Άρθρο 31 – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Γραφείων άμεσα υπαγόμενων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

1. Στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας υπάγονται απευθείας τα ακόλουθα γραφεία:
α. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
β. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου.
γ. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
δ. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού.
2. Οι αρμοδιότητες των γραφείων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχουν ως εξής:
A. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το Ιδιαίτερο Γραφείο που επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, είναι ιδίως αρμόδιο για:
α. Τη μελέτη θεμάτων και τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης.
β. Την επιμέλεια της αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξή και τη διαβίβαση των εντολών και οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους με την πολιτική προστασία Φορείς.
γ. Την τήρηση προσωπικού απόρρητου πρωτοκόλλου.
δ. Τη μέριμνα διευκόλυνσης της επικοινωνίας με βουλευτές, πολίτες, εκπροσώπους των κοινωνικών Φορέων και εν γένει δημόσιους λειτουργούς.
ε. Την εκπλήρωση εθιμοτυπικών υποχρεώσεων.
στ. Τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Γενικό Γραμματέα.
Στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το οποίο στελεχώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 46 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ
Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση και αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για δημοσιεύματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τη σύνταξη δελτίων τύπου καθώς και την έκδοση ανακοινώσεων ή απαντήσεων σε δημοσιεύματα.
β. Την προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω εκδηλώσεων και εκθέσεων.
γ. Την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς Φορείς ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, την ανάπτυξη σχέσεων με ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, τον προγραμματισμό και διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου.
δ. Την τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού και δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
ε. Την παραγωγή ή την προμήθεια και την προβολή τηλεοπτικών, διαδικτυακών και κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, μορφωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου στο κοινό, τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και διαδικτυακών μηνυμάτων σχετικών με την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους και την προβολή της δραστηριότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παροχή νομικής υποστήριξης και εν γένει νομικής συμβουλευτικής στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
β. Την κατάρτιση, επεξεργασία και προώθηση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων.
γ. Τη μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
δ. Τη μελέτη και διατύπωση σχολίων και προτάσεων επί σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν τη Γ.Γ.Π.Π. και τους εποπτευόμενους από αυτή Φορείς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Π..
ε. Τη συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς Φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας,
στ. Την υποβολή ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
ζ. Την παροχή υποστήριξης στις επιτελικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους.
Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη μελέτη και ανάλυση της πορείας του έργου της Γ.Γ.Π.Π. και την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία.
β. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση, από κοινού με τους λοιπούς συναρμόδιους Φορείς, της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και της Στρατηγικής για φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (ή λοιπές απειλές), καθώς και πλαισίων (frameworks) για την οργάνωση και τυποποίηση τομέων δράσης της πολιτικής προστασίας και λοιπών στρατηγικών για την εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Μηχανισμού.
γ. Την, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε εθνικές επιτροπές, ομάδες εργασίας, συμβούλια και όργανα κατάρτισης εθνικών κατευθυντήριων γραμμών, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και μείωση της τρωτότητας σε φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και την υποβολή σχετικών προτάσεων αναφορικά με σχετικές μελέτες.
δ. Τη μελέτη των διεθνών εξελίξεων στην πολιτική προστασία και τον καθορισμό βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων των δράσεων του Εθνικού Μηχανισμού.
ε. Την παρακολούθηση της λειτουργίας ευρωπαϊκών και διεθνών επιτροπών σε θέματα αρμοδιότητάς της και τη συνεργασία με υπηρεσίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτες χώρες, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και για την αξιοποίηση ειδικών ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΠΠ

  προτείνεται:To Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού να είναι αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:53 | Δημήτριος Μπ.

  Προτείνετε για αλλαγή: Τα παρακάτω γραφεία θα πρέπει να στελεχώνονται με υπάλληλους (κατά ανάγκη εάν χρήζει με μετάταξη ή απόσπαση)που έχουν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με επιστημονικό πεδίο την Ανάλυση και Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών όπου θα παρέχουν και συμβουλευτική υποστήριξη στον Γενικό Γραμματέα.
  Εναλλακτικά στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με επιστημονικό πεδίο την Περιβαλλοντική Νομοθεσία
  α. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
  β. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου.
  γ. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
  δ. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 20:16 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται στην παράγραφο «Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ», προτείνεται να προστεθεί υποπαράγραφος (στ) ως εξής:
  «στ. Την ενημέρωση των αρμόδιων Προξενικών Αρχών όταν σε συμβάντα εμπλέκονται αλλοδαποί υπήκοοι καθώς και την επικοινωνία με τις αρμόδιες Προανακριτικές Αρχές & την οικεία Εισαγγελία σε συνεργασία με το γραφείο Νομικής Υποστήριξης, για την εξασφάλιση της Αρχής της Μυστικότητας κατά την Προανάκριση»

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:06 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Προτείνεται η προσθήκη εδαφ (ε) στην παρ. 1 ως κάτωθι:
  «ε. Γραφείο Μελετών και Εκπαίδευσης – Κατάρτισης»

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:13 | Νίκος Αντωνίου

  Καλησπέρα! Όσον αφορά την αναρδιάρθωση του Π.Σ. στο άρθρο 161 περί μετακινήσεων Πυροσβεστικού προσωπικού εντός του νομού 1)Δεν αναφέρονται πουθενά τα κριτήρια επιλογής μετακίνησης του υπαλλήλου παρά μόνο οι υπηρεσιακές ανάγκες. Χωρίς κριτήρια επιλογής ο κάθε υπάλληλος είναι εκτεθειμένος στις επιλογές του εκάστοτε ανώτερου αξιωματικού, είτε αυτό προέρχεται απο προσωπικές αντιπαραθέσεις είτε απο πολιτικά κριτήρια κ.α. Η μή ύπαρξη κριτηρίων ελέγχεται δικαστικά μέσω των ασφαλιστικών μέτρων εναντίον αυτού που εξέδωσε τη διαταγή. 2) Με το εν λόγω άρθρο καθώς και με το άρθρος 150 δύναται να μετακινηθεί υπάλληλος χωρίς αιτιολόγηση ακόμα και αν είναι τρίτεκνος καταργώντας έμμεσα το άρθρο περί τριτεκνίας και στρέφεται εναντίον του θεσμού της οικογένειας με την οικονομική και οικογενειακή καταστροφή του υπαλλήλου.