Άρθρο 173 – Βράβευση Υπηρεσιών και πυροσβεστικού προσωπικού

1. Στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, καθώς και για την αποτελεσματικότητά τους στο επιχειρησιακό έργο, απονέμονται ειδικά βραβεία.
2. Ειδικά βραβεία επίσης απονέμονται και σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που κατά το προηγούμενο έτος διακρίθηκαν με την ανώτερη ιεραρχικά ηθική αμοιβή για εξαίρετες πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το όργανο, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και βράβευσης, το είδος των βραβείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.