Άρθρο 13 – Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.)

1. Συστήνονται για τους σκοπούς εκπλήρωσης της επιχειρησιακής αποστολής του Σ.Ο.Π.Π., Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση και συγκροτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας με απόφαση του Περιφερειάρχη. Τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. αποτελούνται από τα εξής μέλη:
α. Τον Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο.
β. Τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.
γ. Τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας.
δ. Τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας.
ε. Τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.
στ. Το Διοικητή του κατά τόπο στρατιωτικού σχηματισμού ή συγκροτήματος.
ζ. Τον Διοικητή των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.
η. Το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή.
θ. Το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
ι. Το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β.
ια. Τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων Οργανικών Μονάδων της οικείας Περιφέρειας, ανά περίπτωση εμπλοκής και κατηγορίας κινδύνου.
2. Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων Φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών Φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.
3. Με εισήγηση των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δύναται να συγκροτούνται, ανά Περιφέρεια, Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές. Στις εν λόγω Επιτροπές συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, υποστηρίζοντας τεχνοκρατικά τη λειτουργία των ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.
4. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:59 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Επί αυτού του Άρθρου προτείνονται τα ακόλουθα :
  Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7575/2016 «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.» προβλέπονταν σαφώς ότι μέλη του οργάνου είναι και «Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.» (άρθρο 4 παράγραφος 1). Στη παρούσα προτεινόμενη διάταξη, αυτό δεν ισχύει. Θεωρούμε ότι στα τακτικά ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. πρέπει να μετέχουν ως μέλη και οι εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του δήμου ή της περιφέρειας. Στα δε έκτακτα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. θα πρέπει να καλούνται οι εθελοντικές οργανώσεις , αναλόγως με το πεδίο δράσεων που καλύπτουν.

 • 3. Η παρ. 2 του άρθρου 13 «Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. […]
  2. Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων Φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών Φορέων καθώς και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της χωρικής του αρμοδιότητας.
  3. […]».
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:03 | WWF Ελλάς

  Όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, επιχειρείται η σύσταση ενός ενιαίου εθνικού μηχανισμού ολιστικής κάθετης διαχείρισης κινδύνων και απειλών που θα αντιμετωπίσει τον αποσπασματικό χαρακτήρα δράσεων και αρμοδιοτήτων που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, γραφειοκρατία και συγκρούσεις. Φαίνεται όμως ότι στην πράξη, προκειμένου να τηρηθούν ισορροπίες πολιτικού χαρακτήρα, οι ανωτέρω παθογένειες δεν αντιμετωπίζονται με γενναιότητα από το παρόν νομοσχέδιο. Η καθετοποίηση του μηχανισμού σταματά στην θέσπιση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 93, ν. 4623/2019) που μεταξύ άλλων έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο διοίκησης και λήψης απόφασης στο ήδη πολυδαίδαλο σύστημα. Ο ρόλος του Περιφερειακού Συντονιστή θα επιφέρει συγκρούσεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων ειδικά με τους επικεφαλής των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας. Με το προτεινόμενο σύστημα σε μια φυσική καταστροφή όπως η δασική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 θα εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων το ελάχιστο 10 άτομα γεγονός που χωρίς ξεκάθαρο σύστημα ροής πληροφοριών, αποφάσεων και διοίκησης περιστατικού θα επιφέρει πολυπλοκότητα και δεν αμβλυνθούν τα προβλήματα που δημιουργεί μια ήδη πολυπρόσωπη διαδικασία.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:14 | WWF Ελλάς

  Η παρουσία των εθελοντικών ομάδων αποτελεί τον τρόπο για την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε συλλογικά όργανα πολιτικής προστασίας, δίαυλο άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης τους και ηθικής αναγνώρισης του έργου και του ρόλου τους εντός του συστήματος πολιτικής προστασίας. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νόμο για την εκπροσώπηση των εθελοντικών ομάδων του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) στα Περιφερειακά ή Τοπικά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας και αυτό να μην είναι θέμα απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό προκειμένου το σχήμα να είναι μικρό και ευέλικτο, προτείνεται η εκπροσώπηση τουλάχιστον μέσω κοινού αντιπροσώπου που θα ορίζουν εγγράφως οι εθελοντικές ομάδες του Μητρώου που ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα του κατά περίπτωση οργάνου. Τέλος δεν προβλέπεται η εκπροσώπηση της Δασικής Υπηρεσίας, που είναι εκ του νόμου αρμόδια για θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών αλλά και αποκατάστασης δασικών εκτάσεων με τρόπο που μπορεί να μετριάσει ή να αποτρέψει μελλοντικές καταστροφές.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:23 | ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

  Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7575/2016 «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.» προβλέπονταν σαφώς ότι μέλη του οργάνου είναι και «Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.» (άρθρο 4 παράγραφος 1). Στη παρούσα προτεινόμενη διάταξη, αυτό δεν ισχύει. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μέλη και οι εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του δήμου ή της περιφέρειας.

  Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ)

 • Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 13 προτείνεται η εξής προσθήκη:

  «… ια. Τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων Οργανικών Μονάδων της οικείας Περιφέρειας, ανά περίπτωση εμπλοκής και κατηγορίας κινδύνου,
  ιβ. Τους εκπροσώπους πολιτικής προστασίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού…»

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 7 / Παράγραφος 1 και του άρθρου 9 / Παράγραφος 1

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:09 | ΕΟΠΥΔ

  Επ αυτού του Άρθρου προτείνονται τα ακόλουθα :
  Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7575/2016 «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.» προβλέπονταν σαφώς ότι μέλη του οργάνου είναι και «Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.» (άρθρο 4 παράγραφος 1). Στη παρούσα προτεινόμενη διάταξη, αυτό δεν ισχύει. Θεωρούμε ότι στα τακτικά ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. πρέπει να μετέχουν ως μέλη και οι εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του δήμου ή της περιφέρειας. Στα δε έκτακτα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. θα πρέπει να καλούνται οι εθελοντικές οργανώσεις , αναλόγως με το πεδίο δράσεων που καλύπτουν.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:08 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σημαντική παράλειψη στο προτεινόμενο σχέδιο είναι η παντελής έλλειψη χρησιμοποίησης και αναφοράς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΠΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Δ.ΝΣΗΣ ΠΟΛΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Δ/ΝΔΗ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:34 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Προτείνουμε:
  Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7575/2016 «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.» προβλέπονταν σαφώς ότι μέλη του οργάνου είναι και «Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.» (άρθρο 4 παράγραφος 1). Στη παρούσα προτεινόμενη διάταξη, αυτό δεν ισχύει. Θεωρούμε ότι στο ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. πρέπει να μετέχουν ως μέλη και οι εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του δήμου ή της περιφέρειας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:30 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Στα τακτικά ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. θα πρέπει να συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων. Στα έκτακτα να καλούνται εθελοντικές οργανώσεις ανάλογα με το αντικείμενο δράσης τους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:50 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  ΑΡΘΡΟ 13
  Δεδομένου ότι ο νομοθέτης το προέβλεπε ρητά στις προηγούμενες αλλά και στην ισχύουσα μορφή του νόμου, καθώς κι επειδή οι εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να έχουν λόγο τόσο ως εμπλεκόμενοι όσο και ως φορείς της τοπικής κοινωνίας, πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουν ως ρητά αναφερόμενα στο νόμο μέλη των ΠΕΣΟΠΠ. Επίσης για λόγους δημοκρατικής διαφάνειας και στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, πρέπει να παραμείνουν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.
  Οι εκπρόσωποι των Εθελοντικών Οργανώσεων θα πρέπει να συμμετέχουν στα τακτικά ΠΕΣΟΠΠ και κατά περίπτωση δράσεων ΠΠ στα έκτακτα.

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • Επ αυτού του Άρθρου προτείνονται τα ακόλουθα :
  Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7575/2016 «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.» προβλέπονταν σαφώς ότι μέλη του οργάνου είναι και «Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.» (άρθρο 4 παράγραφος 1). Στη παρούσα προτεινόμενη διάταξη, αυτό δεν ισχύει. Θεωρούμε ότι στα τακτικά ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. πρέπει να μετέχουν ως μέλη και οι εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του δήμου ή της περιφέρειας. Στα δε έκτακτα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. θα πρέπει να καλούνται οι εθελοντικές οργανώσεις , αναλόγως με το πεδίο δράσεων που καλύπτουν.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 21:46 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

  Σε κάθε περιφερειακή ενότητα πρέπει να υπάρχει συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με πρόεδρο τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη, Όπως ισχύει και σήμερα.
  Τα γεωγραφικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων με τις μεγάλες αποστάσεις και τις ιδιαιτεροτητες κάθε περιοχής πχ το ανάγλυφο τα υψόμετρα κλπ καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη Συντονιστικών Οργάνων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Θα μπορούσε να προστεθεί η λειτουργία σε επίπεδο Περιφέρειας επιτελικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη ώστε να υπάρχει συντονισμός δράσεων σε Περιφερειακό Επίπεδο τόσο σε θέματα που αφορούν την Πρόληψη των κινδύνων άλλα και σε περίπτωση διαχείρισης κρίσεων η καταστροφών όταν η καταστροφή άφορα περισσότερες περιφερειακές Ενότητες και εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας.
  Όταν ο κίνδυνος, οι καταστροφές,κλπ αφορούν μόνο μια περιφερειακή Ενότητα το συντονισμό δράσεων πρέπει να έχει ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης που είναι και πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου και γνωρίζει καλύτερα τις υπηρεσίες και τους παράγοντες της περιοχής του.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:58 | Χαράλαμπος

  (i) Προτείνεται η αναγραφή των μελών της παραγράφου 1, με βάση την αρχαιότητα η οποία πρέπει να προκύψει με επικαιροποίηση της αρχαιότητας, τουλάχιστον για Ειρηνική Περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της Προστασίας του Πολίτη.
  (ii) Προτείνεται η παράγραφος 1ι να τροποποιηθεί, για εξασφάλιση του βαθμού του υπαλλήλου που πρέπει να μεταβεί εκ μέρους του ΕΚΑΒ, ως εξής:
  «ι. Το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή αντίστοιχο εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β.»
  (iii) Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 ως εξής: «Με ευθύνη του Προέδρου και των μελών τηρείται επικαιροποιημένη λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας εκάστου Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ορίζονται αναπληρωτές για κάθε μέλος και με ευθύνη του Προέδρου παρέχεται Γραμματειακή Υποστήριξη σε κάθε σύγκληση του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του θεσμού».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 07:46 | Δρόσος Θανάσης, Δντης ΠΠ, Περ. Ν. Αιγαίου

  Είναι δύσκολο να λειτουργήσει ένα ΠΕΣΟΠΠ ανά Περιφέρεια, ιδιαίτερα στις νησιωτικές. Καλό είναι να λειτουργήσουν όπως πριν ένα ΠΕΣΟΠΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα, υπό τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη.
  Είναι σωστό να καλούνται και οι εκπρόσωποι των ενταγμένων στο Μητρώο της ΓΓΠΠ Εθελοντικών Ομάδαων Πολιτικής Προστασίας.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 20:51 | Konstantina Perrou

  Στο ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. ορίζεται πρόεδρος ο Περιφερειάρχης (αιρετός). Σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος του προέδρου, τον αναπληρώνει ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας.
  Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4623/2019 -«Σε κάθε περιφέρεια συστήνεται μία θέση περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές του προηγούμενου εδαφίου προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.2. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν. Περαιτέρω, οι Περιφερειακές Συντονιστές:α) συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας…»

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:00 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Στη σύνθεση των ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. να προστεθούν οι Περιφερειακοί Δ/ντές Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 21:33 | cpexpert

  Δεν γίνεται πουθενά καμία αναφορά για τα Συντονιστικά των Περιφερειακών Ενοτήτων που αφορούν την πρόληψη και την διαλειτουργικότητα των φορέων που γίνονται σε ετήσια φάση για πλημμύρες, χιονοπτώσεις, σεισμούς πυρκαγιές αυτά καταργούνται ;

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 18:45 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θα πρέπει να υπάρχει και Συντονιστικό Όργανο ανά Περιφερειακή Ενότητα με Πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας και με τη συμμετοχή των Δήμων και των Εθελοντών και των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θεσμικά.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 13:18 | Φάνης

  Στα ΠΕ.ΣΟ.Π.Π. θα πρέπει να καλούνται και να συμμετέχουν υποχρεωτικά και οι εθελοντικές ομάδες που είναι επιπέδου περιφέρειας, όπως γίνεται και στα Σ.Ο.Π.Π. τώρα.