Άρθρο 15 – Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

1. Σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας συστήνονται Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία συνδράμουν στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής του ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου, αποτελούμενα από τα εξής μέλη:
α. Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.
β. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας, ή νομίμου κωλύματος, του Προέδρου, τον αναπληρώνει.
γ. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
δ. Το Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού.
ε. Το Διοικητή της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου, ή Πυροσβεστικού Σταθμού.
στ. Το Διοικητή του κατά τόπο Αστυνομικού Τμήματος.
ζ. Το Διοικητή της κατά τόπο Λιμενικής Αρχής.
η. Τους Διοικητές των μονάδων Υγείας του Δήμου.
θ. Το Διοικητή του κατά τόπο στρατιωτικού σχηματισμού, ή συγκροτήματος, ή μονάδας.
2. Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων Φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών Φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.
3. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:13 | Γιάννης

  Οι Δήμαρχοι με την παρ.(&)1.α. του άρθρου 13 του Ν.3013/2002, συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). Επομένως, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του άρθρου 3. του Π.Δ. 138/2014, ενισχύεται ενδεχομένως η άποψη συμβουλευτικής συμμετοχής στα μέλη του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. προσωπικού με επίγνωση της εξέλιξης του καιρού και των μεταβολών του, συμβάλλοντας θετικά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στο στάδιο ενεργοποίησης του συγκεκριμένου οργάνου ( Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:32 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Να προστεθεί … «αποτελούμενα από τα τουλάχιστον εξής μέλη»
  Και ο λόγος είναι να δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους να έχουν την δυνατότητα να ορίσουν ως μέλη του οργάνου εκπροσώπους και άλλων Υπηρεσιών και φορέων ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή που δεν τους έχει προβλέψει ο Νόμος

  Να προστεθεί εδάφιο ι’ ως εξής :
  «Εκπρόσωπο των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Κύριοι, αν τυχόν το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. σχεδιάστηκε να λειτουργήσει «ως μικρό και ευέλικτο» όργανο, πιστεύω πως είναι λάθος.

  Εδικά όταν η εδαφική περιφέρεια του Ο.Τ.Α. ΣΥΜΠΊΠΤΕΙ με την εδαφική περιφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας, τότε θα πρέπει να ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ και όχι δύο δηλ.και του ΟΤΑ και της Περιφερειακής Ενότητας.

  Κατά την άποψη μου και ως υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας στο παρελθόν, Θα πρέπει στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ να συμπεριλαμβάνονται :

  1) Εκπρόσωποι όλων των Δημοτικών παρατάξεων
  2) Προϊστάμενοι Δνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
  3) Εκπρόσωπος της Περιφέρειας η της Περιφερειακής Ενότητας
  4) Προϊστάμενοι Δνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας
  5) Εκπρόσωπος της Δνσης Δασών ή του Δασαρχείου
  6) Εκπρόσωπος της Δνσης Υδάτων.
  7) Εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

 • 5. Η παρ. 2 του άρθρου 15 «Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. […]
  2. Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων Φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών Φορέων καθώς και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της χωρικής του αρμοδιότητας.
  3. […]» .
  Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:40 | WWF Ελλάς

  Όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, επιχειρείται η σύσταση ενός ενιαίου εθνικού μηχανισμού ολιστικής κάθετης διαχείρισης κινδύνων και απειλών που θα αντιμετωπίσει τον αποσπασματικό χαρακτήρα δράσεων και αρμοδιοτήτων που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, γραφειοκρατία και συγκρούσεις. Φαίνεται όμως ότι στην πράξη, προκειμένου να τηρηθούν ισορροπίες πολιτικού χαρακτήρα, οι ανωτέρω παθογένειες δεν αντιμετωπίζονται με γενναιότητα από το παρόν νομοσχέδιο. Η καθετοποίηση του μηχανισμού σταματά στην θέσπιση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 93, ν. 4623/2019) που μεταξύ άλλων έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο διοίκησης και λήψης απόφασης στο ήδη πολυδαίδαλο σύστημα. Ο ρόλος του Περιφερειακού Συντονιστή θα επιφέρει συγκρούσεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων ειδικά με τους επικεφαλής των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας. Με το προτεινόμενο σύστημα σε μια φυσική καταστροφή όπως η δασική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 θα εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων το ελάχιστο 10 άτομα γεγονός που χωρίς ξεκάθαρο σύστημα ροής πληροφοριών, αποφάσεων και διοίκησης περιστατικού θα επιφέρει πολυπλοκότητα και δεν αμβλυνθούν τα προβλήματα που δημιουργεί μια ήδη πολυπρόσωπη διαδικασία.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:21 | WWF Ελλάς

  Η παρουσία των εθελοντικών ομάδων αποτελεί τον τρόπο για την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε συλλογικά όργανα πολιτικής προστασίας, δίαυλο άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης τους και ηθικής αναγνώρισης του έργου και του ρόλου τους εντός του συστήματος πολιτικής προστασίας. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νόμο για την εκπροσώπηση των εθελοντικών ομάδων του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) στα Περιφερειακά ή Τοπικά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας και αυτό να μην είναι θέμα απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό προκειμένου το σχήμα να είναι μικρό και ευέλικτο, προτείνεται η εκπροσώπηση τουλάχιστον μέσω κοινού αντιπροσώπου που θα ορίζουν εγγράφως οι εθελοντικές ομάδες του Μητρώου που ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα του κατά περίπτωση οργάνου. Τέλος δεν προβλέπεται η εκπροσώπηση της Δασικής Υπηρεσίας, που είναι εκ του νόμου αρμόδια για θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών αλλά και αποκατάστασης δασικών εκτάσεων με τρόπο που μπορεί να μετριάσει ή να αποτρέψει μελλοντικές καταστροφές.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:58 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  Δεν προβλέπεται η συμμετοχή της Δασικής υπηρεσίας και εκπροσώπων εθελοντικών ομάδων και στελεχών Πολιτικής Προστασίας, τουλάχιστον στις Δασικές πυρκαγιές.
  Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή τους.
  Όπως επίσης και η σύγκληση του θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα των συμβάντων. Μερικές φορές η σύγκληση γίνεται στο κέντρο κάθε Δήμου και το συμβάν βρίσκεται πολύ μακριά με αποτέλεσμα οι πληροφορίες να καθυστερούν και έτσι να μην είναι οι αποφάσεις σωστές.

 • Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 15 προτείνεται η εξής προσθήκη:

  «…θ. Το Διοικητή του κατά τόπο στρατιωτικού σχηματισμού, ή συγκροτήματος, ή μονάδας
  ια. Τους εκπροσώπους πολιτικής προστασίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού…»

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 7 / Παράγραφος 1 και του άρθρου 9 / Παράγραφος 1

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:00 | ΕΟΠΥΔ

  Να προστεθεί …… «αποτελούμενα από τα τουλάχιστον εξής μέλη»
  Και ο λόγος είναι να δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους να έχουν την δυνατότητα να ορίσουν ως μέλη του οργάνου εκπροσώπους και άλλων Υπηρεσιών και φορέων ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή που δεν τους έχει προβλέψει ο Νόμος

  Να προστεθεί εδάφιο ι’ ως εξής :
  «Εκπρόσωπο των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου»

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:14 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Να προστεθεί …… «αποτελούμενα από τα τουλάχιστον εξής μέλη»
  Και ο λόγος είναι να δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους να έχουν την δυνατότητα να ορίσουν ως μέλη του οργάνου εκπροσώπους και άλλων Υπηρεσιών και φορέων ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή που δεν τους έχει προβλέψει ο Νόμος

  Να προστεθεί εδάφιο ι’ ως εξής :
  «Εκπρόσωπο των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:31 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στη ΔΟΜΗ των Δήμων θα πρέπει για να υλοποιηθεί το σχέδιο νόμου να έχουν στελέχη με επιχειρησιακή εμπειρία και ικανότητα , επιστημονική επάρκεια και να πιστοποιηθούν. Είναι ένας ρόλος πολύ δύσκολός με ανάληψη μεγάλης ευθύνης για να λειτουργήσει στο επίπεδο, με την υποστελέχωση των ΟΤΑ συνήθως ΥΠΆΡΧΕΙ ένας υπάλληλος -διοικητικός έως και κανένας ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ .
  Είναι μεταφορά ευθύνης και συντονισμού προς τα «κάτω» πολύ δυσανάλογη με τη θέση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:25 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Για την λειτουργία των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. θα πρέπει να συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων γιατί γνωρίζουν τον τομέα ευθύνης τους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:00 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  Δεδομένου ότι ο νομοθέτης το προέβλεπε ρητά στις προηγούμενες αλλά και στην ισχύουσα μορφή του νόμου, καθώς κι επειδή οι εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να έχουν λόγο τόσο ως εμπλεκόμενοι όσο και ως φορείς της τοπικής κοινωνίας, πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουν ως ρητά αναφερόμενα στο νόμο μέλη των ΤΕΣΟΠΠ. Επίσης για λόγους δημοκρατικής διαφάνειας και στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, πρέπει να παραμείνουν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.
  Περαιτέρω, πρέπει να δίνεται στο Δήμαρχο η δυνατότητα να διευρύνει τη σύνθεση του ΤΕΣΟΠΠ για να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες. Προτείνουμε η δεύτερη πρόταση του εδαφίου 1 να διαμορφωθεί ως εξής: «Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου, αποτελούμενα τουλάχιστον από τα εξής μέλη:».

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • Να προστεθεί …… «αποτελούμενα από τα τουλάχιστον εξής μέλη»
  Και ο λόγος είναι να δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους να έχουν την δυνατότητα να ορίσουν ως μέλη του οργάνου εκπροσώπους και άλλων Υπηρεσιών και φορέων ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή που δεν τους έχει προβλέψει ο Νόμος

  Να προστεθεί εδάφιο ι’ ως εξής :
  «Εκπρόσωπο των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:48 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Η σύσταση του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. κρίνεται ανεπαρκής αν δεν υπάρχει εκπροσώπηση όλων των υπευθύνων των τοπικών ομάδων ή συλλόγων Πολιτικής Προστασίας που ενεργοποιούνται στον εν λόγω Δήμο και είναι ενταγμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και επιστημόνων ειδικών στην ευρύτατη επιστήμη της Κινδυνικής που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή.

  Η εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης ενισχύει την συνέργεια και την βοήθεια στα γεγονότα, στο προ-, το συν- και το μετά- καταστροφικό στάδιο.

  Ο Δήμαρχος με ανοικτή πρόσκληση να προβαίνει στην στελέχωση του οργάνου παραχωρώντας αρμοδιότητες, συντονισμό και επιχειρησιακή τακτική για κάθε κρίση ή κίνδυνο.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 00:57 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην σύσταση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. είναι οργανωτικά ελλειπές να μην εκπροσωπούνται όλοι οι τοπικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερα οι εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας που ενεργοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο και τον γνωρίζουν, καθώς και επιστήμονες με ειδικότητες συναφείς με την επιστήμη της κινδυνικής που ενεργοποιούνται είτε τοπικά, είτε σε ευρύτερο πεδίο.Μετά από ανοικτή πρόσκληση του εκάστοτε Δημάρχου δύνανται να δηλώσουν την συμμετοχή τους και να αναλάβουν συγκεκριμμένο τομέα δραστηριότητας και συντονιστικής δράσης. Επίσης θα πρέπει να εκπροσωπείται και η αντιπολίτευση, δρώντας συνεργικά στον εκάστοτε πραγματοποιούμενο σχεδιασμό.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:40 | Χαράλαμπος

  Όπως και στα Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. είναι θεμιτό να επανακαθορισθεί η σειρά αρχαιότητας των Υπουργείων, να αναγραφούν τα μέλη των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. με σειρά αρχαιότητας και με ευθύνη του Προέδρου και των μελών να υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και να υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές για κάθε μέλος. Με ευθύνη του Προέδρου, σε κάθε σύγκληση Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. να υπάρχει προκαθορισμένη Γραμματειακή Υποστήριξη η οποία θα εξασφαλίζει τη συνέχεια έκαστου Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., (απαραίτητη λόγω της μη εξασφαλισμένης μονιμότητας των μελών) καθώς και πρόβλεψη για σύγκληση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. άνευ προσκλήσεως σε προκαθορισμένες περιπτώσεις μαζικής καταστροφής (π.χ. μεγάλου μεγέθους σεισμός, ο οποίος πιθανόν θα επιφέρει βλάβη στα μέσα επικοινωνίας ή θα την καταστήσει σχεδόν αδύνατη στο κρίσιμο αρχικό στάδιο της καταστροφής) και σε προκαθορισμένο ενδεδειγμένο κατάλληλο & ασφαλή χώρο, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη σύγκληση.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 08:45 | D.EYAGGELOS

  Προτείνω την ενεργοποιηση γραφείων πολιτικης Προστασίας στις Περιφερειακες Ενώσεις Δήμων( ΠΕΔ) Μπορούν να συμβάλλουν στην ενημέρωση και επιμόρφωση στελεχών των Δήμων της περιφερειας τους, που ασχολούνται με πολιτική Προστασία καθώς επίσης και ο υπεύθυνος του γραφειου Π.Π της ΠΕΔ να καλειται στα Περιφερειακα και Τοπικά Συντονιστικά όργανα.Θα μπορούσαντα γραφεια ΠΠ των ΠΕΔ να αποτελούν και τον σύνδεσμο μεταξύ (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π ).

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 18:44 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν θεσμικά και οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση Δασών της Περιφερειακής Ενότητας και Δασαρχεία), το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας και οι εθελοντικές οργανώσεις.
  Ως προς τον εκπρόσωπο δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, επειδή σήμερα σε κάθε Δήμο υπάρχουν πολλές παρατάξεις αλλά και πιθανά πολλές είναι και στη Διοίκηση, να μπορεί να συμμετέχει και ένας από κάθε παράταξη.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:01 | Μανώλης

  Η παρουσία του εκπροσώπου της εθελοντικής οργάνωσης είναι αναγκαία για την σύσταση και λειτουργία του νέου συντονιστικού οργάνου ( Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 18:16 | νικος βοτσογλου

  Έχετε παραλείψει στην σύσταση των ΤΕΣΟΠΠ τον εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας, εκτος και αν σκοπιμα, στα πλαισια της αποκεντρωσης (?) τον παραλειπετε σκοπιμα

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 21:13 | cpexpert

  Με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα με τα ΠΕΣΟΠΠ και πως τα ΠΕΣΟΠΠ θα κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης αφου δεν υπάρχουν σύνδεσμοι.
  Επίσης έχετε ξεχάσει 2 βασικούς παίκτες τις Δνσεις Δασών και τις Δνσεις Υδατων της Αποκεντρωμένης διοίκησης. Η Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και των δράσεων πρέπει να είναι βασικά στοιχεία σε οποιοδήποτε νομο αφορά την Πολιτική Προστασία.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 14:50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΣΚΑΣ

  Είναι υποχρεωτική η ένταξη του υπεύθυνου της εκάστοτε Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας στα τοπικά συμβούλια, καθότι οι εν λόγω ομάδες αποτελούν έναν από τους βασικούς εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

  Επιπλέον, οι εθελοντικές ομάδες γνωρίζουν και είναι ενήμερες για τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και προβλήματα των τομέων ευθύνης τους.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 11:23 | Konstantina Perrou

  Σύμφωνα με το άρθρο στα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. προεδρεύει αιρετός,τα μέλη είναι ένστολα και μη ένστολα. Δεδομένου ότι όταν γίνεται αναφορά στους Επιχειρησιακούς Φορείς εννοούνται το Π.Σ., η ΕΛ.ΑΣ., το Λ.Σ., το Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ., όπως στο άρθρο 18 παρ.9β, μήπως ο όρος Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα δεν είναι ο πλέον δόκιμος;

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 23:33 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ

  Εχετε παραλείψει (τυχαία)!!! αντιπρόσωπο της αντιπολίτευσης.
  Μονοκομματικό το θέλετε!!!

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 21:50 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Έχετε παραλείψει στην σύσταση τον Τοπικών Συντονιστικών οργάνων τον εκπρόσωπο την Εθελοντικής Ομάδας πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιείται στον Δήμο. Δεν είναι δυνατόν σε περίοδο κρίσης (φυσικών καταστροφών) , σχεδιασμού και όταν ο Δήμος διαθέτει εθελοντική ομάδα να μην βρίσκεται εκπρόσωπος της στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανό Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).