Άρθρο 114 – Γενικά τυπικά προσόντα Πυρονόμων – Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

1. Τυπικά προς προαγωγή προσόντα των Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών είναι ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και o συνολικός χρόνος υπηρεσίας, προ της συμπληρώσεως των οποίων, δεν επιτρέπεται η προαγωγή τους.
2. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών, καθορίζεται ως εξής:
α. Οι Πυροσβέστες προάγονται εφόσον συμπληρώσουν ή διαθέτουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρόνο παραμονής στο βαθμό για την κάλυψη οργανικών θέσεων, ως εξής:
αα. Μετά από πέντε (5) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη απονέμεται ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη.
ββ. Μετά από έντεκα (11) έτη στο βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη απονέμεται ο βαθμός του Αρχιπυροσβέστη.
γγ. Μετά από δεκατρία (13) έτη στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη απονέμεται ο βαθμός του Πυρονόμου.
3. Οι Πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη, δύναται να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 (Α΄ 68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) μηνών, και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, μετά τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 (Α΄ 68), ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες (δίχως τη φοίτησή τους στην ως άνω Σχολή) ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα, βάσει της σειράς επιτυχίας που κατέλαβαν στις μεταξύ τους.
4. Οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, δύνανται, εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη στο βαθμό του Πυρονόμου και επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου για κάλυψη οργανικών θέσεων. Για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος περί προαγωγών Αξιωματικών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:57 | Ι.Ι.

  Να προστεθεί:
  Απαραίτητη προϋπόθεση προαγωγής στο βαθμό του Πυρονόμου είναι να έχει υπηρετήσει ο υπάλληλος τουλάχιστον δύο (2) έτη σε γραφείο πυρασφάλειας ή ανακριτικό γραφείο ΔΙΠΥΝ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:53 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Υπάρχει αστοχία διατύπωσης με τη φράση (..που προσλήφθηκαν πριν (ή μετά) την θέση σε ισχύ του π.δ.44/2016). Η ακριβής (μη χρονική) διατύπωση θα πρέπει να είναι (…που προσλήφθηκαν σύμφωνα με (ή δεν προσλήφθηκαν σύμφωνα με) τις διατάξεις του π.δ.44/2016. Επισημαίνεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ του π.δ.44/2016 προσλήφθηκαν Δόκιμοι Πυροσβέστες με άλλες προγενέστερες διατάξεις). Οράτε σχετική πρόταση στα άρθρα 39, 99, 113 και 135.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:52 |

  Προσαρμογή σύμφωνα με τους αντίστοιχους βαθμούς του λιμενικού.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ

  Ειναι αδικια γαι τους ηδη πυρονομους. Θα πρεπει να γινονται ανθυποπυραγοι στα 25 χρόνια χωρις εξετασεις στην σχολη επιμορφωσεις. Οπως συμβαινει στην ΕΛΑΣ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:19 | Α.Κ.

  Αρθρο 114 παράγραφος 3.
  Να καταργηθεί o χρονικός περιορισμός των τεσσάρων (4) ετών στη παρακάτω πρόταση: Οι Πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη, δύναται να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, διότι στη σχολή αξιωματικών δεν υπάρχει ελάχιστος χρονικός περιορισμός που μπορεί να συμμετέχει Πυροσβέστης. Ουκ ολίγα είναι τα παραδείγματα που Πυροσβέστες έχοντας τελειώσει τη 4μηνη σχολή Πυροσβεστών στους επόμενους μήνες ήταν υποψήφιοι για την αξιωματικών. Είναι οξύμωρο στην αξιωματικών να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός, όπου οι απαιτήσεις και τα καθήκοντα εκ των πραγμάτων είναι περισσότερα και στην χαμηλότερη βαθμίδα να απαιτούνται 4 χρόνια.
  Επίσης, να προστεθεί πρόταση με σαφή πρόβλεψη για το χρόνο που θα γίνεται η σχολή αρχιπυροσβεστών. Πρόταση: Η σχολή Αρχιπυροσβεστών θα γίνεται κάθε (2) δύο χρόνια στα παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
  Έχει αφαιρεθεί η πρόταση για την εισαγωγή πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σχολή αρχιπυροσβεστών όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Με τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016 η σχολή Πυροσβεστών αναγνωρίζεται ως σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(2.5 χρόνια ενώ οι υπόλοιπες είναι 4 χρόνια) και οι αποφοιτήσαντες εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Αρχιπυροσβεστών και δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις υπόλοιπες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, στη σχολή αξιωματικών υπάρχει πρόβλεψη για τους πτυχιούχους και εντάσσονται καθ’ υπέρβαση με κατατακτήριες εξετάσεις.
  Πρόταση: Στη σχολή Αρχιπυροσβεστών εντάσσονται Πυροσβέστες που είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) καθ’ υπέρβαση χωρίς γραπτές εξετάσεις.

 • ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ)

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

   Στην παράγραφο 20, του αρθρου 39 του Σχεδίου Νόμου, αναφέρεται ότι: «Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τρία έτη (3) στο βαθμό του Πυρονόμου» , ενώ, εντελώς αντιφατικά και λανθασμένα, στην παράγραφο 4, του αρθρου 114, αναφέρεται ότι: «Οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, δύνανται, εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη στο βαθμό του Πυρονόμου και επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου για κάλυψη οργανικών θέσεων». Συνεπώς, θα πρέπει να διορθωθεί στη παράγραφο 4 του άρθρου 114, ότι οι Πυρονόμοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό τους για να έχουν δικαίωμα προαγωγικών εξετάσεων στο Σχολείου Μετεκπαίδευσης και όχι πέντε (5) που λανθασμένα αναγράφεται, διότι οι ομοιόβαθμοι τους Ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο, καθώς και στο ίδιο Ειδικό Μισθολόγιο, μπορούν να εισάγονται κατόπιν εξετάσεων στο αντίστοιχο Σχολείο Μετεκπαίδευσης, μετά από τρία (3) έτη στο βαθμό τους, σύμφωνα με το Ν. 3686 – ΦΕΚ 158 / 1-8-08 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» Άρθρο 7, βαθμολογική εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων:
  1. Οι Ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενους παραγράφους.
  2. Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον έχει συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό του, το τριακοστό δεύτερο (32) της ηλικίας του και δεν υπερβαίνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48) έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

   Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο του Σχεδίου Νόμου, σε πόσα χρόνια καταλαμβάνουν το βαθμό του Πυρονόμου οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών. Συνεπώς, θα πρέπει να προστεθεί στο Νομοσχέδιο, παράγραφος, η οποία θα ορίζει τα έτη παραμονής που απαιτούνται στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη (απόφοιτου Σχολής Αρχιπυροσβεστών) για την προαγωγή του αμέσως επόμενου βαθμού του Πυρονόμου. Τα έτη αυτά, δεν μπορεί να είναι άνω των πέντε (5), διότι οι ομοιόβαθμοι τους Αρχιφύλακες (απόφοιτοι της Σχολής Αρχιφυλάκων), οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο, καθώς και στο ίδιο Ειδικό Μισθολόγιο, προάγονται επίσης στα πέντε (5) έτη στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, σύμφωνα με τον Ν. 3686 – ΦΕΚ 158 / 1-8-08 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» Άρθρο 10 Προαγωγικές εξετάσεις Αστυφυλάκων – Υπαρχιφυλάκων – Αρχιφυλάκων, παράγραφος 2. «Οι Αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ εξαίρεση οι Αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν δύο (2) ή τρία (3) έτη στο βαθμό».

   Σύμφωνα με την παράγραφο 20, του αρθρου 39 του Σχεδίου Νόμου, μόνο οι Πυρονόμοι που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης θα προάγονται σε βαθμούς αξιωματικών, εν αντιθέσει με τους ομοιόβαθμους τους Ανθυπαστυνόμους της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο, καθώς και στο ίδιο Ειδικό Μισθολόγιο, οι οποίοι προάγονται με βάσει το το Ν. 3686 – ΦΕΚ 158 / 1-8-08 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» Άρθρο 7, (βαθμολογική εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων) παράγραφος 7 και τη τροποποίηση του Νόμου 3686/2008 (Α’ 281) με το Προεδρικό διάταγμα 111/2019-ΦΕΚ/216/Α/31-12-19, Άρθρο 4, «Οι Ανθυπαστυνόμοι της παρ. 2 του άρθρου 10, που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, προάγονται με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μία(1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ προάγονται επίσης με την ίδια ως άνω διαδικασία και οι προαναφερόμενοι Ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας. Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ εξομοιώνονται με αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970 και με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό τους, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄. Δεν προάγονται οι Ανθυπαστυνόμοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου ή σε δίκη για κακούργημα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεμεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως, μετά την άρση του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν και αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων, προάγονται, αναδρομικά, από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους».
  Παράγραφος 8. «Οι Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ της προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως Ανθυπαστυνόμοι. Όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται, οι μεν Υπαστυνόμοι Β΄ στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ και Αστυνόμου Β΄, οι δε Υπαστυνόμοι Α΄ στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με τον βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Για τους αξιωματικούς που προάγονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι περί 35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29/Α)». Συνεπώς, θα πρέπει όλοι οι Πυρονόμοι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ή 22 έτη από την κατάταξη τους, εκ των οποίων τα 11 στο βαθμό του Πυρονόμου, να προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μία(1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και να εξελίσσονται εώς το βαθμού του Υποπυραγού, εκτελόντας τα καθήκοντα του βαθμού τους, κατέχοντας οργανική θέση Πυρονόμου, και να μετατίθενται , να αποσπώνται και να μετακινούνται ως Πυρονόμοι. Οταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας οι προαναφερόμενοι Υποπυραγοί, προάγονται στο βαθμό του Πυραγού, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της καταλήψεως τους από το όριο ηλικίας, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.

   Σύμφωνα με το Άρθρο 114 του Σχεδίου Νόμου, παράγραφος 2, οι Πυροσβέστες εξελίσονται: στα πέντε (5) έτη πραγματικής Υπηρεσίας στο βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη, στα δεκαέξι έτη (16) στο βαθμο του Άρχιπυροσβεστη και στα είκοσι εννέα (29) έτη στο βαθμό του Πυρονόμου. Προτείνεται, να εξελίσσονται οι Πυροσβέστες στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη στα δεκαπέντε (15) έτη (όπως ήταν και πριν) πραγματικής Υπηρεσίας αντί των δεκαέξι (16) και να εξελίσσονται στο βαθμό του Πυρονόμου στα είκοσι πέντε (25)έτη πραγματικής Υπηρεσίας αντί των είκοσι εννέα (29), ώστε να υπάρχει όμοια και εναρμονισμένη εξέλιξη με αυτή των Συναδέλφων Αστυφυλάκων (Ν.3686/2008, Άρθρο 9), οι οποίοι ανήκουν στου ίδιο Υπουργείο και στο ίδιο Ειδικό μισθολόγιο. Επίσης, οι προαναφερόμενοι Πυρονόμοι, στα τριάντα δύο (32) έτη πραγματικής Υπηρεσίας, να προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, χωρίς να έχουν δικαίωμα άλλης βαθμολογικής εξέλιξης.

   Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο του σχεδιου Νομου, ότι θα πρέπει να υποχρεούται ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, κάθε χρόνο, να προκηρύσσει υποχρεωτικά εξετάσεις, για την εισαγωγή Πυρονόμων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, σε συγκεκριμένη ποσόστωση επί των θέσεων της κατηγορίας αυτής, όπως ακριβώς υποχρεούται ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το Νόμο 3686/2008 – ΦΕΚ 158/Α/1-8-2008 (Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας) άρθρο 7, παράγραφος 3, «Τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των αξιωματικών, που θα πληρωθούν μέσα στο επόμενο έτος με προαγωγή αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α.. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 12%, ούτε μεγαλύτερος του 20% του συνόλου των οργανικών θέσεων των αξιωματικών της κατηγορίας αυτής, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Συνεπώς, θα πρέπει να υποχρεούται ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Ιανουάριο κάθε έτους, να καθορίζει τον αριθμό των θέσεων των αξιωματικών, που θα πληρωθούν μέσα στο επόμενο έτος με προαγωγή αποφοίτων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 12%, ούτε μεγαλύτερος του 20% του συνόλου των οργανικών θέσεων των αξιωματικών της κατηγορίας αυτής, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης.

   Σύμφωνα με το Άρθρο 77 της πρότασης Νόμου, «Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)» παράγραφος 1, οι θέσεις των Πυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών-Αρχιπυροσβεστων-Πυρονόμων της κατηγορίας Α΄ (Γενικών Καθηκόντων) έχουν μειωθεί κατά 44 σε σχέση με τις θέσεις της ίδιας κατηγορίας του ΠΔ 67/2018, ενώ αντιθέτως, οι θέσεις των ανωτέρων & ανωτάτων αξιωματικών (από το βαθμό του Πυράρχου έως και Υποστρατήγου), έχουν αυξηθεί κατά 29 θέσεις. Θα πρέπει να επανέλθουν οι οργανικές θέσεις των χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών και όχι να μειώνονται, διότι ο κορμός του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρησιακού σκέλους εν τη πράξει, στηρίζεται σε αυτούς.

   Στο Άρθρο 77 του Σχεδίου Νόμου, «Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)» και στη παράγραφο 1, αναγράφεται στη Β’ κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων (στις θέσεις των τεχνικών), ότι υπαρχει στον πίνακα μία (1) θέση Αρχιπυράρχου, πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το Άρθρο 111 «Καταληκτικοί βαθμοί εν ενεργεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων» παράγραφος 3γ, όπου αναφέρει ότι οι αξιωματικοί της κατηγορίας Τεχνικών, φτάνουν μέχρι το βαθμό του Πυράρχου Τεχνικού.

   Στο Άρθρο 101 «Διάκριση και προέλευση πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων» παράγραφο 1Β, στη κατηγορία των Τεχνικών, περιλαμβάνονται μόνο κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα, κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (Μηχανικός Αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών τους, με αποτέλεσμα να αποκλείει τους πτυχιούχους και διπλωματούχους Τεχνολόγους Μηχανικούς Οχημάτων, Μηχανολόγους Μηχανικούς καθώς και τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς εν αντιθέσει παλαιοτέρων Προεδρικών Διαταγμάτων, που έκανε δεκτούς τους προαναφερθέντες τίτλους σπουδών. Συνεπώς, θα πρέπει να προστεθούν τα προαναφερθέντα πτυχία μηχανικών στη παράγραφο 1Β του Άρθρου 101, διότι αποκλειεται ένα μεγάλο μέρος συναδέλφων, που έχουν σπουδάσει αντικείμενα που είναι αμιγώς συναφή με το έργο που επιτελούν τα Πυροσβεστικα Συνεργεία.

   Στο Άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου, παράγραφο 12.1.γ, προστέθηκε το πτυχίο των μαθηματικών από τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων και παραδόξως αφαιρέθηκε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού, το οποίο απαραίτητα θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα σώμα το οποία στηρίζεται αμιγώς στον μηχανολογικό του εξοπλισμό. Συνεπώς, θα πρέπει να ξανά προστεθεί το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού στη παράγραφο 12.1.γ του άρθρου 39.

   Στο Άρθρο 84 του Σχεδίου Νόμου, παράγραφος 6Δ, αναφέρεται ότι το τμήμα ψυχοκοινωνικής μέριμνας στελεχώνεται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής, ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητας ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού και κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εντελώς αντιφατικά όμως, παραλείπει το πτυχίο του κοινωνικού λειτουργού από το Άρθρο 39, παράγραφο 12.1.γ, όπου αναφέρεται μόνο το πτυχίο του ψυχολόγου από τη διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να προστεθεί και στη παράγραφο 12.1.γ του Άρθρου 39, το πτυχίο των Κοινωνικών Λειτουργών όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 6Δ του άρθρου 84.

   Στο Άρθρο 77 του Σχεδίου Νόμου, «Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)» και στη παράγραφο 1 ,αναγράφεται στη Β’ κατηγορία (Ειδικών Καθηκόντων), στις θέσεις των τεχνικών, ότι οι ανώτεροι τεχνικοί αξιωματικοί (Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι–Επιπυραγοί) είναι εννιά (9), ενώ ο αριθμός των κατώτερων αξιωματικών (Πυραγοί – Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί) της ίδιας κατηγορίας είναι πέντε (5), πράγμα το οποίο είναι παραδόξο και εν αντιθέσει με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες τόσο Γενικών Καθηκόντων, όσο και Ειδικών Καθηκόντων, οπού οι κατώτεροι αξιωματικοί είναι πάντα σε αριθμό άνω του τριπλασίου έναντι των ανωτέρων αξιωματικών. Συνεπώς, θα πρέπει να διορθωθεί και να ξανά γίνει ορθολογική ανακατανομή των εν λόγω αξιωματικών.

   Σύμφωνα με το άρθρο 164 του Σχεδίου Νόμου και τη παράγραφο 2, Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 158 και τυχόν ανακύπτοντα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα θα ρυθμιστούν με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Δεν αναγράφεται πουθενά ότι θα λάβουν αναδρομικά οι εν λόγω υπάλληλοι τα μόρια των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 158. Συνεπώς, θα πρέπει να μετρήσουν αναδρομικά τα μόρια, διότι σε αντίθετη περίπτωση, αδικείται μία μεγάλη μερίδα συναδέλφων που έχουν υπηρετήσει για πολλοστά έτη, μακριά από τον τόπο τους.

  Στο θέμα των μεταθέσεων η πρότασή μας κινείται σε 2 σημεία:

  1 Άμεση επιστροφή των Συναδέλφων που βρίσκονται εκτός τόπου συμφερόντων.
  2. Προσλήψεις ταχύρυθμες στις θέσεις αυτών με κριτήριο την Εντοπιότητα όπως έπραξε το Υπουργείο μας στους ειδικούς φρουρούς.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:35 | Ταξιάρχης Μετετες

  Μια πρόταση όσο αφορά την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Π.Σ που σημαίνει βελτίωση προς το καλύτερο θα ήταν να δοθούν στους κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη υπηρετούν στο σώμα ως πυροσβέστες έξτρα αρμοδιότητες – ευθύνες για να βοηθηθεί το Π.Σ σε διάφορους τομείς που έχει την ανάγκη από μορφωμένο αλλά συγχρόνως και μάχιμο προσωπικό να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο του.
  Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι σε επικείμενη σχολή Αρχιπυροσβεστών που ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει πιθανώς μέσα στο 2020 να εισάγει σε αυτή τους κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ -ΤΕΙ – Μεταπτυχιακών τίτλων ώστε να μπορέσει να έχει στην άμεση διάθεση του το ήδη μορφωμένο προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  Επίσης μια άλλη πρόταση είναι οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εξελίσσονται γρηγορότερα βαθμολογικά και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να τους δίνονται εξτρά καθήκοντα και ευθύνες που αναλογούν.
  Γενικά είναι καλό να εξεταστεί πως θα μπορούσε το Π.Σ να ‘εκμεταλλευτεί’ καλύτερα αυτή τη κατηγορία του μορφωμένου προσωπικού που έχει, για να επωφεληθεί και να καλύψει τις ανάγκες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς κόστος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:16 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

  Θέσπιση ενός σύγχρονου, αναλογικού και δίκαιου Βαθμολογίου για όλα τα χαμηλόβαθμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος (Πυροσβέστες, Αριπυροσβέστες,Πυρονόμους), τα οποία πολύ ορθά χαρακτηρίζονται στην Αιτιολογική Έκθεση του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου ως ο πυλώνας της επιχειρησιακής δράσης του Π.Σ. «αποκαθιστώντας την προϊούσα υφιστάμενη ανισότητα» (όπως αναφέρει), γεγονός όμως που δεν αποτυπώνεται στο Σχέδιο Νόμου (άρθρο 114), αντίθετα αφήνει εκτός οποιασδήποτε μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης κυρίως τους Πυρονόμους, προκαλώντας έντονη πικρία και αγανάκτηση καθώς βλέπουν πως η προσδοκία σε ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημά τους μετατράπηκε σε απαξίωση. Η ανωτέρω εξέλιξη αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας τόσο μεταξύ των υπαλλήλων του Π.Σ. όσο και σε σχέση με τα στελέχη των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και του Στρατού, τα οποία «απολαμβάνουν» σχετικά Βαθμολόγια, χωρίς να χρειάζεται να «επαιτούν» γι’ αυτό.
  Η «προτεινόμενη» για τους Πυρονόμους φοίτησή τους στη Σχολή Επιμόρφωσης μετά από εξετάσεις, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί «θέσπιση Βαθμολογίου», διότι δεν αφορά το σύνολο των συγκεκριμένων υπαλλήλων και δεν αποσαφηνίζει το εν λόγω Σχέδιο Νόμου τη συχνότητα και τον αριθμό των εισαχθέντων. Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η συγκεκριμένη Σχολή, ονομαζόμενη βέβαια «Σχολή Μετεκπαίδευσης» υφίσταντο, αλλά δεν λειτουργούσε για λόγους που κανένας δεν εξήγησε ποτέ στους ενδιαφερόμενους για φοίτηση Πυρονόμους , με αποκορύφωμα το 2015

  που προκηρύχθηκε διαγωνισμός, μετά από πολλά χρόνια αδράνειας και λίγους μήνες μετά και ενώ οι υποψήφιοι προετοιμάζονταν για τις εξετάσεις και τη φοίτησή τους, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός (για λόγους δημοσίου συμφέροντος), συμπερασματικά λοιπόν υπάρχει πικρή πείρα με τη συγκεκριμένη Σχολή και φαντάζει σαν ένας τρόπος να «ξεφορτωθούνε» τους επίμονους Πυρονόμους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:19 | Mάκης

  Για τη Σχολή Επιμόρφωσης Πυρονόμων αυτή θα πρέπει να διαρκεί 4 μήνες. Για όσους διαθέτουν τουλάχιστον δύο τίτλους σπουδών ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό ή διαδακτορικό πρέπει να δίνεται το δικαίωμα της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής ως υπεράριθμοι χωρίς εξετάσεις. Έτσι θα επιβραβευτεί η διάθεση για εμβάθυνση των γνώσεων κάποιου κατά τη σταδιοδρομία του στους κόπλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:14 | Βραμπάκης Σταύρος

  Η βαθμολογική εξέλιξη των υπαξιωματικών που προτείνεται με το παρόν νομοσχέδιο είναι εν γένει ανεπαρκής.
  Αν το υπουργείο θέλει πραγματικά να αποκαταστήσει την άδικη μεταχείριση εις βάρος των υπαξιωματικών του Π.Σ., πρέπει απλώς να εναρμονίσει τη βαθμολογική εξέλιξη με την αντίστοιχη των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ.) συμπεριλαμβάνοντας στην εξέλιξη αυτη αναγνώριση υπηρεσίας στο Δημόσιο, στις Ένοπλες Δυνάμεις (ως ΕΠΟΠ-ΕΠΥ-ΕΜΘ κλπ.), στο Π.Σ (ως εποχικών υπαλλήλων-ΠΠΥ).
  Ανάλογα νομοθετήματα υπάρχουν στα Σώματα Ασφαλείας (π.χ ΕΛ.ΑΣ. βαθμολογική εξέλιξη αντίστοιχου βαθμού του Πυρονόμου με έτη υπηρεσίας μόνο, Λ.Σ αναγνώριση υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις Ν.4538/2018 άρθρο 23).
  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η βαθμολογική εξέλιξη εξαλείφοντας το αίσθημα αδικίας από τους υπαξιωματικούς του Π.Σ.
  Ευχαριστώ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων για το βαθμολόγιο σύμφωνα με την πρόταση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και όχι το άδικο σε σχέση με τα άλλα Σώματα Ασφαλείας.Για το βαθμολόγιο η μόνη ρεαλιστική πρακτική και δίκαιη είναι η πρόταση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ που είναι πλήρως αιτιολογημένη. Επιβάλλεται μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Π.Σ νέο εξελισσόμενο βαθμολόγιο για τους χαμηλόβαθμους που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά του Π.Σ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:46 | ΤασοςΝικ

  Για τους Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων που έχουν καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ειδική κατηγορία (…. να έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι και να έχουν απολυθεί ευδοκίμως -ΕΠ.ΟΠ. Ε.Π.Υ. κτλ), πρέπει τα έτη υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις να αναγνωριστούν και όσον αφορά την εξέλιξη τους βαθμολογικά, ειδικά όταν έχουν ήδη αναγνωριστεί εξαρχής μισθολογικά. Να σημειωθεί ότι τα έτη υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ήταν τυπικό προσόν κατάταξης τους – προϋπόθεση. Επίσης να σημειωθεί, ότι το παραπάνω βρίσκει ήδη εφαρμογή στο Λιμενικό Σώμα. (Νόμος 4532/2018, Άρθρο 23).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:06 | Νίκος R

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή και ότι οι Ε.Π.Υ. υπάγονται στα Ειδικά Μισθολόγια.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ.,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς ανέβαζε το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς το οποίο προσόν ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δεν θα μπορούσε να συμμετέχει.
  Αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Ε.Π.Υ. έχει γίνει στο Λιμενικό Σώμα με τον Νόμο 4532/2018 άρθρο 23.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα Πυροσβέστης με συνολική υπηρεσία πάνω από 20 έτη ,ακόμα και 25 έτη, στα σώματα ασφαλείας να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 χρόνια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:45 | Νικόλαος Παπάς

  Στο άρθρο 114 να προστεθεί παράγραφος ως εξής:

  5. Για την βαθμολογική προαγωγή των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων οι οποίοι προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με το άρθρο 15 του ν.3938/2011, λαμβάνεται υπ’ όψιν και η παράγραφος 8 του αυτού άρθρου.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 114 πρέπει να αποσαφηνιστεί σε τι συνίσταται η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας, όταν μάλιστα στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για τη βαθμολογική προαγωγή λαμβάνεται υπόψη ο κατά βαθμός ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, χωρίς να διευκρινίζεται ποιος χρόνος υπηρεσίας εκλαμβάνεται ως συνολικός. Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου πρέπει να διευκρινιστεί κατά τρόπο σαφές, που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας, εάν οι μόνιμοι πυροσβέστες που προέρχονται από τους ΠΠΥ, ανήκουν ή όχι στους επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. πριν από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, αφού η πλειοψηφία των ΠΠΥ που σήμερα είναι μόνιμοι πυροσβέστες, προσλήφθηκαν ως ΠΠΥ τον Φεβρουάριο του έτους 2012, ήτοι πριν την τη θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016, αλλά έλαβαν τον βαθμό του Πυροσβέστη στις 9.2.2017, ήτοι μετά την θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016.

  Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο οι απόφοιτοι της σχολής πυροσβεστών να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μαθήματα 5 εξαμήνων δηλαδή 2,5 χρόνων και να έχουν με τα χρόνια βαθμολογική εξέλιξη παραγωγικής σχολής αρχιπυροσβεστών ενώ υπάρχουν πυροσβέστες που υπηρετούν ήδη στο Π.Σ οι οποίοι έχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ – Μεταπτυχιακούς τίτλους οι οποίοι σπούδασαν το λιγότερο 4-6 χρόνια για να πάρουν τα πτυχία τους και όχι 2,5 χρόνια και να μην υπάρχει για αυτούς η αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη. Το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει το Π.Σ είναι να δώσει την βαθμολογική εξέλιξη παραγωγικής σχολής αρχιπυροσβεστών στους πτυχιούχους πυροσβέστες και να αναλάβουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που τους αναλογούν. Είναι κρίμα το Π.Σ να μην αξιοποιεί το προσωπικό του όπως πρέπει.

  Καλό θα ήταν όλα τα παραπάνω να ληφθούν υπόψη για να αποφευχθούν αδικίες αλλά και το Π.Σ να μπορέσει να επωφεληθεί από το δυναμικό του προσωπικού που έχει στο μέγιστο ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του αναλογούν όπως πρέπει.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:34 | Κυριάκος

  Για τους Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων που έχουν καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ειδική κατηγορία (…. να έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι και να έχουν απολυθεί ευδοκίμως -ΕΠ.ΟΠ. Ε.Π.Υ. κτλ), πρέπει τα έτη υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις να αναγνωριστούν και όσον αφορά την εξέλιξη τους βαθμολογικά, ειδικά όταν έχουν ήδη αναγνωριστεί εξαρχής μισθολογικά. Να σημειωθεί ότι τα έτη υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ήταν τυπικό προσόν κατάταξης τους – προϋπόθεση. Επίσης να σημειωθεί, ότι το παραπάνω βρίσκει ήδη εφαρμογή στο Λιμενικό Σώμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 114 πρέπει να αποσαφηνιστεί σε τι
  συνίσταται η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας στον
  κατεχόμενο βαθμό με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας, όταν μάλιστα στην

  3

  παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για τη βαθμολογική προαγωγή
  λαμβάνεται υπόψη ο κατά βαθμός ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας, αυτοτελώς ή
  σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, χωρίς να διευκρινίζεται
  ποιος χρόνος υπηρεσίας εκλαμβάνεται ως συνολικός.
  Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου πρέπει να διευκρινιστεί κατά
  τρόπο σαφές, που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας, εάν οι μόνιμοι
  πυροσβέστες που προέρχονται από τους ΠΠΥ, ανήκουν ή όχι στους επιτυχόντες
  που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. πριν από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, αφού η
  πλειοψηφία των ΠΠΥ που σήμερα είναι μόνιμοι πυροσβέστες, προσλήφθηκαν
  ως ΠΠΥ τον Φεβρουάριο του έτους 2012, ήτοι πριν την τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.
  44/2016, αλλά έλαβαν τον βαθμό του Πυροσβέστη στις 9.2.2017, ήτοι μετά την
  θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016.
  5. Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου
  ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να
  υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να
  συμπληρωθεί.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:44 | Βασίλειος Ανδρεαδάκης

  Με την διαμόρφωση πλέον του Βαθμολογίου μη παραγωγικής με τον τρόπο που αναφέρετε στο άρθρο αυτό, βελτιώνετε η κατάσταση συγκριτικά με αυτήν που υφίσταντο έως σήμερα.Ωστόσο όμως τα 11 χρόνια παραμονής στον βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη που απαιτείτε για να προαχθείς στον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, και τα 13 χρόνια παραμονής στον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη για να προαχθείς στον βαθμό του Πυρονόμου μη παραγωγικής θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά.Προτείνω τα χρόνια παραμονής στο βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη να μειωθούν από 11 σε 5 και τα χρόνια παραμονής στον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη να μειωθούν από 13 σε 9.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:34 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Α) Πυρονόμοι που έχουν 3 έτη στο βαθμό να δύναται με αίτηση επιθυμίας τους να προάγονται μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου, μέσω Σχολής Επιμόρφωσης, είτε αν έχουν πάνω από 4-5 έτη στο βαθμό του Πυρονόμου και πάνω από 23 έτη υπηρεσίας, να ονομάζονται Ανθυποπυραγοί και να φθάνουν μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού.

  Β) Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους μη παραγωγικής Σχολής, που αντιμετωπίζονται υποτιμητικά ως ειδική κατηγορία, αδίκως δεν αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα η προϋπηρεσία τους για βαθμολογική εξέλιξη, όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα Σ/Α και λογίζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες.
  Είναι ο πυρήνας του Σώματος και αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο και όλες τις αντιξοότητες.
  Προς άρση αυτής της διαχρονικής αδικίας, θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους και γι΄αυτούς μια εξέλιξη-ανταπόδοση της προσφοράς τους.
  Προαγωγή στο βαθμό του Πυρονόμου μετά τα 20 έτη υπηρεσίας, χωρίς φοίτηση σε Σχολή, με κατά τόπους επιμόρφωση – εκπαίδευση και να αποστρατεύονται με τον βαθμό του Υποπυραγού.
  Επί της ουσίας να ακολουθηθεί το βαθμολόγιο που υφίσταται στο Λιμενικό Σώμα.
  Δεν υπάρχει άλλος εργασιακός κλάδος που μετά τα 15 έτη προσφοράς (όπου φοράς του Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής Σχολής), δεν έχεις περαιτέρω εξέλιξη, με επιπλέον κίνητρα και ανταπόδοση για την εμπειρία σου…

  Γ) Δεν είναι δίκαιο να αποκτούν το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη οι υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, χωρίς φοίτηση στη Σχολή Αρχ/στων, με μικρή εμπειρία και υποσκελίζοντας υπαλλήλους με μεγαλύτερη προϋπηρεσία στο Σώμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:18 | Πασλαμούσκας Πέτρος

  Το βαθμολογίο της Πυροσβεστικής να εναρμονιστει με αυτό της ΕΛ.ΑΣ.
  Για τους τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών , να υπάρχει μισθολογικη αύξηση στα 2 Μ.Κ. για τους μεταπτυχιακούς και 4 Μ.Κ. για τους διδακτορικούς τίτλους από το Μ.Κ. που βρίσκονται, για όλους τους πυροσβέστες,αναξαρτητως αν είναι Αξκοί οι Υπαξκοι οι Πυροσβέστες. Όταν φυσικά το πτυχίο αυτού του τίτλου του μεταπτυχιακού η διδακτορικού είναι συναφής με το αντικείμενο του πυροσβέστη και της πολιτικής προστασίας γενικότερα .
  Επίσης για την Σχολή Επιμορφώσης αν δεν μπορεί να δώθει η δυνατότητα να μπούνε όλοι οι Πυρονομοι ανευ εξετάσεων να πάρουν καθ υπέρβαση όσους Πυρονομους επιθυμούν και έχουν Μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο της δουλειάς μας.
  Και σαν τελευταίο καλό θα ήταν να υπάρχουν Ανακριτικα Γραφεία ανά νομό ετσι ώστε να είναι ξεχωριστές αρμοδιότητες της κατάσβεσης και της προανακρίσεις.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:05 | Θ.Π.

  Στο άρθρο 114 να προστεθεί παράγραφος ως εξής:
  5. Για την βαθμολογική προαγωγή των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων οι οποίοι προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με το άρθρο 15 του ν.3938/2011, λαμβάνεται υπ’ όψιν και η παράγραφος 8 του αυτού άρθρου.
  Επίσης θα έπρεπε να προσμετρώνται τα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων (λιγότερος χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό) καθώς και στην εισαγωγή τους κατ’εξαίρεση στις παραγωγικές σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:20 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Α) Πυρονόμοι που έχουν 3 έτη στο βαθμό να δύναται με αίτηση επιθυμίας τους να προάγονται μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου, μέσω Σχολής Επιμόρφωσης, είτε αν έχουν πάνω από 4-5 έτη στο βαθμό του Πυρονόμου και πάνω από 23 έτη υπηρεσίας, να ονομάζονται Ανθυποπυραγοί και να φθάνουν μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού.

  Β) Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους μη παραγωγικής Σχολής που αντιμετωπίζονται ως ειδική κατηγορία, αδίκως δεν αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα η προϋπηρεσία τους για βαθμολογική εξέλιξη, όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα Σ/Α και λογίζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες.
  Θα πρέπει να υπάρχει εξέλιξη στο βαθμό του Πυρονόμου, χωρίς φοίτηση σε Σχολή Αρχ/στών, με κατά τόπους επιμόρφωση – εκπαίδευση και να αποστρατεύονται με τον βαθμό του Υποπυραγού.
  Επί της ουσίας να ακολουθηθεί το βαθμολόγιο που υφίσταται στο Λιμενικό Σώμα.
  Σε κανέναν εργασιακό κλάδο δεν πάυει ο εργαζόμενος από τα 15 χρόνια υπηρεσίας του και μέχρι τα…. 40 του εργασιακού του βίου να παραμένει στάσιμος βαθμολογικά, χωρίς να υπάρχει ανταπόδοση για την πολύχρονη εμπειρία και προσφορά του.

  Γ) Δεν είναι δίκαιο να αποκτούν το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη οι υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, χωρίς φοίτηση στη Σχολή Αρχ/στων, με μικρή εμπειρία και υποσκελίζοντας υπαλλήλους με μεγαλύτερη προϋπηρεσία στο Σώμα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:34 | asteris.k

  Άρθρο 114 – Γενικά τυπικά προσόντα Πυρονόμων – Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

  3. Οι Πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη, δύναται να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 (Α΄ 68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) μηνών, και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, μετά τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 (Α΄ 68), ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες (δίχως τη φοίτησή τους στην ως άνω Σχολή) ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα, βάσει της σειράς επιτυχίας που κατέλαβαν στις μεταξύ τους.

  τροποποίηση:

  Για τους ΠΠΥ δεν δίνετε το δικαίωμα για την σχολή αρχιπυροσβεστων;;
  Επίσης υπάρχουν υπάλληλοι που κατέχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασολόγους,πληροφορική,οικονομολογους,πολίτικους μηχανικούς,μηχανολογία)και είναι μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν πολλά στο Π.Σ και δεν γίνεται καθόλου αναφορά για τη συμμετοχή τους σε σχολή Αρχιπυροσβεστών. Στο παρελθόν σε σχολές Αρχιπυροσβεστών
  οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ εισάγονταν ως υπεράριθμοι χωρίς να είναι στο βαθμό του Πυροσβέστη τουλάχιστον τέσσερα(4) έτη.Πως γίνεται να σου δίνει δικαίωμα για εξετάσεις ως ΠΠΥ στην σχολή αξιωματικών μέσω κατατακτηριων εξετάσεων κ κατευθείαν εισαγωγή στο 5 εξάμηνο της πυροσβεστικης ακαδημίας και όχι για αρχιπυροσβεστων(10 μήνες σχολή) αλλά θα διενεργηθούν και εξετάσεις μαθημάτων.
  Καλό θα ήταν όλα τα παραπάνω να ληφθούν υπόψη σε μια σχολή Αρχιπυροσβεστών για να αποφευχθούν αδικίες αλλά και το Π.Σ να μπορέσει να επωφεληθεί από
  το δυναμικό του προσωπικού που έχει στο μέγιστο ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:47 | Απόστολος

  Αρθρο 114 παράγραφος 3.
  Να καταργηθεί o χρονικός περιορισμός στη παρακάτω πρόταση: Οι Πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη, δύναται να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, διότι στη σχολή αξιωματικών δεν υπάρχει ελάχιστος χρονικός περιορισμός που μπορεί να συμμετέχει Πυροσβέστης. Ουκ ολίγα είναι τα παραδείγματα που Πυροσβέστες έχοντας τελειώσει τη 4μηνη σχολή Πυροσβεστών στους επόμενους μήνες ήταν υποψήφιοι για την αξιωματικών. Είναι οξύμωρο στην αξιωματικών να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός, όπου οι απαιτήσεις και τα καθήκοντα εκ των πραγμάτων είναι περισσότερα και στην χαμηλότερη βαθμίδα να απαιτούνται 4 χρόνια.
  Επίσης, να προστεθεί πρόταση με σαφή πρόβλεψη για το χρόνο που θα γίνεται η σχολή αρχιπυροσβεστών. Πρόταση: Η σχολή Αρχιπυροσβεστών θα γίνεται κάθε (2) δύο χρόνια στα παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
  Έχει αφαιρεθεί η πρόταση για την εισαγωγή πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σχολή αρχιπυροσβεστών όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Με τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016 η σχολή Πυροσβεστών αναγνωρίζεται ως σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(2.5 χρόνια ενώ οι υπόλοιπες είναι 4 χρόνια) και οι αποφοιτήσαντες εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Αρχιπυροσβεστών και δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις υπόλοιπες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, στη σχολή αξιωματικών υπάρχει πρόβλεψη για τους πτυχιούχους και εντάσσονται καθ’ υπέρβαση με κατατακτήριες εξετάσεις.
  Πρόταση: Στη σχολή Αρχιπυροσβεστών εντάσσονται Πυροσβέστες που είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) καθ’ υπέρβαση χωρίς γραπτές εξετάσεις.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:42 | Νίκος 21

  Προηγούμενο σχόλιο μου δεν ανέβηκε για αυτό το διατυπώνω διαφορετικά: Πως αναγνωρίζεται η δημόσια πραγματική υπηρεσία που είχε υπάλληλος προτού προσληφθεί στο Π.Σ . Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι ή ήταν μόνιμοι στις Ε.Δ. Αναγνώριση πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:54 | Δημήτριος Μπ.

  Τα τυπικά και ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα θα πρέπει να αξιολογούνται με σύστημα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, του αισθήματος δικαίου και λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση των υπάλληλων, με βάση την επαγγελματική ικανότητα και την αποδοτικότητά τους και την δια βίου εκπαίδευση τους, όπως συμβαίνει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα της χώρας και σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου.

  Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί που είναι επιπλέον και κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθμιας Σχολής που να έχει συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο να εξέρχονται από την σχολή αξιωματικών με το βαθμό του Υποπυραγού.
  Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Επιπυραγού που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας σχολής ή είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος που να έχει συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο θα τους απονέμεται ο επόμενος βαθμός.
  Οι αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και πάνω που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος που να έχει συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο θα προηγούνται των υπολοίπων κατά τις τακτικές κρίσεις για τον επόμενο βαθμό. Λαμβάνοντας υπόψη και τα Ειδικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα.

  Οι πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη, οι Υπαρχιπυροσβέστες και οι Αρχιπυροσβέστες που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας σχολής ή είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος που να έχει συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο να εισέρχονται στην σχολή Αρχιπυροσβεστών χωρίς εξετάσεις.

  Οι Πυρονόμοι παραγωγικής σχολής που εισήλθαν στην σχολή Αρχιπυροσβεστών με εξετάσεις και δεν έχουν κάνει χρήση πτυχίου τριτοβάθμιας σχολής που να έχει συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο για την εισαγωγή στην σχολή Αρχιπυροσβεστών ή είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος που να έχει συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο να εισέρχονται στην σχολή Επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης χωρίς εξετάσεις.
  Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου όπου δεν έχει γίνει χρήση για την εισαγωγή στην σχολή Αρχιπυροσβεστών ή για την σχολή Επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης θα τους απονέμεται ο βαθμός του πυρονομου για τους εξερχόμενους από την σχολη Αρχιπυροσβεστων μετά από πέντε 5 έτη στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη και οι εξερχόμενοι από την σχολή μετεκπαίδευσης ο βαθμός του Υποπυραγού.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:44 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 114 : έλεγχος και αλλαγή οπωσδήποτε (ΣΟΣ). Και προστίθεται ότι η αναπροσαρμογή βαθμών κατά την εφαρμογή του εν λόγο Νόμου δεν γεννά αναδρομικές οικονομικές διεκδικήσεις.