Άρθρο 51 – Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

1. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει ή ανακατανέμει το προσωπικό σε αυτά, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
β. Ορίζει τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, όταν αυτοί προέρχονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικότερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Υπογράφει τα έγγραφα της Διεύθυνσης δια των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητες του, τα οποία απευθύνονται προς τους Φορείς της Γ.Γ.Π.Π. και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο ή και σε άλλους εκτός του Υπουργείου Φορείς και Υπηρεσίες.
ε. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.
στ. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
ζ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
η. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. αξιολογούν ή γνωματεύουν στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους τους, εφόσον προέρχονται από το ένστολο προσωπικό και από το ίδιο με αυτόν Σώμα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 4249/2014 (Α’73).
θ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Γενικό Γραμματέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του.
ια. Μπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης, ανεξαρτήτως της αρμοδιότητας των Τμημάτων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική υποβοήθηση στην εκπλήρωση της αποστολής της.

  • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:20 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΠΠ

    Προτείνεται η διευκρίνηση: O Προϊστάμενος Δ/νσης, ορίζεται με απόφαση του ΓΓ και δύναται να προέρχεται από το ένστολο προσωπικό ή από το πολιτικό προσωπικό της ΓΓΠΠ.

  • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:15 | ΕΥΓΕΝΙΑ

    Επί της παρ.β: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης εφόσον είναι ένστολος δεν μπορεί να ορίζει ως Προϊστάμενο Τμημάτων το πολιτικό προσωπικό, παρά μόνο το ένστολο προσωπικό βάσει των ισχυουσών διατάξεων, βαθμού και προσόντων.

    Επί των παρ. η και ζ: όταν ο Προϊστάμενος Δ/νσης είναι ένστολος το πολιτικό προσωπικό ποιος το αξιολογεί?