Άρθρο 43 – Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών

1. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών που υφίσταται βάσει του υπ΄ αριθ. AP/CAT (2000) 17 Ψηφίσματος της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας για την πρόληψη, προστασία και οργάνωση βοήθειας έναντι των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2031/1992 (Α΄54), υπάγεται στη δομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και λειτουργεί εφεξής υπό την εποπτεία της, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την αυτή επωνυμία (Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π) και με τίτλο στην αγγλική γλώσσα «European Center for Forest Fires» (ECFF).
2. Σκοπός του Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π., που έχει ως έδρα την έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι η συλλογή χρήσιμων δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας στο πεδίο της πρόληψης, αντιμετώπισης και συντονισμού δράσεων δασικών πυρκαγιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και των Ευρωπαϊκών Κέντρων της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π., δύναται να συνεργάζεται με λοιπά Ευρωπαϊκά Κέντρα της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας, με επιστημονικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, να καταθέτει προτάσεις, να αναλαμβάνει έργα χρηματοδοτούμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, άλλο διεθνή οργανισμό ή εθνική αρχή και να υλοποιεί κάθε συναφή δράση.
3. Το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. διοικείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μπορεί να απαρτίζεται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής οικονομίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι με τις γνώσεις και την πείρα τους θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του νομικού προσώπου. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος και έχει την ευθύνη του καθορισμού των προτεραιοτήτων και δράσεων του Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π., της εκπροσώπησης του στο πλαίσιο της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας και της εκπλήρωσης των απορρεουσών από τις δραστηριότητές του υποχρεώσεων, επί των οποίων καταθέτει διετές πρόγραμμα δράσεων του Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π., το οποίο εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με την ως άνω απόφαση.
4. Το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. επικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Επιστημονική Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μπορεί να απαρτίζεται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα που διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη εμπειρία στις δασικές πυρκαγιές και σε λοιπά αντικείμενα συναφή με το σκοπό του. Η Επιστημονική Επιτροπή παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π., επεξεργάζεται και εξειδικεύει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, εποπτεύει την εξέλιξη των προγραμμάτων και εισηγείται θέματα στη Διοικούσα Επιτροπή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής δύναται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.
5. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή άλλο οριζόμενο από αυτόν μέλος της, εκπροσωπεί το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. στις συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Κέντρων της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας. Στις ανωτέρω συναντήσεις δύναται να ορίζονται και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ή εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
6. Το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τη Γ.Γ.Π.Π., η οποία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει τη διαχείριση των επιχορηγήσεων του Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. από το Συμβούλιο της Ευρώπης ή άλλο διεθνή οργανισμό ή εθνική αρχή. Τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους σ’ αυτές.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:58 | Μελίνα

  Όσον αφορά το άρθρο 39 παράγραφος 12γ θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι ειδικότητες των Νομικών,των Μηχανικών και των Οικονομολόγων, εφόσον υπάρχουν αυτά τα τμήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα και μέχρι σήμερα συμπεριλαμβάνονταν στις προκήρυξεις για την Εισαγωγή ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης, στο παρόν νομοσχέδιο δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την ταχύτερη εξέλιξη των αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών,οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:11 | Δημήτριος Μπ.

  Άρθρο 43
  Το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. θα πρέπει να στελεχώνεται για την καλύτερη λειτουργία του, με Δασολόγους και Δασοπόνους κατά κύριο λόγο και να επικουρείται από Μετεωρολόγους, Περιβαντολόγους και επιστήμονες που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι η Δημόσια Υγεία με μεταπτυχιακή ειδίκευση την Ανάλυση και Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:20 | Μσνωλης

  Ενισχύεται με προσωπικό δασολογων δασοπονων και αντίστοιχων ειδικοτήτων και καλό ήταν οι δαοπυροσεβη πρόληψη και καταστολή να γίνει επιστροφή στη δασική υπηρεσία . Τον μόνο φορέα που γνωρίζει. Τ την φύση των πυρκαγιών αυτών. Ενιαίος φορέας δασοπροστασίας .. μόνο έτσι θα προστατευτεί ο φυσικός πλούτος μας . Και τα δάση και τα νερά σαν συνέπεια αυτού . Προστατεύεις το δάσος και δεν έχεις και πλυμμηες το χειμώνα λόγω καμένων εκτάσεων

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:20 | Δημήτριος

  Το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. κρίνεται αναγκαίο να στελεχώνεται από επιστήμονες συναφούς αντικειμένου με το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών. Κατά προτεραιότητα να προτιμούνται κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων συναφών αντικειμένων με τις δασικές πυρκαγιές.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:03 | Κοσμάς Σ.

  Προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών να συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος θα έχει εμπειρία στη διοικητική διαχείριση δασικών συμβάντων και έχει προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Κ.Ε. / Σ.ΚΕ.Δ.