Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.
2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
α. Πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο συνίσταται σε:
αα. Γενικών Καθηκόντων και
ββ. Ειδικών Καθηκόντων.
Ειδικών Καθηκόντων είναι:
βα. Οι Διοικητικοί, οι οποίοι διακρίνονται σε Νομικούς, Οικονομικούς και Μηχανικούς.
ββ. Οι Τεχνικοί.
βγ. Οι Πλοηγοί-Κυβερνήτες.
βδ. Οι Πλοηγοί-Μηχανικοί.
βε. Οι Υγειονομικοί.
βστ. Το προσωπικό Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
βζ. Οι χειριστές Εναερίων Μέσων.
βη. Οι Μηχανικοί- Τεχνικοί Εναερίων Μέσων.
β. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.
γ. Πολιτικό προσωπικό, το οποίο είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και διακρίνεται σε:
αα. Μόνιμο και
ββ. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).
3. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένστολο, αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, έχει ίδια ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας, και είναι εφοδιασμένο με ειδικό δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.
4. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκτελεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209). Κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων το πυροσβεστικό προσωπικό είναι εφοδιασμένο με κατάλληλα μέσα και οπλισμό, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε ειδική εκπαίδευση.
5. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, το πυροσβεστικό προσωπικό και οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το σκοπό αυτό, οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του έτους, ενώ, το πυροσβεστικό προσωπικό και οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται:
α. Ο κανονισμός στολών του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και των Εθελοντών του Π.Σ., ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) και των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, τα εφόδια, τα μέσα και ο εξοπλισμός, που φέρουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β. Ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισμού, η φύλαξη και συντήρησή του, τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
γ. Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της υπηρεσίας.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το προσωπικό της παραγράφου 4 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:13 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η ασφάλεια του πυροσβέστη – διασώστη είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική επέμβαση-πυρόσβεση-διάσωση και είναι αδιαπραγμάτευτη. Δίχως να έχει εξασφαλιστεί αυτή, δεν έχει νόημα η συμμετοχή και η επέμβαση.
  Γι αυτό προτείνω να προστεθεί στο τέλος του παραγράφου 5 του Άρθρου αυτού, η φράση: «…, έχοντας εξασφαλίσει πρώτα ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ατομικής προστασίας και ασφάλειας».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:30 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Προτείνεται να προστεθεί και παρ.9 ως εξής: «9. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του πολίτη, καθορίζονται θέματα Εσωτερικής Υπηρεσίας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και σε αντικατάσταση του Κεφαλαίου Α του π.δ.210/1992 (99), όπως ισχύει».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:54 | Chrysostomos Kontoris

  Θα μπορούσε να προστεθεί και η απόσπαση για λόγους απόκτησης διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το έργο της πυροσβεστικής.
  Επιπρόσθετα στην Ελληνική Αστυνομία οι αποσπάσεις για λόγους σπουδών δεν κόβονται για 3 μήνες το καλοκαίρι, δεδομένου ότι ανήκει και η πυροσβεστική στο ίδιο υπουργείο θεωρώ ότι είναι δίκαιο να μην διακόπτεται η απόσπαση για λόγους σπουδών. Ο υπάλληλος θα υφίσταται απίστευτη ταλαιπωρία(οικονομική και ψυχική) προσπαθώντας να ζήσει σε 2 διαφορετικά μέρη για χρόνια. Επίσης κάποια μεταπτυχιακά ξεκινάνε το εαρινό εξάμηνο, πως θα φοιτούν οι υπάλληλοι εαν κόβεται η απόσπαση?
  Μία ακόμα ασάφεια και παράλειψη είναι το από ποιούς θα ορίζεται το ποιο πτυχίο η μεταπτυχιακό είναι συναφές?Θα είναι επιστημονική επιτροπή με αντικειμενικά κριτήρια η αυθαίρετα κάποιος πυροσβεστικός υπάλληλος θα αποφασίζει την συνάφεια?

  Σχετικά με το βαθμολόγιο να δοθεί σε όλους τους Πυροσβέστες ΜΠΣ που έχουν φοιτήσει σε σχολή με το παλιό σύστημα πριν τις πανελλαδικές, ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη, ώστε να διαφοροποιούνται στην αρχαιότητα σε σχέση με αυτούς( μόνιμοι τριετείς εξ εποχικών) οι οποίοι έχουν μονιμοποιηθεί το 2018 χωρίς να έχουν φοιτήσει σε σχολή.

  Επίσης, στο βαθμολόγιο που προβλέπεται για τους χαμηλόβαθμους στο εν λόγω νομοσχέδιο δεν δίδεται και κάτι το ιδιαίτερο διότι ο μόνος βαθμός που προστέθηκε είναι ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη. Κατά την γνώμη μου κάτι αντίστοιχο με το βαθμολόγιο του Στρατού ξηράς να προβλεφθεί και για τους Πυροσβέστες και Υπαξιωματικούς του ΠΣ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:22 | Chrysostomos Kontoris

  Να προστεθεί στο άρθρο 76 3βα και το πτυχίο Πολιτικών επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ και οι πτυχιούχοι του τμήματος να ανήκουν στην κατηγορία Διοικητικών για τους λόγους που προανέφερα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:41 | ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΧΘΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.
  ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:16 | Δημήτριος Μπ.

  Παρ 5 προτείνεται: στην περίπτωση υπερεργασίας που ξεπερνά τις 37 ½ ώρες την εβδομάδα να παρέχεται αποζημίωση υπερεργασίας με αντίτιμο ανά ώρα το οποίο θα οριστεί σύμφωνα με απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Γ.Γ. Πολ. Προστασίας. Το αντίτιμο υπερεργασίας θα υπόκειται σε κρατήσεις για συνταξιοδοτικές εισφορές συνεκτιμημένο ως επιπλέων χρόνος ασφάλισης.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:40 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 76 παρ.6γ : να ορίζεται αναλυτικά και πάντα εντός της εργατικής νομοθεσίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:54 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης Πρόεδρος ΈΥΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

  παρ.1 : αλλαγή των οργανικών θέσεων με θέση Αρχιπυράρχου από Πυροσβέστη και ομοίως κατάλληλη κατανομή στους υπόλοιπους βαθμούς.
  παρ.2 : να προστεθεί με ισονομία τουλάχιστον ποσοτική σε όλες τις υπηρεσίες.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:15 | Νικος 21

  Το Πυροσβεστικό προσωπικό να εφοδιάζεται με αστυνομικού τύπου πολιτικές ταυτότητες. Το ειδικό δελτίο να εκδίδεται τοπικά από τις Υπηρεσίες και να επέχει έγγραφο απόδειξης ιδιότητας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:58 | Ζησούλα Ντάσιου

  Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
  α. Πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο συνίσταται σε:
  αα. Γενικών Καθηκόντων και
  ββ. Ειδικών Καθηκόντων

  Στη περίπτωση ββ αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες των ειδικών καθηκόντων από συγκεκριμένους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. του ΠΣ, όπως ορίζονται αναλυτικά και στο άρθρο 101.
  Στη περίπτωση αα υπάρχουν σε πανελλαδικό επίπεδο, ειδικότητες πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας, Α.Ε.Ι. Δασολογίας, Α.Ε.Ι. Φυσικών, Α.Ε.Ι. Χημικών, Α.Ε.Ι. Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ.α. για τις οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν καθαριστεί με λεπτομέρεια και σαφήνεια, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους καθώς και ο διακριτός τους ρόλος σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να ενταχθούν στη κατηγορία ββ. Κρίνεται άμεσης προτεραιότητας η αξιοποίηση τους σε πανελλαδικό επίπεδο. Για παράδειγμα Δασολόγοι και Δασοπόνοι του Πυροσβεστικού Σώματος μπορούν από κοινού με τους Δασολόγους και Δασοπόνους της Δασικής Υπηρεσίας ανά Περιφέρεια να σχεδιάζουν και να εφαρμόσουν κοινά σχέδια δασικών πυρκαγιών που να καλύπτουν τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, από την φάση της πρόληψης έως και τη φάση της αποκατάστασης.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:14 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ. 2αβδ. Να προστεθεί και 4η διάκριση της κατηγορίας των Διοικητικών με τίτλο: «1αβδ. Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών». Για πτυχία που περιλαμβάνονται και λοιπές λεπτομέρειες οράτε σχετική πρόταση στο άρθρο 101 του σχεδίου νόμου.
  Παρ. 2αβστ. Να απαλειφθεί η λέξη «προσωπικό» ήτοι να αναγραφεί η κατηγορία αυτή ειδικών καθηκόντων ως: «Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» όπως αναγράφεται και στο άρθρο 101 παρ.1Δ.
  Παρ.3 Η πρόταση «Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένστολο, αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, έχει …» να αντικατασταθεί με τις εξής προτάσεις: Το πυροσβεστικό προσωπικό αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Οι Π.Π.Υ. είναι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί θητεία και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του άρθρου 15 του ν.3938/2011 (Α΄61) όπως ισχύει. Τα πυροσβεστικό προσωπικό και οι Π.Π.Υ. είναι ένστολοι, έχουν ιδιαίτερη ιεραρχία, και κανόνες πειθαρχίας ….».
  Η λέξη «ίδια» δεν είναι εύστοχη γραμματικά. Προτείνεται η αντικατάστασή του με τη λέξη «ιδιαίτερη».
  Παρ.4 Η ύπαρξη της επιφύλαξης που εισάγεται «.. με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209)..» δεν φαίνεται να δικαιολογείται. Προτείνεται η επανεξέτασή της και η διαγραφή της εφόσον είναι αλυσιτελής.
  Παρ.6δ. Να προστεθεί παράγραφος 6δ ως εξής: «6δ. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης του δελτίου πολιτικού υπαλλήλου ΠΣ, δελτίου αποστράτου ΠΣ καθώς και δελτίο επιτίμου».
  Να προστεθεί παράγραφος 8 για την πληρότητα του παρόντος άρθρου ως εξής:
  «8.Στο Πυροσβεστικό Σώμα, προσλαμβάνονται με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και υπηρετούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς πόλεων και Πυροσβεστικά Κλιμάκια, Πυροσβέστες Εποχικής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23) και του π.δ. 36/2019 (Α΄62), όπως ισχύουν. Επίσης υπηρετούν στις ανωτέρω υπηρεσίες καθώς και σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια, Εθελοντές Πυροσβέστες που διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4029/2014 (Α΄245), όπως ισχύει».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:33 | Giannis

  Άρθρο 76

  1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.

  2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
  α. Πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο συνίσταται σε:
  αα. Γενικών Καθηκόντων και
  ββ. Ειδικών Καθηκόντων.
  Ειδικών Καθηκόντων είναι:
  βα. Οι Διοικητικοί, οι οποίοι διακρίνονται σε Νομικούς, Οικονομικούς και Μηχανικούς.

  Να προστεθεί στο άρθρο 76 3βα και το πτυχίο Πολιτικών επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ και οι πτυχιούχοι του τμήματος να ανήκουν στην κατηγορία Διοικητικών για τους λόγους που προανέφερα.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:24 |

  Αλλαγές στην παράγραφο 3 και προσαρμογή με το άρθρο 9 του ΚΕΠΥΣ, αντικαθιστώντας την λέξη «ένστολο» με τη φράση «πολιτικό δημόσιο υπάλληλο»

  Δηλαδή:
  «3. Το πυροσβεστικό προσωπικό ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, έχει ίδια ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας, και είναι εφοδιασμένο με ειδικό δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:10 |

  Αντικατάσταση της παραγράφου 2βα, αφαιρώντας τις κατηγορίες των Νομικών, οικονομικών και Μηχανικών και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 του ΠΔ 50/2001 – ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001.
  Δηλαδή :
  «2βα. Οι Διοικητικοί, σύμφωνα με το άρθρο 4 ΠΔ 50/2001 – ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001».

  Επίσης να προβλεφθούν θέσεις Διοικητικών σε κάθε περιφέρεια και Διοίκηση νομού.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:33 | Βασίλης Γράψας

  Παρ 2βστ να γίνει Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:13 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό
  ……………………………………
  3. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένστολο, αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, έχει ίδια ιεραρχία και κανόνες………..

  Τι ακριβώς σημαίνει η έκφραση «ίδια ιεραρχία και κανόνες»……????

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:30 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό
  1. ………………….
  2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
  α. Πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο συνίσταται σε:
  αα. Γενικών Καθηκόντων και
  ββ. Ειδικών Καθηκόντων.
  Ειδικών Καθηκόντων είναι:
  βστ. Το προσωπικό Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………

  Στο άρθρο 76 παρ. 2 βστ αναφέρεται ως ειδικών καθηκόντων το σύνολο του προσωπικού Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και όχι μόνο οι πτυχιούχοι Ειδικών Καθηκόντων που υπηρετούν εκεί. Οι υπάλληλοι που είναι Γενικών Καθηκόντων και υπηρετούν σε αυτήν την Υπηρεσία, θα γίνουν και αυτοί Ειδικών Καθηκόντων…????

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:22 | Πέτρος Τύλλιος

  Οι προτάσεις του Κ.Παπαναστασίου (προέδρου του Σωματείου Β.Ελλάδος και Θράκης)είναι ολόσωστες , συμφωνούμε μ’αυτές και παρακαλούμε να υοθετηθούν στο υπό ψήφηση νομοσχέδιο .
  Η χρόνια αδικία που υφίστανται οι ΠΠΥ θα πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 07:06 | Αλέξανδρος Καραδελής (Πρόεδρος ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π)

  Αρθρο 76, Παρ 6.α
  Ο εξοπλισμός που χορηγήθηκε πέρσι στους νεοπροσληφθέντες Εποχικούς Πυροσβέστες ήταν ανεπαρκής καθώς δεν περιλάμβανε βασικά μέσα ατομικής προστασίας (όπως αντιβαλλιστικά γυαλιά, πυροκουκούλα, προσωπίδα, δεύτερη φόρμα εργασίας κ.α.), αλλά και αρκετά από αυτά που τους χορηγήθηκαν όπως το κίτρινο κράνος και τα άρβυλα Ελληνικού τύπου όντας παλαιάς χρονολογίας (δεκαετίας και άνω), δεν πληρούν τις προδιαγραφές και είναι ακατάλληλα για δασοπυρόσβεση. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει όμως για την ασφάλεια των Πυροσβεστών στις δασικές πυρκαγιές δεν διακρίνει τους Πυροσβέστες σε μόνιμους, ΠΠΥ, εποχικούς ή εθελοντές γι’ αυτό και θα ήταν δίκαιο να δοθεί σε όλο το προσωπικό όμοιος & ισάξιος εξοπλισμός.
  Επίσης, για να ενισχυθεί το πνεύμα της ομαδικότητας αλλά και για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της «υποσυνείδητης αποξένωσης» θα ήταν δίκαιο η υπηρεσιακή ενδυμασία υπ’ αριθ. 9 μπλε χρώματος, η οποία χορηγείται σε όλο το προσωπικό της Πυροσβεστικής (Μόνιμους, ΠΠΥ, Εθελοντές) πλην όμως των Εποχικών Πυροσβεστών, να καθιερωθεί ως ενιαία στολή για όλους τους Πυροσβέστες. Η μπεζ ενδυμασία του Εποχικού Πυροσβέστη αφενός δημιουργεί ερωτηματικά στους πολίτες, αφού δεν ορίζει ξεκάθαρα το επάγγελμά του και αφετέρου τον αποξενώνει από τους υπόλοιπους συναδέλφους.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 16:59 | Σπυρίδων

  Άρθρο 76, παράγραφο 4, απαραίτητο θα είναι στο μόνιμο προσωπικό που επιθυμεί, να δίνεται το δικαίωμα έκδοσης άδειας οπλοφορίας, καθώς στα περιπολικά που γίνονται όλα το 24 Ώρο κατά τη θερινή κυρίως περίοδο, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή. Δεν είναι πάντα επικεφαλής ειδικός ανακριτικός υπάλληλος.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:28 | Α.Λ.

  Άρθρο 76 § 2. εδ.β
  Οι Π.Π.Υ. δεν είναι πυροσβεστικό προσωπικό; Επίσης δεν αναφέρονται πουθενά οι εποχικοί ενώ τους βλέπουμε στην § 6 του ιδίου άρθρου.
  Μήπως θα ήταν καλύτερα η κατηγοριοποίηση ως εξής:
  α. Ένστολο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό
  *Γενικών
  *Ειδικών Καθηκόντων
  β. Ένστολο Ορισμένου χρόνου Πυροσβεστικό Προσωπικό
  *Πολυετούς Σύμβασης – ΠΠΥ (Να σημειωθεί ότι είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να αλλάξει ο χρόνος σύμβασης αυτών, όπως παλαιότερα 3ετης).
  *Εποχικοί (στην προκειμένη περίπτωση ΠΠΥ.)
  γ. Πολιτικό προσωπικό

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 09:53 | nikos

  Οι Διοικητικοί των Ειδικών Καθηκόντων θα έπρεπε να διακρίνονται και σε Δασολόγους, Μετεωρολόγους, Χημικούς.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 14:15 | ΕΘ. ΑΠΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΣΚΑΣ

  Με λύπη διαπίστωσα ότι οι Εθελοντές πυροσβέστες δεν αναφέρονται στο προσωπικό του ΠΣ.

  Θεωρώ ότι εν έτη 2020 όπου οι εθελοντές πυροσβέστες κατέχουν ένα μεγάλο αριθμό του προσωπικού του ΠΣ, κατέχουν άριστη εκπαίδευση και συνάμα υπάρχουν Πυροσβεστικοί σταθμοί και κλιμάκια που επανδρώνονται μόνο από εθελοντικό προσωπικό είναι αναγκαία η ένταξη και αναφορά τους στο προσωπικό του ΠΣ.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 19:13 | Dimitris

  Θα μπορούσε να απαλειφθεί το ειδικό δελτίο ταυτότητας (αρθ.76 παρ.3) και να εφοδιάζεται το πυροσβεστικό προσωπικό με αστυνομικού τύπου πολιτικές ταυτότητες. Το ειδικό δελτίο να εκδίδεται τοπικά και να επέχει έγγραφο απόδειξης ιδιότητας. Αυτό θα καθιστούσε, ενόψει της αλλαγής των ταυτοτήτων, αλλά και την εφαρμογή του ενιαίου αριθμού πολίτη την ευκολότερη συναλλαγή των πυροσβεστών με το κράτος αλλά και την αποσυμφόρηση της υπηρεσίας του ΠΣ που εκδίδει τα Δελτία Ταυτότητας.

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 65 – Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού του ν.4229 (ΦΕΚ 73/24-3-2014) , διαπιστώνει κανείς τον απαράδεκτο και αξιώτικό διαχωρισμό, που αποδίδεται στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είναι λανθασμένος, και που προκύπτει από την αντίφαση, όπως αναλύεται παρακάτω:
  α) η σημασία της λέξης κατά το Βικιλεξικό «πυροσβέστης» είναι μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει επιφορτιστεί με το σβήσιμο πυρκαγιών
  αα) κατά το Λεξικό Μπαμπινιώτη «πυροσβέστης» σημαίνει µέλος τού Πυροσβεστικού Σώματος, επιφορτισμένο µε το έργο της κατάσβεσης πυρκαγιών, ενώ
  β) «πυροσβεστικός, -ή, -ό », είναι το πρόσωπο που αναφέρεται στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, κατά το Βικιλεξικό
  ββ) κατά το Λεξικό Μπαμπινιώτη «πυροσβεστικός» -ή, – σημαίνει ό αυτός που σχετίζεται µε την κατάσβεση πυρκαγιών ή µε τους πυροσβέστες: αντλία – κρουνός – αεροπλάνο – μέσα – δυνάμεις – προσωπικό,
  ΔΗΛΑΔΗ είμαστε Πυροσβέστες αλλά δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.

  Από τις παρακάτω παραγράφους συνάγεται ή μάλλον ορίζεται ρητά στην αρχή τους ότι δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, για τους δύο παρακάτω λόγους, αφενός γιατί δεν είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αφετέρου γιατί δεν εκτελούμε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (τα οποία επισημαίνουμε δεν εκτελούν ούτε οι μη παραγωγικοί Πυροσβέστες) ενώ στην συνέχεια, μέσα από τις ίδιες παραγράφους διαπιστώνεται το αντίθετο αφού όλα τα παρακάτω οριζόμενα ισχύουν και για την κατηγορία των ΠΠΥ.

  Δυστυχώς και στο Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό, της Αναδιάρθρωσης της ΓΓΠΠ, Αναβάθμισης Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων διατάξεων , ισχύει ο ίδιος απαράδεκτος , απ αξιώτικός και λανθασμένος διαχωρισμός των ΠΠΥ, ο οποίος και θεωρούμαι ότι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως του αρμόζει, και όπως λειτουργεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Οι παρακάτω προτάσεις μας έχουν σκοπό αφενός την πλήρη εργασιακή προσφορά των ΠΠΥ, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους η οποία αποδείχτηκε και αποδεικνύεται αναγκαία, αφετέρου την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επιβάλλεται λόγω των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων του.
  Συνεπώς προτείνουμε:
  Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3&5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 22:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Για ποιο λόγο να προστεθεί η λέξη ένστολο?
  Δημιουργείται πρόβλημα καθώς ο ΚΕΥΠΣ (που παραμένει σε ισχύ) αναφέρει άλλα.

  ΚΕΥΠΣ:
  Άρθρο 9 (Άρθρο 9 Π.∆. 8/1991) ∆ιάκριση υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
  1. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Σώματος και στις διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγματος και εφαρμόζονται και σ’αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στην ομοθεσία που ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα.

  και η αναδιάρθρωση του 2014 (Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) -άρθρο 65) το αφήνει χώρις την λέξη ένστολο και πιο συμβατό με το ΚΕΥΠΣ.

  Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.

  Μήπως πρέπει να συζητηθεί το θέμα της συμμετοχής του Πυροσβεστικού Σώματος στη κινητικότητα, η οποία είναι υποχρεωτική για όλα τα υπουργεία?

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 21:22 | dionysis

  βστ. Το προσωπικό Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Το προσωπικό αυτό δεν πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής?
  Ξαφνικά όμως πετάτε έξω από τα πτυχία τους απόφοιτους Πληροφορικής.
  Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση?
  Ξαφνικά εξαιρείται από το σώμα (πτυχία και κατατατκτήριες) τους απόφοιτους πληροφορικής λες και δεν χρειάζεται στο σώμα αυτή η ειδικότητα.

  Προσθέστε στις κατατακτήριες και στα πτυχία που θα δέχεται το σώμα για απόσπαση λόγω σπουδών την Πληροφορική, πριν να είναι αργά.
  Από τις πανελλήνιες, μπαίνει κόσμος μορφωμένος αλλά χωρίς κάποια ειδικότητα για να την αξιοποιήσει το σώμα

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 21:06 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Όταν λέμε γενικών καθηκόντων τι ακριβώς εννοούμε;Ο μάχιμος πυροσβέστης μπορεί να χειριστεί και τα πυροσβεστικά οχήματα;Ο οδηγός δεν είναι εξειδίκευση;Επαγγελματίας οδηγός;Διότι ο οδηγός ναι είναι γενικών καθηκόντων και με το παραπάνω,…ο μάχιμος όχι ,διότι δεν οδηγεί το πυροσβεστικό όχημα.Και αυτό το γράφω όχι διότι οι μάχιμοι δεν εργάζονται ΑΛΟΙΜΟΝΟ,απλά οι οδηγοί καθώς λιγότεροι(αριθμητικά),τρέχουν περισσότερο.Και »αδικούνται»,και με το θέμα των ρεπό και μισθολογικά,διότι οι συνάδελφοι εποχικοί πληρώνονται το επίδομα οδηγού,οι μόνιμοι όχι,επίσης θα ήταν ένα κίνητρο το επίδομα οδηγού,να γίνουν πολλοί μάχιμοι οδηγοί….καθώς το πυροσβεστικό σώμα,είναι κατ εξοχήν μηχανοκίνητο.Δέκα μάχιμοι δεν μπορούν να κάνουν έναν οδηγό,ενώ ένας οδηγός μπορεί να κάνει ένα μάχιμο και το κάνει,αυτή είναι η διαφορά,και η αδικία του ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ !!! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ,ΔΥΝΑΜΗ,ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ !!!

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 13:48 | Ζαφειρίου Στέφανος

  Πουθενά δεν αναφέρονται οι ειδικές υπηρεσίες, όπως οι Ε.Μ.Α.Κ. ώστε να αφήσω ανάλογος το παρακάτω σχόλιο μου:

  – θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη ώστε εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι κατέχουν παρόμοια προσόντα με το προσωπικό των ΕΜΑΚ να μπορούν να υπηρετούν σε αυτές.

  – θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη ώστε εάν κατέχουν τα ίδια σχολεία με το προσωπικό των ΕΜΑΚ να τους δίνεται η δυνατότητα να παρέχουν βοήθεια όπως και το μόνιμο προσωπικό στην ειδικότητα τους.

  – Να γίνει μια καθιέρωση των ειδικοτήτων καθώς και την κτίση αυτόν.

  – Ανάλογα με τις ειδικότητες να γίνει μια πρόβλεψη για τα σηματάκια στις μάχιμες αλλά και επίσημες στολές

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 01:54 | Παύλος

  Οι Εθελοντές πυροσβέστες δεν αποτελούν προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος? Δεν πρέπει να ενταχθούν και αυτοί σε αυτό το άρθρο? Δηλαδή γιατί προσωπικό να είναι μόνο όσοι έχουν έμμισθη σχέση εργασίας? Από που προκύπτει αυτή η ερμηνεία?

  Προσωπικό ενός οργανισμού ή μιας εταιρίας αποτελεί το σύνολο των εργαζομένων σε αυτή.

  Εργαζόμενοι καλούνται όσοι παράγουν έργο.

  Κατά το άρθρο 15, του ν. 4029/2011, η παρ 5. αναφέρει: Το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο και η παρ. 6. Ο όρος «εθελοντής πυροσβέστης» χαρακτηρίζει κατ’ αποκλειστικότητα πολίτες που παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες στο Πυροσβεστικό Σώμα.

  Επίσης κατά το Λεξικό της Νέας Ελληνικής (του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) διαπιστώνουμε πως:
  εθελοντής ο [eθelondís] θηλ. εθελόντρια η [eθelóndria] : αυτός που εκτελεί ένα έργο, μια εργασία, ένα καθήκον κτλ. με τη θέλησή του και με μοναδικό κίνητρο ένα συναίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και αλτρουισμού:

  Οι εθελοντές πυροσβέστες λοιπόν παρέχουν ΑΜΙΣΘΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή αλλιώς ΑΜΙΣΘΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ στο Π.Σ.

  Άρα αποτελούν μέρος του προσωπικού του.

  Άρα, το άρθρο 76 πρέπει να αλλάξει ως εξής:

  Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό
  1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.
  2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
  α. Πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο συνίσταται σε:
  αα. Γενικών Καθηκόντων και
  ββ. Ειδικών Καθηκόντων.
  Ειδικών Καθηκόντων είναι:
  βα. Οι Διοικητικοί, οι οποίοι διακρίνονται σε Νομικούς, Οικονομικούς και Μηχανικούς.
  ββ. Οι Τεχνικοί.
  βγ. Οι Πλοηγοί-Κυβερνήτες.
  βδ. Οι Πλοηγοί-Μηχανικοί.
  βε. Οι Υγειονομικοί.
  βστ. Το προσωπικό Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  βζ. Οι χειριστές Εναερίων Μέσων.
  βη. Οι Μηχανικοί- Τεχνικοί Εναερίων Μέσων.
  β. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.
  γ. Εθελοντές Πυροσβέστες
  δ. Πολιτικό προσωπικό, το οποίο είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και διακρίνεται σε:
  αα. Μόνιμο και
  ββ. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 19:59 | Χρυσανθοπούλου Πελαγία

  Έτσι όπως είναι διατυπωμένο οι (β) ΠΠΥ δεν θεωρούνται (α) Πυροσβεστικό Προσωπικό. Αδικία.
  Στο 3. ενώ αναφέρεται στο τι είναι το πυροσβεστικό προσωπικό δεν αναφέρεται τίποτα για τι είναι οι ΠΠΥ, ούτε καν για τις ταυτότητες που πρέπει να έχουν οι δεύτεροι.