Άρθρο 08 – Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

1. Συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εγκρίνει την Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν προηγούμενης εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
β. Προβαίνει σε ετήσιο απολογισμό αποτελεσματικότητας των συνιστάμενων του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, προγραμμάτων, σχεδίων, μέτρων και δράσεων σε επίπεδο πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.
3. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εντός μηνός από την έγκριση της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από την ανωτέρω Διυπουργική Επιτροπή, υποβάλλει προς ενημέρωση στη Βουλή σχετική έκθεση.

  • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:08 | Χαράλαμπος

    Πρώτιστα, για ομαλότερη εμπλοκή και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων στον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, πρέπει για τουλάχιστον την Ειρηνική Περίοδο να επανακοθορισθεί η σειρά τάξης των Υπουργείων καθώς και η Αρχαιότητα μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας & των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την αποφυγή ξεπερασμένων αγκυλώσεων. Έτσι θα καταστεί με σαφήνεια η προτεραιότητα στην Προστασία του Πολίτη και θα καταγραφεί η προσπάθεια αναβάθμισής της, στα πρότυπα των προηγμένων χωρών.