των Πυροσβεστικών Συνεργείων και τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στα γραφεία, τα κλιμάκια και τα πεζοπόρα τμήματα των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.
ι. Οι κατά τόπον αρμόδιοι Διοικητές ΔΙ.Π.Υ.Ν., ΔΙ.Π.Υ., Ε.Μ.Α.Κ, με Β’ Αξιολογητή τον οικείο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, για τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Πυροσβεστικών Σταθμών και τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στα γραφεία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
ια. Οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστικών Σταθμών, με Β’ Αξιολογητή τον οικείο Διοικητή ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ., για τους Αξιωματικούς των Πυροσβεστικών Κλιμακίων, Πυροσβεστικών Σταθμών και γραφείων διοικητικής τους υπαγωγής.
ιβ. Οι προϊστάμενοι τμημάτων των Διευθύνσεων του Επιτελείου, με Β’ Αξιολογητή τον οικείο Διευθυντή αυτών για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους έως και το βαθμό του πυρονόμου που υπηρετούν σε γραφεία ή τμήματα αρμοδιότητάς τους.
ιγ. Ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με Β’ Αξιολογητή τον Διοικητή, για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους έως και το βαθμό του πυρονόμου που υπηρετούν σε γραφεία ή τμήματα αρμοδιότητάς του.
ιδ. Οι Υποδιοικητές των Ειδικών Υπηρεσιών με Β’ Αξιολογητές τους αντίστοιχους Διοικητές, για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους έως και το βαθμό του πυρονόμου που υπηρετούν σε γραφεία ή τμήματα αρμοδιότητάς τους.
ιε. Οι Υποδιοικητές των Ε.Μ.Α.Κ, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Πυροσβεστικών Σταθμών, με Β’ Αξιολογητές τους αντίστοιχους Διοικητές, για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους έως και το βαθμό του πυρονόμου που υπηρετούν σε γραφεία ή τμήματα αρμοδιότητάς τους.
ιστ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει Υποδιοικητής Υπηρεσίας, ο αρχαιότερος αξιωματικός αυτής, με Β’ Αξιολογητή τους Διοικητές ή Προϊσταμένους αυτών, για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους έως και το βαθμό του πυρονόμου.
ιζ. Στην περίπτωση αποσπασμένων Αξιωματικών στην αλλοδαπή ή φοίτησης σε σχολές για εκπαίδευση ή που για οποιοδήποτε έτερο λόγο δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση από Αξιωματικό του Π.Σ., λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τελευταίων δέκα (10) ετών.
ιη. Αξιωματικός που δεν δοκιμάστηκε και δεν δύναται να βαθμολογηθεί σε κάποιο από τα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα, θα λαμβάνει τη βάση εκκίνησης (5) για το προσόν αυτό.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:48 | Γιώργος Κ

  Άρθρο 121 παρ 3. Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 3.
  Η ανωτέρω κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 121 προτείνεται καθώς το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με το άρθρο 76 ένα ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας και διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς. Το δε πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένστολο, αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, έχει ίδια ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι μία απλή Δημόσια Υπηρεσία όπου οι σχέσεις υφισταμένου με προϊσταμένου είναι καθαρά τυπικές. Στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο Προϊστάμενος είναι πολλές φορές υποχρεωμένος να πάρει δύσκολες αποφάσεις όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας που διοικεί, και που μπορεί να είναι εις βάρος του προγραμματισμού της οικογενειακής ζωής του υφισταμένου. Συνεπώς δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η κρίση του υφισταμένου, όταν κληθεί να αξιολογήσει τον Προϊστάμενό του.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:26 | ΚΑ

  Οποιαδήποτε τύπου αξιολόγηση πρέπει: να είναι αντικειμενική και να απαντά στα ερωτήματα πότε, πόσοι, με τι σχέση αξιολογούν και τι αποτελέσματα θα φέρει η αξιολόγηση στην διαδικασία της προόδου αλλιώς θα καταντήσει Γιάννη πίνει και Γιάννης κερνά.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:25 | Ι.Ι.

  Να προστεθεί:
  Αξιολογητές μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. (πλην της Πυροσβεστικής Ακαδημίας) και μιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα άριστα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:24 | Β.Μ

  Πολύ σωστό το μέτρο αξιολόγησης από υφισταμένους. Ένας δίκαιος και σωστός διοικητής ας είναι και σκληρός στην εφαρμογή των νόμων, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Οι υφιστάμενοι έχουν σωστή κρίση. Το μόνο που πρέπει να εξεταστεί είναι ο αριθμός των υφισταμένων. Άλλο να είναι δέκα και άλλο εκατό ο αριθμός

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Εφόσον η αξιολόγηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας οι οποίες θα εξαιρούν τον αξιολογητή σε περιπτώσεις ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας ή αντιπαράθεσης δικαστικής – πειθαρχικής.

  Επίσης η βαθμολογία των υφισταμένων να μην προσμετράται σε ποσοστό 10% αλλά 2% και μάλιστα σε ξεχωριστό πεδίο. Αυτό διότι πολλές φορές η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει μη αρεστές διαταγές στους υφισταμένους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:57 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Λόγω του ότι μέχρι σήμερα η πραγματικότητα και η εμπειρία έχουν δείξει ότι την καλύτερη κρίση για κάθε υπάλληλο την έχει ο επαγγελματίας συνάδελφος, που μαζί του βιώνει την εργασιακή συμπεριφορά, τον βαθμό απόδοσης αλλά και τον αντίστοιχο επαγγελματισμό, για αυτό θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει άρθρο που θα ορίζει ότι κάθε υφιστάμενος ενός Σταθμού ή Υπηρεσίας θα μπορεί να βαθμολογεί σε ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο τον κάθε κρινόμενο Αξιωματικό.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:11 | Ευάγγελος Τσαλοκώστας

  Με τη διάταξη της παρ. 3 περιπτ. β. του άρθρου 73 του ν. 4249/2014 προβλέπεται ότι ο Υπαρχηγός Υποστήριξης συντάσσει και την έκθεση ικανότητας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ο οποίος είναι ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός του Π.Σ.(άρθρο 101 παρ.5 του ν. 3655/2008).
  Στην παρούσα διατύπωση δεν γίνεται καμία αναφορά για την αξιολόγηση του
  Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:58 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 121 παρ. 2α : αντικατάσταση το 60% με 50%.
  Άρθρο 121 παρ. 3 : αντικατάσταση το 10% με 20% και το 66,7% με 65% και το 33,3% με 35%.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:34 | KONSTAK

  121/3
  Καταρχάς να επισημάνω την θετική μου προσωπική στάση ως προς τις αρχες του νέου δημοσίου μάνατζμεντ παρολα αυτά σημειώνονται τα κατωθι:στα πεδία αξιολόγησης υπάρχουν ενότητες /κατηγοριες, μιας και μιλάμε για σωμα διαρθρωμενο ιεραρχικα που είναι αδύνατο να μπορεί να αξιολογησει υφισταμενος ακριβώς επειδή δεν μπορεί να έχει στη διαθεση την απαιτουμενη γνωση για αυτό υπό την έννοια των αντικειμενικών γεγονότων φυσικα και όχι της ικανότητας ως προς αυτό.Ας μη ξεχνάμε ότι τις περισσότερες φορές οι διοικούντες καλούνται να υλοποιήσουν αποφάσεις των οποίων το αιτιολογικό, για ποικιλία λόγων δεν επιτρέπεται να συζητηθεί με τους διοικουμενους.Επισης είναι φυσικό σε διοικούντες με μεγάλο αριθμό διοικουμενων να παρατηρούνται φαινόμενα φθινοντος συντονισμού σε αντίθεση με όσους διοικούν μικρές ομάδες. Τελος, δεν ειναι δυνατο με μοναδικό αιτιολογικό την εξισορρόπηση της δομικής ιεραρχίαςαν αυτη ηταν η λογικη, οι μεν να βαθμολογοβύν επωνύμως και δε,υφιστάμενοι,ανωνύμως. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης.εξαλλου Ή λογική της αξιολογησης αποσκοπεί στη βελτίωση οποτε σε τι ωφελεί μια μη αιτιολογημένη και επωνυμη αξιολογηση;Ίσως να ήταν πιο εύκολα δεκτη και αναλογικη η ανώνυμη εκ των υφισταμενων αξιολογηση μονο αν δεν κάλυπτε ποσοστο της βαθμολογίας μιας βαθμολογίας που λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη του κάθε αξιωματικού.επιπλεον Ή ανώνυμη αξιολόγηση απο τη στιγμή που επηρεάζει την ιεραρχική εξέλιξη στερεί από τον βαθμολογουμενο προισταμενο εν προκειμένω τη δυνατότητα προσβολής της πράξης αυτής καθώς δεν θα ξέρει ποιος τον βαθμολόγησε δυνατότητα Ή οποία παρέχεται αντιστρόφως.οποτε σε κάθε περίπτωση η επωνυμία θα πρέπει για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει είναι οι ίδιες.
  Επίσης με βάση όσα έχουν αναφερθούν από συναδέλφους ως προς εμπαθειες και φιλίες και πως αποτυπώνονται αυτές στην αξιολόγηση προτείνεται η αφαίρεση των ακραίων τιμών των αξιολογησεων κατ’ εφαρμογή των αρχών της στατιστικής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 16:55 | Ιωάννης

  Η παρ. 3 του άρθρου 121 για την αξιολόγηση από τους υφισταμένους δεν πρέπει να εφαρμοστεί γιατί θα αποτελέσει μοχλό πίεσης προς τον εκάστοτε Διοικητή για να τους κάνει τα χατίρια και να μην τους δυσαρεστεί. Πως μπορεί να διοικήσει κάποιος έτσι και να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία περί πειθαρχίας στην Υπηρεσία του; Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπάρχει τέτοια αξιολόγηση μόνο ως συμβουλευτικά προς τους δύο αξιολογητές (να το γνωρίζουν και αν επιθυμούν να το λάβουν υπόψιν τους στη βαθμολογία τους).

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 17:36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  -Πως θα τηρηθεί αρχείο αξιολόγησης-βαθμολόγησης από εδώ και πέρα και τι ρόλο θα παίξουν στο μέλλον, όταν σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και σήμερα υπάρχουν εμπάθειες, χαμηλές βαθμολογίες και πολλές φορές κριτήρια εξωυπηρεσιακά, ανεξάρτητα με την απόδοση του υπαλλήλου; Πώς θα αλλάξουν όλα αυτά από τη στιγμή που οι ίδιοι πάλι θα κληθούν να βαθμολογήσουν τους ίδιους (ημέτερους και υμέτερους); Η ζημιά σε ατομικούς φακέλους έχει ήδη γίνει, συνεπώς προτείνεται αφού θα αλλάξει το γενικότερο πλαίσιο να ληφθούν απο’δώ και στο εξής και με κάποια χρονική μελλοντική ρύθμιση (υπόψιν) το πότε θα ξεκινήσουν να λαμβάνονται ως κριτήρια αξιολόγησης.
  -Σοβαρά πρέπει να εξεταστεί και το πόστο με τα καθήκοντα του κάθε υπαλλήλου με την απόδοσή του.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 17:24 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Καταθέτω την πρότασή μου περί «Αναβάθμισης της διαδικασίας σύνταξης Εκθέσεων Ικανότητας Αξιωματικών, μέσω της εξασφάλισης αξιοκρατικού και αντικειμενικού τρόπου βαθμολόγησης των προσόντων των αξιολογούμενων», την οποία είχα αποστείλει στην Τράπεζα Ιδεών Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ι.Π.Σ.) το 2018.
  Επειδή η πρότασή μου αποσκοπούσε στην τροποποίησή του Π.Δ. 305/92, ενώ σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, αυτό καταργείται, όπου στο κείμενο της πρότασής μου αναφέρεται το Π.Δ. 305/92, νοείται ότι (εφόσον γίνει αποδεκτή η πρότασή μου) τυχόν ρυθμίσεις-διατυπώσεις, μπαίνουν πλέον στο Άρθρο αυτό του Νομοσχεδίου ως παράγραφος 8 και επόμενες, με ανάλογη αναρίθμηση της υφιστάμενης 8.
  Επίσης όπου στο κείμενο της πρότασής μου αναφέρεται «συντάκτης» και «γνωματεύων», με τα νέα δεδομένα του Νομοσχεδίου νοούνται οι «Αξιολογητής Α» και «Αξιολογητής Β», ενώ όπου αναφέρεται «Έκθεση Ικανότητας Αξιωματικού», νοείται η «Έκθεση Αξιολόγησης».

  Πρόταση:
  Σχετ.: α) Π.Δ. 305/1992
  β) Εγκύκλιος 13

  Σύμφωνα με την παράγραφο 6 της β΄ σχετικής, δεν μπορούν να ενεργήσουν Διοικητικές Εξετάσεις Αξιωματικοί, εφόσον συντρέχουν γι αυτούς ένας ή περισσότεροι λόγοι εξαίρεσης που αναφέρονται στις διατάξεις των Ν.Δ. 343/69 (Άρθρο 26, παρ. 1) και 935/71 (Άρθρο 19, παρ. 1). Δηλαδή δύναται να εξαιρεθούν της διαδικασίας με αίτηση του εγκαλούμενου. Ειδικότερα στην περίπτωση β΄ της ίδιας παραγράφου αναφέρεται: “Όποιος έχει ιδιαίτερη φιλία, οικειότητα ή έχθρα μ’ αυτούς” (του υπό κατηγορία ή εγκαλούντος).
  Είναι γνωστό εξάλλου ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα, εκτός από τις αυστηρά υπηρεσιακές, έχουν αναπτυχθεί και στενότερες σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, οι οποίες εντάσσονται στην παραπάνω υποπερίπτωση β΄ (φιλία ή οικειότητα). Οι σχέσεις κουμπάρου, αναδόχου είναι ενδεικτικές και ακολουθούν το πνεύμα του νομοθέτη. Και μάλιστα οι σχέσεις αυτές αποδεικνύονται εύκολα σε περίπτωση που προκύψει ζήτημα (π.χ. ΕΔΕ), σε σχέση με μια γενικότερη φιλία-οικειότητα, η οποία μπορεί μεν να υπάρχει μεταξύ συναδέλφων, πλην όμως δύσκολα μπορεί να τεκμηριωθεί ώστε να ενταχθεί στην υποπερίπτωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μια τέτοια σχέση να έχει δημιουργηθεί και να υφίσταται – μεταξύ συντάκτη-αξιολογούμενου ή γνωματεύοντα-αξιολογούμενου, κατά τον χρόνο της σύνταξης Έκθεσης Ικανότητας Αξιωματικού (αξιολόγηση).
  Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις και εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως διαφωνίες, προστριβές, ανταγωνισμοί, αδικίες κ.α., έχουν δημιουργηθεί έχθρες μεταξύ συναδέλφων, οι οποίες άλλοτε υποβόσκουν και δεν γίνονται αντιληπτές και άλλοτε εκδηλώνονται και γίνονται ορατές.
  Κατά την γνώμη μου, στην διάρκεια σύνταξης Έκθεσης Ικανότητας Αξιωματικών θα προέκυπταν διλήμματα στην κρίση του συντάκτη ως προς την αντικειμενική, αμερόληπτη σύνταξή της, εφόσον μεταξύ αυτού και του αξιολογούμενου υπάρχει ιδιαίτερη φιλία, οικειότητα ή έχθρα. Κάτι που ασφαλώς θα οδηγήσει στην ευμενή ή δυσμενή βαθμολόγηση των προσόντων του. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που υπάρχουν τα παραπάνω στις σχέσεις μεταξύ αξιολογούμενου και γνωματεύοντα, καθόσον ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει με τον συντάκτη και να κρίνει ευμενέστερα ή δυσμενέστερα τον αξιολογούμενο.
  Προτείνεται λοιπόν να εισαχθεί με νομοθετική ρύθμιση μία παράγραφος στο άρθρο 12 του α΄ σχετικού, παρόμοια με την παράγραφο 6 της β΄ σχετικής, με την οποία θα επιτυγχάνεται ανάλογο αποτέλεσμα και στην διαδικασία σύνταξης Εκθέσεων Ικανότητας. Δηλαδή λόγοι εξαίρεσης συντακτών ή/και γνωματευόντων από την διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα:
  1α) Να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για προηγούμενο έλεγχο της σχέσης συντάκτη-αξιολογούμενου από τον γνωματεύοντα, η οποία να δίνει το δικαίωμα στον τελευταίο να εξαιρεί (με διαταγή του) τον συντάκτη από την διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου υφίσταται η ιδιαίτερη φιλία-οικειότητα, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, δηλ. να μπορεί να τεκμηριωθεί, διότι αυτή μπορεί να μην έχει υποπέσει στην αντίληψη του γνωματεύοντα.
  Αυτός ο έλεγχος θα είναι καθοριστικής σημασίας, διότι ο γνωματεύων θα είναι το μόνο πρόσωπο από τους τρεις (3) που συμμετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης (συντάκτης-αξιολογούμενος-γνωματεύων), ο οποίος επί της ουσίας, δηλαδή πρακτικά, θα (μπορεί να) διατάσσει την εξαίρεση του συντάκτη, προκειμένου να εφαρμοστεί κι εδώ (Π.Δ. 305/1992) το πνεύμα της παραγράφου 6 της β΄ σχετικής.
  1β) Επίσης, για να μπορέσει να διασφαλιστεί το ίδιο αποτέλεσμα και για την περίπτωση ιδιαίτερης φιλίας-οικειότητας μεταξύ γνωματεύοντα και αξιολογούμενου, θα πρέπει ομοίως να προβλεφθεί ρητά αντίστοιχο δικαίωμα και για τον συντάκτη, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση θα έχει την ευθύνη πλέον να ζητήσει (με αίτηση) την εξαίρεση του γνωματεύοντα από την διαδικασία.
  2) Σε περίπτωση όπου υφίσταται έχθρα μεταξύ συντάκτη ή γνωματεύοντα και αξιολογούμενου, ο τελευταίος θα προστατεύεται με την ρύθμιση αυτή που προτείνεται, αντίστοιχα όπως ισχύει και στην Εγκύκλιο 13. Δηλαδή ζητώντας ο αξιολογούμενος την εξαίρεση του συντάκτη ή γνωματεύοντα από την διαδικασία αξιολόγησής του, με σχετική αίτησή του. Έτσι θα αποτραπεί η μη αντικειμενική και δυσμενής βαθμολόγηση του αξιολογούμενου.
  3) Σε περίπτωση συγγένειας μεταξύ συντάκτη-αξιολογούμενου ή γνωματεύοντα-αξιολογούμενου, αυτή θα ρυθμίζεται παρόμοια όπως και στην 1η περίπτωση.
  Τέλος προτείνεται να εισαχθεί στο α΄ σχετικό εδάφιο, όμοιο με τα εδάφια των Ν.Δ. 343/69 (Άρθρο 26, παρ. 4, εδ. 2) και 935/71 (Άρθρο 19, παρ. 3, εδ. 2), το οποίο θα συνδυάζεται με τους λόγους εξαίρεσης Αξιωματικών από την σύνταξη Εκθέσεων Ικανότητας. Αυτό θα καθιστά αυτομάτως υπόλογους τους συντάκτες στις περιπτώσεις που εν γνώσει τους προβαίνουν σε σύνταξη σχετικών Εκθέσεων.
  Κατά την γνώμη μου με την πρόταση αυτή, θα αναβαθμιστεί η διαδικασία αξιολόγησης διότι: 1ον θα εισαχθούν και μάλιστα με σαφή τρόπο, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες χωρεί εξαίρεση του συντάκτη ή γνωματεύοντα των Εκθέσεων Ικανότητας και 2ον διότι η υφιστάμενη διαδικασία ελέγχου του συντάκτη από τον γνωματεύοντα, όπως αυτή ρυθμίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του α΄ σχετικού, πρακτικά δεν εφαρμόζεται, έχει δηλ. σιωπηρά καταργηθεί. Και το σπουδαιότερο, δεν δεσμεύει τον εκάστοτε Διοικητή (γνωματεύοντα). Με την ρητή πρόβλεψη των περιπτώσεων που αναλύθηκαν, σε μορφή διάταξης (π.χ. προσθήκη παραγράφου ή/και τροποποίηση άρθρου στο α΄ σχετικό), ο Διοικητής (γνωματεύων) θα δεσμεύεται για μια σειρά ενεργειών κατά την διαδικασία αξιολόγησης (ανάθεση σε άλλον συντάκτη, διερεύνηση της αίτησης εξαίρεσης από τον αξιολογούμενο ή/και υποβολή της στο Α.Π.Σ. κ.α.).
  Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί η αμεροληψία και να αποτραπεί η εμπαθής, μη αντικειμενική (ευμενής ή δυσμενής) βαθμολόγηση των προσόντων των αξιολογούμενων. Έτσι θα προστατεύεται ο αξιολογούμενος, το κύρος και η αξιοπιστία της Διοίκησης, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα να προαχθεί το γενικότερο συμφέρον του Π.Σ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 18:19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Άρθρο 121
  Πρόταση: Όταν προκύπτει διαφορά 15 μονάδων μεταξύ της βαθμολογίας του πρώτου και δεύτερου αξιολογητή να ορίζεται τρίτος αξιολογητής.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:08 | pha

  Να καταργηθεί η παρ. 3 . Δεν γίνεται αντικειμενική κρίση του υφιστάμενου προς τον προϊστάμενο. Η κρίση του υφιστάμενου θα γίνει ένα όπλο στα χέρια του για να ζητάει – απαιτεί συνεχώς από τον προϊστάμενό του. Δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως στον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε ένστολη.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:45 | ΚΩΣΤΑΣ

  Προτείνεται η παράλειψη της παραγραφου 3 του αρθρου 121 με την αυτη μορφή του ¨»…Οι υφιστάμενοι του αξιολογούμενου λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης σε ποσοστό 10% (χωρίς ο αξιολογούμενος να γνωρίζει την ταυτότητα του υπαλλήλου που τον αξιολογεί), το οποίο προσμετράται επί της τελικής βαθμολογίας απόδοσης»
  Είναι λογικό ότι υφιστάμενος που δε του έγινε το «χατήρι» ή που του έχει κατά το παρελθόν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον κρινόμενο , θα τον αντιμετωπίσει με εντελώς υποκειμενικό τρόπο.
  Είσης ένα άλλο ερώτημα προκύπτει για τον τρόπο επιλογής του υφισταμένου που θα κρίνει τον ανώτερό του και από ποιον ??

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 20:04 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΑΡΧΟΥ. ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ. ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΕΤΕΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΧΙΜΟΙ ΙΚΑΝΟΙ, ΤΟΤΕ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ.
  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΠ.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 11:14 | Κατσαντάς Βασίλης

  ΔΙΚΛΕΊΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΚΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΤΟ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.
  Π.Χ αν σε μία υπηρεσία υπάρχουν 100 πυροσβεστικοί υπάλληλοι και η κρίση
  για τον Διοικητή ή προϊστάμενο είναι επί παραδείγματι α) 80 θετικές κρίσεις και 20 αρνητικές αυτό σε απλά Ελληνικά σημαίνει ότι ο Διοικητής κάνει επαρκώς την δουλειά του Σημ:οι 20 αρνητικές κρίσεις πιθανόν δυσαρεστημένων υπαλλήλων σημαίνει ότι εφαρμόζει ορθά τον εσωτερικό κανονισμό.β) αν υπάρξει το αντίθετο δηλαδή 80 αρνητικές ή έστω 50 αρνητικές κρίσεις και 50 θετικές, ε μάλλον εδώ κάτι δεν πάει καλά Επιχειρησιακά Διοικητικά.Δεν μπορεί το μισό πυροσβεστικό προσωπικό να είναι εμπαθές, μην μας υποτιμάτε. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι είμαστε επαγγελματίες και όχι μικρόψυχοι απαιτούμε το σεβασμό που μας αρμόζει.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 11:24 | Κατσαντάς Βασίλης

  Αξιολόγηση όλων των Αξιωματικών(Διοικητών,Υποδιοικητών,Αξιωματικών Υπηρεσίας,κ.α) από τα κάτω και εννοώντας από τα κάτω εννοώ όλους τους υφιστάμενους υπαλλήλους σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα επωνύμως με κλίμακα από το 5 έως το 10 που θα αφορά επιμερισμένα Διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα, αιτιολογώντας επαρκώς ο υπάλληλος την κάθε παράμετρο διοικητικής επάρκειας του προϊσταμένου του.
  Αναβάθμιση σημαίνει εμπιστοσύνη και σεβασμό στο ένστολο προσωπικό.
  Η ίδια διαδικασία αξιολόγησης υπάρχει στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας που οι φοιτητές αξιολογούν τους διδάσκοντες Καθηγητές τους.
  Όσον αφορά την εξέλιξη των Ανώτατων Αξιωματικών πέραν των πανεπιστημιακών τίτλων να λαμβάνεται υπόψιν (μιας και μιλάμε για κατ επιλογήν) η μέχρι τότε αξιολογηθείσα πορεία του από τους υφιστάμενους τους και διακομματική επιτροπή της Βουλής που θα κρίνει την επάρκεια του για την θέση ή όχι.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 13:25 | Σωτήρης Ν.

  Λόγω του ότι μέχρι σήμερα η πραγματικότητα και η εμπειρία έχει δείξει ότι την καλύτερη κρίση για κάθε υπάλληλο την έχει ο επαγγελματίας συνάδελφος, που μαζί βιώνει την εργασιακή συμπεριφορά, τον βαθμό απόδοσης αλλά και τον αντίστοιχο επαγγελματισμό είναι ορθή η κρίση του και για αυτό θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει άρθρο που θα ορίζει ότι κάθε υφιστάμενος ενός σταθμού ή υπηρεσίας να βαθμολογεί σε ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο τον κάθε κρινόμενο αξιωματικό. Η κρίση δε των υπαλλήλων τεκμηριωμένα για κάθε χαμηλή ή αρνητική βαθμολογία να λαμβάνεται υπόψη από το συμβούλιο κρίσεων για την προαγωγή ή όχι του εν λόγω αξιωματικού ενώ παράλληλα και να λαμβάνεται υπόψη από τον Διοικητή για την εκχώρηση ή όχι καθηκόντων στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ως επαγγελματίας.
  Η άρνηση καταχώρησης, η πλημμελής καταχώρηση, οι προσβλητικές και αντιεπαγγελματικές εκφράσεις, η μη τεκμηριωμένη αρνητική κρίση από υπάλληλο καθώς και η καθυστέρηση υποβολής του ειδικού ηλεκτρονικού έντυπου κατά το χρόνο υποβολής θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 62 του ΚΕΥΠΣ.
  Με αυτό τον τρόπο η αποτελεσματικότητα της απόδοσης, η συνεχής συνεργασία και η επαγγελματική συμπεριφορά θα είναι δυνατόν να φτάσει στο ζενίθ για κάθε στέλεχος και να αντληθούν τα μέγιστα από κάθε Αξιωματικό.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 19:05 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Η αξιολόγηση απο τους υφιστάμενους να γίνεται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου και από κάθε υφιστάμενο που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον εν λόγω Αξιωματικό.
  Έτσι θα υπάρχει πιο αντικειμενική άποψη και εικόνα για το συμβούλιο κρίσεων. Το οποίο θα πρεπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις κρίσεις για την προαγωγή η όχι του εν λόγω κρινομενου.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 13:19 | Γεώργιος Β

  Προτείνεται να απαλειφθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 121 με παράλληλη αύξηση του ποσοστού της τελικής βαθμολογίας της παραγράφου 2 α από 60% σε 65% και του ποσοστού της τελικής βαθμολογίας της παραγράφου 2 β από 30% σε 35% .
  Η ανωτέρω κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 121 προτείνεται καθώς το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με το άρθρο 76 ένα ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας και διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς. Το δε πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένστολο, αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, έχει ίδια ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας.
  Συνάγεται δηλαδή καθαρά ότι το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι μία απλή Δημόσια Υπηρεσία όπου οι σχέσεις υφισταμένου με προϊσταμένου είναι καθαρά τυπικές. Στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο Προιστάμενος είναι πολλές φορές υποχρεωμένος να πάρει δύσκολες αποφάσεις όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας που διοικεί, και που μπορεί να είναι εις βάρος του προγραμματισμού της οικογενειακής ζωής του υφισταμένου. Συνεπώς δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η κρίση του υφισταμένου, όταν κληθεί να αξιολογήσει τον Προιστάμενό του.