Άρθρο 02 – Πεδίο Δράσης Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

1. Συστήνεται Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (National Crisis and Hazard Management Mechanism (Nat-CHAMM), εφεξής, «Εθνικός Μηχανισμός», ο οποίος καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών και συνιστά το σύνολο των συντρεχουσών επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει ως προτεραιότητες, αφενός την πρόληψη, ετοιμότητα και προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και άυλων αγαθών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές, που προκαλούν, ή ενδέχεται να προκαλέσουν, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε ειρηνική περίοδο και αφετέρου τη μείωση του κινδύνου και την αντιμετώπιση, αποκατάσταση και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.
2. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού εκπληρώνονται μέσα από την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων. Ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού αποτελεί ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει και στην επίτευξη των σκοπών των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Μηχανισμών και Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:34 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η φύση δεν προκαλεί καταστροφές. Καταστροφή είναι το αποτέλεσμα έντονων φυσικών φαινομένων επί των ανθρώπινων δημιουργημάτων και κατασκευών, τα οποία πλήττουν την συνέχιση της κανονικότητας-ομαλού ρυθμού ζωής της κοινωνίας. Συνεπώς όπου στο κείμενο αναφέρεται η φράση «φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές», προτείνεται η αλλαγή σε «από έντονα φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές καταστροφές».

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:29 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 ως κάτωθι:
  «Στις αρχές λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη προγραμμάτων και υποδομών, με σκοπό την πρόληψη και την μείωση της διακινδύνευσης, με προτεραιότητα τους νέους ανθρώπους.»

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 21:47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

  Στην επιτροπή είναι επιτακτικό να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.