Άρθρο 112 – Αρχές Συστήματος Αξιολόγησης – Διάκριση και έννοια προς προαγωγή προσόντων

1. Τα προς προαγωγή προσόντα των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνονται σε τυπικά (γενικά και ειδικά) και ουσιαστικά.
Τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα προσδιορίζουν τις τυπικές προϋποθέσεις, άνευ συνδρομής των οποίων δεν είναι δυνατή η προαγωγή των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα προσδιορίζουν την εν γένει ικανότητα των στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους και την περαιτέρω εξέλιξή τους, συνάγονται δε από τις Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία των ατομικών φακέλων τους.
2. Τα τυπικά και ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα αξιολογούνται με σύστημα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας, με βάση την επαγγελματική ικανότητα των στελεχών και την αποδοτικότητά τους.
3. Ο τύπος, το περιεχόμενο, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των τιθέμενων στις καταστάσεις Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) και Υπηρεσίας Γραφείου καθορίζεται με απόφαση Αρχηγού εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:24 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Ένα σύστημα αξιολόγησης-μεταθέσεων που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να έχει ενσωματώσει τη διαδικασία προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικά για προαγωγή-μετάθεση-τοποθέτηση στους βαθμούς Πυράρχου, Αρχιπυράρχου και Υποστρατήγου προτείνεται να ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: Προκήρυξη θέσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους που έχουν τα προσόντα και πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια. Η επιλογή από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των υποψηφίων να γίνεται με ανάληψη υποχρέωσης 2+2 έτη υποχρεωτικής παραμονής [πλην πειθαρχικών ή άλλων περιπτώσεων πχ ανεπαρκούς διοικητικής ή επιχειρησιακής απόδοσης] για τους Πυράρχους και για 2+1 έτη υποχρεωτικής παραμονής για τους Αρχιπυράρχους και 1+1 έτη για τους Υποστρατήγους. (Η ανωτέρω διαδικασία καθιερώνει αξιοκρατικό σύστημα επιλογής σε θέσεις αλλά και εμμέσως προαγωγής των αξιωματικών τουλάχιστον για τους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς (Πυράρχων, Αρχιπυράρχων και Υποστρατήγων ΠΣ). Οράτε ανάλογη πρόταση στο άρθρο 162.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:45 | Αναστάσιος Τ.

  Διαφαίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος αξιολόγησης των Υπαλλήλων του πυροσβεστικού Σώματος. Αλλά μένουν αναπάντητα καίρια ερωτήματα που αφορούν στην διαδικασία και σκοπό της Αξιολόγησης όπως: Ποιος είναι εν τέλει ο εξυπηρετούμενος σκοπός; Πως διασφαλίζεται η διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη; Πως ωφελείται ο εργαζόμενος και εν γένει ο ίδιος ο οργανισμός από την διαδικασία;

  θεωρώ χρήσιμο να εξετασθεί και παραθέτω αυτή σε υπερσύνδεσμο, σχετική συγκριτική εργασία, που αφορά αποκλειστικά το θέμα των αξιολογήσεων εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους, τον σκοπό βάσει ειδικής βιβλιογραφίας και διεθνών προτύπων.

  Καλή συνέχεια.

  https://www.dropbox.com/s/md1w6kggasb6wkd/%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20.pdf?dl=0