Άρθρο 98 – Διάκριση Αξιωματικών

1. Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνονται σε:
α. Γενικών Καθηκόντων.
β. Ειδικών Καθηκόντων.
2. Για τις ανωτέρω κατηγορίες Αξιωματικών τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες.