Άρθρο 58 – Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)

1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.). Η ένταξη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π του Ε.Μ.Ε.Π.Π. γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν υποβολής αιτήματος της εθελοντικής οργάνωσης και του οικείου φακέλου απαιτούμενων δικαιολογητικών.
2. Στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. εντάσσονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις της χώρας που αποτελούν :
α) νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας, ή,
β) ενώσεις (ή ομάδες) προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας.
3. Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. απαιτείται η απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της.
4. Τα στοιχεία των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και των εκπαιδευμένων μελών τους, των συνεργαζόμενων οργανώσεων και Φορέων καθώς και οι εκθέσεις αξιολογήσεως τους, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και μέσων, καταχωρίζονται και τηρούνται, στο Ε.Μ.Ε.Π.Π., το οποίο συντάσσει, διατηρεί και επεξεργάζεται η Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στο Ε.Μ.Ε.Π.Π. παρέχεται διαβαθμισμένη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων στους αρμόδιους κρατικούς Φορείς για ενημέρωση με στόχο την, κατά περίπτωση, αξιοποίηση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:08 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Σε ότι αφορά την § 2 :
  Θεωρούμε λάθος τη δυνατότητα ένταξης ενώσεων (ή ομάδων) προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη είναι ασαφής. Θα πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα ένταξης μόνο σε νομικά πρόσωπα, για τα οποία η επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας καθώς και η φύση αυτών προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:15 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA)

  Άρθρο 58 παρ. 3:
  Δεν γνωρίζουμε τον σκοπό της ύπαρξης του αριθμού των μελών σε τουλάχιστον 12 με απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.
  θα αποκλεισθούν μικρές οργανώσεις ειδικά της επαρχίας. ειδικά σε αντικείμενα που ενδέχεται να μην είναι αναγκαίος ο μεγάλος αριθμός εθελοντών. Οργανώσεις που λόγω αντικειμένου (ενδιαφέροντος, γνώσεων και σκοπού) δεν υπάρχουν πολλά μέλη με τέτοια ενδιαφέροντα, γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. ραδιοερασιτέχνες για την τηλεπικοινωνία). Και ένα μέλος μπορεί να κάνει το τηλεπικοινωνιακό κέντρο, να κάνει τον ενδιάμεσο για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ του τηλεπικοινωνιακού κέντρου (αρχηγείου) μιας υπηρεσίας και των κινητών μονάδων αυτής στην περίπτωση που ο αναμεταδότης δεν λειτουργεί όπως έχει γίνει σε πραγματικό περιστατικό. Να ρυθμίσει και να εγκαταστήσει αναμεταδότη για την αποκατάσταση της επικοινωνίας που διακόπηκε λόγω μη λειτουργίας του αναμεταδότη της υπηρεσίας αυτής, να τηλεχειριστεί αναμεταδότη ραδιοερασιτεχνικό (όταν αυτός έχει τέτοια δυνατότητα) προκειμένου η μία συχνότητα από τις δύο συχνότητες του αναμεταδότη αυτού να είναι η ίδια με αυτή της υπηρεσίας που απαιτείτε η αποκατάσταση της επικοινωνίας (π.χ. ίδια συχνότητα με αυτή των κινητών μονάδων και ο ραδιοερασιτέχνης εγκαθιστά τον σταθμό του ή ακόμα και το φορητό σταθμό του στο κέντρο (αρχηγείο) της Υπηρεσίας αποκαθιστώντας την επικοινωνία του κέντρου με τις κινητές μονάδες της υπηρεσίας αυτής.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  Στα μικρά χωριά υπάρχουν ομάδες με 20ετη δράση στην αντιμέτωπιση κυρίως πυρκαγιών με εξοπλισμό,οχήματα κ.τ.λ. και δεν ξεπερνούν τα 12 άτομα. Αυτές δεν θα μπορούν να προσφέρουν στις δράσεις πολιτικής προστασίας με τις διατάξεις του νέου νόμου. Αν και είναι η πρώτη δύναμη που βρίσκεται εγγύτερα των συμβάντων, καθιστούνται ανενεργές και κατά βάσει παράνομες.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:31 | WWF Ελλάς

  Προβλέπεται στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) να εντάσσονται και ενώσεις (ή ομάδες) προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Αυτή η πρόβλεψη θα αυξήσει τα φαινόμενα αδιαφάνειας, ασαφούς λειτουργίας και ανεπάρκειας ελέγχου που υπάρχουν στην λειτουργία αρκετών υφιστάμενων εθελοντικών ομάδων. Μια ομάδα εθελοντών πρέπει να έχει υποχρεωτικά νομική μορφή όπως προβλέπεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας να περιγράφονται με σαφήνεια στο καταστατικό της και να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, λογοδοσίας, διαφάνειας και ελέγχου. Εκτός από τον ουσιαστικό έργο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία των εθελοντικών ομάδων θα πληροί και τυπικά προσόντα και προδιαγραφές.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:51 | ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

  Θεωρούμε λάθος τη δυνατότητα ένταξης ενώσεων (ή ομάδων) προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Θα πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα ένταξης μόνο σε νομικά πρόσωπα, για τα οποία η επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας καθώς και η φύση αυτών προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

  Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ)

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:04 | ΕΟΠΥΔ

  Σε ότι αφορά την § 2 :
  Θεωρούμε λάθος τη δυνατότητα ένταξης ενώσεων (ή ομάδων) προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη είναι ασαφής. Θα πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα ένταξης μόνο σε νομικά πρόσωπα, για τα οποία η επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας καθώς και η φύση αυτών προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:50 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Σε ότι αφορά την § 2 :
  Θεωρούμε λάθος τη δυνατότητα ένταξης ενώσεων (ή ομάδων) προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη είναι ασαφής. Θα πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα ένταξης μόνο σε νομικά πρόσωπα, για τα οποία η επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας καθώς και η φύση αυτών προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

 • Αποκτώντας η εθελοντική οργάνωση την ένταξή της στο Μ.Ε.Ο.Π.Π με την απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή Π.Π από 12 τουλάχιστον μέλη της, σε περίπτωση επιχείρησης ή αντιμετώπισης κάποιου περιστατικού, μόνο αυτά θα μπορούν να επιχειρούν ;;; Και αν ΝΑΙ ποιος θα είναι ο ρόλος και ο λόγος ύπαρξης όλων των υπολοίπων μελών της κάθε οργάνωσης;;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:24 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA) Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011 Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 58 παρ. 3:
  Δεν γνωρίζουμε τον σκοπό της ύπαρξης του αριθμού των μελών σε τουλάχιστον 12 με απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.
  θα αποκλεισθούν μικρές οργανώσεις ειδικά της επαρχίας. ειδικά σε αντικείμενα που ενδέχεται να μην είναι αναγκαίος ο μεγάλος αριθμός εθελοντών. Οργανώσεις που λόγω αντικειμένου (ενδιαφέροντος, γνώσεων και σκοπού) δεν υπάρχουν πολλά μέλη με τέτοια ενδιαφέροντα, γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. ραδιοερασιτέχνες για την τηλεπικοινωνία). Και ένα μέλος μπορεί να κάνει το τηλεπικοινωνιακό κέντρο, να κάνει τον ενδιάμεσο για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ του τηλεπικοινωνιακού κέντρου (αρχηγείου) μιας υπηρεσίας και των κινητών μονάδων αυτής στην περίπτωση που ο αναμεταδότης δεν λειτουργεί όπως έχει γίνει σε πραγματικό περιστατικό. Να ρυθμίσει και να εγκαταστήσει αναμεταδότη για την αποκατάσταση της επικοινωνίας που διακόπηκε λόγω μη λειτουργίας του αναμεταδότη της υπηρεσίας αυτής, να τηλεχειριστεί αναμεταδότη ραδιοερασιτεχνικό (όταν αυτός έχει τέτοια δυνατότητα) προκειμένου η μία συχνότητα από τις δύο συχνότητες του αναμεταδότη αυτού να είναι η ίδια με αυτή της υπηρεσίας που απαιτείτε η αποκατάσταση της επικοινωνίας (π.χ. ίδια συχνότητα με αυτή των κινητών μονάδων και ο ραδιοερασιτέχνης εγκαθιστά τον σταθμό του ή ακόμα και το φορητό σταθμό του στο κέντρο (αρχηγείο) της Υπηρεσίας αποκαθιστώντας την επικοινωνία του κέντρου με τις κινητές μονάδες της υπηρεσίας αυτής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:00 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  Το εδάφιο 2.β) να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας».

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • Σε ότι αφορά την § 2 :
  Θεωρούμε λάθος τη δυνατότητα ένταξης ενώσεων (ή ομάδων) προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη είναι ασαφής. Θα πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα ένταξης μόνο σε νομικά πρόσωπα, για τα οποία η επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας καθώς και η φύση αυτών προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:53 | Κούτσιας Κων/νος

  Για την ένταξη νομικού προσώπου στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, απαιτείται να έχει ως σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Αν τυχόν υπάρξει κατά γράμμα ερμηνεία και στενή εφαρμογή του όρου αυτού, ίσως απαιτηθεί από τα ενδιαφερόμενα προς ένταξη νομικά πρόσωπα η σαφής αναφορά στα καταστατικά τους συγκεκριμένων δράσεων που εντάσσονται στο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με συνέπεια την ανάγκη αναπροσαρμογής (τροποποίησης) των ήδη υφισταμένων καταστατικών τους. Για την ένταξη μίας Εθελοντικής Οργάνωσης στο Μητρώο, θα πρέπει πρωτύτερα τουλάχιστον 12 μέλη της να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή. Όμως σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του επόμενου άρθρου (59), δεν νοείται μεμονωμένος Εθελοντής, που δεν ανήκει σε κάποια Εθελοντική Οργάνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθεί κάποιος ως Εθελοντής, είναι η ένταξή του σε κάποια ήδη αναγνωρισμένη Εθελοντική Οργάνωση. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα πώς θα εκπληρωθεί η προϋπόθεση της ύπαρξης 12 τουλάχιστον μελών – Εθελοντών, προκειμένου να ενταχθεί μια Εθελοντική Οργάνωση στο σχετικό Μητρώο, από την στιγμή που τα μέλη αυτής δεν θα μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή, αφού η Οργάνωση στην οποία ανήκουν δεν θα έχει ακόμα ενταχθεί στο Μητρώο.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:43 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

  Για την ένταξη νομικού προσώπου στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, απαιτείται να έχει ως σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Αν τυχόν υπάρξει κατά γράμμα ερμηνεία και στενή εφαρμογή του όρου αυτού, ίσως απαιτηθεί από τα ενδιαφερόμενα προς ένταξη νομικά πρόσωπα η σαφής αναφορά στα καταστατικά τους συγκεκριμένων δράσεων που εντάσσονται στο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με συνέπεια την ανάγκη αναπροσαρμογής (τροποποίησης) των ήδη υφισταμένων καταστατικών τους. Για την ένταξη μίας Εθελοντικής Οργάνωσης στο Μητρώο, θα πρέπει πρωτύτερα τουλάχιστον 12 μέλη της να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή. Όμως σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του επόμενου άρθρου (59), δεν νοείται μεμονωμένος Εθελοντής, που δεν ανήκει σε κάποια Εθελοντική Οργάνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθεί κάποιος ως Εθελοντής, είναι η ένταξή του σε κάποια ήδη αναγνωρισμένη Εθελοντική Οργάνωση. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα πώς θα εκπληρωθεί η προϋπόθεση της ύπαρξης 12 τουλάχιστον μελών – Εθελοντών, προκειμένου να ενταχθεί μια Εθελοντική Οργάνωση στο σχετικό Μητρώο, από την στιγμή που τα μέλη αυτής δεν θα μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή, αφού η Οργάνωση στην οποία ανήκουν δεν θα έχει ακόμα ενταχθεί στο Μητρώο…..

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:58 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Για την ένταξη νομικού προσώπου στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, απαιτείται να έχει ως σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Αν τυχόν υπάρξει κατά γράμμα ερμηνεία και στενή εφαρμογή του όρου αυτού, ίσως απαιτηθεί από τα ενδιαφερόμενα προς ένταξη νομικά πρόσωπα η σαφής αναφορά στα καταστατικά τους συγκεκριμένων δράσεων που εντάσσονται στο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με συνέπεια την ανάγκη αναπροσαρμογής (τροποποίησης) των ήδη υφισταμένων καταστατικών τους. Για την ένταξη μίας Εθελοντικής Οργάνωσης στο Μητρώο, θα πρέπει πρωτύτερα τουλάχιστον 12 μέλη της να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή. Όμως σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του επόμενου άρθρου (59), δεν νοείται μεμονωμένος Εθελοντής, που δεν ανήκει σε κάποια Εθελοντική Οργάνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθεί κάποιος ως Εθελοντής, είναι η ένταξή του σε κάποια ήδη αναγνωρισμένη Εθελοντική Οργάνωση. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα πώς θα εκπληρωθεί η προϋπόθεση της ύπαρξης 12 τουλάχιστον μελών – Εθελοντών, προκειμένου να ενταχθεί μια Εθελοντική Οργάνωση στο σχετικό Μητρώο, από την στιγμή που τα μέλη αυτής δεν θα μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή, αφού η Οργάνωση στην οποία ανήκουν δεν θα έχει ακόμα ενταχθεί στο Μητρώο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:44 | Κουβακης Νικόλαος του Γεωργίου

  Οι εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος που τα μέλη τους είναι πιστοποιημένα από την Πυροσβεστική Ακαδημία θα χρειαστεί να ξανακάνουν την εκπαίδευση στην Ακαδημία της Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος για να ενταχθούν στο νέο μητρώο εθελοντικών ομάδων της ΓΓΠΠ;;;;

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 22:40 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Όταν υπάρχουν υποστηρικτικές δράσεις όπως αυτές που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο:
  «γ. Δράσεις Ενημέρωσης και Προειδοποίησης για την παροχή έγκαιρης, λειτουργικής, συντονισμένης και απρόσκοπτης πληροφόρησης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προληπτικά, ενδεικτικά, μέσω διανομής ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας (PublicAwarenessAction-PAA).
  δ. Δράσεις Μέριμνας Πληγέντων για την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πληγέντων, όπως, ενδεικτικά, μέσω παροχής προσωρινής στέγασης και σίτισης του πληθυσμού (ReliefandSupportAction-ReSA).
  ε. Δράσεις Μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών (TransportationAction-TRAct).
  στ. Δράσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρων Συγκέντρωσης για την ανάπτυξη και οργάνωση προσωρινού καταυλισμού για διαμονή και σίτιση πληγέντων (ShelterMonitoringAction-SMA).»
  γιατί απαιτείται για την απόκτηση ιδιότητας εθελοντή εκπαίδευση στα ειδικά σχολεία της ΓΓΠΠ;

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 22:31 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Υπάρχουν εθελοντικές ομάδες Δήμων ενταγμένες στο Μητρώο, που συγκροτήθηκαν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο και δεν έχουν πολλά μέλη,ιδίως σε νησιά και σε ορεινές περιοχές, αλλά προσφέρουν και τώρα θα αποκλειστούν….
  Η ένταξη μιας ομάδας δε θα πρέπει να έχει ποσοτικά κριτήρια.
  Ίσως η έκθεση των αρμοδίων Φορέων για την προσφορά αυτών των ομάδων να αποτελεί στοιχείο για την ένταξή της.

 • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 αναφέρεται ότι η ένταξη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π του Ε.Μ.Ε.Π.Π. γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν υποβολής αιτήματος της εθελοντικής οργάνωσης και του οικείου φακέλου απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ξεκινά από το νεοδημιουργηθέν αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας του αντίστοιχου Δήμου, να περνά από την νεοϊδρυθείσα αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι θα ελέγχουν την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται και να εισηγούνται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ώστε η ένταξη στο Μητρώο να γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
  Η πρόταση αυτή ενισχύεται από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου στην οποία μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων α) Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και β) Ομάδες προσώπων ή ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες προέρχονται από την κοινωνία των Πολιτών των Δήμων – Περιφερειών.
  Άρα η μη ενεργοποίηση των αντίστοιχων δομών Πολιτικής Προστασίας ως προς τα θέματα αυτά δεν συμβάλλει στην δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού με ενιαία δράση αλλά μια υδροκεφαλική λειτουργία (συγκεντρωτισμό) απευθείας στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασία.
  Είναι δυνατόν σε ένα Δήμο να ιδρυθούν και να λειτουργούν τέσσερις Εθελοντικές Ομάδες με το ίδιο αντικείμενο δράσης.
  Άρα έχουμε κατασπατάληση πόρων και πολυκερματισμό του συστήματος τα οποία δεν εξυπηρετούν την ενιαία λειτουργία ως Εθνικός Μηχανισμός.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 19:29 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.). Η ένταξη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π του Ε.Μ.Ε.Π.Π. γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν υποβολής αιτήματος της εθελοντικής οργάνωσης και του οικείου φακέλου απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  Προταση:
  θα πρεπει να αναφέρονται σαφως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.