Άρθρο 75 – Αρμοδιότητες Πυροσβεστικού Σώματος

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως για:
α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.), μετεωρολογικές, υβριδικές απειλές, καθώς και τη διάσωση ατόμων, περιουσιών και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα μέσα και τον εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.
β. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων η ζωή και η σωματική ακεραιότητα απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, από εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, από αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.
γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε, ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της στις αρμόδιες Αρχές ή τους κατόχους της.
δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264 και 265 ΠΚ) και πλημμύρας (άρθρο 268 ΠΚ).
ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.
στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ αποστολή του.
ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
η. Την παροχή ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας, μέσω της σύναψης συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών με Φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, Φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
θ. Την επιβολή προστίμων, ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία μέσω της άσκοπης κινητοποίησης ή κλήσης για επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν, για οποιονδήποτε λόγο ή αναίτια, το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίμου και οι Φορείς απόδοσής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων Φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων Φορέων, πλην των εθελοντών πυροσβεστών, καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
ια. Την παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων και πόρων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, με ίδιες δυνάμεις ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.
ιγ. Την αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών και διάθεση μέσων προς τρίτους (δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα) με καταβολή ανταλλάγματος και παροχή σε είδος. Τα έσοδα από τις κατά τα ανωτέρω διαδικασίες, εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και δύνανται να προσαυξάνουν ισόποσα τις οικείες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Στον κρατικό προϋπολογισμό μεταφέρονται, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις, σχετικές πιστώσεις από τους προϋπολογισμούς των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών και μέσων στις Υπηρεσίες αυτές. Οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και διάθεσης μέσων προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος ή είδους, ο καθορισμός του τιμολογίου για κάθε ώρα χρήσης ή παροχής υπηρεσιών, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.
2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό Σώμα, προβαίνει στις κατάλληλες πολιτικές και δράσεις εξωστρέφειας με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω διαλέξεων, έκδοσης φυλλαδίων, προβολής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και προβολής μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε., στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει συνδρομή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
4. Οι αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται και αφαιρούνται με αποφάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:38 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η διάσωση στο χερσαίο χώρο από όσο γνωρίζω, έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου στο Π.Σ. από την δεκαετία του ΄90. Επίσης η πράξη έδειξε (και αυτό ενισχύεται όσο έλκονται όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας προς τη φύση και δραστηριοποιούνται με τα extrem sports), ότι ενυπάρχει και προηγείται της διάσωσης, η έρευνα. Άλλωστε θα πρέπει να συμβαδίζουμε στον τρόπο δράσης και με άλλες χώρες της Ευρώπης, στις οποίες υπάρχει οργανωμένη και πολύ υψηλού επιπέδου διάσωση και στην οποία θα πρέπει να στοχεύουμε.
  Είναι επιβεβλημένο να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί η διάσωση στη χώρα μας.
  Επίσης συχνά είναι απαραίτητη η ιατρική συνδρομή και η παροχή εκτός από Α΄ βοήθειες στην σκηνή του ατυχήματος (συνήθως σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία των ελληνικών βουνών), και/ή ιατρικών πράξεων, τις οποίες ασφαλώς δε δύνανται να εκτελέσουν πυροσβέστες – διασώστες και πρέπει να συνεργαστούν και να συμβαδίσουν στο βουνό με τους υπαλλήλους του Ε.Κ.Α.Β.
  Γι αυτό λοιπόν προτείνεται η παρακάτω αντικατάσταση του στοιχείου (β.) της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού: « β. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, από αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Υγείας για παροχή Α΄ βοηθειών (και ιατρικών πράξεων) επιτόπου και την μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:42 | Γιώργος Κ

  Άρθρο 75. Προτείνεται η ενσωμάτωση του ΕΚΑΒ στην Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη και επίσης τους συναδέλφους εν ώρα υπηρεσίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:47 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΟΔΟ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΙΣ π.υ. ΚΑΙ ΤΙΣ ε.μ.α.κ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:33 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  13. Άρθρο 75 παρ.4 : γιατί από τον Υπουργό Προ.Πο. και όχι από νόμο του Κράτους;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:00 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης Πρόεδρος ΈΥΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

  παρ.4 : γιατί από τον Υπουργό Προ.Πο. και όχι από νόμο του Κράτους;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 14:48 | Χαραλάμπης Παλουκτσόγλου

  Να προστεθεί παράγραφος για την εκπαίδευση-ενημέρωση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από την 14η Πυρ/κή Δ/ξη.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:02 | Νικος 21

  Ποσοστό από την επιβολή πρόστιμών να αποτελεί εσοδο στο Ταμείο του Π.Σ

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:38 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ.1β Να προστεθεί ως αρμοδιότητα η: «Αναζήτηση αγνοουμένων ατόμων συνεπεία φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών ή λοιπών απειλών», καθώς και η: «Συνδρομή σε άλλους Φορείς (ΕΛΑΣ-ΛΣ/ΕΛΑΚΤ στην αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων».
  Αντί «λοιπές καταστροφές» να αναγραφεί «λοιπές απειλές» όπως στο Μέρος Α΄(σε διάφορα σημεία) του σχεδίου νόμου.
  Να προστεθεί παρ. 1ιδ με την επανάληψη της διάταξης του άρθρου 78 του ν.4368/2016 (Α΄21): «Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας. Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται: α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α.. Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει εφαρμογή στη λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.»
  Η παραπάνω αρμοδιότητα του ΠΣ δεν θα πρέπει να απεμποληθεί σε καμία περίπτωση με σιωπηρή κατάργησή της. Εξάλλου θα αποτελέσει και πρόκριμα για το επόμενο βήμα της ενσωμάτωσης του ΕΚΑΒ, της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του στο ΠΣ, του ΙΕΚ ΕΚΑΒ στην ΠΥΡΑ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στο στελεχιακό δυναμικό του ΠΣ-πυροσβεστικό προσωπικό. Σύμφωνα με μια βασική αρχή του management, ένας Οργανισμός για να επιβιώσει θα πρέπει διαρκώς να εξελίσσεται και να μεγαλώνει.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:53 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Μετά την λέξη «διαλέξεων» στην παράγραφο 2 του Άρθρου, να προστεθεί και η λέξη «εκπαιδεύσεων». Αυτό αποσκοπεί στο να εμπεριέχεται δυνητικά μέσα στην ενημέρωση και ταυτόχρονα να εξουσιοδοτείται το όργανο και στην ουσιώδους σημασίας, επίδειξη τεχνικών και πρακτικής εξάσκησης του κοινού π.χ. στην λειτουργία και χρήση ενός πυροσβεστήρα προς κατάσβεση πραγματικής φωτιάς σε ελεγχόμενο χώρο-συνθήκες.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:36 | Σπυρίδων

  Πρέπει να εξεταστεί το θέμα περί αδειών οπλοφορίας στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό που επιθυμεί. καθώς επίσης και η εκπαίδευση αυτοάμυνας. Απαραίτητο εφόσον ληφθούν υπόψιν οι παράγραφοι από γ έως και θ.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 10:19 | Σπύρος Αργυρόπουλος

  Πιστεύω ότι η παρ. 1.η, 1.θ, 1.ιγ περιέχουν ασάφειες σχετικά με το ποιές ανταποδοτικές υπηρεσίες μας παρέχουν οι αυτοκινητόδρομοι, τα λιμάνια κ.τ.λ. καθώς και τι εννοείται όταν γίνεται λόγος γιά ανταποδοτικές υπηρεσίες από φυσικά πρόσωπα. Στην παρ. 1.β, σ’ότι αφορά τη μεταφορά ασθενών με πυροσβεστικά οχήματα, συνήθως χωρίς παρουσία νοσηλευτή ή γιατρού, έχει κανείς σκεφτεί τι θα συμβεί αν επέλθει το μοιραίο εντός του οχήματος;

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 22:58 | Μανώλης

  Πρέπει στο ιγ. «την αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών και διάθεση μέσων προς τρίτους (δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα) με καταβολή ανταλλάγματος και παροχή σε είδος» να συμπεριληφθούν τα αθλητικά σωματεία, λέσχες, σύλλογοι όλων των κατηγοριών και ερασιτεχνικά επίσης. Κάτι που δεν έχει προβλεφθεί γι΄ αυτούς ως τώρα.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 13:42 | Χαράλαμπος

  προτείνεται το 1ο εδάφιο της παρ. θ να αναγραφεί: «Την επιβολή προστίμων, ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία μέσω της άσκοπης κινητοποίησης ή κλήσης για επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος σε συμβάντα που δεν άπτονται της αρμοδιότητάς του ή για περιστατικά…..το πυροσβεστικό έργο.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 21:56 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΣΚΟΠΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΣΟΔΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 19:20 | ΜΙΧΑΗΛ

  ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΠΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕ.ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ..