Άρθρο 55 – Έννοιες – Ορισμοί

Για το σκοπό του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:
1. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό πρόσωπο-μέλος εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς Φορείς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
2. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή ομάδες φυσικών προσώπων, οι οποίες εντάσσονται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς Φορείς δραστηριοποιούνται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
3. «Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)»: Μητρώο, το οποίο τηρείται από τη Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και περιλαμβάνει:
α. «Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)», στο οποίο εγγράφονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 58.
β. «Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.)», στο οποίο εγγράφονται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59.
γ. «Μητρώο Εξοπλισμού και Μέσων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Μ.Ε.Ο.Π.Π.)», στο οποίο εγγράφονται υλικά και μέσα των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
δ. «Αρχείο Συνεργαζόμενων Οργανώσεων και Φορέων», στο οποίο καταχωρίζονται οι Οργανώσεις και οι Φορείς του άρθρου 72.
ε. «Αρχείο Εκθέσεων Αξιολόγησης Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας», στο οποίο καταχωρίζονται οι Εκθέσεις Αξιολόγησης.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:28 | ΝΙΚΟΛΟΑΣ

  Από τον ορισμό του Εθελοντή, συνάγεται ότι δεν νοείται αυτοτελής Εθελοντής που δεν είναι μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης. Αντίστοιχα, από το ορισμό της Εθελοντικής Οργάνωσης, συνάγεται ότι τέτοια μπορεί να είναι όχι μόνον νομικά πρόσωπα, αλλά και ενώσεις ή ομάδες προσώπων που στερούνται νομικής προσωπικότητας (δεν έχουν δηλαδή σαφές πλαίσιο ως προς την ίδρυση, την λειτουργία, την νόμιμη εκπροσώπησή τους κλπ).

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:44 | Κούτσιας Κων/νος

  Από τον ορισμό του Εθελοντή, συνάγεται ότι δεν
  νοείται αυτοτελής Εθελοντής που δεν είναι μέλος Εθελοντικής
  Οργάνωσης. Αντίστοιχα, από το ορισμό της Εθελοντικής
  Οργάνωσης, συνάγεται ότι τέτοια μπορεί να είναι όχι μόνον νομικά
  πρόσωπα, αλλά και ενώσεις ή ομάδες προσώπων που στερούνται
  νομικής προσωπικότητας (δεν έχουν δηλαδή σαφές πλαίσιο ως
  προς την ίδρυση, την λειτουργία, την νόμιμη εκπροσώπησή τους
  κλπ).

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

  : Από τον ορισμό του Εθελοντή, συνάγεται ότι δεν νοείται αυτοτελής Εθελοντής που δεν είναι μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης. Αντίστοιχα, από το ορισμό της Εθελοντικής Οργάνωσης, συνάγεται ότι τέτοια μπορεί να είναι όχι μόνον νομικά πρόσωπα, αλλά και ενώσεις ή ομάδες προσώπων που στερούνται νομικής προσωπικότητας (δεν έχουν δηλαδή σαφές πλαίσιο ως προς την ίδρυση, την λειτουργία, την νόμιμη εκπροσώπησή τους κλπ).

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:22 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Από τον ορισμό του Εθελοντή, συνάγεται ότι δεν νοείται αυτοτελής Εθελοντής που δεν είναι μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης. Αντίστοιχα, από το ορισμό της Εθελοντικής Οργάνωσης, συνάγεται ότι τέτοια μπορεί να είναι όχι μόνον νομικά πρόσωπα, αλλά και ενώσεις ή ομάδες προσώπων που στερούνται νομικής προσωπικότητας (δεν έχουν δηλαδή σαφές πλαίσιο ως προς την ίδρυση, την λειτουργία, την νόμιμη εκπροσώπησή τους κλπ).