Άρθρο 44 – Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει δικό της προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πλήρη αυτοτέλεια στον οποίο εγγράφονται οι αναγκαίες, για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της, πιστώσεις.
2. Στην Γ.Γ.Π.Π. χορηγείται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π. εγγράφονται σε χωριστό, ειδικό φορέα στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Γ.Γ.Π.Π. και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας, καθώς και για όλα τα θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και δημοσίου λογιστικού, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4270/2014.
5. Η Γ.Γ.Π.Π. δύναται να πραγματοποιεί δαπάνες που εντάσσονται στο ΠΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014.
6. Η Γ.Γ.Π.Π. διαχειρίζεται και ελέγχει τις οικονομικές υποθέσεις και λειτουργίες όλων των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, σχεδιάζει, συντονίζει και εποπτεύει όλα τα θέματα που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας της, στο πλαίσιο του ν. 4270/2014.
7. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας είναι Διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, δυνάμενος να εκχωρεί αρμοδιότητες που αφορούν στο πυροσβεστικό αντικείμενο.
8. Στην Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), ο προϊστάμενος της οποίας έχει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014.
9. Η Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

 • Η Πολιτική Προστασία λόγω των έκτακτων αναγκών που διαχειρίζεται στο επίπεδο του Δήμου δημιουργεί την ανάγκη κατάρτισης ξεχωριστού κεφαλαίου στον συνολικό προυπολογισμό του Δήμου το οποίο ειναι σε ευθεία γραμμή με τον αντίστοιχο προυπολογισμό της Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  Το οποίο πρέπει να κατατίθεται και να εγκρίνεται τους τελευταίους μήνες κάθε έτους και ξεκινά η υλοποίηση του υποχρεωτικά από την 1η του επομένου έτους, ανεξαρτήτως της υπολοίπου εγκρίσεως του συνολικού προυπολογισμού του Δήμου(αδυναμία εκτέλεσης αυτή την ώρα που γράφεται το σχόλιο οποιαδήποτε οικονομικής διαχείρισης στα θέματα εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας )
  Θα πρέπει να περιγράφεται σαφέστατα στο νόμο η ευθεία διασύνδεση του οικονομικού προυπολογισμού μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πως αυτο θα υποβάλλεται, εγκρίνεται και θα υλοποιείται στις προαναφερόμενες χρονικές ημερομηνίες.
  Ο προυπολογισμός ενός Δήμου έχει συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής και έγκρισης (Παρατηρητήριο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κ.λ.π).
  Στο υπό εξέταση σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται καμιά εμπλοκή σε κανένα στάδιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης άρα θα πρέπει ρητός να αποσαφινηστεί και να προβλεφθεί η διαδικασία που αφορά την υποβολή και έγκριση του οικονομικού προυπολογισμού στα θέματα Πολιτικής Προστασίας.
  Π.χ. Στο άρθρο 44 παράγραφος 2 προβλέπεται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να χορηγείται πάγια προκαταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του νόμου 4270/2014, αυτό γίνεται διότι ο νομοθέτης θέλει να αποφύγει προβλήματα γραφειοκρατείας ως προς την υλοποίηση των έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας.
  Μήπως πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις και σε επίπεδο προυπολογισμού των Δήμων?