Άρθρο 81 – Γραφεία Αρχηγού, Υπαρχηγού και Επιτελάρχη

1.α. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος υποστηρίζεται στο έργο του από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.). Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Π.Σ. έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Αρχηγού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και ιδίως αναφορικά με τη συνολική λειτουργία και δραστηριότητα των Κλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιμέρους Υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό. Το Ε.Γ.Α. είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Αρχηγού, την εξασφάλιση της επικοινωνίας του με τις διάφορες Αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες, την έκδοση των ημερήσιων διαταγών του Αρχηγού, τη διαβίβαση των εντολών και οδηγιών του προς τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, την τήρηση του απόρρητου πρωτοκόλλου του Αρχηγού, τη μέριμνα για την ανταπόκριση στις εθιμοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Αρχηγό.
β. Το Ε.Γ.Α. λειτουργεί σε επίπεδο Γραφείου. Ως προϊστάμενος του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, με απόφαση Αρχηγού, Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Διευθυντή του γραφείου. Τον Διευθυντή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωματικούς, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού.
2.α. Ο Υπαρχηγός Π.Σ. υποστηρίζεται στο έργο του από αντίστοιχο Γραφείο. Το Γραφείο Υπαρχηγού μεριμνά για τη γραμματειακή υποστήριξη και τη διευθέτηση ζητημάτων του Υπαρχηγού με τρίτους, Υπηρεσίες και πολίτες.
β. Στο Γραφείο αυτό προΐσταται Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος ορίζεται με διαταγή Υπαρχηγού και ασκεί καθήκοντα Υπασπιστή του.
γ. Ο Υπασπιστής διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπαρχηγού, τον ενημερώνει για υπηρεσιακές εκκρεμότητες και τον συνοδεύει στις επίσημες τελετές και λοιπές εκδηλώσεις. Ο Υπασπιστής φροντίζει, επίσης, για την έγκαιρη έκδοση των Ημερήσιων Διαταγών του Υπαρχηγού. Διαμορφώνει το πρόγραμμα επισκέψεων του, τις ακροάσεις ιδιωτών και πυροσβεστικών υπαλλήλων και διαβιβάζει τις εντολές και οδηγίες του προς τις Υπηρεσίες.
δ. Τον Υπασπιστή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωματικούς, που ορίζεται με διαταγή του Υπαρχηγού.
3. Ο Επιτελάρχης υποστηρίζεται στο έργο του από οικείο Γραφείο, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη και επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Του Γραφείου αυτού προΐσταται Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Επιτελάρχη και ασκεί καθήκοντα Υπασπιστή του.
4. Στον Επιτελάρχη υπάγονται τα εξής Γραφεία:
α. Γραμματείας. Το Γραφείο Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη του Επιτελάρχη και του προσωπικού του Επιτελείου. Προϊστάμενος ορίζεται, με απόφαση του Επιτελάρχη, Αξιωματικός του Επιτελείου και έχει τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:
αα. Είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης εκτέλεσης των εντολών του Επιτελάρχη, ενημερώνοντας τον σχετικά.
αβ. Μεριμνά για την κοινοποίηση των διαταγών και λοιπών εγγράφων στο προσωπικό του Επιτελείου.
αγ. Μεριμνά για τις διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας των Γραφείων και λοιπών χώρων του Επιτελείου, επιβλέποντας για το σκοπό αυτόν το προσωπικό καθαριότητας.
αδ. Τηρεί τα απαραίτητα Βιβλία και ενημερωμένο πίνακα προσωπικού του Επιτελείου με τα απαραίτητα στοιχεία των υπαλλήλων.
αε. Διεξάγει την αλληλογραφία του προσωπικού του Επιτελείου.
αστ. Μεριμνά για την τήρηση και εκκαθάριση του αρχείου του Επιτελείου με βάση τον Κανονισμό Αλληλογραφίας, το θεματολόγιο και τις εγκυκλίους διαταγές.
β. Διαχείρισης Υλικού. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού είναι αρμόδιο για την κάλυψη των αναγκών του Επιτελείου σε υλικά και μέσα. Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού ορίζεται, με απόφαση Επιτελάρχη, Αξιωματικός ή Πυρονόμος που έχει, τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου, καθήκοντα.
γ. Κίνησης. Το Γραφείο Κίνησης μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων του Επιτελείου και των υπαγομένων σε αυτό Ειδικών Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο, καθώς και για την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών. Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ορίζεται, με απόφαση Επιτελάρχη, Αξιωματικός ή Πυρονόμος που έχει τα, οριζόμενα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου, καθήκοντα.
δ. Προμηθειών-Δαπανών. Το Γραφείο Προμηθειών-Δαπανών είναι επιφορτισμένο με τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Επιτελείο, την εποπτεία-μέριμνα για τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τον χειρισμό θεμάτων χρηματικού, και εν γένει διαχείρισης δαπανών.

  • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:58 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

    Άρθρο 81 παρ. 5 : να προτεθεί η 5η παράγραφος με περιεχόμενο ως εξής «δεύτερος υπασπιστής στα γραφεία Αρχηγού, Υπαρχηγού, Επιτελάρχη ορίζεται υποχρεωτικά Υπαξιωματικός ή Πυρονόμος για καλύτερη επαφή με τη βάση του Σώματος».