Άρθρο 77 – Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)

1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων:
Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος3
Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος10
Αρχιπύραρχοι30
Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής)79
Αντιπύραρχοι -Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)275
Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)11
Πυραγοί -Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)1.005
Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)80
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες– Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες9.623
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης1.770
Β) Ειδικών Καθηκόντων:
(1) Διοικητικοί
Αρχιπύραρχος1
Πύραρχοι1
Αντιπύραρχοι4
Επιπυραγοί7
Πυραγοί11
Υποπυραγοί20
Ανθυποπυραγοί16
Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες–Πυροσβέστες10
(2) Τεχνικοί:
Αρχιπύραρχος1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι–Επιπυραγοί9
Πυραγοί – Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί5
Πυρονόμοι25
Αρχιπυροσβέστες -Υπαρχιπυροσβέστες– Πυροσβέστες30
(3) Υγειονομικοί:
Αρχιπύραρχος1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι -Επιπυραγοί–Πυραγοί24
(4) Πλοηγοί Κυβερνήτες:
Αρχιπύραρχος1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι–Επιπυραγοί10
Πυραγοί – Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί46
(5) Πλοηγοί Μηχανικοί:
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι–Επιπυραγοί10
Πυραγοί – Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί20
Πυρονόμοι10
Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες–Πυροσβέστες25
(6) Προσωπικό Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Αρχιπύραρχος1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί – Πυραγοί – Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί33
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες -Υπαρχιπυροσβέστες -Πυροσβέστες24
(7) Χειριστές Εναερίων Μέσων
Αρχιπύραρχος1
Πύραρχοι- Αντιπύραρχοι–Επιπυραγοί-Πυραγοί- Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί10
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες -Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες9
(8) Τεχνικοί Εναερίων Μέσων
Πύραρχος1
Αντιπύραρχοι-Επιπυραγοί-Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί2
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες -Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες3
13.257

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, καθώς και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύναται να μεταφέρονται οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων, και αντιστρόφως, και να κατανέμονται ανά ειδικότητα.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύναται να συνιστώνται νέοι βαθμοί, να καταργούνται ενδιάμεσοι βαθμοί ή να μετονομάζονται οι υφιστάμενοι στην ιεραρχική κλίμακα, να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα, καθώς επίσης και θέματα αντιστοιχίας βαθμών με την κλίμακα των βαθμών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:47 | Αχιλλέας Τριάντος

  Στο άρθρο 77 παράγραφο 1-Β) ειδικών καθηκόντων στο 8) Τεχνικοί Εναερίων Μέσων προτείνουμε όπως ο αριθμός των οργανικών θέσεων να αυξηθεί όπως ήταν σε 20 (10 Αξιωμ. & 10 Υπαξ.) αντί για 6 θέσεις(3 Αξιωμ. & 3 Υπαξ.) & να συμπεριληφθεί το Πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), σύμφωνα με το άρθρο 86/παράγραφος 6.
  Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι υπηρετούν στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ εκτός από τους 3 Τεχνικούς Εναερίων Μέσων, ΗΔΗ 12 Μέλη Πληρώματος (Γενικών καθηκόντων) των οποίων η συμβολή είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την εκπλήρωση των αποστολών των ελικοπτέρων του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:43 | Δημήτριος Γ. Μπεκυράς

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη,
  με μεγάλη προσοχή παρακολουθώ τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των συναδέλφων μου, σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και ειδικότερα με το πρόβλημα της υποστελέχωσης αυτών.
  Η άδικη μείωση των θέσεων των Πλοηγών Μηχανικών, με την ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων των Πλοηγών Κυβερνητών, φαντάζει ως κακόγουστο αστείο, τη στιγμή που οι Πλοηγοί Μηχανικοί ( Αξιωματικοί και Βοηθοί) στις συνθέσεις των πληρωμάτων των πυροσβεστικών πλοίων, είναι διπλάσιοι από τους Πλοηγούς Κυβερνήτες.
  Επίσης οι Βοηθοί Πλοηγοί Μηχανικοί, πέρα από την επάνδρωση, είναι από τον νόμο επιφορτισμένοι με την συντήρηση και την επισκευή των μηχανών των πυροσβεστικών πλοίων, τα οποία λόγω «γήρανσης» απαιτούν ολοένα και περισσότερες ώρες εργασίας.
  Προτείνω την επαναφορά των οργανικών θέσεων των Πλοηγών Μηχανικών στα επίπεδα του 2006, δηλαδή να αυξηθούν, εάν αυτό είναι εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον να μην γίνει καμία μείωση στην αυτή ειδικότητα.

  Με εκτίμηση

  Δημήτριος Γ. Μπεκυράς
  Αντιπύραρχος Πλοηγός Μηχανικός
  Προϊστάμενος Μηχανικών 2ου Π.Σ. Λιμένα Πατρών

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:57 | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Τον Ιανουάριο του 2019 ορίστηκα από το Α.Π.Σ. πρόεδρος 7 μέλους επιτροπής για μετατάξεις – κατατάξεις προσωπικού σε κλάδους ειδικών καθηκόντων ( πλοηγοί κυβερνήτες – μηχανικοί , ιπτάμενοι – μηχανικοί εναερίων μέσων , τεχνικοί οχημάτων ) γνωρίζοντας της τεράστιες ελλείψεις που παρουσιάζουν αυτοί οι κλάδοι , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών τους.Η έκθεση κατατέθηκε τον Απρίλιο του ιδίου έτους, και από τότε αναμένεται τι μέλλει γενέσθαι.
  Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στην διαβούλευση για το επικείμενο Νομοσχέδιο πού αφορά και τις υπηρεσίες μας τον προτεινόμενο αριθμό των οργανικών θέσεών των Πλοηγών Μηχανικών ( μείωση 25% σε αξιωματικούς και 50% σε βοηθούς ) κάτι πού έρχεται σε αντίφαση με τα ως άνω αναφερόμενα , και τις προσπάθειες του Α.Π.Σ. για στελέχωση των ανωτέρω υπηρεσιών.
  Τα πλοία τύπου Α1 του ΠΣ επίκεινται κάτω από την επίβλεψη Νηογνωμόνων , όπως και του Λιμενικού Σώματος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ασφαλείας ( ΙΜΟ, SOLAS κτλ.) και το Ναυτικό Δίκαιο εφαρμόζεται παντού.
  Η σύνθεση του πληρώματος ενός πλοίου καθορίζεται, από τον τύπο του, μήκος, χωρητικότητα, μεταφορική ικανότητα και δεν αλλάζει !!!
  Επίσης συμβαίνει το εξής οξύμωρο τα τελευταία χρονιά.
  Μετά το 2010 και την παραλαβή (3) τριών νέων πλοίων τύπου Α1 προς αντικατάσταση παλαιών τύπου Α2, ενώ απαιτείτο αύξησή των οργανικών θέσεων όλων των πλοηγών και ειδικά των Αξιωματικών Μηχανικών, (με γνώμονα ότι τα νέα πλοία είναι εφοδιασμένα με εκσυχρονισμένα μηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα) και με εξειδικευμένο προσωπικό (ηλεκτρολόγους-ηλεκτρονικούς) καθώς και μετάταξη- πρόσληψη βοηθών μηχανικών, με την παρουσία τους σε ορισμένους λιμενικούς σταθμούς να είναι από μονοπρόσωπη έως μηδενική, βλέπουμε συνεχή μείωση, με αποκορύφωση τις τελευταίες προτάσεις στην διαβούλευση, με τις οποίες οι συνθέσεις των σταθμών δεν θα βγάζουν ούτε την επιφυλακή. Σκεπτόμενοι και την μελλοντική κατασκευή (2) δύο νέων πλοίων τύπου Α1 καθώς και την πιθανή δημιουργία νέων Λιμενικών Σταθμών, λόγω της αυξανόμενης παρουσίας κρουαζιεροπλοίων, δημιουργίας υδατοδρομίων, κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις δυνατότητες που παρέχει η χώρα μας στον θαλάσσιο χώρο και τα νησιά της, εύχομαι να πρυτανεύσει η λογική και να διορθωθούν τυχόν λάθη, εν ευθέτω χρόνο.
  Μετά τιμής και πάντοτε στην διάθεση σας

  ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
  ΠΥΡΑΡΧΟΣ Π/Μ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:15 | Δημήτρης Μ

  Καλησπέρα.
  Αναμφισβήτητα η δυνατότητα μετάταξης πτυχιούχων είναι κάτι θετικό. Ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη για πτυχιούχους εκτός Αθηνών? Οι οργανικές είναι μόνο στην Αθήνα? Οι ανάγκες πχ. της Θεσσαλονίκης σε Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς ειδικών καθηκόντων ποιες είναι? Αν κάποιος από Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς κτλ. δεχθεί τη θέση μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα? Νομίζω ότι ικανοί υπάλληλοι μπροστά στο δίλημμα της μόνιμης μετακόμισης θα αρνηθούν τη θέση.
  Ίσως η πρόβλεψη για θέσεις ειδικών καθηκόντων και σε γραφεία Περιφερειών εκτός Αθήνας θα ήταν η λύση στην αξιοποίηση ικανότατων ανθρώπων που σε διαφορετική περίπτωση θα χαθούν.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:07 | Αναστάσιος Καναβός

  Η κατανομή των θέσεων στους Διοικητικούς δίνεται διακριτά ανά βαθμό (Ανθυποπυραγών έως Πυράρχων), και σε όχι σε συμφωνία με άλλες κατηγορίες ειδικών υπηρεσιών όπως της Δσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που είναι κοινές για Αξιωματικούς συνολικά και Υπαξιωματικούς-Πυρονόμους πάλι συνολικά, κάτι που θα εξυπηρετούσε και την διαδικασία στελέχωσης, ειδικότερα της «μετάταξης» από το εσωτερικό της υπηρεσίας, στελεχών έμπειρων και καταρτισμένων σε υπηρεσιακά θέματα, που η όποια παρούσα βαθμολογική κατάστασή τους δεν θα λειτουργήσει τροχοπέδη για την καλύτερη απορρόφηση υπαλλήλων. Οι θέσεις χρήζουν περεταίρω αύξησης, έστω και μελλοντικά, για την κάλυψη των αναγκών πανελλαδικά.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:15 | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Τον Ιανουάριο του 2019 ορίστηκα από το Α.Π.Σ. πρόεδρος 7 μέλους επιτροπής για μετατάξεις – κατατάξεις προσωπικού σε κλάδους ειδικών καθηκόντων ( πλοηγοί κυβερνήτες – μηχανικοί , ιπτάμενοι – μηχανικοί εναερίων μέσων , τεχνικοί οχημάτων ) γνωρίζοντας της τεράστιες ελλείψεις που παρουσιάζουν αυτοί οι κλάδοι , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών τους.Η έκθεση κατατέθηκε τον Απρίλιο του ιδίου έτους, και από τότε αναμένεται τι μέλλει γενέσθαι. Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στην διαβούλευση για το επικείμενο Νομοσχέδιο πού αφορά και τις υπηρεσίες μας τον προτεινόμενο αριθμό των οργανικών θέσεών των Πλοηγών Μηχανικών ( μείωση 25% σε αξιωματικούς και 50% σε βοηθούς ) κάτι πού έρχεται σε αντίφαση με τα ως άνω αναφερόμενα , και τις προσπάθειες του Α.Π.Σ. για στελέχωση των ανωτέρω υπηρεσιών. Τα πλοία τύπου Α1 του ΠΣ επίκεινται κάτω από την επίβλεψη Νηογνωμόνων , όπως και του Λιμενικού Σώματος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ασφαλείας ( ΙΜΟ, SOLAS κτλ.) και το Ναυτικό Δίκαιο εφαρμόζεται παντού. Η σύνθεση του πληρώματος ενός πλοίου καθορίζεται, από τον τύπο του, μήκος, χωρητικότητα, μεταφορική ικανότητα και δεν αλλάζει !!! Επίσης συμβαίνει το εξής οξύμωρο τα τελευταία χρονιά. Μετά το 2010 και την παραλαβή 3 νέων πλοίων τύπου Α1 προς αντικατάσταση παλαιών τύπου Α2, ενώ απαιτείτο αύξησή των οργανικών θέσεων όλων των πλοηγών και ειδικά των Αξιωματικών Μηχανικών, (με γνώμονα ότι τα νέα πλοία είναι εφοδιασμένα με εκσυχρονισμένα μηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα) και με εξειδικευμένο προσωπικό (ηλεκτρολόγους-ηλεκτρονικούς) καθώς και μετάταξη- πρόσληψη βοηθών μηχανικών, με την παρουσία τους σε ορισμένους λιμενικούς σταθμούς να είναι από μονοπρόσωπη έως μηδενική, βλέπουμε συνεχή μείωση, με αποκορύφωση τις τελευταίες προτάσεις στην διαβούλευση, με τις οποίες οι συνθέσεις των σταθμών δεν θα βγάζουν ούτε την επιφυλακή. Σκεπτόμενοι και την μελλοντική κατασκευή 2 νέων πλοίων τύπου Α1 καθώς και την πιθανή δημιουργία νέων Λιμενικών Σταθμών, λόγω της αυξανόμενης παρουσίας κρουαζιεροπλοίων, δημιουργίας υδατοδρομίων, κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου,καλύπτοντας τις δυνατότητες που παρέχει η χώρα μας στον θαλάσσιο χώρο και τα νησιά της, εύχομαι να πρυτανεύσει η λογική και να διορθωθούν τυχόν λάθη, εν ευθέτω χρόνο.
  Μετά τιμής και πάντοτε στην διάθεση σας
  ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
  ΠΥΡΑΡΧΟΣ Π/Μ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:26 | ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (60 ΑΤΟΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ,ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:42 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Στην παραγραφο 1 του άρθρου 77 προτείνουμε όπως ο αριθμός των
  οργανικών θέσεων των Πυρονόμων, που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
  άρθρου 95 του ιδίου αυτού νομοσχεδίου αποτελούν ενδιάμεση βαθμίδα
  πυροσβεστικού προσωπικού μεταξύ Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, να τεθεί
  σε ξεχωριστό πίνακα και όχι να συμπεριλαμβάνονται στις θέσεις των
  Υπαξιωματικών, στους οποίους ανήκουν οι Αρχιπυροσβέστες και οι
  Υπαρχιπυροσβέστες. Επίσης, προτείνουμε να τεθούν σε διαφορετική κατηγορία
  οι οργανικές θέσεις των Πυροσβεστών και επιπλέον οι οργανικές θέσεις των
  υπαξιωματικών και των πυρονόμων να διαχωριστούν σε παραγωγικής και μη
  παραγωγικής σχολής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ

  0ι Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί (Π/Μ)στο παρόν Άρθρο είναι σε σύνολο 30, θα πρέπει για να μπορούν να λειτουργήσουν στοιχειωδώς το Πυροσβεστικά πλοία(Π/Π) να γίνουν τουλάχιστον 50.Επίσης οι κατώτεροι μηχανικοί(Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες,Υπαρχιπυροσβέστες,Πυροσβέστες) στο παρόν Άρθρο είναι σε σύνολο 35, θα πρέπει και αυτοί να γίνουν όσοι οι Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί (Π/Μ) δηλ. 50.Σημειωτέον προκήρυξη για Αξιωματικούς Πλοηγούς Κυβερνήτες (Π/Κ) και Αξιωματικούς Πλοηγούς Μηχανικούς (Π/Μ) έχει να γίνει εδώ και 14 έτη και Κατώτερους Μηχανικούς (Π/Μ) 22έτη!.