Άρθρο 82 – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος – Διοίκηση – Βαθμοί – Καθήκοντα

1. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη της θητείας του, επιτρέπεται, είτε κατόπιν αιτήσεώς του, είτε, για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.
2. Ο Υπαρχηγός φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, είναι άμεσος βοηθός του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση, απουσίας ή κωλύματος του. Ειδικότερα:
α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας, δράσης και διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών, μέσων και υποδομών.
β. Εποπτεύει, συντονίζει και ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα του Επιτελείου και Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος από τα αρμόδια όργανα, και ειδικότερα για κάθε ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο.
γ. Ελέγχει το επίπεδο πειθαρχίας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και εισηγείται στον Αρχηγό προτάσεις αναμόρφωσης και τήρησης του θεσμικού πλαισίου.
δ. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά.
ε. Υπογράφει «κατ’ εντολή Υπουργού», «κατ’ εντολή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας» και «κατ’ εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή του Γενικού Γραμματέα, ή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστοίχως.
στ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος, ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός επικουρούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον Επιτελάρχη και τους Συντονιστές Επιχειρήσεων.
4. Ο Επιτελάρχης φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, αναπληρώνει τον Υπαρχηγό και έχει τα εξής καθήκοντα:
α. Ενημερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού τους και εισηγείται σε αυτόν μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού έργου.
β. Μελετά τις αναφορές, τις εκθέσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται στο Αρχηγείο σχετικά με τη δράση των Υπηρεσιών και των Κλάδων και εισηγείται προτάσεις βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
γ. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων γι’ αυτά.
δ. Υπογράφει «κατ’ εντολή Υπουργού», «κατ’ εντολή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας» και «κατ’ εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστοίχως.
ε. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος είναι έξι (6), φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, υπάγονται στον Υπαρχηγό, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν, επιθεωρούν και ελέγχουν για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και οργανωτικής λειτουργίας, το έργο των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων που υπάγονται στην τοπική τους δικαιοδοσία και υποβάλλουν στην Ηγεσία προτάσεις και σχέδια για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η τοπική αρμοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Στο Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, υπάγεται η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής.
β. Στο Συντονιστή Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις γεωγραφικής αρμοδιότητας τους.
γ. Στο Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων, που εδρεύει στα Ιωάννινα υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις γεωγραφικής αρμοδιότητας τους και τα νησιά Κέρκυρας, Λευκάδας και Παξών.
δ. Στο Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λαμία, υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις αρμοδιότητας τους.
ε. Στο Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, που εδρεύει στην Πάτρα, υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις γεωγραφικής αρμοδιότητας τους και τα νησιά της Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης.
στ. Στο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, που εδρεύει στη Σάμο υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις γεωγραφικής αρμοδιότητας τους.
Στους Συντονιστές Επιχειρήσεων δύναται να ανατεθούν από τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό περαιτέρω αρμοδιότητες και καθήκοντα κατά λόγο αρμοδιότητάς τους.
6. Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Επιχειρήσεων και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, επικουρούν τον Επιτελάρχη στο έργο και στην άσκηση των καθηκόντων του και εποπτεύουν και ελέγχουν τις Διευθύνσεις κατά λόγο αρμοδιότητάς τους.
7. Στις Διευθύνσεις Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, προΐστανται Αξιωματικοί που είναι άμεσοι συνεργάτες και βοηθοί του Επιτελάρχη και των Προϊστάμενων Κλάδων Επιχειρήσεων και Διοικητικής Υποστήριξης και ασκούν τις κατά νόμο αρμοδιότητες τους, ως εξής:
α. Προγραμματίζουν και οργανώνουν το πλαίσιο δράσης της Διεύθυνσής τους και εποπτεύουν και ελέγχουν την υλοποίησή της από τους Τμηματάρχες.
β. Ευθύνονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους, καθώς και για τον έλεγχο του προσωπικού τους.
γ. Μεριμνούν για τη συνεχή κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσής τους.
δ. Ορίζουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνέργειες των τμημάτων της Διεύθυνσής τους και αναθέτουν στον αρμόδιο τμηματάρχη τη διενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών.
ε. Εισηγούνται προς την Ηγεσία προτάσεις και μέσα αναμόρφωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης τους.
στ. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στο Τμήμα αλληλογραφίας, μονογράφουν, σημειώνουν την ημερομηνία εισαγωγής εγγράφων, ορίζουν το καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα και εξειδικεύουν τις προβλεπόμενες ενέργειες.
ζ. Εκφέρουν αιτιολογημένη γνώμη επί εγγράφων και εισηγητικών σημειωμάτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης τους.
Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία, ή από ειδικές διατάξεις.
Τους Διευθυντές Επιτελείου αναπληρώνουν ο ανώτερος (ή μεταξύ ομοιοβάθμων) ο αρχαιότερος από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσής του.
8. Προϊστάμενοι Τμημάτων (Τμηματάρχες) ορίζονται Αξιωματικοί, που είναι άμεσοι βοηθοί και συνεργάτες των Διευθυντών Διευθύνσεων του Επιτελείου, ευθύνονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων τους, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και τον έλεγχο του αρχείου τους.
Οι Τμηματάρχες είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματός τους, καθώς και για την κατανομή των εργασιών του στο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό. Ειδικότερα:
α. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στο Τμήμα αλληλογραφίας, μονογράφουν και σημειώνουν σε αυτή την ημερομηνία εισόδου, ορίζουν τον αρμόδιο για το χειρισμό της και τις απαραίτητες ενέργειες.
β. Προσυπογράφουν έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Διευθυντή τους και άνω. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους.
γ. Προσυπογράφουν τα έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρουν την ευθύνη των αναγραφομένων σε αυτά.
Τον Τμηματάρχη, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς του Τμήματος.
9. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στον Επιτελάρχη, στους Συντονιστές Επιχειρήσεων, στον Προϊστάμενο Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, στον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, στους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων και στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ή ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, μπορεί με όμοια απόφαση, να εξουσιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:21 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ. 5στ: Προτείνεται ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης να έχει έδρα τον Πειραιά (όπως η ΑΣΔΕΝ) και όχι τη Σάμο.
  Παρ.7: Προτείνεται να προστεθεί στην παρ.7 εδάφιο ως ακολούθως: «..που φέρουν το βαθμό Αρχιπυράρχου ή Πυράρχου».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:03 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Προτείνω στις επιτελικές θέσεις (Α.Π.Σ., ΠΕ.Π.Υ.Δ. κλπ) να υπηρετούν Ανώτεροι Αξιωματικοί, η θητεία να μην υπερβαίνει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – αναλόγως το βαθμό-. Οι φέροντες το βαθμό του Ανθυποπυραγού εως και το βαθμό του Πυραγού να υπηρετούν υποχρεωτικά σε Π.Υ. και σταθμούς (βάρδιες, πυρασφάλεια, ανακριτικό ) και υποχρεωτικά για ορισμένο χρονικό διάστημα σε κάθε ένα από αυτά.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:34 | Βασίλειος Ανδρεαδάκης

  Στο άρθρο 82 παρ.5στ δημιουργείται θέση Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με έδρα τη Σάμο, κάτι που στην πράξη πιστεύω θα αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοσθεί και να μπορεί άμεσα να μεταβαίνει στον τομέα επιχειρησιακής ευθύνης του.Ο Συντονιστή Επιχειρήσεων βορείου,Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης προτείνω να εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης Έδρα και της αποκεντομένης περιφέρειας.Το Ηράκλειο Κρήτης είναι ο μεγαλύτερος Νομός πληθυσμιακά στο κέντρο της Κρήτης.Η Κρήτη είναι το Νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, με την μεγαλύτερη διάρκεια καλοκαιριού,τα περισσότερα συμβάντα από όλες τις άλλες περιοχές ευθύνης του και ακραίες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις τα τελευταία χρόνια.Στην Σάμο θα είναι απομονωμένος από τον τομέα ευθύνης του με σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω κακής συγκοινωνίας καθ όλη την διάρκεια του έτους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:48 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 82 παρ. 3 : να καταργηθούν οι Συντονιστές.
  Άρθρο 82 παρ. 4 : να αντικατασταθεί του Αντιστράτηγου με Υποστράτηγου.
  Άρθρο 82 παρ. 5 : να καταργηθεί πλήρως, δεν χρειάζονται Συντονιστές.
  Άρθρο 82 παρ. 6 : να αντικατασταθεί του Υποστράτηγου με Αρχιπύραρχου.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Άρθρο 82 παρ.5
  Η έδρα του Συντονιστή Θεσσαλίας – Στερεάς να βρίσκεται στη Θεσσαλία, όπου και η έδρα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και των λοιπών φορέων, αντίστοιχου επιπέδου Διοίκησης Συντονισμού (Α.Τ.Α- 1η Στρατιά – 5η ΔΥΠΕ) διότι η εν λόγο επιλογή, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει Διοικητική και Συντονιστική δυσχέρεια.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:08 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Στο άρθρο 82 παρ.5στ δημιουργείται θέση Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με έδρα τη Σάμο, κάτι που στην πράξη πιστεύω θα αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοσθεί και να μπορεί άμεσα να μεταβαίνει στον τομέα επιχειρησιακής ευθύνης του.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:11 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 82 – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος – Διοίκηση – Βαθμοί – Καθήκοντα
  …………….
  5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος είναι έξι (6), φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, υπάγονται στον Υπαρχηγό, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν, επιθεωρούν και ελέγχουν για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και οργανωτικής λειτουργίας, το έργο των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων που υπάγονται στην τοπική τους δικαιοδοσία και υποβάλλουν στην Ηγεσία προτάσεις και σχέδια για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Η τοπική αρμοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων καθορίζεται ως ακολούθως:
  α. Στο Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, υπάγεται η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής.

  Στο άρθρο 82 παρ. 5α δημιουργείται θέση Συντονιστή Υποστήριξης στην Αττική ο οποίος αναλαμβάνει τον Συντονισμό μίας και μόνο ΠΕ.Π.Υ.Δ.
  Κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένας ακόμα Περιφερειάρχης»πάνω» από τον Περιφερειάρχη με ότι αυτό συνεπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά……
  Ο δε Περιφερειάρχης Αττικής ως Αρχιπύραρχος (άρθρο 91) καλείται πλέον να διοικήσει τέσσερις (4) ομοιοβάθμους του.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 20:21 | μηνας

  Κύριε Υπουργέ ,
  το νομοσχέδιο είναι καινοτόμο
  και πιστεύω στη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω όμως ότι την Κρήτη την αδικείται !!
  μην βάζοντας την θέση του Συντονιστή στην Κρήτη σε όλες της περιφέρειες βάζετε ένα Υποστράτηγο Συντονιστή και στα νησιά και Κρήτη τον βάζετε στην Σάμο !!!
  Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε και να το αλλάξετε.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:15 | pha

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
  ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ
  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ .

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:53 | Α.Λ.

  Άρθρο 82 § 5.
  Δεν υπάρχει αναφορά στους υπασπιστές των Υποστρατήγων και αρμοδιότητες αυτών όπως ανάλογα γίνεται στο άρθρο 81 §2 & 3

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 17:03 | Χαράλαμπος

  Προτείνω να εξεταστεί η έδρα των Συντονιστών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις των παρ. 5δ (Λάρισα αντί Λαμίας) & 5στ (Ηράκλειο αντί Σάμου), λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
  Παρ. 5δ, Στην Λάρισα υπάρχει ήδη έδρα Διοικητικής Δομής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με ίδια γεωγραφικά όρια. Επιπρόσθετα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλίας που καλύπτει πληθυσμό-εργαζόμενους-φοιτητές που πλησιάζει το 1.000.000 κατοίκους, έχει άμεση πρόσβαση στον Όλυμπο, τον Κίσσαβο, το Πήλιο και με το υπάρχον οδικό δίκτυο υπάρχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην Στερεά Ελλάδα. Η πόλη της Λάρισας, εκτός του μεγαλύτερου πληθυσμού, διαθέτει και τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής, όπου πάλι έχει έδρα η αντίστοιχη Υγειονομική Περιφέρεια που καλύπτει Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα. Επιπρόσθετα στην πόλη της Λάρισας εδρεύουν σημαντικοί Στρατιωτικοί σχηματισμοί, με ειδικότερη μνεία στην 1η Στρατιά που διοικείται από Αντιστράτηγο & το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) από Αντιπτέραρχο, όπου κάνει απαραίτητη την παρουσία Υποστρατήγου του ΠΣ, στα πλαίσια της διακλαδικότητας-διαλειτουργικότητας και της υποστήριξης του Πυροσβεστικού έργου σε Ειρηνική & Πολεμική περίοδο.
  Παρ. 5στ, Το γεωγραφικό μέγεθος της Κρήτης, ο πληθυσμός και οι μονάδες υποδομής του νησιού είναι δυσανάλογα μεγαλύτερα με τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικά. Η νησιωτική φύση της έδρας περιορίζει την άμεση πρόσβαση πρώτιστα σύμφωνα με την οδική πρόσβαση, οπότε ίσως εγκλωβιστεί σε μικρή γεωγραφική περιοχή ο Συντονιστής, ενώ με έδρα το Ηράκλειο θα μπορεί να επιχειρήσει άμεσα σε μεγαλύτερη πληθώρα συμβάντων, λόγω μεγαλύτερης γεωγραφικής πρόσβασης με οδικό δίκτυο.
  Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επισημάνω και τη σπουδαιότητα αντιμετώπισης των αστικών συμβάντων που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλο το έτος.