Άρθρο 138 – Τρόπος επιλογής των Αξιωματικών

1. Οι προαγωγές των Αξιωματικών για τους βαθμούς του Αντιπυράρχου, Πυράρχου, Αρχιπυράρχου, του Υποστρατήγου και των Αντιστρατήγων γίνονται μόνο με επιλογή.
2. Οι Επιπυραγοί, Αντιπύραρχοι, Πύραρχοι, Αρχιπύραρχοι, Υποστράτηγοι και Αντιστράτηγοι επιλέγονται για προαγωγή τους σε ανώτερους βαθμούς, εφόσον έχουν κριθεί και εγγραφεί, σε πίνακες διατηρητέων. Δεν απαιτείται εγγραφή σε πίνακα διατηρητέων των Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων για την επιλογή του στο βαθμό του Αντιστράτηγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Κατά τη διαδικασία επιλογής από τους πίνακες διατηρητέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανωτέρων βαθμών, το οικείο Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εξετάζει τους Αξιωματικούς αυτούς αυτοτελώς και κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους στον κατεχόμενο βαθμό και να επιλέγει, εκείνους που κρίνει προακτέους, μέχρι την κάλυψη των υπαρχουσών κενών θέσεων. Οι τυχόν παραλειπόμενοι αρχαιότεροι λογίζονται διατηρητέοι και έχουν δικαίωμα προσφυγής. Το Συμβούλιο συντάσσει πρακτικό στο οποίο αιτιολογεί ειδικώς, ορισμένως, επαρκώς και σαφώς την παράλειψη των τυχόν αρχαιοτέρων Αξιωματικών με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου.
4. Η κρίση γίνεται με συνυπολογισμό της απόδοσης των προσόντων των κρινόμενων σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο βαθμό καθώς και της προσωπικής αντίληψης των μελών των Συμβουλίων με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που προσδιορίζονται και αιτιολογούνται επαρκώς. Η κρίση είναι αυστηρότερη για τους μεγάλους βαθμούς και επιεικέστερη για τους μικρούς βαθμούς. Ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος που δεν επηρέασε δυσμενώς την κρίση στους κατωτέρους βαθμούς δύναται να επηρεάσει την κρίση στους ανωτέρους βαθμούς.
5. Για την κρίση συνεκτιμάται η ευδόκιμη αποφοίτηση από τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η κατοχή άλλων τίτλων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι ηθικές και υλικές αμοιβές του αξιολογούμενου.
6. Στις περιπτώσεις κενώσεως θέσεων Αντιστράτηγων και Υποστρατήγων, επιτρέπεται έκτακτη κρίση και προαγωγή Αξιωματικών, ακόμη και αν δεν πληρούν το τυπικό προσόν του αναγκαίου κατώτερου χρόνου παραμονής στο βαθμό. Η κρίση είναι ουσιαστική και είναι δυνατόν να προκύψει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες για τους βαθμούς των κρινόμενων Αξιωματικών διαβάθμιση κρίσεων με βάση τα ουσιαστικά τους προσόντα. Οι παραλειπόμενοι των επιλογών αυτών λογίζονται διατηρητέοι.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:49 | Β.Μ

  Αξιολόγηση των υπηρεσιών που έχουν υπηρετήσει καθώς και των θέσεων ευθύνης που έχουν αναλάβει.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:28 | Β.Μ

  Εκτός από τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά θα πρέπει να πριμοδοτείται και η ακαδημαϊκή εμπειρία (διδασκαλία, έρευνα) σε συναφή αντικείμενα με το Πυροσβεστικό Έργο.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:02 | Α.Γ.

  Η αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών και κρίσεων στο σύγχρονο περιβάλλον από το πυροσβεστικό προσωπικό, στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, καθιστά πλέον απαραίτητη την αξιοποίηση της ειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και την παροχή κινήτρων για την απόκτηση νέας ή/και την εξέλιξη της υφιστάμενης, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

  Στην παρ. 5 του άρθρου 138. Τρόπος επιλογής των Αξιωματικών, αναφέρεται ότι: «Για την κρίση συνεκτιμάται η ευδόκιμη αποφοίτηση από τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η κατοχή άλλων τίτλων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι ηθικές και υλικές αμοιβές του αξιολογούμενου».

  Ωστόσο, η κατοχή διπλώματος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού επιπέδου, σε συναφές επιστημονικό πεδίο με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, δε θα έπρεπε απλώς να συνεκτιμάται κατά την κρίση, αλλά να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη/προαγωγή, για όλους τους ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς, ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπυράρχου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:56 | ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 5 ως εξής: Για την κρίση συνεκτιμάται η ευδόκιμη αποφοίτηση από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η κατοχή άλλων τίτλων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι ηθικές και υλικές αμοιβές του αξιολογούμενου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:35 | Aναστάσιος Καναβός

  παρ. 5: Μετά το «κατοχή άλλων τίτλων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος» θα μπορούσε να συμπληρωθεί με «και όλων των Σχολών που αποτέλεσαν προσόν κατάταξης», όπως Πολυτεχνικών Σχολών, Δασολόγων, Χημικών, Νομικών, Οικονομικών κτλ. Από την στιγμή που οι σχολές αυτές αποτελούν προαπαιτούμενο επιλογής Αξιωματικών τεκμαίρεται η συνάφεια, αλλά με την εισαγωγή του ανωτέρω προσδιορισμού, ορίζεται επακριβώς και καθίσταται μη αμφισβητήσιμη.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:58 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Εκτός από το να αποτελούν προσόντα για την επιλογή και προαγωγή των Αξιωματικών οι τίτλοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού, πρέπει να υπάρχει και χρηματική αύξηση 2 Μ.Κ. για τους μεταπτυχιακούς και 6 Μ.Κ. για τους διδακτορικούς για όλους τους πυροσβέστες από το Μ.Κ. που βρίσκονται. Ο τίτλος οφείλει να είναι συναφής με το αντικείμενο του πυροσβέστη ή γενικότερα της πολιτικής προστασίας. Είναι πρέπον και συνάμα υποχρεωτικό – εάν θέλουμε να λειτουργούμε μέσα σε ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογών και προαγωγών καθώς και να επιβραβεύουμε την προσπάθεια οποιουδήποτε αφιερώνει προσωπικό χρόνο και κόστος για τη διεύρυνση των γνώσεων του και συνεπώς την καλύτερη επαγγελματική του κατάρτιση – να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η ανωτέρω άποψη που αποτελεί και άποψη πολλών συναδέλφων που υπεύθυνα και σιωπηλά μεριμνούν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα.
  Σας ευχαριστώ

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:50 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 138 : αξιωματικός που παραλείφθηκε στις κρίσεις και προήχθη νεότερός του δεν έχει δικαίωμα προσφυγής και εάν έχει συμπληρώσει τα όρια ηλικίας αποστρατεύεται.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:48 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 127 (ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ κατ’ εκλογή και κατ’ αρχαιότητα μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου, όπως στην Αστυνομία), να τροποποιηθούν και τα εξής στο άρθρο 138 :
  1. Οι προαγωγές των Αξιωματικών για τους βαθμούς του Αρχιπυράρχου, του Υποστρατήγου και των Αντιστρατήγων γίνονται μόνο με επιλογή.
  2. Πύραρχοι, Αρχιπύραρχοι, Υποστράτηγοι και Αντιστράτηγοι επιλέγονται για προαγωγή τους σε ανώτερους βαθμούς, εφόσον έχουν κριθεί και εγγραφεί, σε πίνακες διατηρητέων. Δεν απαιτείται εγγραφή σε πίνακα διατηρητέων των Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων για την επιλογή του στο βαθμό του Αντιστράτηγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:10 | pha

  Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Αξιωματικούς να φοιτήσουν σε ανώτερα ιδρύματα ( μεταπτυχιακό) έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να τις προσφέρουν απλόχερα στο πυροσβεστικό σώμα.
  Φυσικά η δυνατότητα αυτή να δοθεί χωρίς οικονομικό αντίτιμο για να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι Αξιωματικοί.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 12:03 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 138 ΠΑΡ.5 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
  ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 00:07 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 5 ως εξής: Για την κρίση συνεκτιμάται η ευδόκιμη αποφοίτηση από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η κατοχή άλλων τίτλων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι ηθικές και υλικές αμοιβές του αξιολογούμενου.