Άρθρο 159 – Διαδικασία μεταθέσεων

1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό και κοινοποιούνται με απόφασή του.
2. Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί και για το δεύτερο Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.
3. Τον μήνα Φεβρουάριο έκαστου έτους από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσονται οι εξής πίνακες:
α. Πίνακας που εμφανίζει τον αριθμό των κενών θέσεων ανά νομό και των υπεράριθμων της παρ. 2 του άρθρου 151 που θα υπάρξουν κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων.
β. Πίνακας των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά βαθμό και ειδικότητα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υπάλληλος, μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου. Ενστάσεις κατά των εν λόγω πινάκων μπορούν να υποβληθούν, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τα οικεία Συμβούλια Μεταθέσεων και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ως τις 31 Μαρτίου.
4. Αιτήσεις μεταθέσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, πλην των περιπτώσεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 157:
α) όσοι υπηρετούν εκτός του νομού συμφερόντων τους και συμπληρώνουν τουλάχιστον ένα (1) έτος σε Υπηρεσία της νησιωτικής χώρας, πλην Εύβοιας και Λευκάδας,
β) όσοι υπηρετούν εκτός του νομού συμφερόντων τους και συμπληρώνουν τουλάχιστον δυο (2) έτη σε Υπηρεσία της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανόμενης της Εύβοιας και Λευκάδας,
γ) όσοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη υπηρεσίας στο νομό συμφερόντων τους ή δυο (2) συνεχή έτη υπηρεσίας εκτός νομού συμφερόντων τους. Στην περίπτωση αυτή εάν ο υπάλληλος δεν καθίσταται υπεράριθμος και επιθυμεί να παραμείνει στην Υπηρεσία του, θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στην αίτηση.
Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας, απόσπασης με αίτησή του, φοίτησης στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή σε Σχολεία και Κέντρα Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής και η απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών, εξαιρούμενων αυτών που προκύπτουν ένεκα της υπηρεσίας και ελευθερίας γιατρού, αθροιστικά πέραν του ενός (1) μηνός.
5. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι υπάλληλοι που δικαιούνται, υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων, το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου, οι οποίες με ευθύνη των διοικήσεων, αποστέλλονται αμελλητί στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Α.Π.Σ. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μετά την ανωτέρω ημερομηνία, δεν γίνονται δεκτές.
6. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων φροντίζει για την προώθηση των αιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου ενώπιον του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από απόφαση του Αρχηγού και πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Αναβολή αυτών επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες και εκτελούνται μέχρι 31 Οκτωβρίου του αυτού έτους.
Η σειρά στη διαδικασία των μεταθέσεων είναι η εξής:
Πρώτα εξετάζονται οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της παρ. 3 περίπτ. α’, μετά της παρ. 3 περίπτ. β’ , μετά της παρ. 3 περίπτ. γ’ και τέλος της παρ. 3 περίπτ. δ’ του άρθρου 152, σε Υπηρεσίες όπου υπάρχουν κενά και τα οποία πρόκειται να καλυφθούν.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία το κενό που δημιουργείται από τη μετάθεση Αξιωματικού – Διοικητή Υπηρεσίας δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλον Αξιωματικό της, η ως άνω διαδικασία δύναται να μην εφαρμοστεί. Ο εν λόγω υπάλληλος παραμένει στην Υπηρεσία του και η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπολοίπους.
8. Για τις περιπτώσεις των εκτάκτων μεταθέσεων τα Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Αρχηγού. Έκτακτες μεταθέσεις γίνονται μόνο στις εξής περιπτώσεις, λόγω:
α. Έναρξης λειτουργίας Υπηρεσίας.
β. Προαγωγής, κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας.
γ. Καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου.
δ. Υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση ή συνυπηρέτηση.
ε. Προαγωγής του υπαλλήλου.
στ. Για κάλυψη κενής θέσης Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ΔΙ.ΠΥ.Ν ή ΔΙ.ΠΥ.
ζ. Για προβλεπόμενες στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 162 του παρόντος περιπτώσεις.
9. Για τις μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά ή προάγονται με απόφαση του Αρχηγού, καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων κατά βαθμό, που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες πρόκειται να καλυφθούν. Όσοι εκ των δικαιούμενων υπαλλήλων επιθυμούν, υποβάλλουν αίτηση, οπότε συγκαλείται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας. Εάν δεν καλυφθούν οι ως άνω θέσεις μετατίθενται τυχόν υπεράριθμοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
10. Σε περίπτωση κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή υποβιβασμού Υπηρεσίας οι υπάλληλοι αποσπώνται ή μετακινούνται σε Υπηρεσίες που επιθυμούν, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον μέχρι το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε και εφαρμόζονται γι’ αυτούς οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
11. Φύλλα πορείας χορηγούνται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου, στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου, χρόνου. Αναστολή χορήγησης φύλλου πορείας δεν επιτρέπεται, εκτός των ευρισκομένων σε μακρά αναρρωτική άδεια. Οι έγγαμοι οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία που μετατίθενται δέκα (10) ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας, ενώ οι άγαμοι πέντε (5) ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας.
12. Έκτακτες μεταθέσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου, καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός δεκαημέρου προ του Πάσχα και ενός δεκαημέρου μετά το Πάσχα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:47 | Χαράλαμπος

  Λαμβάνοντας υπόψη πρώτιστα το Σύνταγμα κυρίως όσον αφορά την Αρχή της Ισότητας καθώς και ότι για το Ένστολο Πυροσβεστικό Προσωπικό ισχύει η μισθοδοσία που ισχύει για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να εξεταστεί να προστεθεί παρ. 13 ως εξής:
  «13. Στο Πυροσβεστικό Προσωπικό που μετατίθεται εκτός του τόπου συμφερόντων του, σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπηρεσιακών οικημάτων για στέγαση αντίστοιχα των Ενόπλων Δυνάμεων, χορηγείται επιδότηση ενοικίου όπως ισχύει κάθε φορά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».
  Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι οικογένειες των Πυροσβεστών πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ίδιες παροχές με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότερα τα ανήλικα τέκνα των Πυροσβεστών έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ανήλικα τέκνα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:45 | Αναστάσιος Καναβός

  Παρ. 4.: Γιατί να μην έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μεταθέσης όσοι έχουν συμπληρώνουν ένα (1) έτος εκτός του νομού συμφερόντων τους για επιστροφή στην Υπηρεσία προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενό;

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:35 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων»
  προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το
  Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους
  Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους
  Υπαξιωματικούς καιΠυροσβέστες τοΠρωτοβάθμιο ΣυμβούλιοΚρίσεωνΥπαξιωματικών.
  Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι
  των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι
  Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και
  Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι
  εκάστοτε ισχύουσεςγιατοθέμααυτόδιατάξεις.».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:48 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Στο 3α θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε κάθε νησί ξεχωριστά και όχι ως Νομό.
  Διαφορετικές οι ανάγκες κάθε νησιού, οι ιδιαιτερότητές τους, αφορά ξεχωριστές και αυτόνομες πόλεις (μεσολαβεί θάλασσα)…

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:10 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 159 : τροποποίηση ώστε να συμβαδίζει με το άρθρο 158 και να προστεθεί ως λόγος μετάθεσης και οι σπουδές τέκνου όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενες παρατηρήσεις.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:18 | Chatzi

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων» προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής : «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:19 | . Κωνσταντίνος Τσιλικιδης

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων»
  προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το
  Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους
  Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους
  Υπαξιωματικούς καιΠυροσβέστες τοΠρωτοβάθμιο ΣυμβούλιοΚρίσεωνΥπαξιωματικών.
  Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι
  των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι
  Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και
  Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι
  εκάστοτε ισχύουσεςγιατοθέμααυτόδιατάξεις.».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:27 | Στέλιος Μπούφτας

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων»
  προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής :«Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους
  Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι
  των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι
  εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:17 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΣΥΓΝΩΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Διοικητής Υπηρεσίας να μην μπορεί να καλυφθεί από άλλον Αξιωματικό της, αφού παντού υπάρχει αναπληρωτής ή να μην γίνεται μια κοντινή μετακίνηση άλλου Αξκου.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της παραγράφου : 7. Σε περίπτωση κατά την οποία το κενό που δημιουργείται από τη μετάθεση Αξιωματικού – Διοικητή Υπηρεσίας δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλον Αξιωματικό της, η ως άνω διαδικασία δύναται να εφαρμοστεί με το πέρας της αντιπυρικής περιόδου.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:52 | Μιχάλης. Π

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων» προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής : «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:15 | Κώστας Παλαιολόγου

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων» προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής : «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:56 | Σωκράτης

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων» προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής : «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:38 | Παναγιώτης. Σ

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων» προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής : «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:59 | Θωμάς

  Δεν αναφέρονται πουθενά με σαφήνεια τα κριτήρια με τα οποία οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι προηγούνται ή υπολείπονται της μετάθεσης σε σχέση με άλλους (βάσει των μορίων που διαθέτουν και των υπόλοιπων κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 158).

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:07 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Να διευκρινιστεί ποιους Αξιωματικούς Διοικητές αφορά, διότι εάν αφορά Αξιωματικούς που έχουν μετατεθεί ως Διοικητές, κατά τις τακτικές κρίσεις του προηγούμενου έτους σε μια Υπηρεσία και στις επόμενες μεταθέσεις αυτοί παραμείνουν στην Υπηρεσία αυτή, διότι δεν προβλέφθηκε να αντικατασταθούν, θεωρούμε ότι είναι άδικο για τους εν λόγο Αξιωματικούς Διοικητές αυτή η αντιμετώπιση.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:56 | Δημήτρης. Χ

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων»
  προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής :

  «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους
  Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι
  των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι
  εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:27 |

  Διόρθωση της παραγράφου 10 ως εξής:
  «10. Σε περίπτωση κατάργησης, αναστολής λειτουργίας, υποβιβασμού ή μετακίνησης και μεταφοράς Υπηρεσίας οι υπάλληλοι αποσπώνται ή μετακινούνται σε Υπηρεσίες του νομού συμφερόντων τους, δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις μέχρι το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε και εφαρμόζονται γι’ αυτούς οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:59 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Οι Αντιπύραρχοι δεν πρέπει να εξαιρεθούν του υπολογισμού των μορίων , θα πρέπει να υπολογίζονται τα μόρια μέχρι ΚΑΙ τον βαθμό του Αντιπυράρχου.
  Οι μεταθέσεις να είναι για ένα (1) έτος και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τα δύο(2) χρόνια εξαντλούν οικονομικά τον υπάλληλο.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 21:23 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 159 παρ. 3β
  Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος να είναι μέχρι και τον βαθμό του Αντιπυράρχου προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαιοσύνης .
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 159 παρ. 4β
  Όσοι υπηρετούν εκτός του νομού συμφερόντων τους και συμπληρώνουν τουλάχιστον ένα (1) έτος σε υπηρεσία της ηπειρωτικής χώρας συμπεριλαμβανόμενης της Εύβοιας και Λευκάδας να έχουν δικαίωμα αίτησης μετάθεσης εφόσον η αίτηση είναι για το νομό συμφερόντων τους.Τα δύο(2) χρόνια εξαντλούν οικονομικά όλους τους συναδέλφους.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 159
  Οι μεταθέσεις να κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα.

 • Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 με τίτλο «Διαδικασία Μεταθέσεων» προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους Πυρονόμους το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυρονόμων και για τους Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί, για το δεύτερο Πυρονόμοι και για το τρίτο Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.».

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:43 | pha

  παρ. 3β
  Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος να είναι μέχρι και τον βαθμό
  του Αντιπυράρχου προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαιοσύνης
  παρ. 4β
  Οσοι υπηρετούν εκτός του νομού συμφερόντων τους και συμπληρώνουν τουλάχιστον ένα
  (1) έτος σε υπηρεσία της ηπειρωτικής χώρας συμπεριλαμβανόμενης της Εύβοιας και
  Λευκάδας εφόσον η αίτηση είναι για το νομό συμφερόντων τους.
  ΑΡΘΡΟΥ 159
  Οι μεταθέσεις να κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον δύο (2) μήνες
  νωρίτερα.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:25 | Α.Λ.

  Άρθρο 159 § 11
  Σε περίπτωση έκτακτης ή άνευ αίτησης υπαλλήλου μετάθεσης, σε συνάδελφο που βρίσκεται σε κανονική προγραμματισμένη άδεια, το ΦΠ θα πρέπει να επιδίδεται μετά την παρέλευση αυτής και όχι να διακόπτεται όπως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:49 | Α.Λ.

  Άρθρο 159 § 6
  Θα έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης των μεταθέσεων προ έναρξης της αντιπυρικής περιόδου προκειμένου ο συνάδελφος να γνωρίζει την υπηρεσία του και τον τομέα ευθύνης αυτής έγκαιρα, αλλά και να φροντίζει για την εύρεση οικίας και μεταφορά οικοσκευής, που τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και δυσκολότερη μετά την εμφάνιση γνωστής πλατφόρμας ενοικίασης ακινήτων.