Άρθρο 64 – Διακριτικός Τίτλος -Στολή – Ατομικό Δελτίο Εθελοντή

1. Κατά την αρχική εγγραφή κάθε Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. αποδίδεται διακριτικός τίτλος Εθελοντικής Προστασίας, ο οποίος περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας».
β. Είδος Δράσης, μεμονωμένης ή συνδυαστικής, π.χ. «Δασοπροστασίας» ή/και «Δασοπροστασίας -Δασοπυρόσβεσης»,
γ. Προσδιορισμός γεωγραφικού εύρους δράσης, π.χ. «Όνομα Περιφέρειας», «Όνομα Περιφερειακής Ενότητας», «Όνομα Δήμου» κτλ.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία συμπίπτουν επακριβώς τα επιμέρους στοιχεία του διακριτικού τίτλου όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος, τίθεται αύξων αριθμός, σύμφωνα με τη σειρά καταχώρισης της εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μ.Ε.Ο.Π.Π..
3. Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας φέρουν στολή (φόρμα εργασίας) με τα ακόλουθα, ειδικών διαστάσεων, λογότυπα και επιρράμματα:
α. Λογότυπα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» στο πίσω και άνω μέρος της.
β. Επιρράματα με τα στοιχεία των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 και της παρ. 2, το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου του Εθελοντή, στο πρόσθιο και αριστερό μέρος.
γ. Επίρραμα με το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα.
δ. Επίρραμα με το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό βραχίονα.
4. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας ανάλογα με τη δράσεις για τις οποίες προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών, ή, όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές δύνανται να φορούν γιλέκο, ή μπουφάν εργασίας, με αντανακλαστικές λωρίδες που θα φέρουν τα αντίστοιχα διακριτικά σήματα.
5. Μετά την ένταξη κάθε Εθελοντή στο Μ.Ε. του χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ατομικό Δελτίο Εθελοντή. Το Ατομικό Δελτίο φέρει φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) και υποχρεωτικώς αναγράφει τα κάτωθι:
α. Αριθμό μητρώου εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.
β. Ονοματεπώνυμο.
γ. Διακριτικό τίτλο της Εθελοντικής Οργάνωσης.
δ. Δράσεις εξειδίκευσης.
ε. Ημερομηνία Λήξης Ισχύος.
στ. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ή αντίστοιχο αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας προέλευσης υπηκόων Κρατών-μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών .
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:13 | Κεής Χρήστος

  Η διάκριση από τα σώματα ασφαλείας στις στολές πρέπει να είναι ευδιάκριτη παρόλα αυτά να μην ξεχνάμε ότι οι εθελοντές βρίσκονται εκεί με προσωρινή ‘κρατική’ ιδιότητα. Το να τους βάλουμε το εθελοντής ταμπέλα στην κακή κουλτούρα του Έλληνα χτυπάει ως ασήμαντος και έχει παρατηρηθεί σε καταστάσεις καταστροφής που ο εθελοντής είναι πρακτικά ίδιος σε σημασία με οποιοδήποτε κρατικό λειτουργό να τυγχάνει χλευασμού σε οδηγίες που δίνει στους πολίτες σε κρίσιμα για την επιβίωση τους ζητήματα.
  Προτείνω η κάθε οργάνωση να φτιάξει σαφείς στολές που να σταλούν προς έγκριση χωρίς κατ’ ανάγκη να τονίζεται το εθελοντής. Εφόσον είναι σαφής η επωνυμία της οργάνωσης στη στολή και με μεγάλα ευδιάκριτα γράμματα δεν τίθεται θέμα σύγχυσης

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:28 | ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

  Πρέπει κατά τη γνώμη μας να προσδιοριστούν επακριβώς οι λεπτομέρειες για τη στολή των Εθελοντικών Οργανώσεων ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως σύγχυση με κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, δεδομένου του ότι ενδέχεται να προκύψουν κόστη αντικατάστασης στολών τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά, πρέπει αυτά να καλυφθούν από τη ΓΓΠΠ ανεξάρτητα από άλλη χρηματοδότηση.

  Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ)

 • Στο Άρθρο 64 προτείνεται η εξής προσθήκη:

  «…6. Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τις προβλέψεις ορατότητας, αναγνωρισιμότητας και προστασίας που πηγάζουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Συνθήκη της Γενεύης (1864) οι στολές εργασίας και τα διακριτικά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και παράλληλα θα συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές ασφαλείας της παρ. 4…».

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 7 / Παράγραφος 1

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:00 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Πρέπει να καθορίζεται επακριβώς με τι στολή θα ενδύονται οι εθελοντές Π.Π. , ούτως ώστε να μην δημιουργείται καμία σύγχυση με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς.
  Το αυτό ισχύει και για τα επιρράμματα που θα φέρονται επί της στολής.
  Η δαπάνη απόκτησης ή αντικατάστασης των στολών θα καλύπτεται από την Γ.Γ.Π.Π.

 • Όσον αφορά την σήμανση της στολής των εθελοντών είναι πρακτικώς αδύνατον διότι πολλοί εθελοντές δρουν σε πολλά πεδία π.χ Α Βοήθειες, δασοπυρόσβεση-πυροπροστασία, ορεινή διάσωση, μαζικές καταστροφές κλπ.
  Όσον αφορά την παρ.4 όπου οι στολές των εθελοντών πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, αφήνετε να εννοηθεί ότι οι στολές αυτές θα προμηθευτούν από το κράτος. Εάν είναι έτσι…πολύ καλό για να’ναι αληθινό!!

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:21 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  §1. Το σύστημα απόδοσης του διακριτικού τίτλου θα προκαλέσει εξαιρετικά μακροσκελείς, χαοτικούς τίτλους.
  §3. Δεδομένου ότι οι ομάδες έχουν κοπιάσει πολύ για να αποκτήσουν κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (στολές, υποδήματα κτλ.) σε επαρκή ποσότητα, πρέπει το κόστος οποιασδήποτε προσθήκης (επιρράματα) ή αλλαγής να καλυφθεί εξολοκλήρου από τη Γ.Γ.Π.Π.

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:08 | Κούτσιας Κων/νος

  Το κράτος να καλύψει πλήρως την δαπάνη για την αλλαγή στολών, σημάτων κλπ διακριτικών για κάθε σύλλογο ενταγμένο στην Πολιτική Προστασία.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:49 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Το κράτος να καλύψει πλήρως την δαπάνη για την αλλαγή στολών, σημάτων κλπ διακριτικών για κάθε σύλλογο ενταγμένο στην Πολιτική Προστασία.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:52 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Το κράτος να καλύψει πλήρως την δαπάνη για την αλλαγή στολών, σημάτων κλπ διακριτικών για κάθε σύλλογο ενταγμένο στην Πολιτική Προστασία.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:51 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Να θυμήσω οτι η περιγραφή της στολής και το τι πρεπει να φερεται σε αυτή εχει καθοριστει απο το 2014 (και δεν διαφερει πολυ απο τα αναφερόμενα στο αρθρο αυτό) αλλά ελάχιστες ομάδες εχουν προβει στην τροποποίηση της. Προφανώς το θεμα του κόστους της τροποποίησης ειναι πολυ σημαντικό.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 23:49 | Φάνης

  Το άρθρο χρειάζεται αρκετές προσθήκες. Βάσει των κατηγοριών του άρθρου 57, αν μια ομάδα έχει αρκετές συνδυαστικές δράσεις, πόσες και ποιές θα βάλει στο επίρραμα που λέτε μπροστά ?
  Επίσης ανάλογα την επιχειρησιακή δράση απαιτείται και εξειδικευμένος ρουχισμός που διαφέρει πιθανώς μεταξύ των κατηγοριών.
  Είναι γενική περιγραφή, ενώ πρέπει να δοθεί χρόνος και οικονομική υποστήριξη στις υπάρχουσες ΕΟ για αλλαγή/τροποποίηση ρουχισμού.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 15:17 | Παύλος

  – Για να έχει ουσία και εφαρμογή αυτό το άρθρο θα πρέπει να θωρακιστεί με ξεκάθαρους κανόνες ελέγχου τήρησης της κανονικότητας και των προβλεπομένων.

  3. Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας φέρουν στολή (φόρμα εργασίας) με τα ακόλουθα, ειδικών διαστάσεων, λογότυπα και επιρράμματα:
  α. Λογότυπα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» στο πίσω και άνω μέρος της.
  β. Επιρράματα με τα στοιχεία των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 και της παρ. 2, το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου του Εθελοντή, στο πρόσθιο και αριστερό μέρος.
  γ. Επίρραμα με το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα.
  δ. Επίρραμα με το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό βραχίονα

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Θα πρέπει να θεσπιστεί πολύ συγκεκριμένος τύπος χρώματος της στολής των εθελοντικών οργανώσεων και να απαγορευτεί η χρήση του τύπου της στολής του Π.Σ γιατί σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει προφανής σύγχυση (επιτηδευμένη θα έλεγα εγώ, για λόγους που εξυπηρετούν τους ιδιοτελείς σκοπούς κάθε ομάδας), με αποτέλεσμα την απομείωση της εικόνας των υπηρεσιακών στελεχών του Π.Σ και του έργου του πολλές φορές.

  4. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας ανάλογα με τη δράσεις για τις οποίες προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών, ή, όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές δύνανται να φορούν γιλέκο, ή μπουφάν εργασίας, με αντανακλαστικές λωρίδες που θα φέρουν τα αντίστοιχα διακριτικά σήματα.

  5 (αλλαγή αρίθμησης σε 6). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Η μη ύπαρξη θεσμοθετημένα ξεκάθαρων διακριτικών, τύπου και χρώματος στολής αλλά κυρίως η μη ύπαρξη ενός θεσπισμένου οργάνου και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων σε όσους παραβαίνουν την παρούσα διάταξη, έχει ως αποτέλεσμα την ασυδοσία από πλευράς εθελοντικών ομάδων και το φαινόμενο ο κάθε ένας εθελοντής πολιτικής προστασίας να αυτοπροσδιορίζεται όπως θεωρεί εκείνος σωστό και να συγχέεται ο ρόλος και η υπόστασή του. Παρατηρείται μάλιστα πολλές φορές το φαινόμενο να συγχέεται σε ένα συμβάν η παρουσία των στελεχών του ΠΣ με μέλη Ε.Ο, τα οποία (μέλη) φέρουν στολές και διακριτικά κατά το δοκούν (μέχρι και αντιστράτηγου Εθ. Πυρ. Σώματος, έχει παρατηρηθεί να φορούσαν κάποιοι)!!!!!

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 16:05 | Δημήτριος SV2GWY

  – Με αυτό το Άρθρο, επιτέλους θα εκλείψουν οι «λατέρνες», που με 2€ γινόντουσαν ΟΥΚ, Αλεξιπτωτιστές, ΕΚΑΒ, ΟΠΚΕ, Στρατηγοί και ότι άλλο αποθημένο είχαν.

  – «β. Επιρράματα με τα στοιχεία των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 και της παρ. 2, το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου του Εθελοντή, στο πρόσθιο και αριστερό μέρος.»

  τα παραπάνω χωράνε σε 4 ή 5 σειρές, κάτι που θα κάνει το επίραμα αρκετά μεγάλο και δυσδιάκριτο.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ την αναγραφή του Ονοματεπώνυμου σε επίραμα στο δεξί ημιθωράκιο και στο αριστερό ημιθωράκιο η ειδικότητα. (όπως ο ΕΣ).
  Όλα τα υπόλοιπα, εξίσου βασικά, να είναι τυπωμένα σε ταυτότητα τύπου πιστωτικής σε εμφανή σημείο (lanyard). Αυτή η ταυτότητα θα έχει και όλα τα στοιχεία του Ατομικού ΔΕλτίου Εθελοντή και προτείνω τις προδιαγραφές της να τις γνωστοποιήσει η ΓΓΠΠ, αλλά να τις εκδίδει κάθε Εθελοντική Ομάδα έτσι ώστε να επισπευθεί η διαδικασία.

  – Στην πλάτη και άνω, προτείνω να αναγράφεται μόνο η ειδικότητα και από κάτω το λογότυπο της Πολιτικής Προστασίας.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 13:44 | ΚΩΣΤΑΣ

  Επί της πράξης κρίνεται επιβεβλημένος ο καθορισμός συγκεκριμένου χρώματος στολής,διάφορου των υπολοίπων φορέων και Σωμάτων , προς αποφυγήν συγχύσεων και συγκρίσεων