Άρθρο 16 – Αρμοδιότητες Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.

Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, ή του εξουσιοδοτημένου Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
β. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.
γ. Συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.

 • 6. Το εδάφιο β) του άρθρου 16 «Αρμοδιότητες Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, ή του εξουσιοδοτημένου Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
  α. […]
  β. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία.
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:37 | ΜΠΑΖΔΕΚΗ

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ),Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ -ΔΗΜΑΡΧΟ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ,ΕΠΙΣΗΣ Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ -ΔΗΜΑΡΧΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ .ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ .

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:33 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος (δ) ως εξής: «Τηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας των μελών, των νόμιμων αναπληρωτών και όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων/υπηρεσιών και προκαθορίζουν τον κατάλληλο χώρο για σύγκληση έκαστου Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. σε έκτακτες καταστάσεις ιδιαίτερα μεγάλων καταστροφών», ώστε να αντιμετωπιστεί η παράμετρος της μη δυνατότητας επικοινωνίας.