Άρθρο 111 – Καταληκτικοί βαθμοί εν ενεργεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων

1. Οι Aξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγική Σχολή προάγονται μέχρι και το βαθμό του Αντιστρατήγου – Αρχηγού.
2. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προάγονται μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου.
3. Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων προάγονται:
α. Της κατηγορίας Διοικητικών, μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου Διοικητικού.
β. Της κατηγορίας Υγειονομικών, μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου Υγειονομικού.
γ. Της κατηγορίας Τεχνικών, μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Τεχνικού.
δ. Της κατηγορίας Πλοηγών, μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου Πλοηγού.
ε. Της κατηγορίας Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
στ. Των κατηγοριών Χειριστών και Τεχνικών αεροσκαφών, μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου.
4. Οι Αξιωματικοί που μεταπίπτουν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου μπορούν να προαχθούν μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου, εκτός των προερχομένων από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, οι οποίοι εξελίσσονται μέχρι τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους. Όσοι από αυτούς προαχθούν στο βαθμό του Πυράρχου, προάγονται στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 132 του παρόντος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:05 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ

  Παρ.3γ: Να διορθωθεί το εκ παραδρομής λάθος του καταληκτικού βαθμού Πυράρχου (ΤΕΧΝ) στο ορθόν «Αρχιπυράρχου (ΤΕΧΝ)».

  Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα μηχανοκίνητο Σώμα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι τεχνικές υπηρεσίες είναι άμεσες και καταλυτικές για την λειτουργία του.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ
  ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ ΤΧ

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ

  Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, ο αποστρατευτικός βαθμός να είναι του Υποστράτηγου.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:34 | Δημήτριος Μπ.

  Δεν διευκρινίζεται εάν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων που προέρχονται από την Σχολή Μετεκπαίδευσης (Πυρονόμοι) εάν ο καταληκτικός βαθμός είναι Αντιπύραρχος ή Αρχιπύραρχος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:10 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 111 παρ. 1 : να αντικατασταθεί το παραγωγική Σχολή με τη Σχολή Αξιωματικών.
  Άρθρο 111 παρ. 2 : να αντικατασταθεί ως εξής «Οι υπόλοιποι αξιωματικοί προάγονται μέχρι και το βαθμό του Αρχιπύραρχου.
  Άρθρο 111 παρ. 3γ : να αντικατασταθεί το Πυράρχου με το Αρχιπύραρχου.
  Άρθρο 111 παρ. 4 : να διαγραφεί από το εκτός των προερχομένων … κατηγορίας τους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:31 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Για τους Αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων αναγράφεται ότι προάγονται μέχρι …το βαθμό… σε αναντιστοιχία με τους αξιωματικούς γενικών καθηκόντων (ακόμη και στους εν υπηρεσία γραφείου) όπου αναγράφεται ότι προάγονται μέχρι …και το βαθμό….
  Το παραπάνω θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι όλοι οι Πύραρχοι ειδικών καθηκόντων ακόμη και αν αποστρατευτούν δεν θα προαχθούν στον επόμενο βαθμό του Αρχιπυράρχου, άλλα ούτε και αυτοί που θα φέρουν τον βαθμό του Αρχιπυράρχου στον επόμενο του Υποστρατήγου.
  Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες και διακρίσεις θα ήταν σωστό και στην κατηγορία των ειδικών υπηρεσιών να αναγραφεί ότι:
  θα προάγονται μέχρι …και το βαθμό….

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 03:18 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ. 3β: Προτείνεται καταληκτικός βαθμός αξιωματικού ειδικών καθηκόντων της κατηγορίας Υγειονομικών, μέχρι τον βαθμό του Υποστρατήγου Υγειονομικού. Να σημειωθεί ότι η Υ.Γ.Υ.Π.Σ. εδρεύει πλέον εντός του 251 ΓΝΑ με Διοικητή Υποπτέραρχο (ΥΙ) και η πρόταση έχει προληπτικό χαρακτήρα προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα απαξίας στο πρόσωπό του Αρχιάτρου. Οράτε και σχετική πρόταση στο άρθρο 77 του παρόντος σχεδίου νόμου.
  Ο βαθμός του Υποστρατήγου (ΥΙ) προβλεπόταν στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 39/2006 (Α΄42).
  Παρ.3γ: Να διορθωθεί το εκ παραδρομής λάθος του καταληκτικού βαθμού Πυράρχου (ΤΕΧΝ) στο ορθόν «Αρχιπυράρχου (ΤΕΧΝ)».
  Παρ.3στ: Να προστεθεί η λέξη «Μηχανικών» και να αντικατασταθεί η λέξη «Αεροσκαφών» με την φράση «εναερίων μέσων», ήτοι ο τίτλος της κατηγορίας αυτής να είναι: « ..Χειριστών και Μηχανικών-Τεχνικών Εναερίων Μέσων….», όπως αναγράφεται σε άλλα άρθρα του παρόντος σχεδίου νόμου (πχ άρθρο 76, άρθρο 101 κ.α.). Οράτε σχετική πρόταση στο άρθρο 77.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:53 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 111 – Καταληκτικοί βαθμοί εν ενεργεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων

  ……..
  3. Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων προάγονται:
  α. ……………………..
  β. Της κατηγορίας Υγειονομικών, μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου Υγειονομικού.

  Στην Υγειονομική Υπηρεσία του Σώματος, ο Προϊστάμενός της, να φέρει το Βαθμό του Υποστρατήγου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 39/2006 (α΄42) και να προάγεται μέχρι το Βαθμό του Υποστρατήγου Υγειονομικού.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 13:01 | Αζαρίας Δ. Συμεωνίδης

  Διαβάζοντας το άρθρο 111 διαπιστώνω ότι σε όλες τις ειδικές υπηρεσίες οι Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων προάγονται στο βαθμό του Αρχιπυράρχου πλην της κατηγορίας των τεχνικών.

  Στο άρθρο 77 στην κατανομή των οργανικών θέσεων των τεχνικών προβλέπεται μία θέση Αρχιπυράρχου Τεχνικών.

  Συνεπώς παρακαλώ για την διόρθωση του τυπογραφικού λάθους στο άρθρο 111.

  Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα μηχανοκίνητο Σώμα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι τεχνικές υπηρεσίες είναι άμεσες και καταλυτικές για την λειτουργία του.

  Με εκτίμηση
  Αζαρίας Δ. Συμεωνίδης
  Αντιπύραρχος – Τεχνικός

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:08 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ Χρήστος

  Στο 3γ αναφέρεται ότι καταληκτικός βαθμός των Τεχνικών είναι ο βαθμός του Πυράρχου, μάλλον λάθος διότι στο Άρθρο 77 στις οργανικές θέσεις, υπάρχει για τους Τεχνικούς και ο βαθμός του Αρχιπυράρχου.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 12:58 | Αζαρίας Δ. Συμεωνίδης

  Διαβάζοντας το άρθρο 111 διαπιστώνω ότι σε όλες τις ειδικές υπηρεσίες οι Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων προάγονται στο βαθμό του Αρχιπυράρχου πλην της κατηγορίας των τεχνικών.

  Στο άρθρο 77 στην κατανομή των οργανικών θέσεων των τεχνικών προβλέπεται μία θέση Αρχιπυράρχου Τεχνικών.

  Συνεπώς παρακαλώ για την διόρθωση του τυπογραφικού λάθους στο άρθρο 111.

  Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα μηχανοκίνητο Σώμα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι τεχνικές υπηρεσίες είναι άμεσες και καταλυτικές για την λειτουργία του.

  Με εκτίμηση
  Αζαρίας Δ. Συμεωνίδης
  Αντιπύραρχος – Τεχνικός

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 15:42 | Ιωαννης

  Στην παράγραφο 3 περίπτωση δ.υπάρχουν δύο υποκατηγορίες που δεν διευκρινίζονται.Υπάρχουν πλοηγοί κυβερνήτες και πλοηγοί μηχανικοί.Λογικά το παρόν αναφέρεται στους κυβερνήτες,αφού αυτοί είναι και οι προϊστάμενοι της διεύθυνσης πλωτών μέσων.
  Ευχαριστώ

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 14:09 | Γεώργιος

  Επειδή στο Άρθρο 77 1 β 8 η οργανική θέση στους Τεχνικούς Εναερίων Μέσων προβλέπει ανώτερο βαθμό αυτόν του Πυράρχου.

  Να διαγραφεί στο Αρθρο 111 από το εδάφιο στ η λέξη Τεχνικών Αεροσκαφών και
  να προστεθεί ζ εδάφιο :Της κατηγορίας Τεχνικών Εναερίων Μέσων, μέχρι το βαθμό του Πυράρχου .