Άρθρο 48 – Διεύθυνση Προμηθειών

1. Η Διεύθυνση Προμηθειών μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π. μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής εξασφάλισης των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών.
Η Διεύθυνση Προμηθειών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού.
β. Α’ Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
γ. Β’ Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
δ. Τμήμα Διενέργειας Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών.
ε. Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών.
στ. Τμήμα Νομικής Συνδρομής.
ζ. Τμήμα Εκτέλεσης και Παρακολούθησης Δημόσιων Συμβάσεων.
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατόπιν προσδιορισμού των σχετικών αναγκών, βάσει των προτάσεων των αρμόδιων προς τούτο Φορέων της Γ.Γ.Π.Π. και τη διαβίβαση του προς έγκριση στους προαναφερόμενους Φορείς.
β. Την προώθηση του εγκεκριμένου προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών στις καθ’ ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.
γ. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων πράξεων και στοιχείων για την επιλογή και την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Την προώθηση αιτημάτων προμηθειών για ένταξη σε ενιαία προγράμματα που διενεργούνται από άλλο φορέα του Δημοσίου και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους και την υποβολή πίνακα προγραμματισμού στην αρμόδια Ε.Κ.Α.Α. για τις συμβάσεις αρμοδιότητας της (παρ. 7 άρθρο 41 του ν. 4412/2016).
ε. Την εκπροσώπηση των Υπηρεσιών του στις επιτροπές προμηθειών και παραλαβής υλικών, στην περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται από άλλον φορέα του Δημοσίου.
στ. Τη μέριμνα για τη σύσταση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών της Διεύθυνσης, ως και την οριστική παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ. Την εξασφάλιση της περιοδικής πληροφόρησης των Διαχειριστικών Αρχών για τα υλοποιούμενα έργα, καθώς και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα αναφορικά με τα έργα αυτά.
Β. Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Τμήμα αυτό, το οποίο χειρίζεται ζητήματα διαγωνιστικών διαδικασιών για συμβάσεις άνω του ορίου των συνοπτικών διαγωνισμών, που αφορούν σε συμβάσεις διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση κατόπιν ελέγχου από το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, τη σύνταξη και τη δημοσίευση των διακηρύξεων των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από τη Διεύθυνση.
β. Την διενέργεια των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών για προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών που εκτελούνται από τη Διεύθυνση.
γ. Την διαβίβαση προσφορών και προδικαστικών προσφυγών στα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση αυτών.
δ. Την μέριμνα για την κατάρτιση και τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
ε. Την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας συμφωνίας πλαίσιο.
στ. Την ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με τις προμήθειες που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.
Γ. Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Τμήμα συτό το οποίο χειρίζεται ζητήματα διαγωνιστικών διαδικασιών για συμβάσεις εντός ορίων του συνοπτικού διαγωνισμού, που προβλέπουν αρμοδιότητες διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. και των Φορέων της και στο πλαίσιο αυτό, είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση κατόπιν ελέγχου από το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, τη σύνταξη και τη δημοσίευση των διακηρύξεων των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από την Διεύθυνση.
β. Την διενέργεια των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών για προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών που εκτελούνται από τη Διεύθυνση.
γ. Τη μέριμνα για τη διαβίβαση προσφορών και ενστάσεων στα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση αυτών.
δ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση και τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
ε. Την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας συμφωνίας πλαίσιο.
στ. Την ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με τις προμήθειες που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Το Τμήμα αυτό χειρίζεται θέματα σύναψης συμβάσεων για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1α. Για τις συμβάσεις που έχουν κηρυχθεί ως απόρρητες και ως εκ τούτου εξαιρούνται, βάσει του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ως άνω νόμου.
1β. Για τις συμβάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 17 του ν. 4412/2016 εξαιρούνται από την εφαρμογή του και διενεργούνται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες που προβλέπονται σε διεθνή συμφωνία ή διακανονισμό ή σε διεθνή οργανισμό, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 9 και 17 του ν. 4412/2016.
2α. Ως προς τις συμβάσεις που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις, το Τμήμα Διενέργειας Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τις συμβάσεις αυτές, είναι αρμόδιο για:
αα. Την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που καταρτίζεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, για θέματα που αφορούν στο Τμήμα.
ββ. Την προώθηση του αιτήματος για τη δέσμευση των πιστώσεων που απαιτούνται για τη διενέργεια ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών.
γγ. Τη σύνταξη αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν στην εκάστοτε ειδική διαγωνιστική διαδικασία.
δδ. Την προώθηση των συμβάσεων που συνάπτει το Τμήμα στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής.
εε. Τη σύσταση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών και την υλοποίηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και συμφωνιών του Τμήματος, ως και την οριστική παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
στστ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και τη μέριμνα για την υλοποίηση οποιασδήποτε άλλης διαδικαστικής ενέργειας απαιτηθεί κατά την εξέλιξη της ειδικής διαδικασίας.
ζζ. Τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών των συμβάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος και την αποστολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ή όργανο για έλεγχο και πληρωμή.
ηη. Την τήρηση των στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση και στην πληρωμή των συμβάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
θθ. Την ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών για την παραλαβή των παραδοτέων.
ιι. Τη σύνταξη εγγράφων και την έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την τυχόν άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, σε περίπτωση που προβλέπεται σε συναφθείσα από το Τμήμα Σύμβαση.
ιαια. Την τροποποίηση των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτει το Τμήμα, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
ιβιβ. Τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συντήρησης και επισκευής πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφόσον αυτό προβλέπεται από όρο συναφθείσας από το Τμήμα σύμβασης, καθώς και για την εκτέλεση αυτών.
ιγιγ. Τη διαβίβαση των προσφορών και ενστάσεων – προδικαστικών προσφυγών στα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση αυτών.
ιδιδ. Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ελέγχου των δικαιολογητικών των δαπανών του Τμήματος.
ιειε. Την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, όπου απαιτείται, για την εξόφληση των δημόσιων συμβάσεων και συμφωνιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
ιστιστ. Την κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
ιζιζ. Την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας από το Τμήμα συμφωνίας πλαίσιο.
ιθιθ. Την ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με τις προμήθειες που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις πάσης φύσεως υπηρεσίες και προμήθειες.
β. Την τήρηση αρχείου τεχνικών προδιαγραφών και τη μέριμνα εμπλουτισμού του.
γ. Τη συνδρομή στη διεξαγωγή μακροσκοπικού ελέγχου των πάσης φύσεως δειγμάτων και την προώθηση τους στις αρμόδιες επιτροπές.
δ. Τη συνδρομή στη διεξαγωγή μικροσκοπικού ελέγχου και των πάσης φύσεως ειδικών εργαστηριακών δοκιμών.
ε. Τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης για την υλοποίηση προμήθειας ή την παροχή υπηρεσίας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν ιδίως στις Διευθύνσεις Τεχνικής Υποστήριξης, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, στην Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, ή σε λοιπές, κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, καταρτίζονται από το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνεργασία με αρμόδιες για τα αντικείμενα αυτά Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη νομική υποστήριξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης στο χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητάς τους.
β. Την παροχή προς τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οδηγιών και νομικών κατευθύνσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών διατάξεων.
γ. Την επεξεργασία και προώθηση ερωτημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
δ. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και την αποστολή τους στο Αυτοτελές τμήμα.
ε. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση συμβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών της Διεύθυνσης.
στ. Τη σύνταξη, επεξεργασία και αποστολή προς τις δικαστικές και άλλες αρχές θέσεων και απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης προδικαστικών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και μέσων, που αφορούν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες διενεργούνται από τη Διεύθυνση, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα.
ζ. Την τήρηση αρχείου νομοθεσίας και κατευθυντήριων οδηγιών των αρμόδιων Υπουργείων και Αρχών, καθώς και τη συλλογή νομολογίας για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
Ζ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει η Διεύθυνση.
β. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών των συμβάσεων που συνάπτει η Διεύθυνση και την αποστολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ή όργανο για έλεγχο και πληρωμή.
γ. Τη μέριμνα για την προώθηση των συμβάσεων που συνάπτει η Διεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής.
δ. Την τήρηση στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση και πληρωμή των συμβάσεων που συνάπτει η Διεύθυνση.
ε. Τη μέριμνα για την ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών για την παραλαβή των παραδοτέων.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:20 | Δ. Δεδεμάδης

  Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
  1. Να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος, ώστε να υπάρχει ένα τμήμα που μπορεί να δώσει συνολική εικόνα για τις διενεργούμενες προμήθειες του φορέα:
  «η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών του Φορέα και η τήρηση σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου»

  2. ενώ στο τμήμα προγραμματισμού και συντονισμού αναγράφεται:
  «στ. Τη μέριμνα για τη σύσταση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών της Διεύθυνσης, ως και την οριστική παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

  Στο τμήμα :Ζ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  Αναγράφεται:

  «γ. Τη μέριμνα για την προώθηση των συμβάσεων που συνάπτει η Διεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής.»

  Τελικά ποιος μεριμνά για τη σύσταση της επιτροπής παραλαβής; Το τμήμα προγραμματισμού ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες;

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 10:22 | Δ. Δεδεμάδης

  Την προσθήκη των κάτωθι άρθρων:

  1. Ο Διευθυντής Προμηθειών να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Πανεπιστημίου οικονομικής ή νομικής κατεύθυνσης, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
  2. Η στελέχωση των Επιτροπών (διενέργειας, παραλαβής) να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μηχανολόγο, έναν οικονομολόγο και έναν νομικό, εξειδικευμένα δηλαδή κατά το δυνατόν στελέχη.
  3. Να συμπεριληφθεί η δυνατότητα της Διεύθυνσης Προμηθειών να διενεργεί και έργα εκτός από προμήθειες ειδών και υπηρεσιών που ήδη συμπεριλαμβάνονται.

  Την τροποποίηση των κάτωθι άρθρων:

  Β. Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Από:
  γ. Την διαβίβαση προσφορών και προδικαστικών προσφυγών στα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση αυτών.
  Σε:
  γ. Την διαβίβαση προσφορών και προδικαστικών προσφυγών στα αρμόδια όργανα για την γνωμοδότηση επί αυτών.

  Από
  δ. Την μέριμνα για την κατάρτιση και τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
  Σε:
  δ. Τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

  Από
  ε. Την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας συμφωνίας πλαίσιο.
  Σε:
  ε. Την σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας συμφωνίας πλαίσιο.

  Γ. Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Από
  δ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση και τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
  Σε:
  δ. Τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

  Από:
  ε. Την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας συμφωνίας πλαίσιο.
  Σε
  ε. Την σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας συμφωνίας πλαίσιο.

  Ζ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  Να προστεθεί η παράγραφος:
  Η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των προμηθευόμενων από το εξωτερικό μέσων και υλικών.

  ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  από:
  ε. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση συμβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών της Διεύθυνσης.
  Σε:
  ε. την κατάρτιση συμβάσεων της Διεύθυνσης.

  Από:
  στ. Τη σύνταξη, επεξεργασία και αποστολή προς τις δικαστικές και άλλες αρχές θέσεων και απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης προδικαστικών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και μέσων, που αφορούν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες διενεργούνται από τη Διεύθυνση, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα.
  Σε:
  στ. Τη σύνταξη, επεξεργασία και αποστολή προς τις δικαστικές και άλλες αρχές θέσεων και απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης προδικαστικών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και μέσων, που αφορούν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες διενεργούνται από τη Διεύθυνση, κατόπιν λήψης της σχετικής γνωμοδότησης από τα αρμόδια όργανα και σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα.

  Την προσθήκη της παραγράφου:
  Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται, πτυχιούχος Νομικών Επιστημών που υπηρετεί σε αυτό.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 13:33 | ΜΩΥΣΗΣ ΜΟΡΔΟΣ

  Το τμήμα τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Προμηθειών είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις πάσης φύσεως υπηρεσίες και προμήθειες.
  Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 85 το τμήμα τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών του ΑΠΣ είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών, για όλα τα υλικά μέσα και εφόδια που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του.
  Πιστεύω ότι δημιουργείται επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο ανωτέρω τμημάτων.