Άρθρο 68 – Ενίσχυση σε υλικά και μέσα

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της παραγράφου 3 του άρθρου 4, δύναται να εγγράφει στον προϋπολογισμό της, ειδική πίστωση ενίσχυσης των ενταγμένων στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. εθελοντικών οργανώσεων σε υλικά, εξοπλισμό και μέσα. Η ανωτέρω πίστωση εγκρίνεται κατόπιν υποβολής Σχεδίου δράσης από τις εθελοντικές οργανώσεις, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα, ενεργητικότητα και συμμετοχικότητα σε δράσεις της Οργάνωσης σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο Ε.Μ.Ε.Π.Π..
2. Οι εθελοντικές οργανώσεις δύναται να καταστούν δικαιούχοι, μέσω της Γ.Γ.Π.Π., ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων, στα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, για απόκτηση εξοπλισμού και πραγματοποίηση εκπαίδευσης.
3. Οι εθελοντικές οργανώσεις που ενισχύονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν δύναται να λάβουν έτερους πόρους από άλλους Φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δύνανται ωστόσο, είδη ρουχισμού και υπόδησης να παραχωρούνται σε αυτούς από ίδιους πόρους των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.
4. Στις περιπτώσεις λύσεως ή διαγραφής των εθελοντικών οργανώσεων από το Μ.Ε.Ο.Π.Π., οι ανωτέρω χρηματικά αποτιμητέες ενισχύσεις επιστρέφονται, με ευθύνη των οργάνων διοίκησής των Οργανώσεων, αναλογικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην διαδικασία ενίσχυσης των εθελοντικών οργανώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:18 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  4. Στις περιπτώσεις λύσεως ή διαγραφής των εθελοντικών οργανώσεων από το Μ.Ε.Ο.Π.Π.,
  και με ευθύνη των οργάνων διοίκησής των Οργανώσεων, επιστρέφονται στην ΓΓΠΠ:
  a) τα υλικά, ο εξοπλισμός και τα μέσα που προμηθεύτηκαν μέσω της χρηματικής ενίσχυσης ή
  b) τα υλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το χρηματικό ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε από την χρηματική ενίσχυση ή
  c) όλο η χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση που δεν έγινε κάποια προμήθεια υλικών, εξοπλισμός και μέσων

  Δεν επιστρέφονται
  α) τα ποσά της χρηματοδότησης που απορροφήθηκαν για εκπαίδευση (θεωρητική – πρακτική)
  β) τα ΜΑΠ που προμηθεύτηκαν μέσω της χρηματικής ενίσχυσης

  Τα παραπάνω αφορούν την χρηματική ενίσχυση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:24 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Να προστεθεί εδάφιο 3 β’ ως εξής :
  Βάσει του Άρθρου 7 του Ν.4172 (ΦΕΚ Α’ 167 / 23.7.2013) :
  «Οι ΟΤΑ και οι Σύνδεσμοι τους δύνανται να καλύπτουν δαπάνες Εθελοντικών Οργανώσεων
  Πολιτικής Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών
  του άρθρου 14 του Ν.3013/2002 κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματά τους, ανταλλακτικών
  και συναφών υλικών, με την προσκομιδή των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με το
  βασιλικό διάταγμα της 17.5./15.6.1959 (Α’ 114)»

  Στις περιπτώσεις λύσεως ή διαγραφής των εθελοντικών οργανώσεων από το Μ.Ε.Ο.Π.Π.,
  και με ευθύνη των οργάνων διοίκησής των Οργανώσεων, επιστρέφονται στην ΓΓΠΠ:
  α) τα υλικά, ο εξοπλισμός και τα μέσα που προμηθεύτηκαν μέσω της χρηματικής ενίσχυσης ή
  β) τα υλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το χρηματικό ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε από την χρηματική ενίσχυση ή
  γ) όλο η χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση που δεν έγινε κάποια προμήθεια υλικών, εξοπλισμός και μέσων

  Δεν επιστρέφονται
  i) τα ποσά της χρηματοδότησης που απορροφήθηκαν για εκπαίδευση (θεωρητική – πρακτική)
  ii) τα ΜΑΠ που προμηθεύτηκαν μέσω της χρηματικής ενίσχυσης

  Τα παραπάνω αφορούν την χρηματική ενίσχυση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:25 | ΕΟΠΥΔ

  4. Στις περιπτώσεις λύσεως ή διαγραφής των εθελοντικών οργανώσεων από το Μ.Ε.Ο.Π.Π.,
  και με ευθύνη των οργάνων διοίκησής των Οργανώσεων, επιστρέφονται στην ΓΓΠΠ:
  a) τα υλικά, ο εξοπλισμός και τα μέσα που προμηθεύτηκαν μέσω της χρηματικής ενίσχυσης ή
  b) τα υλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το χρηματικό ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε από την χρηματική ενίσχυση ή
  c) όλο η χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση που δεν έγινε κάποια προμήθεια υλικών, εξοπλισμός και μέσων

  Δεν επιστρέφονται
  α) τα ποσά της χρηματοδότησης που απορροφήθηκαν για εκπαίδευση (θεωρητική – πρακτική)
  β) τα ΜΑΠ που προμηθεύτηκαν μέσω της χρηματικής ενίσχυσης

  Τα παραπάνω αφορούν την χρηματική ενίσχυση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • Πολλά χρόνια οι Δήμοι και οι περιφέρειες, είτε με δικούς τους πόρους είτε με ευρωπαϊκά προγράμματα δώσανε χρήματα και εξοπλισμό σε αρκετές εθελοντικές οργανώσεις. ΔΥΣΤΥΧΩΣ έως τώρα οι χορηγήσεις αυτές δεν έχουν γίνει ούτε με αντικειμενικά αλλά ούτε με δίκαια κριτήρια με συνέπεια κάποιοι που έχουν προσφέρει λίγα να πάρουν τα πάντα και κάποιοι που έχουν προσφέρει τα πάντα να πάρουν τίποτα!
  Και εδώ δυστυχώς …η δύναμη της ψήφου!!!
  Γι’αυτό πρέπει η Γ.Γ.Π.Π να βρεί ένα πλαίσιο ελέγχου για την σωστή και αντικειμενική χορήγηση του εξοπλισμού προς τις Ε.Ο από και αν προέρχεται αυτός.
  Επίσης, υπάρχουν στην Ελλάδα σύλλογοι-ενώσεις ραδιοερασιτεχνών που κάνουν απίστευτη δουλειά στο κομμάτι των επικοινωνιών και θα πρέπει να δοθεί από την πολιτεία η πρέπουσα σημασία και βοήθεια σε αυτούς γιατί τους χρειαζόμαστε όλες οι εθελοντικές οργανώσεις.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:00 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  §4. Ο εξοπλισμός που έχει δοθεί ως υλικό, δεν μπορεί να είναι χρηματικά αποτιμητέος, το μέτρο είναι εξοντωτικό για ανθρώπους που αναλαμβάνουν αμισθί τρομακτικά σοβαρές ευθύνες. Θα πρέπει αφενός να προβλέπονται πρωτόκολλα καταστροφής υλικού, ιδίως αναλωσίμων (μπαταρίες, ΜΑΠ, σωλήνες κτλ.) και σε περίπτωση διάλυσης ή αιτιολογημένης διαγραφής από το ΜΕΟΠΠ να επιστρέφονται τα υλικά που παρελήφθησαν ως υλικά, όχι σε χρηματική μορφή.

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • 4. Στις περιπτώσεις λύσεως ή διαγραφής των εθελοντικών οργανώσεων από το Μ.Ε.Ο.Π.Π.,
  και με ευθύνη των οργάνων διοίκησής των Οργανώσεων, επιστρέφονται στην ΓΓΠΠ:
  a) τα υλικά, ο εξοπλισμός και τα μέσα που προμηθεύτηκαν μέσω της χρηματικής ενίσχυσης ή
  b) τα υλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το χρηματικό ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε από την χρηματική ενίσχυση ή
  c) όλο η χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση που δεν έγινε κάποια προμήθεια υλικών, εξοπλισμός και μέσων

  Δεν επιστρέφονται
  α) τα ποσά της χρηματοδότησης που απορροφήθηκαν για εκπαίδευση (θεωρητική – πρακτική)
  β) τα ΜΑΠ που προμηθεύτηκαν μέσω της χρηματικής ενίσχυσης

  Τα παραπάνω αφορούν την χρηματική ενίσχυση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:25 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA)

  ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA)
  Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011
  Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
  με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Για το Άρθρο 68. Οι ραδιοερασιτέχνες προβλέπεται να συνδράμουν στις τηλεπικοινωνίες (δες και άρθρο 57 παρ. 3α του εν λόγω σχεδίου νόμου). Οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι προβλέπεται να/και εγκαθιστούν αναμεταδότες και επαναλήπτες, οι οποίοι προφανώς και θα χρησιμοποιηθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα συνδράμουν. {δες άρθρο 17 παρ. 2.4 της Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) καθώς και αρθ. 18 και αρ. 26 παρ.1, τροποπ. με την Υ.Α. αρ. 10800/310/13 (ΦΕΚ 648 Β/21-3-2013)}.
  Οι ποιο κατάλληλες θέσεις εγκατάστασης για τους αναμεταδότες και επαναλήπτες, είναι οι κορυφές των βουνών. Για να αδειοδοτηθούν οι αναμεταδότες και επαναλήπτες των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών είναι και η παραχώρηση της θέσης – χώρου της εγκατάστασής τους από τον ιδιοκτήτη της θέσης – χώρου {δες άρθρο 26 παρ. 2.4 της Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) τροποπ. με την Υ.Α. αρ. 10800/310/13 (ΦΕΚ 648 Β/21-3-2013)}. Προφανώς οι ποιο συνήθεις ιδιοκτήτες των κορυφών των βουνών είναι το δημόσιο ή οι ΟΤΑ (δήμοι). Να προβλέπεται (με το εύλογο μέτρο) υποχρέωση του δημοσίου και των ΟΤΑ να παραχωρούν τον αναγκαίο χώρο στις κορυφές των βουνών που είναι ιδιοκτήτες συνιδιοκτήτες κλπ., προκειμένου να αδειοδοτηθούν και να εγκατασταθούν οι αναμεταδότες και επαναλήπτες (με τις κεραίες τους και τα παρελκόμενα τους), των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων. {δες στην Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) το άρθρο 26 παρ. 1 (… επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου) και παρ. 6 που παραπέμπει στο άρθρο 15 αυτής}. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι εφικτό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους οι αναμεταδότες και επαναλήπτες αφού δεν θα είναι στις ποιο κατάλληλες θέσεις ή δεν θα εγκατασταθούν γιατί δεν θα υπάρχει θέση που να προσφέρεται για το σκοπό αυτό (σε σπίτι στον κάμπο δεν έχει νόημα).

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:12 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA)

  Άρθρο 68. Οι ραδιοερασιτέχνες προβλέπεται να συνδράμουν στις τηλεπικοινωνίες (δες και άρθρο 57 παρ. 3α του εν λόγω σχεδίου νόμου). Οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι προβλέπεται να/και εγκαθιστούν αναμεταδότες και επαναλήπτες, οι οποίοι προφανώς και θα χρησιμοποιηθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα συνδράμουν. {δες άρθρο 17 παρ. 2.4 της Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) καθώς και αρθ. 18 και αρ. 26 παρ.1, τροποπ. με την Υ.Α. αρ. 10800/310/13 (ΦΕΚ 648 Β/21-3-2013)}.
  Οι ποιο κατάλληλες θέσεις εγκατάστασης για τους αναμεταδότες και επαναλήπτες, είναι οι κορυφές των βουνών. Για να αδειοδοτηθούν οι αναμεταδότες και επαναλήπτες των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών είναι και η παραχώρηση της θέσης – χώρου της εγκατάστασής τους από τον ιδιοκτήτη της θέσης – χώρου {δες άρθρο 26 παρ. 2.4 της Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) τροποπ. με την Υ.Α. αρ. 10800/310/13 (ΦΕΚ 648 Β/21-3-2013)}. Προφανώς οι ποιο συνήθεις ιδιοκτήτες των κορυφών των βουνών είναι το δημόσιο ή οι ΟΤΑ (δήμοι). Να προβλέπεται (με το εύλογο μέτρο) υποχρέωση του δημοσίου και των ΟΤΑ να παραχωρούν τον αναγκαίο χώρο στις κορυφές των βουνών που είναι ιδιοκτήτες συνιδιοκτήτες κλπ., προκειμένου να αδειοδοτηθούν και να εγκατασταθούν οι αναμεταδότες και επαναλήπτες (με τις κεραίες τους και τα παρελκόμενα τους), των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων. {δες στην Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) το άρθρο 26 παρ. 1 (… επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου) και παρ. 6 που παραπέμπει στο άρθρο 15 αυτής}. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι εφικτό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους οι αναμεταδότες και επαναλήπτες αφού δεν θα είναι στις ποιο κατάλληλες θέσεις ή δεν θα εγκατασταθούν γιατί δεν θα υπάρχει θέση που να προσφέρεται για το σκοπό αυτό (σε σπίτι στον κάμπο δεν έχει νόημα).

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 16:19 | Δημήτριος SV2GWY

  Καθε βοήθεια ευπρόσδεκτη !

  Ελπίζω σε δίκαιη και αντικειμενική μεταχείριση για όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις ανά την Επικράτεια …. και φυσικά διαφάνεια.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 12:05 | Ιωάννης

  ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ . ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΤΙ «ι εθελοντικές οργανώσεις που ενισχύονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν δύναται να λάβουν έτερους πόρους από άλλους Φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δύνανται ωστόσο, είδη ρουχισμού και υπόδησης να παραχωρούνται σε αυτούς από ίδιους πόρους των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού»
  ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ? ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ?
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 13:33 | Ρατης Σπύρος

  Ελάχιστες φορές μάς έχει δοθεί εξοπλισμός μετρημένα στο ένα χέρι