Άρθρο 41 – Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας

1. Συστήνεται Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας που αποτελεί μόνιμο συμβουλευτικό όργανο του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Εθνικού Μηχανισμού σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, σύμφωνα με τα καταχωρισμένα στην Εθνική Βάση Δεδομένων του άρθρου 22 του παρόντος είδη κινδύνων και απειλών, καθώς και σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών για την υποστήριξη κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του Εθνικού Μηχανισμού.
2. Στο Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχουν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:
α. Εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας, αρμόδιοι για την πρόγνωση, παρακολούθηση και μελέτη καταστροφικών φαινομένων, καθώς και τη συμβουλευτική και χάραξη πολιτικής για τη μείωση και διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.
β. Εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και οργανισμών, που κατέχουν και διαθέτουν γνώση και παρέχουν προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:04 | Κώστας Λαγουβάρδος, Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές (αναφέρουμε ενδεικτικά: Μάνδρα Νοέμβριος 2017, Μάτι Ιούνιος 2018, Δυτική Κρήτη Φεβρουάριος 2019, Χαλκιδική Ιούλιος 2019) κατέδειξαν το πόσο απαραίτητη είναι η σύγχρονη επιστημονική γνώση και τα τεχνολογικά εργαλεία για την έγκυρη και έγκαιρη πρόγνωση των έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων. Στο σχέδιο νόμου, δυστυχώς, η επιστημονική υποστήριξη απουσιάζει και αναφέρεται μόνο ως μέρος ενός συμβουλευτικού οργάνου. Ένα σύγχρονο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας οφείλει να εντάξει στη δομή της, ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης/παρατήρησης, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου.

 • 17. Η παρ. 2 του Άρθρο 41 «Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. […].
  2. Στο Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχουν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:
  α. Εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας, αρμόδιοι για την πρόγνωση, παρακολούθηση και μελέτη καταστροφικών φαινομένων, καθώς και τη συμβουλευτική και χάραξη πολιτικής για τη μείωση και διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.
  β. Εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και οργανισμών, που κατέχουν και διαθέτουν γνώση και παρέχουν προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
  γ. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με γνώσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας.
  3. […]».
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:25 | Καθ. Μανώλης Πλειώνης (Διεθυντής και Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών)

  Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ένας από τους πυλώνες των υποχρεώσεων ενός σύγχρονου κράτους δικαίου είναι η προστασία του πολίτη, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος από έντονα φυσικά φαινόμενα και φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές (πχ., σεισμοί, τσουνάμι, πλημμύρες, κατολισθήσεις, δασικές και περιαστικές πυρκαγιές, κλπ). Επιπλέον, βιώνουμε, και θα βιώσουμε εντονότερα στο μέλλον, τις προαναγγελθείσες από τους επιστήμονες δραματικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, όπως οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες, οι πλημμύρες, η ερημοποίηση και οι ξηρασίες αλλά και καταιγίδες με έντονα πλημμυρικά αποτελέσματα. Η επιστήμη, χρέος της οποίας είναι και η προστασία της ανθρωπότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια αναπτύσσοντας υπηρεσίες και εργαλεία για την ενίσχυση της Πολιτείας στην αντιμετώπιση έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

  Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη στενής συνεργασίας της Πολιτείας με τους επιστημονικούς φορείς, ειδικά δε με τα δημόσια ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια που αποτελούν τον επιστημονικό πυλώνα του κράτους, για τον καλύτερο συντονισμό των απαραίτητων δράσεων αλλά και για την κατανόηση του πλούτου των διαθέσιμων σύγχρονων επιστημονικών μέσων που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

  Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρωτοβουλία της Πολιτείας να εκσυγχρονήσει νομοθετικά την λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας, εμπλέκοντας θεσμικά τους Ερευνητικούς φορείς που παράγουν πρωτογενή έρευνα και την μετουσιώνουν σε καινοτόμα και ρηξηκέλευθα εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με την διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

  Στα πλαίσια αυτά να αναφέρω ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει θέσει πρόσφατα, ως έναν από τους βασικούς στρατηγικούς του στόχους, την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σχετικών με την πρόγνωση όπου είναι δυνατόν, τον εντοπισμό, την παρακολούθηση αλλά και την διαχείριση αποτελεσμάτων έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών και έχει αναπτύξει μονάδες επιστημονικής αριστείας στον τομέα αυτό. Η επιστημονική αριστεία του ΕΑΑ έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί βασικό πυλώνα του η έρευνα σχετικά με την σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου, με την παρακολούθηση της Γης, της ατμόσφαιρας και του διαστήματος μέσω επίγειων και δορυφορικών συστημάτων όπως και η μελέτη του κλίματος και των μετεωρολογικών συνθηκών. Προς επίτευξη των παραπάνω το ΕΑΑ έχει αναπτύξει, και συνεχίζει να αναπτύσσει, ένα τεράστιο (και μοναδικό στην Ελλάδα) δίκτυο από υποδομές συλλογής επίγειων και δορυφορικών δεδομένων (σεισμολογικών, παλιρροιογράφων, μετεωρολογικών σταθμών, GPS, ραντάρ, κεραιών, κλπ) που φτάνουν τους 690 σταθμούς και καλύπτουν όλη την Ελληνική επικράτεια, από το Καστελλόριζο έως την Γαύδο, τον Έβρο και την Κέρκυρα.

  Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που παράγονται από τα δίκτυα του ΕΑΑ αναλύονται, μοντελοποιούνται και τροφοδοτούν αλγορίθμους επεξεργασίας που είτε εντοπίζουν εστίες πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο, είτε παράγουν προγνώσεις για επερχόμενες φυσικές καταστροφές (όπου αυτές είναι δυνατές), είτε παράγουν τρόπους απομείωσης των αποτελεσμάτων φυσικών καταστροφών, είτε τέλος μελετούν τα αποτελέσματα φυσικών καταστροφών για την πλήρη, το δυνατόν, κατανόηση τους ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για επερχόμενα μελλοντικά γεγονότα.

  Εν κατακλείδι, είναι αναγκαίο η Πολιτεία να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, από την μία για τον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, εκπονώντας εθνικές στρατηγικές αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, ευνοώντας την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υλοποιώντας άμεσες πολιτικές προσαρμογής στις νέες συνθήκες, και από την άλλη αναπτύσσοντας καινοτόμες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας για την ενδελεχή παρακολούθηση των κλιματικών παραμέτρων αλλά και για την έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση έντονων φυσικών φαινομένων με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και την χάραξη στρατηγικής στην αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Το ΕΑΑ και τα άλλα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα έχουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο να παίξουν, ειδικότερα στην δεύτερη πτυχή των ανωτέρω, και είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:51 | Κώστας Λαγουβάρδος-Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές (αναφέρουμε ενδεικτικά: Μάνδρα Νοέμβριος 2017, Μάτι Ιούνιος 2018, Δυτική Κρήτη Φεβρουάριος 2019, Χαλκιδική Ιούλιος 2019) κατέδειξαν το πόσο απαραίτητη είναι η σύγχρονη επιστημονική γνώση και τα τεχνολογικά εργαλεία για την έγκυρη και έγκαιρη πρόγνωση των έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων.

  Στο σχέδιο νόμου, δυστυχώς, η επιστημονική υποστήριξη απουσιάζει και αναφέρεται μόνο ως μέρος ενός συμβουλευτικού οργάνου. Ένα σύγχρονο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας οφείλει να εντάξει στη δομή της, ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης/παρατήρησης, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 18:39 | μανωλης

  θα πρπει να υπαρχουν απο ολους οτυ φορεις προσωπικο . κια πολλες ειδικοτητες . απο μετεωρολογο , δασολογο , δασοπονο , πυροσσβεστη τεχνογνωσια , διοικητικη υποστηριξη