Άρθρο 30 – Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

1. Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύναται να ορίζεται Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις του κύκλου των καταστροφών και απειλών.
β. Εκδίδει την απόφαση για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 25.
γ. Εκδίδει την απόφαση για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 26.
δ. Εκδίδει την απόφαση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3013/2002 (Α’ 102), και συντονίζει τη διάθεση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων, καθώς και της βοήθειας που παρέχεται, από άλλες χώρες, για την αντιμετώπιση των καταστροφών.
ζ. Σε περίπτωση κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας, αποφασίζει για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων, καθ’ υπέρβαση των προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
η. Μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ιεραρχικώς κατώτερα όργανα, με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που του έχει μεταβιβάσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

  • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:43 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΗΝΗ

    Επί της παρ. 2δ’: καλό θα είναι να αναφέρεται ρητά σε τι αφορά η απόφαση αυτή.

  • 10 Ιανουαρίου 2020, 20:07 | Χαράλαμπος

    Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος (2θ) ως εξής: Εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (ή μεριμνά για) την αποστολή ή μη δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας σε αιτήματα τρίτων χωρών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ή των διμερών συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και τρίτων χωρών, με προηγούμενη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.»