Άρθρο 176 – Συνήγορος του Πυροσβέστη

1.α. Στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εφόσον:
αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και
ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία.
β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.
2. α. Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον:
αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και
ββ. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται.
β. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου.
γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 4270/2014 (Α’ 143).
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό του.
ε. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:48 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ Ε.

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί η «αποποινικοποίηση» του πυροσβεστικού έργου. Εννοείται ότι θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δόλος κλπ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:52 | Δ.Τ.

  1.Είναι σημαντικό όταν ένας συνάδελφος υπηρετεί σε θέση οπού μπορεί δυνητικά να υπάρξει ανάγκη υπεράσπισης όπως το ανακριτικό να μπορεί με εύκολο και γρήγορο τρόπο να έχει κάποιο δικηγόρο ή νομικές συμβουλές.
  (Μηνύσεις κατά ανακριτικών υπαλλήλων)
  2.Όταν ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο επικεφαλής περιπολικού ή όποιος συνάδελφος πάει να κόψει παράβαση στην αντιπυρική περίοδο για παράνομη καύση όταν απαγορεύεται υπάρχουν απειλές εξύβριση,επιθέσεις, κτλ από πολίτες που αντιδρούν και διαφωνούν αφού καλούνται να πληρώσουν το χρηματικό πρόστιμο.
  3.Είναι πολύ κάλο και αποδοτικό μετρό οι βεβαίωση παράβασης και η ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ εφόσον κάποιος πολίτης εμπλέκεται σε δικογραφία για φωτιά.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 13:00 | Παντελής

  Το Πυροσβεστικό Σώμα οφείλει να παρέχει Νομική Προστασία στο προσωπικό της και όχι να το αφήνει εκτεθειμένο όπως κάνει έως τώρα. Η νομική προστασία όμως σε κάθε συνάδελφο να είναι ουσιαστική και όχι τυπική.