Άρθρο 45 – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και συντονίζεται και εποπτεύεται από την κύρια Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) έχει ως αποστολή:
α. Την εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και στον ετήσιο Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
β. Τον συντονισμό, την καθοδήγηση και εποπτεία όλων των Φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση, καθώς και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης και ευθύνης.
γ. Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Γ.Γ.Π.Π. βάσει των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης.
δ. Την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
ε. Τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των Φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
3. Ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και διασφαλίζει τους στρατηγικούς σκοπούς της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται σε τρεις (3) Διευθύνσεις και ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής:
α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
β. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
γ. Διεύθυνση Προμηθειών.
δ. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης.
5. Με Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. Έως την έκδοση της Απόφασης, οι διατάκτες εκτελούν τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τη διοικητική ταξινόμηση του Παραρτήματος Β΄ της υπ’ αριθ. 2/64651/ΔΠΓΚ/19-08-2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και οι Φορείς της Γ.Γ.Π.Π. υποστηρίζονται από τις δομές της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ακόμα και μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 62/2019.

  • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:38 | ΕΥΓΕΝΙΑ

    Η σύσταση ΓΔΟΥ χρειάζεται Π.Δ. στο οποίο θα καθορίζονται οι Δ/σεις, τα τμήματα, οι αρμοδιότητες και ο αριθμός των θέσεων.