Άρθρο 03 – Διάρθρωση Εθνικού Μηχανισμού

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός, ο οποίος εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται και λειτουργεί επιχειρησιακά μέσω των κάτωθι δομών και λειτουργιών:
α. Του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.).
β. Των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.
γ. Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.).
δ. Των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.).
Οι ως άνω (β), (γ) και (δ) επιχειρησιακές δομές και λειτουργίες υποστηρίζονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και των Αυτοτελών Τμήματων Πολιτικής Προστασίας Δήμων.
2. Ο Εθνικός Μηχανισμός, διαρθρώνεται και λειτουργεί διοικητικά μέσω των κάτωθι δομών:
α. Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία συνίσταται περαιτέρω:
αα. στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού
ββ. στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διοίκησης και Υποστήριξης, και
γγ. στην Αυτοτελή Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού.
β. Της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
γ. Του Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.).
δ. Της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
ε. Του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.).
στ. Του Μόνιμου Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας.
ζ. Του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών.
η. Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:14 | WWF Ελλάς

  Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία ακολουθεί μετά από αρκετά χρόνια πρακτικής αδράνειας, μη εφαρμογής μέτρων και διαδικασιών και προβλημάτων συνεργασίας σε κομβικά ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των περιουσιών και των πολιτών της χώρας από τις εντεινόμενες φυσικές καταστροφές εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής. Πέρα από τα επιμέρους τυπικά και νομικά θέματα που έχουν επισημανθεί κατά καιρούς, βασικό ζητούμενο παραμένει η εφαρμογή και η παραγωγή αποτελεσμάτων βραχυχρόνια αλλά κυρίως μακροχρόνια. Όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν οι προηγούμενοι νόμοι που διέπουν την οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας (ν.2344/1995, v.3013/2002, v.4249/2014) δεν εφαρμόστηκαν στο σύνολο τους ποτέ στην πράξη όπως άλλωστε αναφέρεται και στην παρούσα Αιτιολογική Έκθεση (Σελ.1). Ένα παράδειγμα της ολιγωρίας που υπήρξε στην εφαρμογή των εκάστοτε νομοθετημάτων είναι το σύστημα εθελοντισμού. Είναι η μόνη σταθερή παράμετρος της Πολιτικής Προστασίας από το 2002, και μετά από 18 χρόνια δεν έχει γίνει εφικτή η ουσιαστική εποπτεία και υποστήριξη στο έργο που παράγουν οι εθελοντικές οργανώσεις, το οποίο εκτελείται χωρίς κεντρική καθοδήγηση και με ίδια μέσα.
  Οι τραγικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών του 2018 οδήγησαν στην επιθυμία από πλευράς του ελληνικού κράτους να επιφέρει αλλαγές στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας. Το παρόν νομοσχέδιο αλλά και η πρόταση της προηγούμενης κυβέρνησης το Μάιο του 2019 προέκυψαν χωρίς να έχει εφαρμοστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ώστε να διορθωθούν τυχόν αδυναμίες, παραλείψεις και κενά και το νέο πλαίσιο να κτιστεί πάνω στις εμπειρίες, τις επιτυχίες ή και τις αποτυχίες του προηγούμενου.
  Επιβάλλεται να παραταθεί η περίοδος διαβούλευσης ώστε να εκφέρουν γνώμη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Για ακόμα μια φορά η περίοδος διαβούλευσης για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα είναι ελάχιστη (μόλις 13 ημέρες) και εκκίνησε εντός της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων, γεγονός που μείωσε πρακτικά τον διαθέσιμο χρόνο διαβούλευσης.
  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί τα προηγούμενα χρόνια όταν οι δομές και οι διαδικασίες ήταν πιο απλές. Με τον νέο σχέδιο νόμου εισάγονται νέοι ορισμοί, διαδικασίες, και αρχές λειτουργίες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν μεγαλύτερη σύγχυση και πολυπλοκότητα από το υφιστάμενο πλαίσιο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή προσπάθεια εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στελεχών σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης των αρμόδιων φορέων με ικανά και καταρτισμένα στελέχη. Αν δεν υπάρξει “κοινή γλώσσα” για όλους μέσω της εκπαίδευσης και των διαθέσιμων δεξιοτήτων, το πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικού Μηχανισμού δεν θα δουλέψει όπως πρέπει. Σίγουρα εισάγονται και θετικά στοιχεία που δεν προβλέπονταν ή δεν περιγράφονταν αναλυτικά στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:
  ● Γίνεται αναλυτική περιγραφή των αρχών, της αποστολής και των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας. Οι v. 3013/2002 και 4249/2014 δεν είχαν ανάλογες περιγραφές ή ορισμούς και κατέγραφαν κατά κύριο λόγο αρμοδιότητες.
  ● Προβλέπεται ο σχεδιασμός «Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών» και «Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας» και η επικαιροποίηση τους ανά 6 και 3 χρόνια αντίστοιχα.
  ● Η ίδρυση νέας Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης (χωρίς την αρμοδιότητα των διεθνών σχέσεων), εφόσον λειτουργήσει και στελεχωθεί όπως πρέπει, πιθανότατα να βελτιώσει το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος εθελοντισμού.
  ● H ίδρυση νέου Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, με την ονομασία Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).
  ● Η ίδρυση της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (και κατ΄ επέκταση η ίδρυση της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να συμβάλει στην κατάρτιση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των εθελοντών.
  ● Ίδρυση του ΚΕΜΕΔΙΚ και του Μόνιμου Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας για την απαραίτητη και αναγκαία σύνδεση των επιχειρησιακών αναγκών με τις επιστημονικές εξελίξεις και τη σοβαρή εργασία που επιτελείται από τα ερευνητικά κέντρα της χώρας.
  ● Εντάσσονται και ορίζονται νέες έννοιες οι οποίες ήταν απαραίτητες όπως τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων), η Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών, οι προβλέψεις για την χρηματοδότηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας με την ίδρυση αντίστοιχων οργάνων και διαδικασιών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:39 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Πληροφορίες: Π. ΠΑΓΩΝΗΣ.
  Ταχ. Δ/νση
  Ταχ. Κωδ.
  Τηλ./ FAX
  E-mail : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8
  : 18538, Πειραιάς
  : 2132026842/2104291263
  : p.pagonis@apdaigaiou.gov.gr

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13/01/2020

  Αριθμ. πρωτ. ΔΥ Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη

  ΚΟΙΝ:

  ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα:«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».

  Σχετ:Σχεδίου Νόμου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: θνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις

  1.Σημαντικήι παράλειψη στο προτεινόμενο σχέδιο είναι η παντελής έλλειψη χρησιμοποίησης και αναφοράς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν νοείται φυσική καταστροφή εντός των διοικητικών ορίων ενός φορέα, χωρίς την εμπλοκή, την ενημέρωση και συμβολή του.
  2.Στο σχέδιο νόμου σε καμία φάση ενργειών, σύσταση οργάνων συντονισμού -ομάδων λειτουργίάς και επιτροπές έκτακτης ανάγκης, που συγκροτούνται (άρθρο 15,16,17,18- αντίστοιχες των σημερινών Συντονιστικών) δεν συμμετέχει κανένας εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  3.Εν τέλει το προτεινόμενο Εθνικό Σύαστημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού καθώς και όλων των επιπέδων της διοίκησης.
  4.Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου, η Πολιτική Προστασία είναι αποκλειστικό θέμα της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων, ενώ ο αντίστοιχος φορέας που εποπτεύει τους Δήμους και της Περιφέρειες, (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), είναι απούσα.
  5.Το Σχέδιο Νόμου δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη του και μέτρα για την «Νησιωτικότητα»
  Με το ισχύον σύστημα η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία ασκεί με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, μεταξύ άλλων και τις εξής αρμοδιότητες:
  *Εποπτεύει, συμβουλεύει, καθοδηγεί, επιλύει και κατευθύνει όλους τους Δήμους αρμοδιότητάς της, στο να προχωρούν και να υλοποιούν δράσεις, σχέδια μελέτες που προβλέπονται με γενικές οδηγίες από τις εγκυκλίους (φυσικών καταστροφών) της Γ.Γ.Π.Π., αλλά σχεδόν σε κάθε Δήμο απαιτείται η εξειδίκευσή τους, με βάση τις ιδιαιτερότητές του.
  -Συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του πλυθησμού και λαμβάνει και προγραμματίζει θέματα πρόληψής και μέτρων δράσεις.
  -Συμμετέχει σε όλα τα Συντονιστικά Όργανα (Δήμων και Περιφερειών), ενημερώνεται για τα σημαντικότερα προβλήματα των περιοχών, εξ αιτίας των οποίων μπορεί να προκύψουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και παρεμβαίνει έτσι ώστε να δρομολογηθούν λύσεις.
  -Είναι παρούσα σε κάθε αίτημα φορέα ή ιδιωτών προκειμένου να διευθετηθούν καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους.
  -Εκδίδει κατά την αντιπυρική περίοδο της πυροσβεστικές διατάξεις σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.
  -Συγκεντρώνει τα στοιχεία για τις ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων και συγκροτεί τις αντίστοιχες επιτροπές προκειμένου να προωθήσει προς τους Δήμους τα πορίσματα των επιτροπών και να δοθεί λύση.
  -Παροτρύνει και υποστηρίζει κάθε Δήμο στην εκπαίδευση και την υλοποίηση ασκήσεων.
  – Αποστέλλει όλα τα Έκτακτα Δελτία Καιρού, το Χάρτη Κινδύνου Εκδήλωσης Πυρκαγιάς, και όλα τα σήματα για τη εκδήλωση συμβάντων.
  – Ενημερώνει τον Συντονιστή, τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης το Κέντρο Επιχειρήσεων και των ΟΤΑ α και β Βαθμού για τη εξέλιξη και τη συμμετοχή στα συμβάντα.
  * Χειρίζεται τις επερωτήσεις των βουλευτών, σχετικές με θέματα Πολιτικής Προστασίας.
  Εν κατακλειδι σχετικά με την υποστελέχωση, την δυσλειτουργία, των πολλών προβλημάτων της νησιοτικότητα, των μικρών Δήμων, των πολλαπλών αρμοδιοτήτων και την ανεπάρκεια που παρουσιάζουν οι Δήμοι,και των Περιφερειακών Ενοτήτων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, αναδεικνύετα η ανάγκη αυξημένης συνδρομής προς αυτούς, με διακριτούς ρόλους και εφαρμογή των ελέγχων της Κεντρικής Διοίκησης προς τους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, που θεσμικά ασκείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

  Με εντολή Συντονιστή

  Της Α.Δ.Αιγαίου
  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

  ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 18:21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ

  Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας δεν προβλέπεται κάποια δομή εκτός αυτής των Δήμων.Στις κύριες αρμοδιότητες του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη είναι και αυτές τις Πολιτικής Προστασίας. Πως θα υποστηρίζεται αυτό αφού δεν προβλέπεται υπηρεσία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας; Μήπως να το ξαναδείτε;

 • προτείνω στο
  α. Του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.).
  να αλλαχθεί το όνομα ΕΣΚΕΔΙΚ γιατί έχει το ίδιο με το συντονιστικό κέντρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και θα υπάρξει παρανόηση/πρόβλημα.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 17:24 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, όταν διαθέτουν Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενες απευθείας στο Συντονιστή (πρώην Γενικό Γραμματέα), Διεύθυνση Υδάτων και όλες τις αποκεντρωμένες δομές των Δασικών Υπηρεσιών. Να επισημάνω ότι σύμφωνα με το Ν.3852/10 εποπτεύουν τους Δήμους και είναι Διοίκηση και όχι Αυτοδιοίκηση.
  Ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα πρέπει να κάνει αυτό που λέει και ο τίτλος της:
  Να είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας εκπρόσωπος της Γ.Γ.Π.Π. στο χώρο ευθύνης της και να συνδράμει και με τις λοιπές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού αλλά και στο σχεδιασμό και στο συντονισμό όπως τα προηγούμενα χρόνια.