Άρθρο 109 – Κατάσταση Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.)

1. Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) είναι η κατάσταση στην οποία τίθενται α) μέχρι τη συμπλήρωση τεσσαρακονταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, οι Πύραρχοι που για δύο φορές παραλείπονται κατά τις τακτικές κρίσεις για την επιλογή στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και β) όσοι Πύραρχοι ανεπιτυχώς ολοκληρώνουν τη δοκιμασία και τον έλεγχο του υπό στοιχείου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 116.
2. Οι τιθέμενοι στην κατάσταση Ε.Ο.Θ. δεν εκτελούν μάχιμη υπηρεσία αλλά αμιγώς διοικητικά καθήκοντα, δεν δύνανται να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, κρίνονται κάθε έτος μέχρι το έτος συμπληρώσεως της τεσσαρακονταετούς συντάξιμης υπηρεσίας τους, οπότε και αποστρατεύονται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τις κείμενες περί αποστρατείας διατάξεις, προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό.
3. Οι ανωτέρω εμπίπτουν σε όλες τις κείμενες διατάξεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας, με εξαίρεση όσων απορρέουν και αφορούν στην άσκηση επιχειρησιακού έργου.
4. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν πέρατος των τακτικών κρίσεων και με εισήγηση Επιτελάρχη, καθορίζονται οι θέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και λοιπά λειτουργικά θέματα των τιθέμενων στην κατάσταση Ε.Ο.Θ.
5. Οι τιθέμενοι στην κατάσταση Ε.Ο.Θ. δύνανται με αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής, να τοποθετούνται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι θέσεις εκτέλεσης, τα καθήκοντα, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:24 | Γιώργος Κ

  Άρθρο 109 . Προτείνεται να εξαιρεθούν οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 162 λόγω εξειδίκευσης.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:35 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ.1: Πολύ αυστηρό το «..δύο φορές..». Προτείνεται «..τρία έτη..».
  Παρ.2 Να προστεθεί «..μετά τη τελεσιδικία…»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Προτείνω να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση κατόπιν κριτηρίων, καθώς πρόκειται για στελέχη με ιδιαίτερη εμπειρία.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:23 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο.Θ. 1.γ) ΟΣΟΙ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 162 ΠΑΡ. 1 , ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ , ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. ( ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΣΕ άρθρο ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΙΚΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ).

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 14:11 | Μάρκος Γκουβάς

  Σχετικά με την παρ. 5 παρόντος άρθρου:
  Για αξιωματικούς πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Δασοπονίας να προβλέπεται η τοποθέτησή τους στην Κεντρική ή τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες,
  ενώ για τους μετεωρολόγους αξιωματικούς του ΠΣ η τοποθέτησή τους στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προς όφελος της συνεργασίας του ΠΣ με τους φορείς αυτούς.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 13:09 | Γεώργιος Β

  Προτείνεται η ρύθμιση του άρθρου 109, να αφορά και τους Αντιπυράρχους, καθώς και αυτοί παραλείπονται κατά τις τακτικές κρίσεις για την επιλογή στον βαθμό του Πυράρχου, όταν κρίνονται νεώτεροί τους και μπαίνουν σε πίνακα διατηρητέων σύμφωνα με το άρθρο 132 του παρόντος σχεδίου Νόμου.