Άρθρο 113 – Γενικά τυπικά προσόντα Αξιωματικών

1. Τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα συνιστώνται στον ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας ως αξιωματικού.
2. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αξιωματικών γενικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως Αξιωματικών, καθορίζεται ως εξής:
α. Οι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το π.δ. 44/2016 (Α΄68) προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν κατά το έτος κρίσης τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, ως εξής:
αα. Ανθυποπυραγός: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.
ββ. Υποπυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό.
γγ. Πυραγός: Έξι (6) έτη στο βαθμό ή δεκατέσσερα (14) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία πέντε (5) έτη στο βαθμό.
δδ. Επιπυραγός: Έξι (6) έτη στο βαθμό ή είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία πέντε (5) έτη στο βαθμό.
εε. Αντιπύραρχος: Έξι (6) έτη στο βαθμό ή εικοσιπέντε (25) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία πέντε (5) έτη στο βαθμό.
στστ. Πύραρχος: Τρία (3) έτη στο βαθμό ή εικοσιοκτώ (28) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δύο (2) έτη στο βαθμό.
ζζ. Αρχιπύραρχος: Δύο (2) έτη στο βαθμό ή τριάντα έτη (30) συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία ένα (1) έτος στο βαθμό.
ηη. Υποστράτηγος: Τρία έτη (3) ως ανώτατος αξιωματικός, από τα οποία ένα (1) έτος στο βαθμό.
β. Οι Αξιωματικοί που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 (Α΄ 68), καθώς και οι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το π.δ 127/2016 (Α΄ 226) προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν κατά το έτος κρίσης, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, ως εξής:
αα. Ανθυποπυραγός: Τρία (3) έτη στο βαθμό.
ββ. Υποπυραγός: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.
γγ. Πυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δέκα (10) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.
δδ. Επιπυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δεκαεπτά (17) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία τρία (3) έτη στο βαθμό.
εε. Αντιπύραρχος: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό ή δεκαοκτώ (18) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.
στστ. Πύραρχος: Δύο (2) έτη πραγματικής άσκησης καθηκόντων στο βαθμό.
ζζ. Αρχιπύραρχος: Δύο (2) έτος πραγματικής άσκησης καθηκόντων στο βαθμό.
ηη. Υποστράτηγος: Ένα (1) έτος στο βαθμό.
3. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό και με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως Αξιωματικών, καθορίζεται ως εξής:
αα. Ανθυποπυραγός τρία (3) έτη.
ββ. Υποπυραγός τέσσερα (4) έτη.
γγ. Πυραγός πέντε (5) έτη.
δδ. Επιπυραγός πέντε (5) έτη.
εε. Αντιπύραρχος τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.
στστ. Πύραρχος τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.
ζζ. Αρχιπύραρχος τρία (3) έτη στο βαθμό.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:01 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Υπάρχει αστοχία διατύπωσης με τη φράση (..που προσλήφθηκαν πριν (ή μετά) την θέση σε ισχύ του π.δ.44/2016). Η ακριβής (μη χρονική) διατύπωση θα πρέπει να είναι (…που προσλήφθηκαν σύμφωνα με (ή δεν προσλήφθηκαν σύμφωνα με) τις διατάξεις του π.δ.44/2016. Επισημαίνεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ του π.δ.44/2016 προσλήφθηκαν Δόκιμοι Πυροσβέστες με άλλες προγενέστερες διατάξεις). Οράτε σχετική πρόταση στα άρθρα 39, 99, 114 και 135.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:53 | Γιώργος

  Προτείνετε
  γγ. Πυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.
  δδ. Επιπυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δεκαοκτώ(18) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία τρία (3) έτη στο βαθμό.
  εε. Αντιπύραρχος: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό ή είκοσι τρία (23) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:56 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 113 : έλεγχος και αλλαγή όπου χρειάζεται.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:52 | Παναγιώτης Αναστόπουλος

  Προτείνεται να διαγραφεί το 3 ζζ. «Αρχιπύραρχος τρία (3) έτη στο βαθμό.»
  εφόσον ο Αρχιπύραρχος είναι καταληκτικός βαθμός.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:48 | Α.Λ.

  Άρθρο 113 § 2.
  Υπάρχει διαφορά στα έτη με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 125

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 23:45 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται η παρ. 2β να τροποποιηθεί και να προστεθεί παρ. 2γ κατ΄αντιστοιχία των παραγωγικών σχολών Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες είναι υπερδιετούς φοίτησης για τους Αξιωματικούς, ως εξής:
  β. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι σχολής Αξιωματικών υπερδιετούς φοίτησης στη σχολή Αξιωματικών (τουλάχιστον 6 εξάμηνα επιτυχούς φοίτησης) που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 (Α΄ 68), καθώς και οι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το π.δ 127/2016 (Α΄ 226) προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν κατά το έτος κρίσης, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, ως εξής:
  αα. Ανθυποπυραγός: Τρία (3) έτη στο βαθμό.
  ββ. Υποπυραγός: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.
  γγ. Πυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δέκα (10) έτη πραγματικής ημερολογιακά διανυθείσας υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.
  δδ. Επιπυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δεκαεπτά (17) έτη πραγματικής ημερολογιακά διανυθείσας υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία τρία (3) έτη στο βαθμό.
  εε. Αντιπύραρχος: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό ή δεκαοκτώ (18) έτη πραγματικής ημερολογιακά διανυθείσας υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.
  στστ. Πύραρχος: Δύο (2) έτη πραγματικής άσκησης καθηκόντων στο βαθμό.
  ζζ. Αρχιπύραρχος: Δύο (2) έτος πραγματικής άσκησης καθηκόντων στο βαθμό.
  ηη. Υποστράτηγος: Ένα (1) έτος στο βαθμό.
  γ. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι σχολής Αξιωματικών υποδιετούς φοίτησης στη σχολή Αξιωματικών (μικρότερη των δύο ετών) που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 (Α΄ 68), καθώς και οι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το π.δ 127/2016 (Α΄ 226) προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν κατά το έτος κρίσης, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, ως εξής:
  αα. Ανθυποπυραγός: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.
  ββ. Υποπυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό.
  γγ. Πυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δέκα (10) έτη πραγματικής ημερολογιακά διανυθείσας υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.
  δδ. Επιπυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δεκαεπτά (17) έτη πραγματικής ημερολογιακά διανυθείσας υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία τρία (3) έτη στο βαθμό.
  εε. Αντιπύραρχος: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό ή δεκαοκτώ (18) έτη πραγματικής ημερολογιακά διανυθείσας υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.
  στστ. Πύραρχος: Δύο (2) έτη πραγματικής άσκησης καθηκόντων στο βαθμό.
  ζζ. Αρχιπύραρχος: Δύο (2) έτος πραγματικής άσκησης καθηκόντων στο βαθμό.
  ηη. Υποστράτηγος: Ένα (1) έτος στο βαθμό.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 23:30 | SD

  Προτείνεται ο Πυραγός να προάγεται σε Επιπυραγό εφόσον έχει τουλάχιστον 3 έτη μάχιμης υπηρεσίας (βάρδια ή Υπδκτης Δκτης) και τουλάχιστον 3 έτη σε Γραφεία (Πυρασφάλεια ή Ανακριτικό ή Γρ.Κίνησης ή Διαχείριση Χρηματικού/Υλικού)

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 20:51 | Αθανάσιος Κατσαφάδος

  Στο άρθρο 113 γράφετε στα τυπικά προσόντα ότι οι Επιπυραγοί που έχουν 17 χρόνια σαν Αξιωματικοί και 5 στο βαθμό θα κρίνονται για να καλύψουν τις κενές θέσεις των Αντιπυράρχων. Μέχρι σήμερα γίνονταν με την σειρά αρχαιότητας. (δηλαδή για 40 κενές θέσεις θα γίνονταν οι πρώτοι 40 της επετηρίδας) Τώρα με αυτό που πατέ να εισάγεται απο τους 110 περίπου που είναι οι υπόλοιποι της σειράς Αξ/κων του 2002 που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα μπορεί ο εκατόν δέκα (110) να γίνει Αντιπύραρχος και να μην γίνει ο ένα(1) η ο είκοσι(20).Είναι σωστό αυτό! αυτό γινόταν μόνο στο βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω. Επίσης στην Αστυνομία γίνεται απο τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω! Υπάρχουν Επιπυραγοι που ήξεραν ότι σε 20 περίπου ημέρες θα γίνονταν Αντιπύραρχοι γιατί ήταν η σειρά τους στην Επετηρίδα και τώρα μπορεί να γίνει κάποιος 50 η 100 θέσεις πίσω τους και να μην γίνουν αυτοί!