Άρθρο 91 – Αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)

1. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες συγκεκριμένης τοπικής αρμοδιότητας, διοικητικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας, διοικούνται από τον κατά τόπους Περιφερειακό Διοικητή που φέρει το βαθμό του Αρχιπυράρχου Γενικών Καθηκόντων, εποπτεύονται και ελέγχονται από κατά τόπο αρμόδιο Συντονιστή Επιχειρήσεων και διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής:
α. Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.).
β. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.
γ. Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δ. Γραφείο Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας.
ε. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.
στ. Γραφείο Επικοινωνίας.
ζ. Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.).

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕ.Κ.Ε.).
Το ΠΕ.Κ.Ε., του οποίου προΐσταται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει ως αποστολή το συντονισμό και την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης στο πλαίσιο αντιμετώπισης συμβάντων στην περιοχή ευθύνης της και είναι αρμόδιο για:
α. Την κινητοποίηση των υπαγόμενων, στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Υπηρεσιών, πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού.
β. Τη διαβίβαση στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) των αιτημάτων για κινητοποίηση των εθνικών και μισθωμένων εναερίων μέσων, πλην των αεροσκαφών τύπου PZL, τα οποία κινητοποιούνται κατόπιν εντολής του αρμόδιου Περιφερειακού Διοικητή διαμέσου αυτού.
γ. Την υποβολή, μέσω του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., των αιτημάτων ενίσχυσης δυνάμεων από άλλες Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις και Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών επί συμβάντων τοπικής αρμοδιότητας του.
δ. Την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος εναέριας επιτήρησης από τις αερολέσχες της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
ε. Την άμεση ενημέρωση του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., τηλεφωνικά, μέσω των εφαρμογών «Διαχείρισης Πυρκαγιών» ή και με αποστολή ειδικού δελτίου, για την εκδήλωση και την πορεία των συμβάντων.
στ. Την καθημερινή σύνταξη ειδικού δελτίου συμβάντων εικοσιτετράωρου των υπαγόμενων Υπηρεσιών και Κλιμακίων της περιοχής ευθύνης του και την καθημερινή ενημέρωση του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων.
ζ. Τη συνεργασία με τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και με όλους τους συναρμόδιους Φορείς για την αντιμετώπιση μεγάλων συμβάντων.
η. Την ενημέρωση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, ή κατά περίπτωση και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων σε επίπεδο Περιφέρειας, για την εκδήλωση και εξέλιξη των συμβάντων.
θ. Την ενημέρωση των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την εξέλιξη των συμβάντων, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
α. Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για:
αα. Την παροχή νομικής υποστήριξης και γνωμοδότησης στις Υπηρεσίες που υπάγονται στην οικεία ΠΕ.ΠΥ.Δ., κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
ββ. Την παροχή νομικών συμβουλών προς το Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ., τους Διοικητές των Υπηρεσιών και τους Προϊσταμένους των Γραφείων για υπηρεσιακά θέματα και ζητήματα νομικής φύσης που ανακύπτουν στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας αποκλειστικά σε περιπτώσεις δυσχερών ερμηνευτικών ζητημάτων ή νομικού κενού.
γγ. Την υποβολή εγγράφων προς την Ηγεσία Πυροσβεστικού Σώματος περί συστηματικών ζητημάτων και δυσλειτουργιών που ανακύπτουν κατά την εκπλήρωση της αποστολής των Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την επίλυσή τους.
β. Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων στελεχώνεται, με εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης προς τον Αρχηγό, από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο Νομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, σχετικού με το αντικείμενο της θέσης, καθώς και η προϋπηρεσία σε αυτή ή όμοια θέση, αποτελούν πρόσθετα προσόντα, που λαμβάνονται υπόψη κατά τη στελέχωση του Γραφείου.
γ. Στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, που λειτουργούν τα 2ο, 3ο και 4ο Τμήματα της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης των περιπτώσεων η’, γ’ και δ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 8, η σύσταση και λειτουργία των Γραφείων Νομικών Υποθέσεων υποκαθίσταται από τα ως άνω Τμήματα της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, αντίστοιχα.
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τον έλεγχο, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, των συστημάτων, των δικτύων και γενικά όλου του μηχανογραφικού, διαδικτυακού και επικοινωνιακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ.
β. Τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών σε επικοινωνιακό ή πληροφοριακό εξοπλισμό και λογισμικό και την προώθησή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Επιτελείου Α.Π.Σ.
γ. Τη μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού των Υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων.
δ. Την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν.
ε. Την έκδοση σχετικών διαταγών, υπηρεσιακών σημειωμάτων και λοιπών εγγράφων σε επίπεδο ΠΕ.ΠΥ.Δ.
στ. Την υποστήριξη των Υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την υποστήριξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης στον επιχειρησιακό συντονισμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης του και όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο.
β. Την εντολή προς τις υπαγόμενες στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Υπηρεσίες κατάρτισης των τοπικών σχεδίων επέμβασης επικίνδυνων χώρων, τον έλεγχο και εισήγηση στον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης έγκρισης τους.
γ. Την εκπόνηση και σύνταξη των σχεδίων επέμβασης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία και με άλλες αρχές, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών συμβάντων.
δ. Την υποβολή στον Περιφερειακό Διοικητή προτάσεων σχετικά με την ανακατανομή των πυροσβεστικών οχημάτων που βρίσκονται εντός του πλαισίου της χωροταξικής αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
ε. Την υποστήριξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης κατά το συντονισμό της δράσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του και του έργου αυτών σε θέματα πολιτικής άμυνας.
στ. Την εισήγηση στο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης σχετικά με τον ορισμό του τομέα ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ζ. Την εισήγηση, μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, δράσεων του προσωπικού, πέραν των προβλεπόμενων καθηκόντων του, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας.
η. Την υποστήριξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης στην παρακολούθηση και στον έλεγχο εφαρμογής ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων πολιτικής προστασίας, τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και και στη διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και της δασοπυρόσβεσης για τους οποίους χορηγούνται αλλά και ενημέρωσης του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
θ. Τον προγραμματισμό ασκήσεων για την εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας της.
ι. Το συντονισμό και την επίβλεψη, μέσω των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), των δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων που υποστηρίζουν την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.
ια. Το συντονισμό και την επίβλεψη της επικοινωνίας και της συνεργασίας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τους στρατιωτικούς σχηματισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της για τη συνδρομή σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης συμβάντων, που άπτονται της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και την σχετική εισήγηση στο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση των καταστάσεων όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού των Υπηρεσιών γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης και τη μέριμνα για την συντήρησή τους και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών.
β. Την εισήγηση στο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης της ενίσχυσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών δικαιοδοσίας της, με πυροσβεστικό εξοπλισμό άλλων Υπηρεσιών, σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
γ. Τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης και την ενημέρωσή του για την υλοποίηση των εντολών του.
δ. Την κοινοποίηση διαταγών και λοιπών εγγράφων στο προσωπικό που υπηρετεί στα Γραφεία και στο Κλιμάκιο.
ε. Την επίβλεψη της καθαριότητας των Γραφείων και λοιπών χώρων της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
στ. Την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού αρχείου αναφορικά με την υπηρεσία που εκτελεί το προσωπικό, τη διεύθυνση κατοικίας του, τα τηλέφωνά του και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.
ζ. Τη διεξαγωγή όλης της προβλεπόμενης αλληλογραφίας.
η. Την τήρηση του αρχείου της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, µε βάση τον Κανονισμό Αλληλογραφίας, το θεματολόγιο και την τοποθέτηση των πρωτοτύπων εγγράφων κατά χρονολογική σειρά στους φακέλους.
θ. Την περιοδική και την, σύμφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές, εκκαθάριση του αρχείου της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
ι. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης και για την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών.
ια. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο σε πρώτο επίπεδο των δικαιολογητικών των οδοιπορικών και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΠΕ.ΠΥ.Δ., υποβάλλοντάς τα στην αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ.
ΣΤ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ (Κ.Α.Ε.Ε.).
α. Το Κλιμάκιο αυτό είναι αρμόδιο για:
αα. Τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών που αφορούν στην πρόληψη εμπρησμών και στην καταστολή κάθε ενέργειας από οποιονδήποτε και αν προέρχεται και η οποία στοχεύει στην, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, πρόκληση εμπρησμών.
ββ. Τη διερεύνηση, αντιμετώπιση και χειρισμό σοβαρών περιστατικών εμπρησμού.
γγ. Την ανακάλυψη και σύλληψη δραστών εμπρησμού.
δδ. Τη συνεργασία με τις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Υπηρεσίες του γεωγραφικού χώρου δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης και τη συνδρομή των ως άνω Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο ανακριτικό τους έργο.
β. Τα Κ.Α.Ε.Ε. των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων δύναται να στελεχώνονται και από πυροσβεστικό προσωπικό των ανακριτικών γραφείων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ζ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την προαγωγή των σχέσεων της Υπηρεσίας με το κοινό και τις άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, την προβολή του πυροσβεστικού έργου και τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:59 | Παναγιώτης Μπ.

  Στο Άρθρο 91 – Αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων, παραγρ. ΣΤ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ, στην υποπαράγραφο δδ, που αναφέρεται στη συνεργασία με έτερες Υπηρεσίες, θεωρώ πως θα πρέπει να ενταχθεί και η Δασική Υπηρεσία, αφού διαθέτει ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους (για τα αδικήματα αρμοδιότητάς της) και στο θέμα διερεύνησης των δασικών πυρκαγιών θα ήταν πολύτιμος αρωγός. Εξάλλου ήδη το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει σχετικά (Άρθρο 175 – Συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Διεύθυνσης Δασών).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:40 | Αναστόπουλος Παναγιώτης

  Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών (παράγραφος 1Γ), θα πρέπει να ασκούνται σε συνεννόηση και συνέργεια με την Αρμόδια Δνση ΑΠΣ – ΔΙΕΠΗΔ.
  θα πρέπει να προστεθεί ως επιπλέον αρμοδιότητα, στο γραφεί 1Γ, η μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωση των εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων (εισαγωγή στοιχείων) των Υπηρεσιών της οικείας ΠΕΠΥΔ, ώστε τα Υπηρεσιακά Δεδομένα να είναι επικαιροποιημένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:49 | Δ. Κουναλάκης

  Σε κάθε ΠΕΠΥΔ θα πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο κατάρτισης με διαμορφωνμένο χώρο για εκπαίδευση και τηλεκπαίδευση. Η ΠΕΠΥΔ θα πρέπει να έχει ρόλο στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:04 | Νίκος

  Θα πρέπει στα Γραφεία των ΠΕ.ΠΥ.Δ. να συμπεριληφθεί και το “Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών. Ποιος θα καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί αν διακοπεί η λειτουργία του; Τα υπόλοιπα Γραφεία που αναφέρονται στο νομοσχέδιο δεν έχουν σχέση με τα αντικείμενα που αυτό καλύπτει και άρα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το κενό που θα δημιουργηθεί. Επίσης, τα υπόλοιπα Γραφεία δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. στις επιθεωρήσεις που κάνει στις Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτόν, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:20 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ Ε.

  ΠΕ.Κ.Ε.: Για την εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, προτείνω τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των ΠΕ.Κ.Ε. με καταγραφικά.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:11 | Αναστάσιος Καναβός

  Το «Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών» θα μπορούσε να γίνει «Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Υποδομών, Εξοπλισμού, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».
  Να στελεχώνεται με Διπλωματούχους Μηχανικούς, τεχνολόγους μηχανικούς και τεχνικούς και να έχει ως βασικό αντικείμενο την εποπτεία των εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών, των αναγκών σε συντήρηση και επισκευές των κτιρίων, κατάρτιση σχετικών προϋπολογισμών και προγραμματισμού έργων κτιριακών υποδομών.
  Πέρα των αναφερομένων για τις αρμοδιότητες του Γραφείου στην ενότητα “Γ” του άρθρου 91, να αναλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης και επισκευών των Υποδομών της ΠΕΠΥΔ και την παρακολούθηση των οχημάτων και του εξοπλισμού (τεχνικές αρμοδιότητες που αυτή τη στιγμή εντάσσονται στο Γραφείο – Διοικητικής Υποστήριξης-Ενότητα “Εα”, δίχως εκεί να υπάρχει συνάφεια με τα λοιπά αντικείμενα του γραφείου αυτού). Να διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξεύρεση κατάλληλων υποδομών προς μίσθωση, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα άγονων διαγωνισμών και χρήση μη κατάλληλων εγκαταστάσεων για τις Υπηρεσίες. Επίσης, να διενεργείται διερεύνηση εξεύρεσης κατάλληλων οικοπεδικών χώρων με στόχο την ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, σε κάθε περίπτωση που μετά από τεχνοοικονομική μελέτη αποδεικνύεται συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω συγχρηματοδοτήσεων, είτε ΣΔΙΤ, είτε μέσω άλλης διαθέσιμης και συμφέρουσας για το Ελληνικό Δημόσιο Χρηματοδότησης.
  Επίσης να διερευνά την ανάγκη για ενίσχυση σε οχήματα ή εξοπλισμό και πιθανές πηγές χρηματοδότησης, όπως ΠΕΠ ή άλλα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Τμημάτων αυτών, όπου στελεχώνονται επαρκώς με εξειδικευμένο προσωπικό (Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί), να αποτελούν Τμήματα της «Δσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του ΑΠΣ», ώστε να γίνεται περεταίρω αξιοποίηση του προσωπικού για τις ανάγκες του Σώματος και εκτός ορίων ΠΕ.ΠΥ.Δ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:19 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Υπάρχουν Υπηρεσίες που δεν υφίσταται ΠΕ.ΚΕ. (Νότιο Αιγαίο-Σύρος) και με την επιπλέον υπηρεσία του -112- χρειάζεται επιπλέον και εξειδικευμένο προσωπικό.
  Οι υπάλληλοι της Π.Υ. Ερμούπολης καλούνται να ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους αρμοδιότητα (επάνδρωση βάρδιας,περιπολίες, πεζοπόρα,γραμματειακή υποστήριξη, ανακριτικά καθήκοντα,πυρασφάλειες, τηλεφωνητές κ.α.), εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα σε έταιρες μη επανδρωμένες Υπηρεσίες (χωρίς δηλαδή αυτόνομη οργανική δύναμη), όπως η ΔΙ.ΠΥ.Ν.Κυκλάδων και η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
  Επίσης, δε δύναται να νοούνται Υπηρεσίες ΠΕΠΥΔ και ΔΙΠΥΝ (ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα) χωρίς πρόβλεψη οργανικής δύναμης και το προσωπικό που καλείται να καλύψει τις ανάγκες να προέρχεται από την τοπική Υπηρεσία (Π.Υ.), προκαλώντας τη δυσλειτουργία αυτής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:20 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  1. Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ να στελεχώνεται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ κλπ, αξιοποιώντας το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και διαθέτει επιστημονική κατάρτιση.
  2. Να υπάρξει πρόβλεψη για δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανάγκες της ΠΕΠΥΔ, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, την ενημέρωση, την επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού.
  Επίσης δε δύναται να νοούνται Υπηρεσίες ΠΕΠΥΔ και ΔΙΠΥΝ (ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα) χωρίς πρόβλεψη οργανικής δύναμης και το προσωπικό που καλείται να καλύψει τις ανάγκες να προέρχεται από την τοπική Υπηρεσία, αποδυναμώνοντας τη λειτουργία αυτής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:51 | Στέφανος

  Στο Ν. 4249/2014 προβλεπόταν η σύσταση του Γραφείου Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών το οποίο από τότε έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και καλύπτει ανάγκες των ΠΕ.ΠΥ.Δ. που κανένα από τα Γραφεία που αναφέρονται στο νομοσχέδιο δεν θα μπορέσει να καλύψει. Ποιος θα καλύψει την δουλειά αυτού του Γραφείου και ποιος θα παράσχει την απαιτούμενη για τον οικονομικό έλεγχο υποστήριξη στις επιθεωρήσεις που καλούνται να διεξάγουν οι Διοικητές των ΠΕ.ΠΥ.Δ. στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους; Η κατάργηση αυτού του Γραφείου μόνο δυσκολία θα προκαλέσει στην εύρυθμη λειτουργία των ΠΕ.ΠΥ.Δ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:25 | Δημήτριος Μπ.

  Τα γραφεία που ανήκουν στις περιφέρειες στελεχώνονται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι διαθέτουν τα παρακάτω πτυχία της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, σχετικού με το αντικείμενο της θέσης, καθώς και η προϋπηρεσία σε αυτή ή όμοια θέση, αποτελούν πρόσθετα προσόντα, που λαμβάνονται υπόψη κατά τη στελέχωση του Γραφείου.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (πτυχία Νομικών Επιστημών)
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (πτυχία Πληροφορικής)
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (πτυχίο Δασικών και Χημικών επιστήμων )
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (πτυχίο Διοικητικών Επιστήμων)
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (πτυχίο επιστημών της Επικοινωνίας)
  Προτείνεται επίσης η ίδρυση γραφείου Δασών ανά Περιφέρεια με κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και την προπαρασκευή των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και των πυρκαγιών υπαίθρου. Η στελέχωση του θα είναι από Δασολόγους και Δασοπόνους του Σώματος και θα υπάγονται κατευθείαν στην Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:22 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 91 : να οριστεί συγκεκριμένο οργανόγραμμα και όχι όσα άτομα θέλει ο κάθε Δ/της.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:50 | Κατσιλιερης Θεοδωρος

  Προτείνεται να εξετάσετε την προσθήκη

  1. Οι οργανικές θέσεις στις ΠΕ.ΠΥ.Δ να δύναται να στελεχωθούν από πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων ΑΕΙ – ΑΤΕΙ σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών που περιγράφονται στην παρ.1 του άρθρου 101, και βάση των αναγκών των τμημάτων στις εκάστοτε ΠΕ.ΠΥ.Δ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:46 | Δέσποινα

  Το Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών που λειτουργεί στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. δεν συμπεριλαμβάνεται στα Γραφεία που προβλέπει το άρθρο 91 του νομοσχεδίου. Το συγκεκριμένο Γραφείο καταργείται αλλά δεν καταργούνται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των ΠΕ.ΠΥ.Δ. (όπως υποβολή προϋπολογισμών, εκτέλεση δαπανών, έλεγχος δικαιολογητικών οδοιπορικών εξόδων μονίμων Π.Π.Υ.- εποχικών υπαλλήλων, οικονομικός έλεγχος των Υπηρεσιών που υπάγονται στις ΠΕ.ΠΥ.Δ., έλεγχος δικαιολογητικών νυχτερινών-υπερωριών Π.Π.Υ.-εποχικών υπαλλήλων, διαχείριση των πιστώσεων που χορηγούνται στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. για τα οδοιπορικά έξοδα στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους, διαχείριση της Παγίας Πρακαταβολής των ΠΕ.ΠΥ.Δ. με την εκτέλεση δαπανών και την χορήγηση προκαταβολών οδοιπορικών εξόδων, κοστολόγηση των δαπανών που προκύπτουν για τις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας των ΠΕ.ΠΥ.Δ. ως απόρροια των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών που κινούνται στην περιοχή τους, παροχή τεχνογνωσίας στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας των ΠΕ.ΠΥ.Δ. και γενικότερα διαχείριση κάθε θέματος οικονομικής φύσης που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Ποιος θα καλύψει αυτές τις ανάγκες;

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:06 | Κ.Ι.

  Θα πρέπει στα Γραφεία να προστεθεί και το “Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών”. Το Γραφείο αυτό καλύπτει διάφορες ανάγκες των ΠΕ.ΠΥ.Δ. που έχουν ανακύψει από την ημέρα που συστήθηκε (πριν 5 χρόνια), τις οποίες τα υπόλοιπα Γραφεία που αναφέρονται στο άρθρο 91 δεν θα μπορέσουν να καλύψουν. Η μη συμπερίληψή του θα δυσκολέψει την λειτουργία των ΠΕ.ΠΥ.Δ.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 00:49 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στο Πολεμικό Ναυτικό υπάρχει η Επιστασία Βλαβών (Ε.Β.), επιφορτισμένη με την συντήρηση εξοπλισμού και αποκατάσταση βλαβών και ζημιών πάσης φύσεως. Για να μπορεί το Π.Σ. να διατηρείται εύρωστο και αξιόμαχο, έτσι ώστε να εκτελεί με αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντα που απορρέουν από την αποστολή του, χρειάζεται να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αυτοεπιδιορθώνεται. Δηλαδή να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη (όχι μόνο πυροσβεστικών οχημάτων, μηχανημάτων κι εξοπλισμού, οι οποίες μονοπωλιακά αποκαθίστανται στα Πυροσβεστικά Συνεργεία), χωρίς να είναι απαραίτητο να καταφεύγει σε εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι λοιπόν προτείνεται είτε ως τμήμα υπαγόμενο στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, είτε ως ξεχωριστό Τμήμα, να προβλεφθεί σύσταση Επιστασίας Βλαβών. Το προσωπικό θα επιλέγεται από το υπηρετούν που έχει γνώσεις και δεξιότητες σε σχετικά αντικείμενα. Ενδεικτικά συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων (βαφή, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, μόνωση, μερεμέτια), έλεγχος-συντήρηση πυροσβεστήρων (κτιρίων-οχημάτων), συντήρηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας (αντλητικό συγκρότημα Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου πυροσβεστικών καταστημάτων), ασφάλεια κτηρίων. Το προσωπικό θα ελέγχει και θα προτείνει προληπτικά ή θεραπευτικά όποτε προκύπτει βλάβη. Το προσωπικό θα απαλλάσσεται από τα κύρια καθήκοντά του (π.χ. από μάχιμο υπηρεσία), όταν η φύση της επισκευής ή/και η απόσταση του προς επισκευή-αποκατάσταση κτιρίου από την έδρα του, δεν θα του επιτρέπουν να τα εκτελεί.
  Η Επιστασία αυτή μπορεί να οργανωθεί σε επίπεδο ΔΙ.Π.Υ.Ν. για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευελιξία.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:27 | Θωμάς

  Δεν αναφέρεται πουθενά πλέον το “Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών” που ήδη λειτουργεί στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. Η κατάργησή του θα δημιουργήσει κενό στην διοικητική λειτουργία των ΠΕ.ΠΥ.Δ., Το Γραφείο αυτό στα 5 χρόνια λειτουργίας του έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και ανταποκρίνεται σε ανάγκες στις οποίες κανένα από τα υπόλοιπα Γραφεία που αναφέρονται στο άρθρο 91 δεν μπορέσει να ανταποκριθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν σε τι θα ωφελήσει η διακοπή της λειτουργίας του.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  Με την λειψανδρία που υπάρχει στο Π.Σ. (σε Αξιωματικούς, αλλά και σε πυροσβέστες) πως θα επανδρωθούν όλα αυτά τα τμήματα; Ήδη σε πανελλαδικό σχεδόν επίπεδο Υπηρεσιών, λειτουργούν τμήματα-γραφεία ακόμη και με 1 άτομο, το οποίο πολλές φορές έχει και ένα σωρό άλλα καθήκοντα.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:31 | Αθανάσιος Γουλιάμου

  Προτείνεται η
  Παρ. 1Γ Να αντικατασταθεί ως εξής
  Α. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
  α. Την τεχνική υποστήριξη για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, του μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ.
  β. Τη γνωστοποίηση των αναγκών των Υπηρεσιών σε επικοινωνιακό ή πληροφοριακό εξοπλισμό και λογισμικό και την προώθησή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Επιτελείου Α.Π.Σ.
  γ. Την επιμόρφωση του προσωπικού των Υπηρεσιών σε θέματα λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.
  δ. Την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών αρχείων που διαθέτουν.
  B .Τα Γραφεία Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στελεχώνονται με εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειάρχη προς τον Αρχηγό, και την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων. Η κατοχή πτυχίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η εκπαίδευση ως Τεχνίτες Τηλεπικοινωνιών Πρώτου Βαθμού συντήρησης από την αρμόδια Διεύθυνση , καθώς και η προϋπηρεσία σε αυτή ή όμοια θέση, αποτελούν προσόντα, που λαμβάνονται υπόψη κατά τη στελέχωση του εκάστοτε Γραφείου.
  αα. Στην ΠΕΠΥΔ Αττικής η υποστήριξη θα παρέχεται από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
  ββ. Στην ΠΕΠΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας η υποστήριξη θα παρέχεται από το αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η στελέχωση του θα γίνει αρχικά από το ήδη υπάρχον προσωπικό του Γραφείου Τηλεπικοινωνιών της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:40 | Αλέξανδρος Μαλούνης

  Παρ. 1Α/ε Να αντικατασταθεί το «μέσω των εφαρμογών «Διαχείρισης Πυρκαγιών»» με το «μέσω των υφιστάμενων επιχειρησιακών εφαρμογών»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:53 | ΠΑΥΛΟΣ

  Να δοθεί οργανόγραμμα σε κάθε ΠΕΠΥΔ. Να προβλεφθεί θέση Βοηθού Διοικητή ΠΕΠΥΔ όπως ισχύει στην ΕΛΑΣ. Ο Διοικητής ΠΕΠΥΔ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας να φέρουν το βαθμό του Υποστρατήγου. Η διάρθρωση να είναι σε τμήματα αποτελούμενα από γραφεία και να προΐστανται Αξιωματικοί σε αντιστοιχία με τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου για καλύτερη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Να προβλεφθούν Γραφείο Κίνησης Διαχείριση Υλικού και γραφείο Ψυχολόγου.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 21:55 | Παυλος

  Να θεσμοθετηθεί οργανόγραμμα σε κάθε ΠΕΠΥΔ Να προβλεθει θέση βοηθού του Διοικητή όπως ισχύει στην ΕΛΑΣ
  Να οργανωθουν σε τμήματα αποτελούμενα από γραφεία σε αντιστοιχία με τις Διευθύνσεις του Αρχηγειου για καλύτερη αποκέντρωση εξουσιών με προϊσταμένους Αξιωματοικους Να προβλεθει και Γενική Διαχείριση Υλικού στην οποία να υπάγονται οι Διαχειρισεις των Νομων

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:08 | Πέτρος

  Είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί κανονισμός λειτουργίας και οργανόγραμμα για τα ΠΕ.Κ.Ε.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 13:49 | Πέτρος

  Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για τη δημιουργία Γραφείου Εκπαίδευσης στις ΠΕ.ΠΥ.Δ., καθώς το σχετικό αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο και η ενασχόληση με αυτό συνεχής.
  Επίσης, στον Ν.4249/2014 και στην Υ.Α. 21321/2014 προβλεπόταν ότι στα Γραφεία της ΠΕ.Π.Υ.Δ. προΐσταται Αξιωματικός. Στο παρόν νομοθέτημα δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, παρά μόνο στο ΠΕ.Κ.Ε. Ποιος είναι ο λόγος για αυτήν τη διαφοροποίηση, όταν μάλιστα υπάρχει η ρύθμιση αυτή για τις ΔΙ.Π.Υ.Ν.;

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 07:28 | Π Δ

  Τα ΠΕΚΕ υπάγονται στην οικία ΠΕΠΥΔ, στέλνοντας διάφορα αιτήματα (όπως αναγράφονται στο άρθρο 91 A) στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Το ΕΣΚΕΔΙΚ αποστέλλει δυνάμεις ανάλογα τα αιτήματα των ΠΕΚΕ με απόφαση του ΓΓΠΠ; του Υποστρατήγου που τοποθετείται στο ΕΣΚΕΔΙΚ; ή του Αρχηγού Π.Σ.;

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:17 | pha

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
  ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Α.Π.Σ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝ.
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
  Αναφορικά με τις αρμοδιότητες και την λειτουργία των ΠΕ.ΠΥ.Δ. που
  αναλύονται στο άρθρο 91, δεν αναφέρεται πουθενά πλέον το “Γραφείο Ελέγχου
  Δαπανών και Προμηθειών” που ήδη λειτουργεί στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. Το εν λόγω
  Γραφείο μέχρι σήμερα στην πράξη εξυπηρετεί τις παρακάτω λειτουργίες:
  i) Διενεργεί δαπάνες μέχρι του ποσό των 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  ii) Παρακολουθεί τις πιστώσεις που απαιτούνται για τα οδοιπορικά έξοδα που
  προκύπτουν από τις εκτός έδρας μετακινήσεις του συνόλου των υπαλλήλων που
  υπάγονται στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. και προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που
  αφορούν τις εν λόγω αποζημιώσεις.
  iii) Συνεπικουρεί τον Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. στις επιθεωρήσεις που διενεργεί στις
  Υπηρεσίες που Υπάγονται στην αρμοδιότητά του.
  iv) Χορηγεί προκαταβολές οδοιπορικών εξόδων από την Παγία ύψους 20.000 ευρώ
  που κατέχει η ΠΕ.ΠΥ.Δ.
  v) Εκδίδει προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΕ.ΠΥ.Δ. κατευθυντήριες και
  επεξηγηματικές οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για α) την
  διενέργεια δημοσίων δαπανών και β) την ορθή σύνταξη των δικαιολογητικών που
  απαιτούνται για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων.
  vi) Παρέχει τόσο στον Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. όσο και στις Υπηρεσίες που
  υπάγονται σε αυτήν συμβουλευτική βοήθεια για προβλήματα οικονομικής φύσης που
  • •
  μπορεί να ανακύψουν και χειρίζεται οποιαδήποτε ζητήματα οικονομικής φύσης
  καλείται να διαχειριστεί η ΠΕ.ΠΥ.Δ.
  Κατόπιν των παραπάνω, δεν βρίσκω τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να διακοπεί η
  λειτουργία αυτού του Γραφείου, καθώς η πράξη αυτή δεν πρόκειται να
  εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό, παρά να δημιουργήσει κενό στην Διοικητική
  λειτουργία της ΠΕ.ΠΥ.Δ..
  Επίσης προτείνουμε να προΐστανται των γραφείων της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αξιωματικοί του Π.Σ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 11:52 | Πέτρος

  Στον Νόμο 4249/2014 , καθώς και στην Υ.Α. 21321, υπήρχε η πρόβλεψη ότι στα Γραφεία των ΠΕ.ΠΥ.Δ. θα προΐσταται Αξιωματικός. Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται το ίδιο στο παρόν νομοθέτημα, παρά μόνο στο ΠΕ.Κ.Ε.;

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:50 | Α.Λ.

  Άρθρο 91 § 1.
  Δεν υπάρχει υποδιοικητής ο οποίος, μεταξύ αλλών, να εχει εποπτικό και συντονιστικό ρόλο στα γραφεία των ΠΕΠΥΔ και να μπορεί να διεκπεραιώνει διοκητικά θέματα όταν ο τακτικός διοικητής βρίσκεται συνεχώς εκτός γραφείου.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 09:52 | Γεωργακόπουλος Δημήτριος

  Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  1.να μπει εδάφιο ώστε το ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ να στελεχώνεται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ κλπ.
  2.Να μπει εδάφιο για τη δημιουργία site για τις ανάγκες της ΠΕΠΥΔ (όπως moodle, εφαρμογών γραφείου, web κλπ) με σκοπό την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας,την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 12:11 | α.λ.

  Πέραν του Περιφερειακού Διοικητή να προβλέπεται ποιος τον αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος και συγκεκριμένα να ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 05:46 | Δ.Ε.

  Α. ΠΕ.Κ.Ε.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν πως τα ΠΕΚΕ αποτελούν και τους ΦΑΚΕΑ του συστήματος 112 και ότι η διαχείριση των συμβάντων γίνεται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ENGAGΕ.

  -.Ως απόρροια αυτών να καταργηθούν οποιαδήποτε άτυπα βιβλία συμβάντων
  (ηλεκτρονικά ή μη) και η καταχώρηση του συνόλου των συμβάντων να γίνεται
  αποκλειστικά μέσω του engage
  -.Ιδιαίτερα λειτουργικό είναι να υπάρχει και Αναπληρωτής Προϊστάμενος.
  -.Σε κάθε βάρδια (φυλακή) να είναι τοποθετημένος τουλάχιστον 1 Αξκος Γενικών
  Καθηκόντων έως και το βαθμό του Επιπυραγού.
  -.Να προβλεφθεί η αυτοτελής γραμματειακή υποστήριξη των ΠΕ.ΚΕ.
  -.Να προβλέπεται η κατάρτιση του προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα από
  το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.
  -.Να προβλεφθεί η εκπαίδευση του προσωπικού των ΠΕΚΕ με αντίστοιχα κέντρα
  και συναρμόδιες υπηρεσίες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και
  όχι μόνον.
  – Η θεσμοθετημένη αναγνώριση τομέα ευθύνης – ιδιαιτέρως ευαίσθητων
  περιοχών με αντίστοιχη αποζημίωση εκτός έδρας

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 11:16 | Α.Λ.

  Άρθρο 91 §1,
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για Γραφείο Εφαρμογής Πειθαρχικού Δικαίου, Εποπτείας και Διενέργειας Διοικητικών Εξετάσεων.
  Ένα αντίστοιχο γραφείο σε συνεργασία με το ΑΠΣ θα έλυνε πλήθος προβλημάτων που εμφανίζονται κατα την Εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου και παράλληλα θα αναλάμβανε τις πολύ σοβαρές υποθέσεις της οικείας ΠΕΠΥΔ προκειμένου να μην αντιμετωπίζεται με ευμένεια ο συνάδελφος, από τον ενεργούντα την ΕΔΕ, όταν μέχρι εχτές καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι και θα εξακολουθούν να κάθονται. Ειδικά στις μικρές υπηρεσίες, που οι υπάλληλοι είναι πολύ λίγοι και το κλίμα είναι άκρως οικογενειακό.
  Αντίστοιχα τμήματα έχουν και άλλα Σώματα Ασφαλείας ανα περιφερειακή διοίκηση, με αποκλειστικό αντικείμενο αυτό, όπως της ΕΛ.ΑΣ. και πιο συγκεριμένα το Τμήμα Διοκητικών Εξετάσεων όπως προβλέπεται στην § 5 του άρθρου 39 του Π.Δ. 178/2014 (σε συνδυασμό με την §3 του άρθρου 37 του ιδίου ΠΔ).