Άρθρο 135 – Προαγωγές Αξιωματικών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων

1. Οι Ανθυποπυραγοί, μετά τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων του παρόντος, προάγονται υποχρεωτικά στο βαθμό του Υποπυραγού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό αυτό, εφόσον κριθούν προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης.
2. Οι Υποπυραγοί, Πυραγοί, Επιπυραγοί και οι Αντιπύραρχοι που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά τη θέση σε ισχύ του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), προάγονται στους αμέσως ανώτερους βαθμούς ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής ως εξής:
α. Υποπυραγοί: Έντεκα (11) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
β. Πυραγοί: Δεκαεπτά (17) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
γ. Επιπυραγοί: Είκοσι τρία (23) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
δ. Αντιπύραρχοι: Είκοσι εννέα (29) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
3. Οι Υποπυραγοί, Πυραγοί, Επιπυραγοί και οι Αντιπύραρχοι που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν την θέση σε ισχύ του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), καθώς και οι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), προάγονται στους αμέσως ανώτερους βαθμούς ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής ως εξής:
α. Υποπυραγοί: Δέκα (10) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
β. Πυραγοί: Δεκατρία τρία (13) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
γ. Επιπυραγοί: Είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
δ. Αντιπύραρχοι: Είκοσι επτά (27) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
4. Οι Αξιωματικοί που δικαιούνται να προαχθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, προάγονται εντός τριάντα (30) ημερών από την κύρωση των Πινάκων που συντάσσονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνουν το χρόνο που καθορίζεται από τις διατάξεις αυτές και καταλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις του βαθμού στον οποίο προάγονται. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάχθηκαν δεν θεωρούνται κενές για τους υποδεέστερους βαθμούς.
5. Οι Αξιωματικοί που απώλεσαν αρχαιότητα δεν προάγονται εάν οι αρχαιότεροί τους δεν συμπληρώσουν το χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:24 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Υπάρχει αστοχία διατύπωσης με τη φράση (..που προσλήφθηκαν πριν (ή μετά) την θέση σε ισχύ του π.δ.44/2016). Η ακριβής (μη χρονική) διατύπωση θα πρέπει να είναι (…που προσλήφθηκαν σύμφωνα με (ή δεν προσλήφθηκαν σύμφωνα με) τις διατάξεις του π.δ.44/2016. Επισημαίνεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ του π.δ.44/2016 προσλήφθηκαν Δόκιμοι Πυροσβέστες με άλλες προγενέστερες διατάξεις). Οράτε σχετική πρόταση στα άρθρα 39, 99, 113, και 114.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:34 | ΚΑ

  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.και να προστεθεί:όλοι οι αξκοι που έχουν αποφοιτήσει από την Π.Α ως πυροσβέστες και είναι Πυροσβεστικών σειρών από το 1996 και μέχρι το 2001 να προάγονται εκτός οργανικών θέσεων
  γ. Επιπυραγοί: Είκοσι (18) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  δ. Αντιπύραρχοι: Είκοσι επτά (23) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  Επίσης να εφαρμοστεί το Π.Δ 81/16 της ΕΛ.ΑΣ που καθορίζει τους χρόνους και τις προυποθέσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:42 | ΝΙΚΟΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
  α)ότι όλοι οι Αξιωματικοί που υπηρετούν στο Π.Σ.(Πλην ελαχίστων κυρίως ειδικών καθηκόντων) έχουν αποφοιτήσει από την Σχολή Ανθυποπυραγών ή ονομάστηκαν Αξιωματικοί(οι ειδικών καθηκόντων) από το 1995 και νεώτερα.
  β)ότι αναγκαστικά για τα επόμενα έτη θα υπάρξει επιλογή Αρχιπυράρχων, Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων που θα έχουν 20 έως 25 έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.

  να προστεθεί
  στην παρ. 2:
  ε. Πύραρχοι: τριάντα ένα (31) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.

  (οι ανωτέρω θα έχουν 1 έτος Αρχιπύραρχοι, 31 Αξιωματικοί και 3 Δόκιμοι = 35 έτη)

  και στην παρ. 3:
  Αντιπύραρχοι: Είκοσι πέντε (25) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  Πύραρχοι: Είκοσι επτά (27) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.

  (θα καλυφθούν και οι σημερινοί Πύραρχοι και Αντιπύραρχοι που δεν θα προαχθούν στο επόμενο βαθμό μέσα στην 2ετία αλλά Αξιωματικοί της ιδίας εκπαιδευτικής σειράς θα είναι ήδη Ανώτατοι.)

  το παραπάνω θα επιβραβεύσει την πολυετή υπηρεσία αλλά θα δώσει και κίνητρο παραμονής σε αυτή.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:31 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 να διορθωθεί ως εξής:
  δ. Αντιπύραρχοι: Είκοσι τέσσερα (24) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί, για το λόγο ότι οι συγκεκριμένοι Αξιωματικοί ως γνωστόν έχουν εξέλθει από τη σχολή σε ηλικία άνω των 30 ετών (σε αντίθεση με τους προσληφθέντες σε ηλικία 18 ετών) και για να συμπληρωθεί ο χρόνος των 27 ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού, θα έχουν αγγίξει το όριο της συντάξιμης ηλικίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:35 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 135 παρ. 2 : να τροποποιηθεί ώστε να συμβαδίζει και με το βαθμολόγιο χαμηλοβάθμων.
  Άρθρο 135 παρ. 3 : να τροποποιηθεί ώστε να συμβαδίζει και με το βαθμολόγιο χαμηλοβάθμων.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:30 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ,καθώς σχεδόν όλοι οι αξκοι από το 1994 και μετά είναι μεγάλοι σε ηλικία (π.χ. επιπλέον στρατιωτική θητεία και πτυχιούχοι), :
  γ. Επιπυραγοί: Είκοσι (19) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  δ. Αντιπύραρχοι: Είκοσι επτά (25) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:04 | pha

  Προτείνουμε να συμπληρωθεί παράγραφος με : Ειδικά για Επιπυραγους και
  Αντιπυραρχους που εξηλθαν από τη Σχολή Ανθπγων σε ηλικία τουλάχιστον 32 ετών
  ο χρόνος παραμονής στο βαθμό καθορίζεται στα 18 και 25 έτη αντίστοιχα.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 00:46 | Χαράλαμπος

  Η παράγραφος 3 σε συνδυασμό με τον σχολιασμό στο άρθρο 113, προτείνεται να τροποποιηθεί και να προστεθεί ακόμη μία παράγραφος ως εξής:
  3. Οι Υποπυραγοί, Πυραγοί, Επιπυραγοί και οι Αντιπύραρχοι που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν την θέση σε ισχύ του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), καθώς και οι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολής Αξιωματικών υπερδιετούς φοίτησης (τουλάχιστον έξι εξαμήνων επιτυχούς φοίτησης) προάγονται στους αμέσως ανώτερους βαθμούς ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής ως εξής:
  α. Υποπυραγοί: Δέκα (10) έτη πραγματικής (ημερολογιακής) υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  β. Πυραγοί: Δεκατρία (13) έτη πραγματικής (ημερολογιακής) υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  γ. Επιπυραγοί: Δεκαεννέα (19) έτη πραγματικής (ημερολογιακής) υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  δ. Αντιπύραρχοι: Είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής (ημερολογιακής) υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  4. Οι Υποπυραγοί, Πυραγοί, Επιπυραγοί και οι Αντιπύραρχοι που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν την θέση σε ισχύ του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), καθώς και οι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολής Αξιωματικών υποδιετούς φοίτησης προάγονται στους αμέσως ανώτερους βαθμούς ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής ως εξής:
  α. Υποπυραγοί: Έντεκα (11) έτη πραγματικής (ημερολογιακής) υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  β. Πυραγοί: Δεκατέσσερα (14) έτη πραγματικής (ημερολογιακής) υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  γ. Επιπυραγοί: Είκοσι (20) έτη πραγματικής (ημερολογιακής) υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  δ. Αντιπύραρχοι: Είκοσι επτά (27) έτη πραγματικής (ημερολογιακής) υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
  4. Οι Αξιωματικοί που δικαιούνται να προαχθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, προάγονται εντός τριάντα (30) ημερών από την κύρωση των Πινάκων που συντάσσονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνουν το χρόνο που καθορίζεται από τις διατάξεις αυτές και καταλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις του βαθμού στον οποίο προάγονται. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάχθηκαν δεν θεωρούνται κενές για τους υποδεέστερους βαθμούς.
  5. Οι Αξιωματικοί που απώλεσαν αρχαιότητα δεν προάγονται εάν οι αρχαιότεροί τους δεν συμπληρώσουν το χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 10:37 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 5-6 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΠΥΡΑΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΝΟΣ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΡΧΩΝ .ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ 5-6 ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 500 ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 79.ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΥΡΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΑΡΧΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ.ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ .

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 10:24 | pha

  αλλα χρόνια λετε στο 113 άλλα στο 125 και άλλα στο 135 τι ισχύει για τους επιπυραγούς.