Άρθρο 171 – Αποδοχές – Προϋπολογισμός -Οικονομική Διαχείριση – Λέσχες

1. Οι αποδοχές του πυροσβεστικού προσωπικού καθορίζονται κάθε φορά από το νόμο που ισχύει για το μισθολόγιο των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Η Οικονομική Διαχείριση του Πυροσβεστικού Σώματος διεξάγεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορεί να συνιστάται λογαριασμός αλληλοβοηθείας του Πυροσβεστικού Σώματος, λογαριασμός Νεότητας για τα τέκνα των πυροσβεστικών υπαλλήλων καθώς και άλλοι λογαριασμοί, με πόρους προερχόμενους αποκλειστικά από εισφορές του πυροσβεστικού προσωπικού, δωρεές και κληρονομιές.
5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήματα, που στεγάζονται Υπηρεσίες του Σώματος. Οι λέσχες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Ειδικά για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις λέσχες είναι δυνατόν να λειτουργεί και πρατήριο ειδών – τροφίμων, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του προσωπικού. Η οργάνωση, η λειτουργία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση ίδρυσής τους.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, ιδρύονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παιδικοί σταθμοί για τα τέκνα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ιδρύονται κατασκηνώσεις για τα τέκνα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:26 | Α.Γ.

  Το Πυροσβεστικό Προσωπικό που κατέχει Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συναφών με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, να υπαχθεί στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την αναγνώρισή τους και την προώθηση των κατόχων στα αντίστοιχα Μισθολογικά Κλιμάκια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9., «Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων», του Νόμου 4354/2015.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:01 | Ε.Μ

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ. Ε.ΠΟ.Π στις Ένοπλες Δυνάμεις στην Αστυνομία, Ειδικοι Φρουροι, πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή και ότι οι Ε.Π.Υ. υπάγονται στα Ειδικά Μισθολόγια.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ.,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς ανέβαζε το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς το οποίο προσόν ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δεν θα μπορούσε να συμμετέχει.
  Αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Ε.Π.Υ. έχει γίνει στο Λιμενικό Σώμα με τον Νόμο 4532/2018 άρθρο 23.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα Πυροσβέστης με συνολική υπηρεσία πάνω από 20 έτη ,ακόμα και 25 έτη, στα σώματα ασφαλείας να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 χρόνια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:37 | Μ.Μ

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Συμβασιούχοι Εποχικοί Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Συμβασιούχος Εποχικός Πυροσβέστης,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:53 | ΚΩΣΤΑΣ

  Για όσους έχουν εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα στον δημόσιο τομέα,Ο.Τ.Α.κλπ πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.
  Σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της προυπηρεσίας ως οδηγός,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:00 | Πάνος

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή και ότι οι Ε.Π.Υ. υπάγονται στα Ειδικά Μισθολόγια.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ.,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς ανέβαζε το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς το οποίο προσόν ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δεν θα μπορούσε να συμμετέχει.
  Αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Ε.Π.Υ. έχει γίνει στο Λιμενικό Σώμα με τον Νόμο 4532/2018 άρθρο 23.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα Πυροσβέστης με συνολική υπηρεσία πάνω από 20 έτη ,ακόμα και 25 έτη, στα σώματα ασφαλείας να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 χρόνια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:40 | Κυριάκος

  Για όσους έχουν εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα στον δημόσιο τομέα,Ο.Τ.Α.κλπ πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.
  Σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της προυπηρεσίας ως οδηγός,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:04 | Νικόλαος Σεβαστάκης

  Για όσους έχουν εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα στον δημόσιο τομέα,Ο.Τ.Α.κλπ πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.
  Σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της προυπηρεσίας ως οδηγός,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:58 | Νικόλαος Σεβαστάκης

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Συμβασιούχοι Εποχικοί Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Συμβασιούχος Εποχικός Πυροσβέστης,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:03 | Νικόλαος Σεβαστάκης

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή και ότι οι Ε.Π.Υ. υπάγονται στα Ειδικά Μισθολόγια.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ.,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς ανέβαζε το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς το οποίο προσόν ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δεν θα μπορούσε να συμμετέχει.
  Αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Ε.Π.Υ. έχει γίνει στο Λιμενικό Σώμα με τον Νόμο 4532/2018 άρθρο 23.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα Πυροσβέστης με συνολική υπηρεσία πάνω από 20 έτη ,ακόμα και 25 έτη, στα σώματα ασφαλείας να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 χρόνια.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:58 | Δημήτριος

  H πρωτοβουλία των πυροσβεστικών υπαλλήλων να σπουδάσουν και να αποκτήσουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους συναφείς με το αντικείμενο της εργασίας τους, να αναγνωρίζεται υλικά δίνοντας +2 Μ.Κ. για τον μεταπτυχιακό τίτλο στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ στους κατόχους διδακτορικού τίτλου +6 Μ.Κ., σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου 4354/16-12-2015 (176 Α΄) και την διευκρινιστική του υπουργείου οικονομικών με αρ. πρωτ. οικ.2/77507/ΔΕΠ (ΑΔΑ:6Ω2ΨΗ-ΡΧ0).

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:11 | Κατσιλιερης Θεοδωρος

  Προτείνεται να εξετάσετε:

  1. Την μισθολογική προαγωγή όσων συναδέλφων αποκτούν μεταπτυχιακό δίπλωμα και διδακτορικό άμεσης συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο και της ειδικότητας που κατέχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα. Οι διατάξεις αυτών περιγράφονται στο άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) όπως ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

  2. Την πλήρη προπληρωμή της εκτός έδρας αποζημίωσης του πυροσβεστικού προσωπικού που μεταβαίνει εκτάκτως στην επαρχία για την αποκατάσταση βλαβών ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή του έργου της εκάστοτε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 07:53 | Χαράλαμπος

  «1. Οι αποδοχές του πυροσβεστικού προσωπικού καθορίζονται κάθε φορά από το νόμο που ισχύει για το μισθολόγιο των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.»
  Σύμφωνα με τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή της Ισότητας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει ανισότητα όσον αφορά το άρθρο 127 «Επιδόματα» του ν.4472/2017 (Α’ 74), ειδικότερα στις παρ. Β & Γ, «ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και «ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε βάρος των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο δεν αιτιολογείται λαμβάνοντας υπόψη το επιτελούμενο έργο των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, την επικινδυνότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, την πραγματική καθημερινή αντιμετώπιση συμβάντων που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια (προς όφελος κάθε πολίτη του κόσμου) και όχι σε έναν συγκεκριμένο, οριοθετημένο χώρο που έχει να κάνει κατά βάση με ένστολο προσωπικό.
  Επίσης χρήζει επανεξέταση η παρ. Ε του ανωτέρω νόμου, διότι καθορίζει το επίδομα παραμεθορίου για τις ένοπλες δυνάμεις σε έξι (6) νομούς, για στρατιωτικούς λόγους. Κατ’ αντιστοιχία πρέπει και στο πλαίσιο της ισονομίας να επανεξεταστεί εάν θα ήταν ορθότερο το επίδομα αυτό να δοθεί στα υπηρετούντα στελέχη των πληθυσμιακά έξι (6) μεγαλύτερων νομών (νυν Π.Ε.) της χώρας.
  2. Επιπρόσθετα κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ορθά), έχουν κατ’ ουσία αποδοχές μή μετρήσιμες, ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:
  (α) Οικήματα διαμονής, όπου εάν σε μία καριέρα 35 ετών διαμείνουν τουλάχιστον μία πενταετία, εξασφαλίζουν (με μέσο ενοίκιο τα 500€) ετήσια 6000€ (30000€ στην πενταετία), χωρίς να συμπεριλάβουμε τα ελάχιστα κοινόχρηστα και τη σίτιση με χαμηλό κόστος σε λέσχες.
  (β) Οικήματα για διακοπές στη θερινή περίοδο, όπου πάλι κατ’ ελάχιστον μία πενταετία σε όλη την καριέρα μπορούν να αναπαυθούν, καθώς και το σημαντικότερο να έχουν την οικογένειά τους ασφαλισμένη σε προστατευμένο χώρο.Ειδικά για το Πυροσβεστικό Προσωπικό με τις εκτεταμένες επιφυλακές ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, θα έπρεπε καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου να υπάρχει τέτοια δυνατότητα για ευνόητους λόγους.
  (γ) Υπάρχουν Παιδικοί Σταθμοί σε στρατιωτικούς σχηματισμούς, για τους οποίους δεν καταβάλλουν (εάν βρουν θέση) χρηματικά ποσά.
  3. Να εξεταστεί η χορήγηση του επιδόματος κατόχου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όπως και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Αρθ. 171
  Πρόταση: Να προβλεφθεί υπερωριακή αποζημίωση.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 07:10 | Αλέξανδρος Καραδελής (Πρόεδρος ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π)

  Σύμφωνα με έρευνες η διάρκεια ζωής του μέσου Πυροσβέστη μειώνεται κατά πέντε χρόνια και αποδεδειγμένα αποτελεί ένα από τα ποιο επικίνδυνα & ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν λαμβάνει κανένα επίδομα (Εποχικό, Δασικό, Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό), γεγονός το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει.
  Οι Εποχικοί Πυροσβέστες όπως και οι Π.Π.Υ. δεν υπάγονται στο ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας παρ’ ότι τα καθήκοντά τους ενέχουν τους ίδιους κινδύνους με τους Μόνιμους Πυροσβέστες, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι με τις ίδιες πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε περιπτώσεις ανεπαρκούς αποτελέσματος. Αυτή η διάκριση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή ίσης μεταχείρισης (άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος) η οποία ορίζει πως όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:09 | Παναγιώτης

  Όλες οι επιφυλακες και η ετοιμότητα στα φύλα υπηρεσίας να αποζημιώνονται,Δεν είναι δυνατό όλος ο σχεδιασμός να βασίζεται σε αναγκαστική απλήρωτη υπερεργασία του προσωπικού και αυτό να έχει παγιωθεί ως φυσιολογικο και νόμιμο!

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:53 | Δημήτριος

  Παρατηρείται το φαινόμενο καθόλη τη διάρκεια του έτους να απασχολείται και να συμμετέχει το Π.Σ. σε συμβάντα και εκδηλώσεις για τα οποία κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει οικονομική ανταπόδοση και μάλιστα σε επίπεδο ΔΙ.ΠΥ.Ν. Συγκεκριμένα σε πολλούς προορισμούς με ορειβατικά πεδία παρατηρείται το φαινόμενο συνεχούς και κοστοβόρας απασχόλησης του Π.Σ. σε συμβάντα έρευνας και διάσωσης – πολλές φορές υπαίτιων – τουριστών. Επιπροσθέτως σε πολλούς τουριστικούς θερινούς προορισμούς παρατηρείται το φαινόμενο άσκοπης απασχόλησης του Π.Σ. σε παρόμοια συμβάντα. Για όλα τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει αποζημίωση προς το Π.Σ. απο τους ιδιώτες, οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν ισχυρές ασφαλιστικές καλύψεις. Τα έσοδα αυτά θα εισπράττονται επίσημα από το Π.Σ. και θα αποδίδονται στην τοπική ΔΙ.ΠΥ.Ν. για κάλυψη των υλικοτεχνικών μέσων που χρειάζονται για την εκπλήρωσή τους.
  Το ίδιο κρίνεται αναγκαίο και όταν οι υπηρεσίες του Π.Σ. συμμετέχουν σε ασκήσεις που διοργανώνουν άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Να υπάρχει οικονομική ανταπόδοση προς το Π.Σ. αναλόγη με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει προς τούτο η εκάστοτε ΔΙ.ΠΥ.Ν.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 16:22 | Μανώλης

  Συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο και να προσθέσω ότι πρέπει επίσης να καθιερωθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα η χορήγηση οικονομικής προκαταβολής για τις περιπτώσεις μετάβασης με Φύλλο Πορείας για εκτέλεση υπηρεσίας ποσού της τάξης του 50% περίπου.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 13:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΜΕΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΩΝ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ,ΠΡΙΝ ΤΟ 2017.ΔΙΟΤΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ….ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ,ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΩΝΟΥΝ…ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΜΕΓΑΛΙΩΔΗΣ ΑΔΙΚΙΑ;ΓΙΑΤΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥΘΕΝΑ;ΟΤΑΝ ΔΕΝ »ΤΑΙΣΕΙΣ» ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΣΕ ΑΦΗΣΕΙ !!!! ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΑΠ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ !!!!