Άρθρο 73 – Λύση Συνεργασιών

1. Η συνεργασία μεταξύ Γ.Γ.Π.Π. και των οργανώσεων του ως άνω άρθρου λύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση συνδρομής ενός εκάστου εκ των παρακάτω λόγων:
α. Παρέλευσης συμπεφωνημένου χρόνου.
β. Απουσία συνδρομής προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 72.
γ. Πλημμελής ή ατελής εκτέλεση των συμπεφωνημένων όρων των Μνημονίων Συνεργασίας.
3. Λύση της συνεργασίας επιφέρει την διακοπή χρήσης του σήματος Πολιτικής Προστασίας ή της με οποιοδήποτε τρόπο αναφοράς περί συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.