Άρθρο 61 – Εκπαίδευση Εθελοντικών Οργανώσεων

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και τους εκπαιδεύει μέσω της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, η οποία, δύναται, για εκπαιδευτικούς σκοπούς να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας, προγραμματικές συμφωνίες ή συμβάσεις με αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς Φορείς, εθνικούς ή υπερεθνικούς, είτε με άλλους ειδικώς εξουσιοδοτημένους ή αναγνωρισμένους προς τούτο Φορείς και ιδρύματα, ανώτατης εκπαίδευσης, σε αντικείμενα σπουδών συναφή με την αποστολή της Πολιτικής Προστασίας.
2. Η Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια για την ενημέρωση των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα πάσης φύσεως εκπαιδευτικά προγράμματα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:31 | Κεής Χρήστος

  Επειδή είναι σαφές ότι οι πολλαπλές εξειδικεύσεις των εθελοντικών οργανώσεων δεν είναι εφικτό να καλυφτούν σε μία εκπαίδευση της Ακαδημίας είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο ότι η εκπαίδευση είναι γενικού και καθαρά πρακτικά πλαισίου. Πρέπει να φύγει από την λογική του ακαδημαϊκού μαθήματος γιατί οι εθελοντές επιχειρούν σε πεδίο και έχουν ανάγκη πρακτικών γνώσεων. Εκπαιδεύσεις με βιβλία και παρουσιάσεις στην τάξη είναι στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένης αξίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εξετάσεις δασοπυρόσβεσης που γίνονται γραπτά με ανούσιες ερωτήσεις τύπου πόσα Bar πίεση έχει ο αυλός αλλά κανείς δεν χρειάστηκε να τον χρησιμοποιήσει στην πράξη. Επίσης αναγνωρισμένοι διεθνείς φορείς και πτυχία τους πρέπει να αναγνωρίζονται και από την ακαδημία.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:47 | WWF Ελλάς

  Η πιστοποιημένη εκπαίδευση που σχετίζεται με επιχειρησιακές δράσεις πρέπει να πραγματοποιείται πρωταρχικά μόνο από δημόσιους κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση ιδιωτικών φορέων, αυτοί πρέπει να διαθέτουν κρατική πιστοποίηση από φορείς του εσωτερικού ή φορείς του εξωτερικού που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Κράτος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω των νομικών κενών και της απουσίας εποπτείας της ΓΓΠΠ σε αυτό το θέμα, έχουν ιδρυθεί «Ινστιτούτα», οργανώσεις και άλλοι φορείς που παρέχουν αμφιβόλου εγκυρότητας εκπαίδευση και κατάρτιση για επιχειρησιακά θέματα και οργανώνουν σχετικές ασκήσεις. Επίσης είναι συχνό το φαινόμενο μεμονωμένα στελέχη εθελοντικών ομάδων ή εθελοντικές ομάδες να εκπαιδεύουν άλλους εθελοντές ή ομάδες σε αντικείμενα όπως οι Πρώτες Βοήθειες χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο ή έγκριση από τις κρατικές αρχές. Αυτό μπορεί να καταστεί ως και επικίνδυνο για την εκτέλεση έργου Πολιτικής Προστασίας, καθώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για το περιεχόμενο της γνώσης αλλά και την επάρκεια των ατόμων που την μεταδίδουν. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως συνεργάτης ένας ιδιωτικός φορέας αυτό πρέπει να γίνει συνδυαστικά με τον κρατικό φορέα που είναι υπεύθυνος για το αντικείμενο και με την θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:29 | Φάνης

  Ο αριθμός των υπο εκπαίδευση εθελοντών ανα την Ελλάδα ανέρχεται σε χιλιάδες.
  Πως θα είναι εφικτό να περάσουν όλοι αυτοί εκπαίδευση σε εύλογο χρονικό περιθώριο? Απο το 2014 με το προηγούμενο νόμο, μόνο οι ομάδες που ασχολούνταν με δασοπύροσβεση εκπαιδεύτηκαν.

  Υπάρχουν επίσης εκπαιδευτικά αντικείμενα που ασχολούνται οι ΕΟ τα οποία οι φορείς όπως ΠΥ/ΕΚΑΒ δεν εχουν το τρόπο να εκπαιδεύσουν, πχ η Σπηλαιοδιάσωση που αναφέρετε στο άθρο 57/2/ε/δ.

  Αναγκαστικά θα πρέπει άλλοι φορείς να εμπλακούν στην εκπαίδευση των ΕΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:59 | Στυλιανός Βερνίκος

  Στο άρθρο 61,εκτιμώ ότι πρέπει να προστεθεί η σύναψη μνημονίων συνεργασίας, προγραμματικών συμφωνίων ή συμβάσεων και με αρμόδια φυσικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αναγνωρισμένης δράσης και εκπαιδευτικής προσφοράς στο πεδίο της εκπαίδευσης εθελοντικών οργανώσεων, ιδιαίτερα όσων έχουν πιστοποιημένη εμπειρία στο πεδίο της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων,γιατί εκπαίδευση εθελοντών σημαίνει εκπαίδευση ενηλίκων με τις ιδιομορφίες τους ,τα στερεότυπα τους και τις προκαταλήψεις τους.
  Με εκτίμηση
  Στέλιος Βερνίκος
  Δημιουργός και επιστημονικός υπεύθυνος του ΠΡΟΤΕΚΤΑ.

 • Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 61 προτείνεται η εξής τροποποίηση:

  «…είτε με άλλους ειδικώς εξουσιοδοτημένους ή αναγνωρισμένους προς τούτο Φορείς και ιδρύματα, ανώτατης εκπαίδευσης, ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε αντικείμενα σπουδών…»

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 39 / Παράγραφος 2α

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:49 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η εκπαίδευση των Εθελοντών αλλά και των Εθελοντικών Οργανώσεων θα πρέπει να διέπεται κυρίως από τις βασικές αρχές της ομαδικότητας και συνεργατικότητας. Πέραν της απαραίτητης αύξησης των καθορισμένων ωρών εκπαίδευσης θεωρείται επιτακτική η ανάγκη κατάρτισης σε θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες όπως για παράΔειγμα είναι η χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, η εκπαίδευση πάνω σε θέματα επικοινωνιών, η χρήση και η εμπλοκή σε επιχειρήσεις ιπτάμενων μέσων κλπ. Ακόμα θεωρείται επιβεβλημένη η συνεκπαίδευση των εθελοντών με άλλους εθελοντές που υπάγονται σε αντίστοιχες Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών ώστε μέσω της εταιρικότητας να επιτευχθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ενσωμάτωση τυχόν αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης κρίσεων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι συνεχής και να ενέχει το στοιχείο της διακλαδικότητας, δηλαδή της εμπλοκής του συνόλου των φορέων που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία αλλά και φορέων όπως για παράδειγμα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που εφαρμόζουν ή ερευνούν καινοτομές λύσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Σ.Ε.ΠΥ.Ν.Λ)

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:48 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η μη ύπαρξη και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας ανάγκασε τις Εθελοντικές Οργανώσεις και τους εθελοντές να στραφούν σε Εξειδικευμένους Εκπαιδευτές και φορείς για να λάβουν γνώσεις που είναι απαραίτητες στο έργο τους, ξοδεύοντας χρήμα και χρόνο.
  Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να απαιτηθούν χρήματα για την «επαν»εκπαίδευσή τους, ούτε καν για παράβολα Αιτήσεων.
  Πρόβλημα επίσης θα είναι και η Εκπαίδευση των Εθελοντών που είναι μακριά από τα Κέντρα της Ακαδημίας.
  Οι εκπαιδεύσεις πρέπει να γίνονται σε κάθε Νομό, και σε ώρες που να βολεύουν τους εθελοντές.
  Επιβάλλεται να εκπαιδεύουν μόνο κρατικοί φορείς και όχι ιδιώτες και η εκπαίδευση να παρέχει και ευρωπαϊκή πιστοποίηση.

 • Αυτή η ακαδημία Π.Π που θα γίνεται, και πόσο θα διαρκεί, και αν γίνει σε μια ή δύο μεγαλουπόλεις της Ελλάδας, τα έξοδα των εθελοντών για την μετακίνηση, σίτιση και διανυκτέρευση ποιος θα τα καλύπτει;; Επίσης ανταποδοτικά προτείνουμε να υπάρχει μοριοδότηση των ενεργών νέων σε ηλικία εθελοντών για την περίπτωση εργασιακής τους απασχόλησης σε τομείς του Δημοσίου συμφέροντος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:08 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  §2. Επειδή ο χρόνος των εθελοντών είναι πολύτιμος και για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις πρέπει να το έχουν προγραμματίσει έγκαιρα ώστε να μη γίνεται εις βάρος επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, προτείνουμε το εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής: «Η Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια για την λεπτομερή ενημέρωση των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα πάσης φύσεως εκπαιδευτικά προγράμματα τουλάχιστον 25 εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή των προγραμμάτων αυτών».

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 03:20 | Βασίλης Χριστοφοριδης

  Όχι ιδιώτες. Επιβάλλεται να εκπαιδευσουν μόνο φορείς όπως το Ε. Κ. Α. Β. ή η Π. Υ., έχουν τομείς εκπαίδευσης.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:12 | Κούτσιας Κων/νος

  Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εθελοντικών οργανώσεων και κατόπιν σύναψης των σχετικών μνημονίων, συμφωνιών κλπ η ΓΓΠΠ θα πρέπει να καλύπτει τα σχετικά έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής κλπ των μελών των εθελοντικών οργανώσεων προκειμένου να τα διευκολύνει σε περιπτώσεις που απαιτείται η μετακίνηση τους και η διαμονή τους εκτός της έδρας της εθελοντικής οργάνωσης για την παρακολούθηση της σχετικής εκπαίδευσης.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:54 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εθελοντικών οργανώσεων και κατόπιν σύναψης των σχετικών μνημονίων, συμφωνιών κλπ η ΓΓΠΠ θα πρέπει να καλύπτει τα σχετικά έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής κλπ των μελών των εθελοντικών οργανώσεων προκειμένου να τα διευκολύνει σε περιπτώσεις που απαιτείται η μετακίνηση τους και η διαμονή τους εκτός της έδρας της εθελοντικής οργάνωσης για την παρακολούθηση της σχετικής εκπαίδευσης.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:32 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εθελοντικών οργανώσεων και κατόπιν σύναψης των σχετικών μνημονίων, συμφωνιών κλπ η ΓΓΠΠ θα πρέπει να καλύπτει τα σχετικά έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής κλπ των μελών των εθελοντικών οργανώσεων προκειμένου να τα διευκολύνει σε περιπτώσεις που απαιτείται η μετακίνηση τους και η διαμονή τους εκτός της έδρας της εθελοντικής οργάνωσης για την παρακολούθηση της σχετικής εκπαίδευσης.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:38 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Σύμφωνα με το INSARG (οργανισμός που υπάγεται στον ΟΗΕ) ο αρμόδιος φορεας να μεταφρασει και να διανημει τόσο στις εθελοντικές οργανώσεις όσο και στους επιχειρησιακούς φορείς τα τεχνικά εγχειρίδια που αφορούν στην εκπαιδευση για την ερευνα και διασωση απο καταστροφες συνεπεια σεισμού είναι η ΓΓΠΠ για την χώρα μας. Θα υλοποιηθει αυτό απο τη ΓΓΠΠ?

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:55 | Ανδρέας Παπαγεωργίου

  Θα πρέπει να υπάρξει αναγνώριση των μέχρι τώρα επίσημων εθνικών και διεθνών πιστοποιήσεων (και πολλές φορές επαναπιστοποιήσεων ως ορίζεται από τους φορείς πιστοποίησης) που έχουν ληφθεί από τους εθελοντές, οι οποίες τους καθιστούν εξειδικευμένους σε συγκεκριμένους τομείς. Οι πιστοποιήσεις σε Βασικές και Εξειδικευμένες Πρώτες Βοήθειες (ERC, ΑΗΑ,ΕCSI,NAEMT κ.α) είναι πιστοποιήσεις που λαμβάνουν οι επαγγελματίες όπως πιστοποιήσεις διάσωσης και χειρισμών σχοινιών για εργασίες σε ύψος (IRATA), Δύτη Δημόσιας Ασφάλειας (Public Safety Diver – Dive Rescue International), Διασώστη Ορμητικών Νερών (Swiftwater Technician – Rescue3 international) κλπ απαραίτητες πιστοποιήσεις για να μπορούν να εξασκούν σε Ελλάδα και εξωτερικό τo επάγγελμά τους αλλά και επιλογή όλων των εθελοντικών ομάδων SAR στο εξωτερικό.
  Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας να συνάψει συνεργασίες με όλους αυτούς τους επίσημους φορείς. Αντιθέτως θα είναι ευκολότερο να αναγνωρίζει τις πιστοποιήσεις αυτες με την προσκόμισή τους, όπως γίνεται και για άλλες πιστοποιήσεις (πχ Ξένων Γλωσσών)

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 11:10 | Βερνίκος Στυλιανός

  Αγαπητοί,
  Στην ενότητα της εκπαίδευσης των εθελοντών νομίζω οτι πρέπει να αναφερθεί η συμβολή του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους (ΠΡΟΤΕΚΤΑ)»
  Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους (ΠΡΟΤΕΚΤΑ)» άρχισε να υλοποιείται το 2001.
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Πυροσβεστική Σώμα – Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κ.Ο.Μ.Α.Κ.), Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), καθώς και οι Μ.Κ.Ο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS (θυγατρική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα).
  Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση εθελοντών πολιτικής προστασίας των Δήμων για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,με σκοπό να αποτελέσουν τις αντίστοιχες εθελοντικές ομάδες των Δήμων.
  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες.
  Στους εκπαιδευθέντες χορηγείται Πιστοποιητικό Δια Βίου Μάθησης και εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης -Διαχείριση πληροφορίας, Διαχείριση πανικού – Λειτουργία σε ομάδες)
  • Πυρκαγιές – Πλημμύρες
  • Σεισμοί – Διασώσεις
  • Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
  • Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Καταυλισμών
  • Επιπτώσεις κλιματικών αλλαγών
  Από την έναρξη του προγράμματος το 2001 έως την διακοπή του, έχουν εκπαιδευτεί περί τους 15.000 εθελοντές σε 235 Δήμους της Επικράτειας και έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 ημερίδες και διημερίδες για την επιμόρφωση 2500 στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.

  Το ΠΡΟΤΕΚΤΑ απετέλεσε την βάση του σχεδιασμού των προγραμμάτων “Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στις σχολικές μονάδες” και “Βασικές γνώσεις πολιτικής προστασίας” που γίνονται σήμερα στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και απευθύνονται σε στελέχη Δημοσίων Οργανισμών.

  Η εθελοντική ομάδα Αγίου Στεφάνου του προγράμματος βραβεύθηκε το 2009 από τον
  Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, για τη δράση της.

  Το πρόγραμμα είχε ανακηρυχθεί το πλέον δημοφιλές από το site http://www.anthropos.gr των Μ.Κ.Ο. της χώρας μας.

  Το πρόγραμμα έχει σταματήσει τη λειτουργία του εδώ και 4 χρόνια.

  Μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στο Μάτι,οι συντελεστές του προγράμματος έχουν γίνει αποδέκτες απείρων αιτημάτων, κυρίως από τα νέα παιδιά που εθελοντικά ενεπλάκησαν στη διαχείριση της απίστευτης αυτής κατάστασης και απαιτούν την επαναλειτουργία του προγράμματος για την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων που μόνο το πρόγραμμα μπορεί να παράσχει.

  Κοινό αίτημα όλων των εθελοντών είναι η άμεση επανεκκίνηση του προγράμματος.

  Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον φορέα υλοποίησης να συντονίζει 4 άλλα υπουργεία στο ευαίσθητο πεδίο του εθελοντισμού και διαχέει τις πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης μέσα από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό συντελεστή της εκπαίδευσης των ασχολούμενων με τις μεταναστευτικές ροές.
  Τελικά το πρόγραμμα επαναφέρει την έννοια του εθελοντισμού στη μήτρα της,τον φυσικό της χώρο,την κοινωνία των πολιτών.

  Σήμερα αναφορά στο πρόγραμμα υπάρχει στο http://www.inedivim.gr,προγράμματα-δράσεις,ΠΡΟΤΕΚΤΑ.

  Χωροθέτηση: Το πρόγραμμα αφορά σε όλη την επικράτεια και απευθύνεται στους Δήμους της επικράτειας.
  Συμπράττοντες Φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Πυροσβεστική Σώμα – Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κ.Ο.Μ.Α.Κ.), Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), καθώς και οι Μ.Κ.Ο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS (θυγατρική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα).

  Ωφελούμενοι: Oι εθελοντές πολιτικής προστασίας των Δήμων.

  Θεματικά Πεδία Επιμόρφωσης που μπορούν να προστεθούν:
  1. Διαχείριση Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής
  2. Διαχείριση Προσφυγικών ροών

  Προστιθέμενη αξία:
  Η αξιοποίηση προηγούμενων έργων (μητρώα, εκπαιδευτικό υλικό, κτλ): Tο εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δια Βίου Μάθησης, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος (www.ethelontismos.gr) και βρίσκεται στη διάθεση του οποιοδήποτε πολίτη.Στό πλαίσιο του προγράμματος παρήχθη σε ηλεκτρονική μορφή πόνημα το οποίο απετέλεσε βασικό εργαλείο επιμόρφωσης.

  Η αξιοποίηση του μητρώου εθελοντών, το οποίο αποτελεί βασικό κορμό του μητρώου των εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

  Η αξιοποίηση του δικτύου συνεργατών: Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων. Έχει τύχει της δημόσιας αναγνώρισης της πρώην Επιτρόπου της Ε.Ε. για το Περιβάλλον, Margot Wallrstrom και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 10 Διεθνές Συνέδριο Εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το 2001 και στο 10 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες το 2002.

  Η αξιοποίηση του δικτύου εθελοντών: Οι άνω των 15.000 εθελοντές του προγράμματος έχουν δημιουργήσει το εθνικό δίκτυο ΠΡΟΤΕΚΤΑ ,από τα αρχικά του προγράμματος, με δεκάδες καθημερινών δράσεων εθελοντισμού,όπως μπορεί κάποιος να δεί στο fb.
  Τέλος,το ΠΡΟΤΕΚΤΑ είναι το μοναδικό εθνικό πρόγραμμα μέσω του οποίου οι θεσμικοί φορείς διαχείρισης κρίσεων εκπαιδεύουν και πιστοποιούν πολυθεματικά και βιωματικά εθελοντικές ομάδες των Δήμων και άλλων οργανισμών, με σκοπό την αποτελεσματική συμβολή τους στην προστασία πολιτών από κρίσεις και καταστροφές.
  Το πρόγραμμα υπήρξε συντελεστής υλοποίησης:

  • του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, που διεξήχθη
  στην πόλη της Καρδίτσας στις 8-9-10 Απριλίου 2005

  • του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Εθελοντισμό, που διεξήχθη στην πόλη του Μεσολογγίου στις 2-3-4 Δεκεμβρίου 2005

  Το Πρόγραμμα και παράλληλες δράσεις του υλοποιούνται σε συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς (Σχολεία ι Νοσοκομείο, ΔΕΗ κ.α.).

  Εκτιμώ οτι η επανεκκίνηση του προγράμματος θα βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα για μια νέα,σύγχρονη,βιωματική και σύμφωνα με τις αρχές της δια βίου μάθησης εκπαίδευσης των εθελοντών πολιτικής προστασίας.
  Με εκτίμηση
  Στέλιος Βερνίκος
  Δημιουργός και επιστημονικός υπεύθυνος του ΠΡΟΤΕΚΤΑ.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 16:46 | Τρουμούλης Αντώνιος

  Σχετικά με τις εκπαιδεύσεις εθελοντών ή εθελοντικών οργανώσεων παρακαλούμε να υπάρχει μέριμνα για ισότιμη εκπαίδευση και στα νησιά όπως π.χ Δωδεκάνησα.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 14:23 | Δημήτριος SV2GWY

  Η αδιαφορία της Πολιτείας από την αρχή της θέσπισης της Πολιτικής Προστασίας για ένα μοναδικό τρόπο εκπαίδευσης, ανάγκασε τις Εθελοντικές Οργανώσεις να στραφούν σε Εξειδικευμένους Εκπαιδευτές έτσι ώστε να να είναι αξιοπρεπείς και ασφαλείς στο έργο τους.

  Εθελοντικές Οργανώσεις και Εθελοντές πειραματίστηκαν και ξόδεψαν αρκετά από το υστέρημα του χρόνου και του χρήματος για να καλύψουν και αυτήν την απουσία της Πολιτείας.

  Σε καμμία περίπτωση δε θα πρέπει να απαιτηθούν χρήματα για την «επαν»εκπαίδευσή τους, ούτε καν για παράβολα Αιτήσεων.

  Πρόβλημα επίσης θα είναι και η Εκπαίδευση των Εθελοντών που θα είναι μακριά από τα Κέντρα της Ακαδημίας.

  Τέλος, στο θέμα των Τηλεπικοινωνιών που εξειδικεύομαι, απλά να παρατηρήσω ότι αν οι Εκπαιδευτές δεν έχουν εμπειρία στα Ραδιοδίκτυα και Επιχειρήσεις σε πεδία, αλλά μόνο τυπικά προσόντα και θεωρητική κατάρτιση, δε θα βοηθήσουν αποτελεσματικά.
  Αυτό φυσικά ιχύει για όλες τις Ειδικότητες.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 15:49 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Η Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Ακαδημίας ΠΠ θα πρεπει να εχει πρόβλεψη για απογευματινά τμήματα εκπαίδευσης καθόσον οι περισσότεροι εθελοντές ειναι εργαζόμενοι τις πρωινές ώρες.