Άρθρο 141 – Συνέπειες των δυσμενών κρίσεων

1. Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Υπαρχηγού, που κρίνονται ως παραμένοντες στον αυτό βαθμό τρεις (3) φορές στον κατεχόμενο βαθμό για τους κατώτερους, δύο (2) φορές στον κατεχόμενο βαθμό για τους ανώτατους ή τρείς (3) φορές σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους από τις οποίες η μία στον κατεχόμενο βαθμό, παραπέμπονται, μετά την τελεσιδικία αυτής της κρίσης, υποχρεωτικά στο αρμόδιο Συμβούλιο με το ερώτημα της αποστρατείας.
2. Το Συμβούλιο αποφασίζει περί αποστρατείας για αναίτια υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή παραμονή του κρινόμενου στο Σώμα. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίζει την αποστρατεία του κρινόμενου, παρέχεται σε αυτόν το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο εντός δεκαήμερης ανατρεπτικής προθεσμίας από την κοινοποίηση της απόφασης του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου.
3. Αξιωματικός που κρίνεται ως παραμένων στον αυτό βαθμό, μετατίθεται σε άλλη υπηρεσία εντός διμήνου από την ημερομηνία κύρωσης των πινάκων του οικείου Συμβουλίου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:09 | Γιώργος Κ

  Άρθρο 141 παρ 3 . Προτείνεται να εξαιρεθούν οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 162 λόγω εξειδίκευσης.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:15 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ.1: Πολύ αυστηρό το «…τρεις (3) φορές…, δύο (2) φορές…, τρεις (3) φορές…». Προτείνεται να αντικατασταθούν σε «…τέσσερα (4) έτη…, τρία (3) έτη…, τέσσερα (4) έτη…».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:33 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 141 παρ. 1 : να αντικατασταθεί του Ανθυποπυραγού με Αντιπυράρχου.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 11:49 | Σπύρος Αργυρόπουλος

  Η παρ. 1 αναφέρει τι γίνεται με τους κατώτερους Αξ/κους και τους ανώτατους. Για τους ανώτερους δεν λέει κάτι. Η παρ. 3 είναι ασαφής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο απομάκρυνσης υπαλλήλου από έναν τόπο.