Άρθρο 105 – Μακρά αναρρωτική άδεια

Μακρά αναρρωτική άδεια είναι η κατάσταση του πυροσβεστικού προσωπικού που τίθεται προσωρινώς εκτός υπηρεσίας ένεκα νοσήματος ή τραύματος ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος.