Άρθρο 158 – Κριτήρια μεταθέσεων

1. Για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
β. Η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.
γ. Η χιλιομετρική απόσταση της πόλης όπου εδρεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη όπου εδρεύει η Υπηρεσία προτίμησης. •
δ. Ο αριθμός των μεταθέσεων του υπαλλήλου.
ε. Τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου.
2. Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής:
α. Οι υπάλληλοι, εκτός του νομού συμφερόντων τους, λαμβάνουν για κάθε μήνα υπηρεσίας σε Υπηρεσίες ή Κλιμάκια της Νησιωτικής Χώρας, πλην Εύβοιας, Λευκάδας, Σαλαμίνας, δύο (2) μόρια, και σε κάθε άλλη περίπτωση ένα (1) μόριο για κάθε μήνα υπηρεσίας. Για κάθε μήνα παραμονής (πέραν του έτους) στην αυτή Υπηρεσία (εκτός του νομού συμφερόντων τους), θα λαμβάνουν ένα (1) επιπλέον μόριο για υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και τρία (3) μόρια για αυτές της νησιωτικής, πλην Εύβοιας, Λευκάδας, Σαλαμίνας. Δεν προσμετρούνται στον υπάλληλο μόρια για απουσία από την υπηρεσία πέραν του ενός (1) μηνός αθροιστικά, εκτός του χρόνου διάνυσης κανονικής, βραχείας και αναρρωτικής άδειας, που οφείλεται σε βλάβη υγείας του υπαλλήλου που επήλθε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο χρόνος πέραν των δεκαέξι (16) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ, χρόνος λιγότερος των δεκαέξι (16) ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.
β. Οι υπάλληλοι λαμβάνουν επίσης δέκα (10) μόρια για την/τον σύζυγο, δέκα (10) μόρια για το πρώτο τέκνο, είκοσι (20) μόρια για το δεύτερο τέκνο και τριάντα (30) μόρια για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα. Ως μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία άγαμα τέκνα χωρίς όριο ηλικίας. Οι έχοντες με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος 1ου βαθμού λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια.
γ. Ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της πόλης όπου εδρεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη όπου εδρεύει η Υπηρεσία προτίμησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνουν μόρια ως εξής:
• Από 51 – 100 χλμ., 20 μόρια
• Από 101 – 250 χλμ., 40 μόρια
• Από 251 – 500 χλμ., 60 μόρια
• Από 501 -700 χλμ., 80 μόρια
• Από 701 και άνω, 100 μόρια
δ. Με την εξαίρεση των μεταθέσεων στο νομό συμφερόντων τους, οι υπάλληλοι λαμβάνουν για την πρώτη μετάθεση τριάντα (30) μόρια, για τη δεύτερη πενήντα (50) μόρια και εβδομήντα πέντε (75) μόρια για κάθε επιπλέον μετάθεση.
ε. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας, οι υπάλληλοι λαμβάνουν πέντε (5) μόρια.
3. Οι υπάλληλοι δεν λαμβάνουν μόρια των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση:
α. Μετάθεσης από και προς το νομό συμφερόντων τους, που απέχει λιγότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα.
β. Μετάθεσης για οπουδήποτε, εφόσον διήρκησε λιγότερο από ένα (1) έτος.
γ. Μετάθεσης για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας.
δ. Μετάθεσης για συνυπηρέτηση, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 156.
ε. Αμοιβαίας μετάθεσης.
στ Μετάθεσης για φοίτηση σε Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε Σχολεία ή Κέντρα Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
4. Οι εξερχόμενοι από τις σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Αξιωματικών λαμβάνουν μόνο τα μόρια:
α. Των περιπτώσεων β΄ και ε΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όταν τοποθετούνται στο νομό συμφερόντων τους.
β. Των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όταν τοποθετούνται σε νομό εκτός εκείνου των συμφερόντων τους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:00 | Νίκος

  Τα Κυθηρα είναι δυσμενής μετάθεση θα πρέπει να λαμβάνονται τα ανάλογα μόρια όπως και στην αστυνομία… να γίνει αναδρομική μοριοδότηση από την αρχή της τοποθέτησης τι θα πει ππυ και μόνιμος όλοι να πάρουν μόρια είμαστε 4 χρόνια σαν ππυ εκτός τόπου συμφερόντων δεν θα πάρουμε μόρια θα γίνουμε μόνιμοι και μετά θα πρέπει να καθίσουμε αλλά 5 το λιγότερο για να πάρουμε μετάθεση ενώ άλλοι συνάδελφοι είναι εκτός νησιού και δυσμενείς δεν είναι το ίδιο θα πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία σε αυτό.αναδρομικα μόρια για όλους …

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:13 | Θεοφάνης

  Το σωστό είναι εφόσον υπάρχει αναδρομικότητα των μορίων κάθε μήνας μακριά από τον τόπο συμφερόντων να μοριοδοτείται ακόμα και σε περίπτωση που κάποιος υπηρέτησε μακριά από τον τόπο του για λιγότερο από 6 μήνες λόγω διάθεσης του από την υπηρεσία για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

  Δίπλα από τις έννοιες τοποθέτηση/μετάθεση πρέπει να μπει η έννοια διάθεση όσον αφορά τη μοριοδότηση. Κάποιοι πριν τοποθετηθούν, για 5 μήνες είχαν διατεθεί σε υπηρεσίες της Αττικής για αντιπυρικη περίοδο. Επειδή δεν συμπληρώνονται 6 μήνες για να θεωρηθεί μετάθεση ορθόν είναι να μοριοδοτούνται οι μήνες αυτοί σαφώς λιγότερο από ότι αν ήταν μετάθεση. Πρέπει όμως να προσμετρηθούν κι αυτές οι περιπτώσεις γιατί και αυτοί οι υπάλληλοι δεν πήγαν αμέσως σπίτι τους. Οπότε λοιπόν πρέπει κ η » διάθεση» του υπαλλήλου μακριά από τον τόπο του να προσμετρηθεί.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:56 | Θεοφάνης

  Άρθρο 158- Κριτήρια μεταθέσεων παρ.2β: Ως μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

  Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι στα τέκνα συμπεριλαμβάνονται και μοριοδοτούνται και τα τέκνα που ανατρέφονται σε μια οικογένεια αλλά προέρχονται από προηγούμενο γάμο ενός εκ των 2 συζύγων.

  Αιτιολογία:
  Στην οικογένεια του μετστιθέμενου μπορεί να υπάρχουν και να μεγαλώνουν εκτός από τα βιολογικά τέκνα και τέκνα από προηγούμενο γάμο τους/της συζύγου του, οπότε θα πρέπει να μετράει κ αυτό σε περίπτωση μετάθεσης για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν με τα τέκνα που μεγαλώνουν με πατριό ή μητριά που μετατίθεται, καθότι μαζί τους μετατίθεται κ ο ένας βιολογικός γονέας αλλά και γιατί υπάρχουν δικαιώματα και των βιολογικων γονιών που μένουν πίσω αλλά και του τέκνου που έχει μπει σε μια καινούργια οικογένεια.. Όταν σε ένα γάμο λοιπόν υπάρχουν πχ 2 παιδιά εκ των οποίων το ένα είναι βιολογικό και το άλλο από προηγούμενο γάμο του/της συζύγου σωστό θα ήταν σαν κοινωνικό κριτήριο μετάθεσης να μοριοδοτούνται και τα 2 τέκνα, όχι μόνο το βιολογικό.. Γιατί στην ουσία μεγαλώνουν 2 παιδιά στην οικογένεια ανεξάρτητα αν το ένα είναι βιολογικό και το άλλο όχι..Σε περίπτωση μετάθεσης θα μετατεθούν και τα 2 παιδιά όχι μόνο το βιολογικό… Επίσης ο/η σύζυγος του μετστιθέμενου υπαλλήλου είνσι βιολογικός γονέας και των 2 παιδιών.

  Οπότε θα έπρεπε να θεωρείται ως κοινωνικό κριτήριο και να μοριοδοτείται και το μη βιολογικό τέκνο και να υπάρχει μέριμνα ώστε να μην απομακρυνθεί υπερβολικά από το βιολογικό γονέα με τον οποίο υπάρχει δικαίωμα επικοινωνίας κλπ, και για τον ουσιαστικό λόγο ότι ανήκει και στην οικογένεια του μετατιθέμενου εφόσον ανατρέφεται μέσα σ αυτήν κανονικά όπως και το βιολογικό παιδί.

  Συνεπώς το σωστό είναι ΜΟΝΟ για τις μεταθέσεις, είτε να μοριοδοτείται το τέκνο που μπορεί να προέρχεται από προηγούμενο γάμο του/της συζύγου του προς μετάθεση υπαλλήλουα, αλλά ανατρέφεται και μεγαλώνει στην οικογένεια του υπαλλήλου που μετατίθεται, είτε να μπει σε άρθρο αυτή η ιδιάζουσα περίπτωση μέχρι να τέκνο ή τέκνα από τον προηγούμενο γάμο κλείσουν τα 18 έτη.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:34 | ΛΙΟΛΙΟΣ

  Αναγνώριση και αναδρομική ισχύει των μορίων,από την στιγμή της αποφοίησης από την Σχολή Πυροσβεστών.Δεν μπορεί να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων,από την μία στιγμή στην άλλη,τα χρόνια υπηρεσίας των πυροσβεστών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:54 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Α) Δε διευκρινίζεται από πότε θα καταμετρηθούν τα μόρια και με ποια κριτήρια, αφού δε δίνονταν με το προηγούμενο καθεστώς στους περισσότερους υπαλλήλους (62η σειρά και μετά) το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης, ούτε λαμβάνονταν υπόψιν αν οι υπάλληλοι ήταν με τη θέλησή τους στον τόπο υπηρέτησης ή είχαν τοποθετηθεί για υπηρεσιακούς λόγους.
  Η μοριοδότηση, ως κριτήριο ανταποδοτικότητας, πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο τον υπηρεσιακό βίο του υπαλλήλου.
  Β) Δεν διευκρινίζεται τι θα ισχύει με τις εκπαιδευτικές σειρές Πυροσβεστών 62-69, αφού οι ανωτέρω εκπαιδευτικές σειρές είχαν προσληφθεί για κάλυψη οργανικών θέσεων κατά τόπους και με καθεστώς αμετάθετου.
  Γ) Για τους ήδη υπηρετούντες στα αεροδρόμια της Fraport, δε διευκρινίζεται αν, πότε και από ποιους θα αντικατασταθούν μετά το πέρας της τριετίας και αν θα μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους (σύμφωνα με τα ισχύοντα).
  Δ) Υπάρχουν συνάδελφοι που υπηρετούν 20 και πλέον έτη μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και όχι μόνο δεν έχουν μετατεθεί ακόμη, αλλά δεν αποκομίζουν οφέλη (π.χ. μόρια). Θα πρέπει μετά από ένα χρονικό διάστημα π.χ.15 έτη, να μετατίθενται στον τόπο συμφερόντων τους.
  Ε) Θα πρέπει να δίδονται επιπλέον κίνητρα για όσους επιθυμούν να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες σε νησιωτική περιοχή, λόγω ιδιαιτερότητας και υψηλού κόστους διαβίωσης (π.χ. επίδομα σίτισης-στέγασης, επιπλέον μόρια, μελλοντική μετάθεση καθ΄υπέρβαση στον τόπο συμφερόντων τους κ.α.)
  ΣΤ) Το αμετάθετο να εξακολουθεί να ισχύει όπως ήταν μέχρι σήμερα (στα 25 έτη υπηρεσίας) και όχι στα 30, αφού μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας έχουν δημιουργήσει οι περισσότεροι οικογένειες και δε μπορεί να επικρατεί διαρκής ανασφάλεια.

  ΑΡΘΡΟ 158 – 1γ
  Να αποσαφηνιστεί : π.χ. αν υπάλληλος από τον Πειραιά μετατεθεί στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας (Σαντορίνη) το οποίο υπάγεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης (με έδρα τη Σύρο), ποια χιλιομετρική απόσταση θα ληφθεί υπόψιν;
  α. Πειραιάς-Θήρα 236 χιλιόμετρα (147 μίλια) ή
  β. Πειραιάς-Σύρος 130 χιλιόμετρα (81 μίλια) ως έδρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας;

  ΑΡΘΡΟ 158 – 2α
  Δεν έχει υπολογιστεί η περίπτωση υπάλληλος να υπηρετεί στο Νομό Κυκλάδων (Π.Κ.
  Θήρας) με πόλη προτίμησης (συμφερόντων) Τήνο. Ενώ βρίσκεται στο νομό συμφερόντων
  του δεν βρίσκεται στην πόλη προτίμησης και δεν παίρνει και μόρια.
  Ενδεχομένως μάλιστα η συγκοινωνία των δύο νησιών να μην είναι καν εφικτή ή να γίνεται μέσω Πειραιά.

  ΑΡΘΡΟ 158 – 2δ
  Να εξαιρεθούν τα νησιά και να παίρνουν μόρια από την πρώτη μετάθεση, αν δεν πηγαίνουν στην πόλη προτίμησής τους.

  ΑΡΘΡΟ 158 – 3α
  Να εξαιρεθούν τα νησιά, αφού μεσολαβεί θάλασσα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:21 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Πολύ καλό το νέο νομοσχέδιο όσον αφορά την μοριοδότηση για τις μεταθέσεις του σώματος.
  Πρέπει όμως να συμπεριλαμβάνει και την η αναδρομικότητα στον υπολογισμό των μορίων του κάθε πυροσβεστικού υπαλλήλου από την ημέρα της τοποθέτησης του όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο από το 2020 και μετά.

  Είναι άδικο για όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός τόπο συμφερόντων τους να μην πάρουν μόρια με αναδρομική ισχύ!

  Όχι στην διάκριση υπαλλήλων!

  Αξιοκρατία για όλους!

  Ευχαριστώ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:56 | Θεοφάνης Κυριακογλου

  Σύμφωνα με την Παρ.2:
  Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν(αναδρομικά) τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 158
  ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ τις περιπτώσεις α’,γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 158, με αποτέλεσμα οι Πυροσβέστες που τοποθετήθηκαν/μετατέθηκαν και υπηρετούν ήδη αρκετά έτη σε υπηρεσίες και κλιμάκια απομακρυσμένων νησιών, να μην λάβουν αναδρομικά πλήθος μοριών, με συνέπεια να καταπατείται η Συνταγματικη Αρχή της Ισότητας(Θεμιτά κριτήρια διαφορετικης μεταχείρισης), αδικώντας τους λόγο της τεράστιας οικονομικής και ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης επι σειρά ετών μακρυά απ τον τόπο συμφερόντων τους. Επιβάλλεται η αναγνώριση των μορίων αναδρομικά για την αποκατάσταση της αδικίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:42 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 158 : πλήρης τροποποίησή του με πρώτο κριτήριο τα έτη υπηρεσίας και μεταξύ ιδίων ετών διαφοροποίηση με επιπρόσθετα μόρια κλιμακωτά σε αυτούς που έχουν υπηρετήσει εκτός τόπου συμφερόντων και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση η οποία να επεκτείνεται για τα τέκνα ως το τέλος των σπουδών τους ή των μεταπτυχιακών – διδακτορικών με σαφή χρονοδιάγραμμα. Το ίδιο θα επαναλαμβάνεται ανά έτος υπηρεσίας. Οπότε μετά την πρώτη επανατοποθέτηση όλων των υπαλλήλων, ο κάθε υπάλληλος που δεν θα τοποθετηθεί εκεί που έχει ζητήσει κατά την πρώτη εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου θα ξέρει την ακριβή σειρά και το χρόνο που χρειάζεται για να μετατεθεί. Επιπροσθέτως μετατίθενται υποχρεωτικά αν όχι στον τόπο και στην υπηρεσία προτίμησής τους, εντός του νομού προτίμησής τους ως υπεράριθμοι όσοι έχουν μετατεθεί μέχρι τώρα για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών χωρίς τη θέλησή τους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  -Θα πρέπει στα κριτήρια μεταθέσεων να προστεθεί με κάποιο τρόπο, ο ελεγκτικός μηχανισμός των άρθρων που δεν τελούν πια σε ισχύ (εκλογή υπαλλήλου, επιμέλειας ανηλίκων-υπερηλίκων, εικονικά διαζύγια), διότι με την Κείμενη Νομοθεσία ουδείς υπάλληλος δεν προσκομίζει έγγραφα παύσης του άρθρου του κ βολεύεται στην απουσία του ελεγκτικού μηχανισμού.
  -Να βρεθεί μία φόρμουλα όπως στον υπόλοιπο στενό κ ευρύτερο δημόσιο τομέα κ μόνο σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις να ισχύουν τα άρθρα (Π.χ. Σε διορισμό εκπαιδευτικού σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος δεν ισχύουν οι κατηγορίες των άρθρων).

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:02 | Ιωάννης

  Στην παρ. 2α του άρθρου 158, ίσως θέλει καλύτερη διατύπωση για τη φράση «… πέραν των 16 ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας,…» να γίνει «… πέραν ή ίσος των 16 ημερών….».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:15 | ΤΑΣΟΣ

  ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΗΔΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ..ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ
  ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΡΙΟ ΓΙΑΥΤΟ..ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΟΡΑ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑΥΤΟΥΣ..ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ…ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 09:48 | Χρηστος

  Το νησί της Σαμοθράκης που βρίσκεται σε άγονη γραμμή και θεωρείτε στα Σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις ως δυσμενείς μετάθεση να γίνεται η μοριοδότηση διαφορετικά απο τα παραπάνω.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 21:04 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ με προσθήκη την εξής παράγραφο : 5. ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΜΟΡΙΑ και ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ (1) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ (ή τουλάχιστον 3 μεταθέσεις).

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 20:25 | Δημήτρης Σαμαράς

  Τα μόρια θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ! Αυτό είναι το αυτονόητο και το δίκαιο! Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που από την ημέρα πρόσληψης τους δεν έχουν πάει ποτέ στο τόπο συμφερόντων και άλλοι που δεν έχουν μετακινηθεί πότε το οποίο είναι πολύ άδικο. Ανδρονίκα να ισχύει για όλους για όλα τα χρόνια υπηρεσίας τούς!

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 18:13 | 83ή σειρά Δοκίμων Πυροσβεστών

  Οι δόκιμοι πυροσβέστες της 83ής εκπαιδευτικής σειράς , με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία (παράρτημα ΠτολεμαΪδας ) , έπειτα απο ενδελεχή έλεχγο του νομοσχεδίου (Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις) και πάντοτε με γνώμωνα την ορθή λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος προτείνουν τις εξής διορθώσεις / αναθεώρησεις άρθρων αυτού .

  3.Άρθρο 158 παρ.4
  Αποτελεί μια παράγραφο η οποία ουσιαστικά αναφέρει οτι μετά την εφαρμογή του άρθρου 157 όλοι οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι που θα υπηρετήσουν σε σταθμούς της Αττικής (η οποία δεν θα αποτελεί νομό συμφερόντων τους), μετα την συμπλήρωση της 3ετίας θα εχουν συγκεντρώσει τον ίδιο αριθμό μορίων ανεξάρτητα αν κάποιου ο νομός συμφερόντων βρίσκεται 100 ή 800 χλμ απο τον νομό αττικής παρόλο που χιλιομετρικά τουλάχιστον στην δευτερη περιπτωση ο υπάλληλος βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με μια μετάθεση σε μια απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή.Εν τέλει λοιπόν με την εφαρμογή αυτού του άρθρου ολοι οι συνάδελφοι που δεν εδρεύουν στην Αττική ανεξαρτητα απο την απόσταση που βρίσκεται ο νομός συμφερόντων τους με την λήξη της 3ετιας ξεκινούν απο το μηδέν και ως συνέπεια τουτου θα κληθούν να υπηρετήσουν σε νησιωτικές περιοχές ως υπάλληλοι με τον μικρότερο αριθμό μορίων παρόλο που για ορισμένους οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα ειναι παρόμοιες απο τον νομό συμφερόντων τους.Συνεπώς θα ήταν εύλογο αν και εφόσον αποφασιστεί ολοι οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι να υπηρετήσουμε τα 3 πρώτα έτη στην Αττική η μοριοδότηση μας να υπολογιζεται με τις ά,β,γ,δ και ε της παρ.2 του παρόντως αρθρου.
  Με εκτίμηση προς την πολιτική και φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος ,
  83η σειρά δοκίμων πυροσβεστών.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:36 | Ηλίας Δ.

  Άρθρο 158 παρ.4
  Αποτελεί μια παράγραφο η οποία ουσιαστικά αναφέρει οτι μετά την εφαρμογή του άρθρου 157 όλοι οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι που θα υπηρετήσουν σε σταθμούς της Αττικής (η οποία δεν θα αποτελεί νομό συμφερόντων τους), μετα την συμπλήρωση της 3ετίας θα εχουν συγκεντρώσει τον ίδιο αριθμό μορίων ανεξάρτητα αν κάποιου ο νομός συμφερόντων βρίσκεται 100 ή 800 χλμ απο τον νομό αττικής παρόλο που χιλιομετρικά τουλάχιστον στην δευτερη περιπτωση ο υπάλληλος βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με μια μετάθεση σε μια απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή.Εν τέλει λοιπόν με την εφαρμογή αυτού του άρθρου ολοι οι συνάδελφοι που δεν εδρεύουν στην Αττική ανεξαρτητα απο την απόσταση που βρίσκεται ο νομός συμφερόντων τους με την λήξη της 3ετιας ξεκινούν απο το μηδέν και ως συνέπεια τουτου θα κληθούν να υπηρετήσουν σε νησιωτικές περιοχές ως υπάλληλοι με τον μικρότερο αριθμό μορίων παρόλο που για ορισμένους οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα ειναι παρόμοιες απο τον νομό συμφερόντων τους.Συνεπώς θα ήταν εύλογο αν και εφόσον αποφασιστεί ολοι οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι να υπηρετήσουμε τα 3 πρώτα έτη στην Αττική η μοριοδότηση μας να υπολογιζεται με τις ά,β,γ,δ και ε της παρ.2 του παρόντως αρθρου.
  Το παραπάνω εχει την υπογραφή της 83ης εκπαιδευτικής σειρας δοκίμων πυροσβεστών.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 01:57 | ΤΑΣΟΣ

  ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ…ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ.

 • Συμφωνα με την Παρ.2:
  Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν(αναδρομικά) τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 158,
  ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ τις περιπτώσεις α’,γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 158, με αποτέλεσμα οι Πυροσβέστες που τοποθετήθηκαν/μετατέθηκαν και υπηρετούν ήδη αρκετά έτη σε υπηρεσίες και κλιμάκια απομακρυσμένων νησιών, να μην λάβουν αναδρομικά πλήθος μοριών, με συνέπεια να καταπατείται η Συνταγματικη Αρχή της Ισότητας

  Καθώς θα πρέπει να μπει η λέξη ΔΙΑΘΕΣΗ δίπλα από την τοποθέτηση διότι υπάρχει σειρά όπου για ένα 6μηνο δεν είχαν τοποθετηθεί αλλά ήταν σε διάθεση στην Αθήνα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα τα μόρια πως θα βγουν;

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:19 | Θωμάς

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 158 (ΚΡΙΤΗΡΙΑΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ)
  Δεν αναφέρεται πουθενά η μοριοδότηση που λαμβάνουν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι όταν μετατίθενται στα νησιά. Μέχρι σήμερα, τα μόρια που λαμβάνουν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοί, βάσει της απόστασης μεταξύ της Υπηρεσίας στην οποία έχουν μετατεθεί και της πόλης όπου εδρεύει η Υπηρεσία προτίμησής τους( τόπος συμφερόντων), τριπλασιάζονται για μεταθέσεις σε νησιωτικές περιοχές. Δεν είναι δίκαιο η μοριοδότητη για μεταθέσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως τα νησιά να είναι ίδια με εκείνη για τις μεταθέσεις σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:04 | Παναγιώτης Μ.

  Άρθρο 158 – Κριτήρια ΜΕΤΑΘΈΣΕΩΝ.
  2ζ.(1) μόριο για κάθε εξάμηνο υπηρεσίας σε Αερομεταφερόμενα πεζοπόρα τμήματα και αίτηση μετάθεσης στην υπηρεσία προτίμησης των υπαλλήλων μετά το πέρας του 20 έτους σε αυτά.Το παρόν να έχει αναδρομική ισχύ από το 2012.Οι υπάλληλοι που θα ενταχθούν στα πεζοπόρα τμήματα θα διέπονται μετά το πέρας της 20 ετιας με αμετάθετο