Άρθρο 106 – Διαθεσιμότητα

Διαθεσιμότητα είναι η κατάσταση θέσεως του πυροσβεστικού προσωπικού προσωρινώς εκτός υπηρεσίας για λόγους αναγόμενους στο πυροσβεστικό πειθαρχικό δίκαιο.