Άρθρο 119 – Βαθμολογία απόδοσης

1. Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αξιολογούνται ως προς τα ουσιαστικά τους προσόντα, ανά κατηγορία σε Βαθμολογικό Πίνακα Διαβαθμισμένης Αξιολόγησης Επιμέρους Ουσιαστικών Προσόντων (ScoringClimaxMatrix).
2. Η διαβαθμισμένη αξιολόγηση απόδοσης συνίσταται στη βαθμολόγηση των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων με ακέραιους αριθμούς αριθμητικώς, από το 5 μέχρι το 1 (5-1) με το 5 να αποτελεί τη βάση εκκίνησης. Κάθε επιμέρους ουσιαστικό προσόν αξιολογείται, επί της διαβαθμισμένης κλίμακας, κατατάσσοντας την απόδοση ως εξής: 5. Υψηλά Αποτελεσματική, 4. Αποτελεσματική, 3. Αποδεκτή, 2. Χρήζει βελτίωσης, 1. Μη ικανοποιητική.
3. Απομείωση από τη βάση εκκίνησης (αρνητική αξιολόγηση οποιουδήποτε επιμέρους ουσιαστικού προσόντος) απαιτεί ειδική, σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
4. Η εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας απόδοσης προκύπτει από το άθροισμα όλων των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων, ανά κατηγορία, με μέγιστη δυνατή απόδοση αυτή του απόλυτου ακέραιου αριθμού σε μόρια 100 (Υψηλά Αποτελεσματική), επιμεριζόμενη ως εξής:
α. Υψηλά Αποτελεσματική από 100 μέχρι και 91.
β. Αποτελεσματική 90 μέχρι και 81.
γ. Αποδεκτή 80 μέχρι και 61.
δ. Χρήζει βελτίωσης από 60 μέχρι και 41.
ε. Μη ικανοποιητική 40 μέχρι και 1.
5. Η κλίμακα βαθμολογίας του γενικού χαρακτηρισμού της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του π.δ. 305/1992 (Α’ 152), πριν την κατάργησή του, έχει την παρακάτω αντιστοιχία προς την υπάρχουσα:

Παλαιός ΧαρακτηρισμόςΝέος ΧαρακτηρισμόςΠαλαιές εκθέσεις αξιολόγησης
( Μ.Ο.)
Νέες εκθέσεις
(Άθροισμα βαθμών απόδοσης)
Βαθμολογία στα επί
μέρους ουσιαστικά
προσόντα
1ΕξαίρετοςΥψηλά Αποτελεσματικήαπό 9,6 μέχρι και 10από 100 μέχρι και 915
2Λίαν ΚαλόςΑποτελεσματικήαπό 7,6 μέχρι και 9,5από 90 μέχρι και 814
3ΚαλόςΑποδεκτήαπό 5 μέχρι και 7,5από 80 μέχρι και 613
4Σχεδόν ΚαλόςΧρήζει βελτίωσηςαπό 3 μέχρι και 4,9από 60 μέχρι και 412
5ΑπαράδεκτοςΜη ικανοποιητικήαπό 1 μέχρι και 2,9από 40 μέχρι και 11

Οι βαθμολογίες στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα ανά κατηγορία, που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, ήτοι ένα (1) ή/και δύο (2) απαιτούν ειδική, σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
6. Για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας απόδοσης, κατά το άθροισμα όλων των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων ανά κατηγορία, δύναται να υπάρχει είτε απομείωση μορίων (απόδοσης) είτε προσαύξηση.
Συγκεκριμένα, για τις ανώτερες πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν εντός της τελευταίας (προ της αξιολόγησης) δεκαετίας, επιβάλλεται (άπαξ) απομείωση μορίων από το τελικό άθροισμα της γενικής βαθμολογίας απόδοσης, ανάλογα με τη βαρύτητα της ποινής, ως εξής:
α. Στην περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με απόλυση αφαιρούνται:
αα. 6 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 4 μηνών.
ββ. 9 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση από 4 έως 6 μήνες.
γγ. 12 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση από 6 έως 8 μήνες.
δδ. 15 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση από 8 έως 10 μήνες.
εε. 18 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση από 10 έως 12 μήνες.
β. Στην περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με πρόσκαιρη παύση αφαιρούνται:
αα. 2 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση 2 μηνών.
ββ. 5 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση από 2 έως 4 μήνες.
γγ. 8 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση από 4 έως 6 μήνες.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:20 | Β.Μ

  Να υπάρχει πεδίο για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου καθώς και ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας συναφούς με το πυροσβεστικό επάγγελμα ώστε να λαμβάνουν επιδότηση βαθμολογίας ως επιβράβευση για την επιλογή τους να σπουδάσουν και να βελτιώσουν το πυροσβεστικό έργο.

 • Μήπως θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος βαθμολόγησης απόδοσης και των εθελοντικών οργανώσεων δημιουργώντας έτσι μία ευγενή άμυλα και υγιή ανταγωνιστικότητα και μας κάνει καλύτερους μεταξύ μας;;

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:14 | Τ.Π.

  Συμπληρωματικά προηγουμένου μου σχολίου, θα ήθελα να προτείνω-πέρα απ΄το να προσμετρηθούν οι συναφείς με το πυροσβεστικό έργο και αντικείμενο Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι στην ετήσια βαθμολογία των Αξιωματικών- να υπάρχει πρόνοια για οικονομική προσαύξηση-υλική αναγνώριση για όλους τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους που διαθέτουν τέτοιους τίτλους(όπως συμβαίνει με άλλες κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων) δίνοντας +2 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ). για τον μεταπτυχιακό τίτλο στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ στους κατόχους διδακτορικού τίτλου +6 Μ.Κ., όπως προβλέπει το εδάφιο 1 της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου 4354/16-12-2015 (176 Α΄) και από την διευκρινιστική του υπουργείου οικονομικών με αρ. πρωτ. οικ.2/77507/ΔΕΠ (ΑΔΑ:6Ω2ΨΗ-ΡΧ0).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:02 | Τ.Π.

  Προτείνω στην ετήσια βαθμολογία των Αξιωματικών να περιλαμβάνεται ως επιπλέον πριμοδότηση με ανάλογη προσαύξηση, η κατοχή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου συναφών με το αντικείμενο του Π.Σ ή/και της Πολιτικής Προστασίας, γενικότερα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:52 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 119 παρ. 6α : αναπροσαρμογή των μορίων.
  Άρθρο 119 παρ. 6β : αναπροσαρμογή των μορίων.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:00 | ΚΩΣΤΑΣ

  Να υπάρχει πεδίο για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου συναφούς με το πυροσβεστικό επάγγελμα ώστε να λαμβάνουν επιδότηση βαθμολογίας ως επιβράβευση για την επιλογή τους να σπουδάσουν και να βελτιώσουν το πυροσβεστικό έργο.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 20:18 | SC

  Να λαμβάνει συγκεκριμένο ποσοστό βαθμολογίας ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς αντικειμένου και ειδικά της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (βασικός εταίρος του ΔΔΠΜΣ).

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:53 | Χ.Κ.

  Είναι αδιανόητο να μην υπολογίζεται τουλάχιστον ο μεταπτυχιακός τίτλος στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, όταν μάλιστα το ίδιο το Πυροσβεστικό Σώμα σε συνεργασία με το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο δίνει τέτοιο τίτλο (Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών).
  Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει η πρωτοβουλία των πυροσβεστικών υπαλλήλων στο να σπουδάσουν και να αποκτήσουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους συναφείς με το αντικείμενο της εργασίας τους, να αναγνωρίζεται υλικά δίνοντας +2 Μ.Κ. για τον μεταπτυχιακό τίτλο στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ στους κατόχους διδακτορικού τίτλου +6 Μ.Κ., σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου 4354/16-12-2015 (176 Α΄) και την διευκρινιστική του υπουργείου οικονομικών με αρ. πρωτ. οικ.2/77507/ΔΕΠ (ΑΔΑ:6Ω2ΨΗ-ΡΧ0).

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:09 | Γιώργος

  Θα πρέπει να πριμοδοτείται στην ετήσια αξιολόγηση του Υπαλλήλου και η κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, όπως και η κατοχή δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 13:58 | Ερμής

  Θεωρώ δίκαιο να προσμετρηθεί μεταπτυχιακός-διδακτορικός τίτλος σπουδών, συναφής με το πυροσβεστικό αντικείμενο.
  Επίσης δεν νοείται να μην υπάρχει ένα στοιχειώδες τεστ φυσικής κατάστασης, δείκτης μάζας σώματος. Παρατηρείται σε συμβάντα εμφανώς υπέρβαρο πυροσβεστικό προσωπικό (μαζί με επικεφαλής Διοικητές) να μην έχει στοιχειώδη φυσική κατάσταση, γεγονότα που πλήττουν το κύρος της Υπηρεσίας, αποβαίνουν εις βάρος του πυροσβεστικού έργου και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  Τέλος είναι απαραίτητες οι προληπτικές υγειονομικές εξετάσεις του προσωπικού.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 13:25 | Παντελής

  -Αν ο Πυροσβεστικός Υπάλληλος έχει μεταπτυχιακό τίτλο συναφούς με το πυροσβεστικό επάγγελμα να πριμοδοτείται στην ετήσια αξιολόγησή του.
  -Τεστ φυσικής κατάστασης και κιλών.
  – Ψυχολογικά τεστ.
  – Απόδοση στο τομέα που ασχολείται.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 18:05 | Μανώλης

  Στο από 4 Ιανουαρίου 2020 Ω/22:15 σχόλιο μου να προσθέσω ότι πρέπει επίσης να υπάρχουν και ετήσια ψυχολογικά / ψυχοτεχνικά τεστ. Όσοι αποτυγχάνουν να τους δίνεται η δυνατότητα επανάληψης σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλά αν αποτυγχάνουν ξανά να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή Υπουργείο (κινητικότητα).

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 22:15 | Μανώλης

  Γιατί πουθενά δεν βλέπω για ετήσια τέστ φυσικής κατάστασης/ αθλητικές δοκιμασίες, τέστ cooper. Επίσης δεν προβλέπεται ετήσιος υγειονομικός έλεγχος όπως συμβαίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 16:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Για να είναι αξιοκρατική και να βγαίνει αποτέλεσμα απο την αξιολόγηση, καλό θα ήταν να υπάρχει αξιολόγηση και απο τους κατώτερους στους ανώτερους.
  Όπως επίσης να αξιολογεί ο εκάστοτε διοικητής χωρίς να γνωρίζει την βαθμολογία του υπαλλήλου, ώστε έτσι θα κρίνετε και ο ίδιος για την κρίση του.
  π.χ όπως γίνονται στα γραπτά των πανελληνίων

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 16:16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Για να είναι αξιοκρατική και να βγαίνει αποτέλεσμα απο την αξιολόγηση, καλό θα ήταν να υπάρχει αξιολόγηση και απο τους κατώτερους στους ανώτερους.
  Όπως επίσης να αξιολογεί ο εκάστοτε διοικητής χωρίς να γνωρίζει την βαθμολογία του υπαλλήλου, ώστε έτσι θα κρίνετε και ο ίδιος για την κρίση του.
  π.χ όπως γίνονται στα γραπτά των πανελληνίων, δεν γνωρίζουν την βαθμολογία που έβαλε ο άλλος εκπαιδευτικός κ.ο.κ

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 16:01 | Δημήτριος

  Η επιλογή του Πυροσβεστικού Υπαλλήλου να σπουδάζει σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς ώστε να καταστεί ικανότερος να ανταπεξέλθει επάξια στο υπηρεσιακό του έργο, κρίνεται αναγκαίο να πριμοδοτείται στην ετήσια αξιολόγησή του.
  Να υπάρχει πεδίο για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου συναφούς με το πυροσβεστικό επάγγελμα ώστε να λαμβάνουν επιδότηση βαθμολογίας ως επιβράβευση για την επιλογή τους να σπουδάσουν και να βελτιώσουν το πυροσβεστικό έργο.