Άρθρο 37 – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας

Στο άρθρο 18 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) η παράγραφος 13 αναριθμείται σε 14 και προστίθεται νέα παράγραφος 13, η οποία έχει ως εξής:
«13. α. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνίσταται νέα, σε Επίπεδο Διεύθυνσης, Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας (εφεξής Επιτελική Δομή), η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
β. Η Επιτελική Δομή έχει τις ενδεικτικά αναφερόμενες ειδικές αρμοδιότητες του άρθρου 17 του ν. 4314/2014, τις οποίες ασκεί αναλογικά για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, ή το ΧΜ ΕΟΜ ή άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Ειδικά για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ της Πολιτικής Προστασίας, ως Πράξεις, για τις οποίες η Επιτελική Δομή έχει αρμοδιότητα τελικού δικαιούχου νοούνται δράσεις που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας και υλοποιούνται είτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τους Φορείς αυτού, είτε από οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο και τους Φορείς του.
γ. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, ή Περιφερειάρχη, Επιτελική Δομή δύναται να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος, ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
δ. Για θέματα προσωπικού και επιλογής Προϊσταμένων και λοιπά ζητήματα προσωπικού, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα σε ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τη στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ, ενώ, κατ’ εξαίρεση, για την αρχική στελέχωση της Επιτελικής Δομής δύναται να χρησιμοποιηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προσωπικό του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α’ 204).
ε. Η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και λοιπά οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα, της Επιτελικής Δομής, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014.
στ. Μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων ευθύνης της Επιτελικής Δομής με τη διαδικασία του άρθρου 39 του ν. 4314/2014, στις θέσεις των Προϊσταμένων της Επιτελικής Δομής και των μονάδων τοποθετούνται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, υπάλληλοι της Επιτελικής Δομής που διαθέτουν τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου.
ζ. Οργανωτικά, λειτουργικά, ζητήματα στελέχωσης, προσωπικού και λοιπά υπηρεσιακά ζητήματα της Επιτελικής Δομής ρυθμίζονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:13 | Ν.Μ.

  Η συντομογραφία ΧΜ ΕΟΜ τι σημαίνει;
  Μήπως έχει γραφεί εκ παραδρομής και ο συντάκτης του άρθρου εννοεί ΧΜ ΕΟΧ (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου);

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 12:21 | ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ

  Δημιουργείται γενικώς σύγχυση (!!!) με τη σύσταση πολλαπλών μονάδων όπως το ΠΔΕΑ, ΠΕΚΕΠΠ, ΣΟΠΠ, επιτροπών, συμβουλίων κ.λπ. Δεν είναι ξεκάθαρη η ροή εξουσίας. Καταργείται η «πυραμίδα» στη διάρθρωση και δεν είναι σαφείς οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου ούτε η στελέχωσή τους και υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με υπηρεσιακές μονάδες εμπλεκόμενων αποκεντρωμένων οργάνων Πολ. Προστασίας.
  Επιπλέον τα ΠΕΚΕΠΠ καλύπτουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και δε θα μπορέσουν με αμεσότητα να ανταποκριθούν στα δεδομένα τρωτότητας κάθε ιδιάζουσας περιοχής, σε αντιδιαστολή με τα υφιστάμενα ΣΟΠΠ περιφερειακών ενοτήτων, στην εδαφική έκταση των οποίων λειτουργούν αυτόνομες υπηρεσιακές μονάδες (βάση των οργανισμών των Περιφερειών) με τη δική τους χωρική ευθύνη.
  Γιατί συντάσσουμε στις Περιφέρειες την παρούσα φάση, με οδηγίες από το «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» & «ΙΟΛΑΟΣ» Ειδικά Σχέδια και μην καταρτίσουμε κατευθείαν το «Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» που προβλέπεται από τον παρόντα;
  Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 54 παρ.3. γιατί μόνο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών κατά την απόλυτη κρίση της και προς άμεση αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης του ν.4412/2016 και όχι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες (που εντέλει αυτοί έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα ως αναθέτουσες αρχές;)
  Πού προβλέπεται ρητά η 24 λειτουργία ΟΛΩΝ των υπηρεσιακά εμπλεκόμενων μονάδων; Πώς θα αμείβεται το προσωπικό του Δήμου για παράδειγμα που θα εκχιονίζει όλη νύχτα; Ή θα μεταφέρει με υδροφόρα νερό σε δασική πυρκαγιά;