Άρθρο 167 – Πυροσβεστικές διατάξεις – Πυροπροστασία

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται:
α. Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας.
β. Κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
γ. Διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.
2. Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό υπαιτιότητας του δράστη, το βαθμό άμεσης συμμόρφωσης, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό, το μέγεθος και την διάρκεια της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης. Τα πρόστιμα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνονται στο διπλάσιο σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας, να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης. Τα ποσά των διοικητικών προστίμων εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3, καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ή με πυροσβεστική διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.
5. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1 περίπτ. β’ του άρθρου 3 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης του ασκούμενου ελέγχου από τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου – εγγράφου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή δύνανται να επιβάλλονται οι κυρώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.
6. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
7. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:00 | Παναγιώτης Μπ.

  Στο αρθρ. 167, παρ. 3 και 4, πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναφέρετε ότι τουλάχιστον ένα μέρος των εσόδων από τα πρόστιμα,αν όχι όλο το ποσό, να εισπράττετε υπέρ της ανανέωσης του εξοπλισμού του ΠΣ και της Πολιτικής Προστασίας. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και το ποσό των προστίμων, θα κάλυπτε μέρος των αναγκών.

  Στο ίδιο άρθρο, στην παρ. 5, δεν αναφέρονται ρητά ποια είναι τα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα για την επιβολή των προστίμων, καθώς οι Πυροσβεστικές Διατάξεις, διαφοροποιούνται σε θέματα που άπτονται της Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, ενώ η 4 και 9 Πυροσβεστική Δ/ξη, με τυχόν έναρξη εστιών εντός αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή, δύο εντελώς διαφορετικά αντικείμενα.
  Προτείνω στις επιβολές προστίμων για παραβάσεις που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία, να επιλαμβάνονται στελέχη των Γραφείων Πυρασφάλειας ή και των Επιτροπών Εκτάκτων Ελέγχων, ενώ για την έναρξη εστιών εντός αντιπυρικής περιόδου, μόνιμοι ή και πενταετούς υποχρέωσης πυροσβεστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα και σύνταξης – υπογραφής, στατιστικού δελτίου συμβάντος…

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:09 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ.3 Προτείνεται το κάτω όριο του διοικητικού προστίμου, να μειωθεί σημαντικά πχ σε 20,00€. Το 200,00€ είναι υπερβολικό για «μικρά» παραπτώματα, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και προκαλεί δυσμενή σχόλια κατά των οργάνων και της Υπηρεσίας εν γένει.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:39 | ΤΣΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Το άρθρο 167 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  «Άρθρο 167
  Πυροσβεστικές διατάξεις – Πυροπροστασία
  1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται και επιβάλλονται:
  α. Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα δομικής (παθητικής) και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας, καθώς και ειδικές κατηγορίες κτιρίων ή χρήσεων που δεν εμπίπτουν στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων ή/και ρυθμίζουν ειδικές κατηγορίες κτιρίων ή χρήσεων σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα για τη λειτουργικότητά τους και το συναρμόδιο Υπουργείο σε θέματα πυροπροστασίας (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).
  β. Προληπτικά και κατασταλτικά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας που εμπίπτουν στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων ή/και καθορίζονται από ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν ειδικές κατηγορίες κτιρίων ή χρήσεων σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα για τη λειτουργικότητά τους και το συναρμόδιο Υπουργείο σε θέματα πυροπροστασίας (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και ισχύουν επιπρόσθετα των απαιτήσεων που ορίζονται στους κανονισμούς.
  γ. Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, στις δασικές, αγροτικές και συναφείς εκτάσεις.
  δ. Η διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά έκδοσης διοικητικών πράξεων όπως έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας, χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση έκδοσης των ανωτέρω πράξεων και η χρονική διάρκεια ισχύος τους ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση και χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.
  ε. Η απαίτηση εφοδιασμού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και η διαδικασία που απαιτείται για την χορήγησή του.
  στ. Προδιαγραφές των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, μέσων και συστημάτων της νομοθεσίας πυροπροστασίας.
  ζ. Προδιαγραφές για την οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα σε θέματα πυροπροστασίας.
  2. Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται ή έκδοση διοικητικών εγγράφων, αυτά χορηγούνται και ανακαλούνται από τους προϊσταμένους των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.
  3. Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών τους, το μέγεθος της δραστηριότητας, το προφίλ και το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας από άποψη πυρκαγιάς, την ομάδα και τον αριθμό των χρηστών της δραστηριότητας, το βαθμό υπαιτιότητας του ή/και άμεσης συμμόρφωσης της δραστηριότητας. Τα πρόστιμα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνονται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει απειλή κρίνει αναγκαία για την άρση σοβαρού κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον (ασφάλεια) επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης μέσω της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή των κυρώσεων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας, να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης.
  5. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω διοικητικών μέτρων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3, καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ή με πυροσβεστική διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.
  6. Ο έλεγχος για την εφαρμογή της νομοθεσίας πυρασφάλειας της παρ. 1 του παρόντος, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1 περίπτ. β’ του άρθρου 3 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης του ασκούμενου ελέγχου από τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου – εγγράφου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.
  7. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις και λοιπές δραστηριότητες του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.
  8. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
  8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα έχει ο ιδιοκτήτης, εκμεταλλευτής ή εργοδότης τους.».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η επιβολή των προστίμων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:08 | Δημήτριος Μπ.

  Στη παρ 3 ….Τα ποσά των διοικητικών προστίμων να εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε ποσοστό 20% υπέρ το ταμείου αλληλοβοηθείας του πυροσβεστικού προσωπικού .
  Τα γραφεία πυρασφαλείας και ανακριτικού που λειτουργούν σε Πυροσβεστικές υπηρεσίες θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι επανδρωμένα ανά γραφείο με δυο υπάλληλους παραγωγικής σχολής για την εύρυθμη λειτουργιά αυτών.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:21 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 167 παρ. 3 : να προστεθεί στο τέλος «κατά 50% και το υπόλοιπο στα ταμεία του Πυροσβεστικού Σώματος και στο Λογαριασμό Λεσχών αυτού».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:48 | Ιαβέρης

  Αναφορικά με τις πυροσβεστικές διατάξεις που αφορούν Κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις, να διευκρινιστεί αν την άσκηση ελέγχου για την επιβολή προστίμου μπορούν να ασκούν όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι. (πχ πλήρωμα δασικού περιπολικού πυροσβεστικού οχήματος ασκεί έλεγχο και επιβάλλει πρόστιμο για άναμμα φωτιάς σε δάσος, ανεξαρτήτως βαθμού του πληρώματο;).

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 22:12 | SD

  Για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, να προβλεφθεί ανάλογη διαδικασία με την ΥΠ.ΔΟΜ. (Πολεοδομίες), ώστε να συντάσσονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και με ευθύνη του μηχανικού οι μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Στη συνέχεια από την ηλ. βάση δεδομένων νια γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος για την ορθή τήρηση των μέτρων.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 16:30 | ΕΤ

  Προτείνω κάποιο ποσοστό των εσόδων από τα διοικητικά πρόστιμα, να επιστρέφει στο Πυροσβεστικό Σώμα με σκοπό την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του αναγκών.