Άρθρο 128 – Συμβούλια κρίσεων

1. Για τις κρίσεις των Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται τα εξής Συμβούλια Κρίσεων: α) Κατώτερο Συμβούλιο. β) Ανώτερο Συμβούλιο. γ) Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο. δ) Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο.
2. Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που εκδίδεται εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, για τη διενέργεια των τακτικών και εκτάκτων κρίσεων, και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, το Ανώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος καταρτίζει πίνακες κρινόμενων και παραλειπομένων κατ’ έτος Αξιωματικών. Οι πίνακες που καταρτίζονται υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για έγκριση και στη συνέχεια κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για ενημέρωση των ενδιαφερομένων Αξιωματικών, με διαταγή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
4. Γραμματέας για κάθε Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αξιωματικός που συμμετέχει στις εργασίες των Συμβουλίων, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθμοι ανώτεροι Αξιωματικοί ως αναπληρωματικοί γραμματείς. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συμβουλίων ενεργείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
5. Τα μέλη του Συμβουλίου που προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις ορίζονται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τα μέλη που προέρχονται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ορίζονται ύστερα από πρόταση του Πρόεδρου του και το μέλος που προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία ορίζεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.