Άρθρο 116 – Ειδικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα

1. Τα ειδικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα είναι προαπαιτούμενα και η ύπαρξή αυτών οποίων, αποτελεί απαραίτητο όρο για την περαιτέρω εξέλιξη του πυροσβεστικού προσωπικού. Ειδικότερα, για όλους τους ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς απαιτείται η ευδόκιμη αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Περαιτέρω, για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπυράρχου Γενικών Καθηκόντων προαπαιτείται:
α. Η πραγματική άσκηση επιχειρησιακής διοίκησης, επί τουλάχιστον τριετία, ως ανώτερος αξιωματικός σε κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες ή
β. Η άσκηση διοικητικών καθηκόντων, επί τουλάχιστον τριετία, στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος, ως Διευθυντές και/ή Τμηματάρχες,
γ. Η άπαξ επιτυχής ολοκλήρωση ψυχοτεχνικής δοκιμασίας (test προσωπικότητας).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:53 | ΚΑ

  Καλό είναι να αναγνωρίζονται, πρώτα και οι προπτυχιακοί τίτλοι συναφών του αντικειμένου του Π.Σ, Αξιωματικών που δεν κατετάγησαν με προσόν κατάταξης το πτυχίο και που δεν τους έχει αναγνωρίσει το Π.Σ λόγω αγκυλώσεων και πεποιθήσεων κάποιον.Αυτό θα αποτελέσει ένα πραγματικό κίνητρο και για την προσπάθεια απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων συναφών με το αντικείμενο του Π.Σ. Αυτό θα αποτελέσει για τους εν λόγω υπαλλήλους απόδειξη ότι το Π.Σ λειτουργεί με αξιοκρατία σύμφωνα με τοπ πνεύμα του παρόντα Νόμου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:33 | Β.Μ

  Εκτός από τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά θα πρέπει να πριμοδοτείται και η ακαδημαϊκή εμπειρία (διδασκαλία, έρευνα) σε συναφή αντικείμενα με το Πυροσβεστικό Έργο.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:41 | Α.Γ.

  Η αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών και κρίσεων στο σύγχρονο περιβάλλον από το πυροσβεστικό προσωπικό, στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, καθιστά πλέον απαραίτητη την αξιοποίηση της ειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και την παροχή κινήτρων για την απόκτηση νέας ή/και την εξέλιξη της υφιστάμενης, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

  Στην παρ. 5 του άρθρου 138. Τρόπος επιλογής των Αξιωματικών, αναφέρεται ότι: «Για την κρίση συνεκτιμάται η ευδόκιμη αποφοίτηση από τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η κατοχή άλλων τίτλων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι ηθικές και υλικές αμοιβές του αξιολογούμενου».

  Ωστόσο, η κατοχή διπλώματος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού επιπέδου, σε συναφές επιστημονικό πεδίο με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, δε θα έπρεπε απλώς να συνεκτιμάται κατά την κρίση, αλλά να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη/προαγωγή, για όλους τους ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς, ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπυράρχου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:18 | Δ. Κουναλάκης

  Το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποιεί ένα μεγάλο αριθμό διασώσεων και είναι στην πρώτη γραμμή δίδοντας πρώτες βοήθειες χωρίς να έχει καμιά πιστοποίηση για αυτό, με όχι σπάνια δικαστικές περιπέτειες
  Πρέπει όλοι οι πυροσβέστες σταδιακά να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στο να δίνουν πρώτες βοήθειες και επιπλέον να υπάρχει σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεχιζόμενη εκπαίδευση (refresh) για αυτές τις γνώσεις.
  Εδώ έχει ρόλο και η Πυροσβεστική Ακαδημία αλλά και οι κατά τόπους ΠεΠΥΔ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:33 | Ι.Ι.

  Επειδή συνήθως άλλοι φαίνονται ορισμένοι ως Διοικητές και άλλοι τους αναπληρώνουν και κάνουν τις περιπολίες τους, ιδιαίτερα στην επαρχία:

  α) Να μην προάγεται κανένας Αξιωματικός αν δεν έχει εκτελέσει τουλάχιστον δέκα 8ωρες περιπολίες κάθε έτος. 80 ώρες περιπολίες/έτος είναι το ελάχιστο, και θα μπορεί να ελέγχεται μέσω engage.

  β) Να τηρείται μητρώο διοικητών όπου θα καταγράφεται ο αριθμός των ημερών που εκτελούν διοίκηση οι αναπληρωτές.

  γ) Να μη εξαιρούνται οι Διοικητές-Υποδιοικητές των τοπικών ΕΜΑΚ από το επιχειρησιακό έργο την αντιπυρική περίοδο. Το να προάγονται αξιωματικοί που δεν έχουν δε ποτέ τους φωτιά και δεν έχουν εκτελέσει καθήκοντα επιχειρησιακού αξιωματικού δασών, είναι ντροπή για το σώμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:04 | Σπύρος

  Όσον αφορά την διοικητική τριετία του Ανώτερου Αξιωματικού για την προαγωγή του, στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, να λογίζεται και ό χρόνος Διοίκησης σε Πυρ/κό Κλιμάκιο. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που Πυραγοί, έχουν μείνει για χρόνια Διοικητές σε ανεξάρτητες Υπηρεσίες.Μήπως και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναγνωρίζεται Διοικητικός χρόνος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:13 | ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

  Για τους ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς να προσμετράται για την περαιτέρω εξέλιξή τους η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου, ιδιαίτερα εάν ο εν λόγω τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία.
  Θα έπρεπε να προσμετράται και η Υποδιοίκηση σε Π.Υ.. Π.χ. είμαι πάνω απο δέκα χρόνια Υποδιοικητής και επί μεγάλα διαστήματα Αναπληρωτής Διοικητής. Δεν έχω εμπειρία;
  Για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπυράρχου Γενικών Καθηκόντων, προτείνω να συμπεριλαμβάνεται ως τυπικό προς προαγωγή προσόν, η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος σχετικού με το Πυροσβεστικό Έργο και / ή Αντικείμενο.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:48 | Γιώργος

  Θα έπρεπε να προσμετράτε και η Υποδιοίκηση σε Π.Υ. Ο Υποδιοικητής είναι Αναπληρωτής Διοικητής, για περίπου εκατόν είκοσι(120) ημέρες το έτος (52 Σάββατα και 52 Κυριακές τα οποία μοιράζετε με τον Διοικητή αρά 52 ημέρες και 5 από τις 10 αργίες του έτους στα ανωτέρω προσθέτουμε και τις ημέρες που έχει άδεια ο Διοικητής 45 ημέρες ανά έτος και επίσης και ένα ρεπό τον μήνα που λαμβάνει ο Διοικητής άλλες 12 ημέρες) (52+5+45+12=114)
  Προτείνετε να προστεθεί, τρία (3) έτη Διοικητής ή πέντε (5) έτη Υποδιοικητής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:36 | Τ.Π.

  Πιστεύω ότι στα ειδικά προς προαγωγή προσόντα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με αντικείμενα σχετικά της Πολιτικής προστασίας-φυσικών καταστροφών κλπ, όπως είναι το κλασικό παράδειγμα του μεταπτυχιακού του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδας και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το συγκεκριμένο έχει διάρκεια 3 εξάμηνα και τίτλο «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» και υφίσταται από τον Οκτώβριο του 2015 έως και σήμερα. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό το έχουν παρακολουθήσει μεταξύ άλλων και πολλοί συνάδελφοι του Π.Σ με σκοπό την απόκτηση επιπλέον εξειδικευμένης γνώσης καθώς και την βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους προς όφελος αφενός τόσο των ίδιων όσο και του Π.Σ.καταθέτοντας πολύτιμο προσωπικό χρόνο και κόπο.
  Άρα, πιστεύω, ότι μια τέτοια προσμέτρηση στα προσόντα για προαγωγή είναι λογική, δίκαιη και θα λειτουργήσει σαν ελάχιστη ανταπόδοση του κόπου για υπηρεσιακή και ατομική βελτίωση, προς όφελος τελικά του θεσμού της πολιτικής προστασίας και τελικά της ίδιας της κοινωνίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:45 | KONSTAK

  116.1α&β
  Οι προβλέψεις του άρθρου πιθανόν να ανταποκρινονταν καλύτερα στην πραγματικοτητα αν λαμβανοταν υπόψη το εύρος εποπτείας των θεσεων εργασιας καθως βλεπουμε οτι προκρίνεται ως προσον η θέση τμηματαρχων στο ΑΠΣ με εύρος εποπτείας το πολύ 3 υπαλλήλους ενώ υπάρχει πληθώρα θέσεων σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του σώματος όπου η διοίκηση ασκείται πολυ πιο εκτεταμενα. Επίσης συμφωνα με τα ισχυοντα οι θέσεις Δ/ντων και Τμηματάρχων καλύπτονται κατά αρχαιότητα στην ουσία λοιπόν η κάλυψη του ειδικού τυπικού προσοντος δεν εναπόκειται στην προσωπική τους επιδίωξη αλλά εναπόκειται στη βούληση της υπηρεσίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:20 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Στην παράγραφο (α) να προστεθεί συνέχεια η πρόταση ¨….. όπως αναφέρονται στο άρθρο 79 του εν λόγω νόμου.

  Πιστεύει κάποιος ότι οι υπηρετούντες Αξιωματικοί στο Α.Π.Σ. έχουν μεγαλύτερη εμπειρία διοικητική από τους Διοικητές ή Υποδιοικητές των ΔΙ.Π.Υ.Ν. όταν σε αυτούς υπάγονται τόσα τμήματα σύμφωνα με τον ΚΕΥΠΣ τα οποία θα πρέπει να ελέγχουν και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους? Εξάλλου πολλές φορές οι Διευθυντές του Α.Π.Σ. σε παραπέμπουν σε ανώτερους Αξιωματικούς προκειμένου να διευκρινιστούν θέματα του Π.Σ. Μήπως με αυτή την παράγραφο φωτογραφίζονται για προαγωγή μόνο οι Αξιωματικοί του Α.Π.Σ.?
  Θα πρέπει στην παράγραφο (β) να προστεθούν και οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. και οι ΔΙ.Π.Υ.Ν ή και οι Σταθμοί.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 20:58 | SC

  Για τους ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς να προσμετράται για την περαιτέρω εξέλιξή τους η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου, ιδιαίτερα εάν ο εν λόγω τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:20 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΟΣΟΙ ΑΞΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΧΟΥΝ αποκτήσει Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο, ειδικά όταν είναι συναφές με το Πυροσβεστικό Έργο, με αίτησή τους να περνούν σε κατάσταση Ε.Ο.Θ. ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:38 | Γ.Σ.

  Θα πρέπει να αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά η απόκτηση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου και ειδικά όταν είναι ΣΥΝΑΦΕΣ με το Πυροσβεστικό Έργο.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:28 | Γιώργος

  Πρέπει επιτέλους οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων με συναφή αντικείμενα με το Πυροσβεστικό Σώμα να πριμοδοτείται, δεν είναι δυνατόν στελέχοι του Π.Σ. να αφιερώνουν πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους για να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις στο Πυροσβεστικό αντικείμενο , να επιβαρύνονται με έξοδα που τα πληρώνουν από την τσέπη τους και να μην υπάρχει καμία ουσιώδη αναγνώριση από την υπηρεσία. Πρέπει επιτέλους να δοθούν κίνητρα όπως γίνεται και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:40 | Κώστας

  Για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπυράρχου Γενικών Καθηκόντων, προτείνω να συμπεριλαμβάνεται ως τυπικό προς προαγωγή προσόν, η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος σχετικού με το Πυροσβεστικό Έργο και / ή Αντικείμενο.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 12:58 | Ermis

  Θεωρώ ότι είναι φρόνιμο να προσμετρηθεί ως επιπλέον προσόν ο μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε θέματα αντιμετώπισης κρίσεων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, όπως παρέχεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:52 | Α.Λ.

  Άρθρο 116 § 1.
  Δεν είναι το ίδιο ο αξιωματικός που υπηρέτησε στο ΑΠΣ ως τμηματάρχης ή Δντης με τον αξιωματικό που υπηρέτησε ως διοικητής σε μάχιμες υπηρεσίες. Αν το κριτήριο είναι η επι τουλάχιστον τριετία θητεία σε μια εκ των δύο ανωτέρω κατηγοριών, τότε και η προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπυράρχου θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Δηλαδή από την μια, ο Αρχιπύραρχος επιτελικών – διοικητικών θέσεων και από την άλλη ο Επιχειρησιακός. Έκαστος στο είδος του.
  Ίσως η χρυσή τομή για την προαγωγή Πυράρχου στον επόμενο βαθμό, θα ήταν η τέλεση θητείας διοίκησης σε μάχιμη υπηρεσία αλλά και σε τμήματα η δνσεις του ΑΠΣ. Και επειδή τα τμήματα αυτά δεν είναι αρκετα για να περάσουν αρκετοί Πύραρχοι και όλα βρίσκονται στην Αθήνα, θα μπορούσαν να προστεθούν στην αυτή κατηγορία και τμήματα όπως: θητεία ως προιστάμενος/τμηματάρχης οργανωμένων γραφείων προληπτικής και κατασταλτικής πυρασφάλειας, διοικητικής υποστήριξης και διοικητικού.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 13:10 | Παντελής

  -Προτείνω να συμπεριλαμβάνεται ως τυπικό προς προαγωγή προσόν, η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος σχετικού με το Πυροσβεστικό Έργο και / ή Αντικείμενο. Παραθέτω ενδεικτικά: ΦΕΚ Β’ 1534 22/07/2015, ΦΕΚ Β’ 3151 01/08/2018, ΦΕΚ Β’ 3775 14/10/2019, όπου αναφέρονται στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τίτλο «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών».
  – Ανθος και Υπγος θα πρέπει να είναι σε μάχιμες υπηρεσίες σε μεγάλα αστικά κέντρα σε βάρδιες και όχι σε γραφεία για να μην φτάνουμε στα σημερινά δεδομένα οι πυροσβέστες και οι πυρονόμοι να ξέρουν περισσότερα και να είναι πιο αποτελεσματικοί από έναν αξιωματικό.
  – Στους επόμενους βαθμούς ο Αξιωματικός θα πρέπει να μαθαίνει ότι χρειάζεται ώστε να κάνει σωστή διοίκηση σε μία υπηρεσία. Για να γίνει αυτό βέβαια δεν πρέπει κάποιοι να μένουν σε μία θέση όσα χρόνια επιθυμούν και να μην αφήνουν άλλους συναδέλφους να πάνε σε αυτήν την θέση.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 00:24 | Χαράλαμπος

  Στα πλαίσια της δυνατότητας εκπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων από ικανότερο αριθμό Αξιωματικών, προτείνεται η παράγραφος (γ) να μετονομαστεί σε (ε) και να προστεθούν οι εξής παράγραφοι:
  (γ) Η επί τριετία συνδυαστική συνολική άσκηση καθηκόντων των ανωτέρω περιπτώσεων (α) & (β)
  (δ) Ως ελάχιστο χρονικό διάστημα των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) λογίζεται το ένα έτος για κατόχους Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών τίτλων σπουδών, υποχρεωτικής φοίτησης τουλάχιστον τριών (3) εξαμήνων και σε άμεση συνάφεια με το Πυροσβεστικό έργο.
  (ε) Η άπαξ επιτυχής ολοκλήρωση ψυχοτεχνικής δοκιμασίας (test προσωπικότητας).

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 00:58 | AT

  Θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται ως τυπικό προς προαγωγή προσόν, η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος σχετικού με το Πυροσβεστικό Έργο και / ή Αντικείμενο. Παραθέτω ενδεικτικά: ΦΕΚ Β’ 1534 22/07/2015, ΦΕΚ Β’ 3151 01/08/2018, ΦΕΚ Β’ 3775 14/10/2019, όπου αναφέρονται στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τίτλο «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών».

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 23:45 | Δημήτριος

  θα ήταν φρόνιμο να προστεθεί και η ευδόκιμη Υπηρεσία ως Προϊστάμενοι σε Γραφεία και Τμήματα των ΠΕ.Π.Υ.Δ ή ΔΙ.ΠΥ.Ν. επί τριετία.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 20:09 | Δημήτρης

  Ο τίτλος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο οποίος παρέχεται από την Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΦΕΚ B 1534 – 22.07.2015), με δαπάνη του προσωπικού και υπερωριακή εργασία, δεν θα έπρεπε να αποτελεί ειδικό τυπικό προς προαγωγή προσόν; H οικεία Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος με διάρκεια 6 μήνες λαμβάνετε υπόψη ως ειδικό τυπικό προσόν αλλά όχι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ακαδημίας με διάρκεια 18 μήνες και διεθνή αναγνώριση.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 15:50 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Θα έπρεπε να προσμετράται και η Υποδιοίκηση σε Π.Υ.. Π.χ. είμαι δέκα χρόνια Υποδιοικητής και επί μεγάλα διαστήματα Αναπληρωτής Διοικητής, ακόμα και σε αντιπυρική ολόκληρη. Δεν έχω εμπειρία;
  Είναι ο προϊστάμενος Π.Κ., σε ποίο υπεύθυνη θέση από τον (προϊστάμενο) Υποδιοικητή του; ρητά όχι.
  Θα έπρεπε να προστεθεί, τρία (3) έτη Διοικητής ή πέντε (5) έτη Υποδιοικητής.
  Σημειωτέων δε ο Προϊστάμενος Π.Κ. δεν έχει καμία επιτελική εμπειρία, καθώς το Π.Κ. δεν διαθέτει κανενός είδους γραφείο (όπως γραμματεία, πυρασφάλεια κτλ).
  Επίσης και ο υπόλοιπη αξιωματικοί που εκτελούν μάχιμη υπηρεσία (όχι Διοικητές) και παράλληλα είναι προϊστάμενοι γραφείων (π.χ. Ανακριτικό), δεν αδικούνται από το παρών, καθώς μπορεί να έχουν και μεγαλύτερο φόρτος εργασίας από διοικητική θέση.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 12:20 | Ι.Ι.

  α) Δεδομένου ότι υπάρχουν ανώτεροι αξιωματικοί που υπηρετούν ως Προϊστάμενοι Κλιμακίων, ο χρόνος αυτής τους της υπηρεσίας θα λογίζεται ως επιχειρησιακή διοίκηση;
  β) Θα λογίζεται ως επιχειρησιακή διοίκηση ο χρόνος διοίκησης σε υπηρεσίες αεροδρομίων και λιμενικούς σταθμούς; Θα έχει την ίδια βαρύτητα με τη διοίκηση σε ΠΕΠΥΔ, ΔΙΠΥΝ και σταθμούς α΄ τάξης?
  γ) Γιατί αντιμετωπίζεται άνισα ο Διοικητής που είναι Πυραγός με το Διοικητή που είναι Επιπυραγός, ακόμα και αν έχουν προσφέρει ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες, δηλαδή ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα υπηρετούσαν ως Διοικητές στην ίδια υπηρεσία; Στον μεν Επιπυραγό λογίζεται η υπηρεσία του ως επιχειρησιακή διοίκηση, στον δε Πυραγό, όχι. Είστε σίγουροι ότι αυτό είναι νόμιμο;

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 08:37 | SD

  Στο (α) εδάφιο θα μπορούσε να προστεθεί ..ή ως Προϊστάμενοι σε Γραφεία-Τμήματα των ΠΕ.Π.Υ.Δ/ΔΙ.ΠΥ.Ν. επί τριετία.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 16:00 | Δημήτριος

  Αποτελεί μονόδρομο πλέον να πριμοδοτείται βαθμολογικά η απόκτηση Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων, ιδιαίτερα με συναφή αντικείμενα με το Πυροσβεστικό Έργο.
  Επομένως να προστεθούν στα ειδικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα αλλά και στην ετήσια αξιολόγηση των Ανώτερων και Ανώτατων Αξιωματικών του ΠΣ οι μεταπτυχιακοί ή/ και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών σε συναφή με το Πυροσβεστικό έργο αντικείμενο.