Άρθρο 110 – Αποστρατεία

1. Αποστρατεία είναι η κατάσταση του επανερχομένου πυροσβεστικού υπαλλήλου στον ιδιωτικό βίο.
2. Οι αποστρατευόμενοι διαγράφονται από τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος μετά δεκαπενθημέρου από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το δεκαπενθήμερο αυτό θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας του αποστρατευόμενου με όλες τις συνέπειες. Ειδικά οι αποστρατευόμενοι λόγω ορίου ηλικίας διαγράφονται από τη δύναμη, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατάληψης του ορίου ηλικίας.