Άρθρο 143 – Προσφυγή ενδιαφερομένων στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων

1. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος των πινάκων που συντάσσονται από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο ή από την ημερομηνία που περιέρχονται σ’ αυτό τα πρακτικά του Συμβουλίου (σε περίπτωση που δεν συντάσσονται πίνακες), κοινοποιεί εγγράφως, σε όσους κρίθηκαν δυσμενώς, την απόφαση του Συμβουλίου με την αιτιολογία της.
2. Δυσμενώς κριθέντες, για την περίπτωση αυτή, θεωρούνται όσοι: α) Κρίνονται προακτέοι κατ’ αρχαιότητα. β) Κρίνονται παραμένοντες στον αυτό βαθμό. γ) Κρίνονται αποστρατευτέοι. δ) Κρίνονται ευδοκίμωςτερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. δ) Εγγράφονται σε πίνακα διατηρητέων και παραλείπονται.
3. Οι Αξιωματικοί αυτοί δύνανται να προσφύγουν στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτούς της απόφασης των οικείων Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για όσους αποστρατεύονται λόγω τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας ή παραλείπονται κατά την επιλογή Αντιστράτηγου-Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.